Економіко-управлінські засади організації реінжинірингу на будівельних підприємствах

Ескіз

Дата

2021

Автори

Грабчак, Дмитро Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертацію присвячено вдосконаленню науково-методичних та прикладних засад обґрунтування реінжинірингу для будівельних підприємств. Провідною інновацією роботи є адаптація методичного підходу реінжинірингу підприємств до потреб операційно-виробничого циклу БП та особливостей їх діяльності в мультипроектному середовищі: за підсумками оцінювання конкурентоспроможності діяльності БП одержують ключовий діагностичний показник БП інтегратору діагностики траєкторії руху операційної системи як основу подальших реінжинірингових заходів. Передбачений формалізований вибір варіантів стратегій реінжинірингу на базі їх нечіткологічного оцінювання та наступна оцінка варіантів проектів реінжинірингу за максимумом чистої модифіковано зведеної вартості, одержаної за рік після завершення реінжинірингу проекту. З використанням програмних продуктів, створених на грунті результатів дослідження, керівники будівельних підприємств мають обгрунтовану спроможність завчасно актуалізувати потребу та раціональний масштаб реінжинірингу як проект системного оновлення підприємством, узгодити зміст та етапи реінжинірингових заходів з відповідними віхами життєвого циклу підприємства та циклів проектів, в яких дане підприємство виступає стейкхолдером. The dissertation is devoted to the improvement of scientific-methodical and applied bases of reengineering substantiation for construction enterprises. The leading innovation of the work is the adaptation of the methodological approach to enterprise reengineering to the needs of the operational and production cycle of СС and the peculiarities of their activities in a multi-project environment. There is a formalized choice of options for reengineering strategies based on their fuzzylogical evaluation and subsequent evaluation of options for reengineering projects at the maximum net modified consolidated value obtained in the year after the completion of the reengineering of the project. Using software products based on research results, managers of construction companies have a reasonable ability to update the need and rational scale of reengineering as a project of system renewal of the enterprise, to coordinate the content and stages of reengineering activities with relevant milestones of the enterprise life cycle and project cycles acts as a stakeholder.

Опис

Ключові слова

реінжиніринг, будівельне підприємство (БП), реінжиніринг операційної системи БП, інтегратор руху операційної системи БП, проект реінжинірингу БП, нечітко-логічний базис вибору альтернатив реінжинірингу БП, модифікована чиста зведена вартість проекту реінжинірингу БП, стохастичноігрове коригування характеристик бізнес-плану проекту реінжинірингу БП, reengineering, construction company (СС), СС operating system reengineering, СС operating system motion integrator, СС reengineering project, fuzzy logical basis for choosing СС reengineering alternatives, modified net consolidated cost of СС reengineering project, stochastic-game adjustment of the characteristics of the business plan of the СС reengineering project

Бібліографічний опис

Грабчак, Д. В. Економіко-управлінські засади організації реінжинірингу на будівельних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Грабчак Дмитро Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2021. - 24 с.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced