Автореферати

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 123
 • Документ
  Eкономічна діагностика результативності маркетингової діяльності підприємств-девелоперів будівництва
  (КНУБА, 2024) Максим’юк, Юлія Сергіївна
  Дисертацію присвячено вирішенню актуального завдання розробки та вдосконалення методико-аналітичних засад і практичних рекомендацій щодо економічної оцінки та подальшого вибору стратегій маркетингу для підприємства-девелопера в будівництві, яке у роботі розглядається як підприємство з мультипроектною операційною системою, використовуючи органічне поєднання підходів економічної діагностики із інструментарієм геоінформаційного маркетингу, «ключових критеріїв успіху» (KPI), управління за відхиленнями, кластерного аналізу та управління ризиками на основі ідеології маркетинг-менеджменту.
 • Документ
  Принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю (на прикладі провінції Шаансі)
  (КНУБА, 2024) Дін Ян
  У вступі дисертант окреслив актуальність теми дослідження, визначив мету і завдання дослідження, загальнонаукові методи дослідження, окреслив об’єкт і предмет дослідження, наукову новизну отриманих результатів, теоретичне і практичне значення праці, навів апробацію результатів і список публікацій за темою дослідження.
 • Документ
  Економіко-цифровий інструментарій впровадження реінжинірингу на будівельному підприємстві
  (КНУБА, 2024) Деркач, Андрій Євгенович
  Дисертація присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного завдання з розробки вдосконаленого цифрового інструментарію вибору стратегії реінжинірингу для будівельного підприємства - через комплекс заходів (проєкт), який узгоджено зі змістом операційної діяльності підприємства-виконавця проектів будівництва.
 • Документ
  Методологічні основи формування єдиного інформаційного середовища для автоматизації об’єктно-просторових систем в проєктах будівництва
  (КНУБА, 2024) Гончаренко, Тетяна Андріївна
  У дисертаційній роботі вирішено актуальну теоретико-методологічну та науково-прикладну проблему формування єдиного інформаційного середовища й аналітико-цифрового простору для інформаційного забезпечення процесів просторового планування в проєктах будівництва та розвитку територій на ґрунті міждисциплінарного підходу, BIM– та GIS–технологій. Вперше з позицій інтегрованого врахування сучасних вимог цифровізації, територіального планування, геоінформаційного контролінгу та будівельного девелопменту розроблено методологію та інформаційну технологію формування єдиного інформаційного середовища для автоматизації об’єктнопросторових систем з метою подальшого цифрового адміністрування циклом проєкту забудови та ревіталізації. Суттєво модернізовано аналітичний інструментарій цифрового управління процесами територіального планування, в якому синергійно поєднано переваги сучасних концепцій SMARTуправління, SADT-проєктування, структурного та цифрового реінжинірингу з продуктивними можливостями BIM-технологій. Забезпечено адаптацію інформаційних технологій в процеси регулювання характеристик ОПП відповідно до директивних вимог і запитів провідних учасників проєктів забудови та ревіталізації. Методологічні компоненти забезпечують цілісність прийняття рішень на різних організаційних рівнях щодо розвитку ОПП як об’єктів генерального планування та водночас як об’єктів міського простору, що долає наявні науково-методологічні протиріччя, пов’язані з потребою врахування суперечливих інтересів різних стейкхолдерів будівельноінвестиційного процесу – замовнику, інвестору, девелоперу та генеральному проєктувальнику. Результати дослідження в сукупності формують формалізоване інформаційне середовище узгодження геоінформаційних, топографічних та інших параметрів зі стратегічними пріоритетами містобудування та територіального розвитку. Актуальним потребам просторового планування відповідає необхідність застосування сучасних інформаційних технологій для моделювання міського середовища і створення цифрових двійників міських об’єктів, що сприятиме розробці інформаційної системи «Розумне місто». Український національний ринок цифрових двійників в будівельній галузі на даний час тільки формується, тому це дослідження має особливу актуальність, враховуючі нагальні потреби у відбудові країни. Практична цінність дослідження визначається розробкою спеціалізованих програмних засобів для автоматизації функціональних задач просторового планування і підготовки проєктів планувальних рішень із застосуванням інтегрованої платформи обробки просторової, атрибутивної та топологічної інформації на основі BIM-орієнтованого програмного комплексу.
 • Документ
  Міцність тонкостінної балки зі зламом кромок із врахуванням пружно-пластичних деформацій
  (КНУБА, 2023) Соков, Валерій Миколайович
  Запропоновано методики оптимального проектування та перевірочних розрахунків міцності сталевої балки зі зламом кромок без вільного фланця (балки-стінки) при статичному пружному та циклічному пружно-дластичному деформуванні. Розроблено вирази для визначення теоретичних коефіцієнтів концентрації напружень при розтягу-стиску та згині для широкого діапазону геометричних параметрів балки-стінки. Встановлено характеристики пластичних зон, інтенсивності деформацій та циклічних діаграм в залежності від геометричних параметрів і прикладеного навантаження в концентраторі напружень балки-стінки. Розроблено залежності для обчислення інтенсивності циклічних пружно-пластичних деформацій в концентраторі напружень балки-стінки, які використані в методиці оцінки її втомної довговічності. Номінальні симетричні циклічні навантаження є розтягом-стиском. Матеріал ідеальний пружно-пластичний без зміцнення. Запропоновано залежності для визначення пружної та пружно-пластичної ефективної ширини вільного фланця в небезпечному перерізі і пружної ефективної ширини вздовж похилої ділянки балки зі зламом кромок. Підтверджено життєздатність ідеї проектування складових напружено-деформованого стану на похилу площину вільного фланця при обчисленні ефективної ширини.
 • Документ
  Стійкість тонкостінних стержнів відкритого профілю з недосконалостями форми
  (КНУБА, 2023) Охтень, Іван Олександрович
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню стійкості тонкостінних пружних стержнів відкритого профілю з недосконалостями форми. На основі методу скінченних елементів і обчислювальних процедур програмного комплексу NASTRAN розроблена чисельна методика дослідження стійкості стержнів відкритого профілю з геометричними недосконалостями різної амплітуди і форми. Розроблено алгоритм комп’ютерного скінченно-елементного моделювання тонкостінних стержнів відкритого профілю у вигляді сукупності плоских оболонкових елементів. Створено програмне забезпечення для моделювання геометричних недосконалостей різної амплітуди у вигляді місцевих і загальних форм втрати стійкості стержнів з урахуванням депланації їх поперечного перерізу, яке адаптоване до обчислювального комплексу NASTRAN. Ефективність моделювання стержнів відкритого профілю у вигляді сукупності оболонкових скінченних елементів підтверджена розв’язанням тестової задачі стійкості багатопрольотних прогонів покриття торговельного комплексу в м. Миколаєві з різними варіантами розкріплення від дії вертикального навантаження. Дослідженню стійкості стержня відкритого профілю з недосконалістю форми в нелінійній постановці методом Ньютона-Рафсона присвячена друга тестова задача. Підтверджена співпадіння отриманих результатів з результатами інших авторів і експериментами. Досліджена стійкість тонкостінних стержнів відкритого профілю різного виду з недосконалостями форми при поздовжньому навантаженні в лінійній постановці методом Ланцоша, в геометрично нелінійній постановці − методом Ньютона-Рафсона. Досліджено сумісний вплив амплітуди геометричних недосконалостей та ексцентриситету прикладання поздовжньої сили на нелінійне деформування і стійкість тонкостінних стержнів відкритого профілю реальної конструкції. Представлено залежності критичних значень навантажень та форм втрати стійкості від амплітуди недосконалостей стержнів та ексцентриситету прикладання поздовжніх сил. Підтверджено вплив моделі і амплітуди геометричних недосконалостей на стійкість тонкостінних стержнів відкритого профілю. Проаналізовано граничні відхилення у діючих державних нормативних документах. The dissertation work is dedicated to the investigation of the stability of thin-walled open-profile elastic bars with imperfections of form. A numerical methodology for researching the stability of bars with geometric imperfections of various amplitudes and forms has been developed based on the finite element method and computational procedures of the NASTRAN software complex. It has been devised an algorithm for computer finite element modeling of thin-walled bars in the form of a set of planar shell elements. Software has been developed for modeling geometric imperfections of various amplitudes in the form of local and global shapes of stability loss for bars, considering the out-of-plane deformation of their cross-section which adapted to the NASTRAN computational complex. The effectiveness of modeling thin-walled bars in the form of a set of shell finite elements has been confirmed by solving a test problem of the stability of beams of a trading complex in Mykolaiv, considering various scenarios of bracing under vertical loads. The stability of an open-profile bar with imperfections of form in a nonlinear setting using the Newton-Raphson method is dedicated to the second test problem. The coincidence of the obtained results with the results of other authors and experiments has been confirmed. The work examines the stability of various types of thin-walled bars with imperfections of form under longitudinal loading in a linear setting using the Lanzos method and in a geometrically nonlinear setting using the Newton-Raphson method. It has been researched the combined effect of the initial imperfection amplitude and the eccentricity of applied forces on the nonlinear deformation and stability of thin-walled open-profile bars of the real structure. Dependencies of critical load values and stability loss forms on the amplitude of bar imperfections and the eccentricity of applied longitudinal forces are presented. The influence of the model and amplitude of geometric imperfections on the stability of thin-walled open-profile bars is confirmed.
 • Документ
  Захист працюючих від впливу електромагнітних полів із застосуванням рідинних екрануючих матеріалів
  (КНУБА, 2023) Бірук, Яна Ігорівна
  Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-практичної задачі підвищення електромагнітної безпеки працюючих шляхом визначення умов, за яких рідкі екрануючі матеріали проявляють свою максимальну ефективність, а також розроблення і реалізації матеріалів на рідинній основі та технологій, що ефективно екранують електромагнітні поля в широкому діапазоні частот. Проаналізовано існуючі методи забезпечення електромагнітної безпеки працюючих. Визначено, що найбільш ефективним засобом захисту людей від електромагнітних впливів є екранування електромагнітних полів. Головними вимогами до захисних матеріалів є високі коефіцієнти загального екранування, малі коефіцієнти відбиття електромагнітних хвиль, прийнятні масогабаритні параметри і придатність до облицювання поверхонь великих площ і складних конфігурацій.
 • Документ
  Науково-методологічні засади підвищення екологічної безпеки ядерної енергетики україни в екстремальних умовах експлуатації
  (КНУБА, 2023) Кордуба, Ірина Борисівна
  За даними бази даних PRIS на сьогодні у світі експлуатується 442 ядерні енергетичні реакторні установки (ЯЕРУ) та ще 56 ЯЕРУ знаходяться на стадії будівництва. У період 2007-2021 років було побудовано, здано в експлуатацію та продовжують будуватися 148 нових ЯЕРУ: з реакторами типу ВВЕР/PWR - 128 шт (86%); PHWR - 10 шт (6,7%); BWR - 5 шт (3,4%); FBR - 4 шт (2,7%); HTGR - 1 шт (0,67%). Отже, оновлення світового парку ЯЕРУ з реакторами типу ВВЕР другого покоління G-2 приблизно на 86% здійснюється за рахунок будівництва реакторних енергетичних установок з реакторами ВВЕР/PWR другого покоління G-2. При цьому, після екологічної катастрофи на АЕС Фукушіма-1 в нових ЯЕРУ, наприклад, у ЯЕРУ з реакторами АР-1000 третього покоління G-3 американської компанії Вестінгауз застосовуються модернізовані пасивні системи аварійного охолодження.
 • Документ
  Принципи та методи трансформації деградуючих промислових будівель і територій
  (КНУБА, 2023) Гулей, Дарина Володимирівна
  У вступі обґрунтовано актуальність теми, показано зв’язок з науковими програми, визначено мету дослідження, завдання, об’єкт, предмет, межі та методи дослідження. Наведено наукову новизну одержаних результатів і їх практичне значення. Представлено особистий внесок здобувача, апробацію результатів дослідження, список публікацій, структуру та обсяг роботи.
 • Документ
  Управління гуманітарними проєктами у зоні екстремальних дій на основі комплементарних нейронних мереж
  (КНУБА, 2023) Бабаєв Джахід Ігбал огли
  Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої наукової проблеми розробки концептуальних положень, моделей, методів та підходів, до менеджменту гуманітарних проєктів у зонах екстремальних дій за допомогою елементів штучного інтелекту у вигляді нечітких ситуаційних моделей та компліментарних нейронних мереж, трансформаційного виду лідерства, специфічних компетенцій та командних цінностей. The dissertation work is dedicated to the solution of the important scientific problem of developing conceptual provisions, models, methods and approaches to the management of humanitarian projects in the zones of extreme actions with the help of increasing the level of artificial intelligence in the form of fuzzy situational networks and complimentary neural networks with the successful application of a transformational type of leadership, specific competencies and team values.
 • Документ
  Взаємодія пальових фундаментів з ґрунтовими основами при врахуванні зміни жорсткості конструкцій будівлі
  (КНУБА, 2023) Кашоїда, Остап Олександрович
  Дисертаційна робота розвиває методи числового моделювання взаємодії пальового фундаменту із ґрунтовими основами, її особливістю є врахування впливу зміни жорсткості надземних конструкцій будівель на формування напружено-деформованого стану фундаментів. Моделювання без врахування жорсткості однієї із складової системи «основа – фундамент – надземні конструкції» призводить до формування некоректного напружено-деформованого стану всієї системи. У роботі виконано дослідження впливу жорсткості надземних конструкцій та стиків між збірними залізобетонними елементами житлового будинку на напружено-деформований стан пальового фундаменту. Показано, що за допомогою зміни жорсткості несучих стін підвального поверху можливо впливати на напружено-деформований стан пальового фундаменту, досягаючи перерозподілу зусиль у фундаменті.
 • Документ
  Технологія відновлення захисного шару залізобетонних конструкцій
  (КНУБА, 2023) Шарикіна Наталія Володимирівна
  Дисертаційна робота присвячена вирішенню задачі відновлення захисного шару залізобетонних конструкцій, у тому числі і на нижніх поверхнях пролітних конструкцій, яка вирішується шляхом формування високорухливої ремонтної суміші в опалубну конструкцію.
 • Документ
  Наукові засади застосування відходів видобутку нерудних корисних копалин у заходах санації навколишнього середовища
  (2023) Трач Юлія Петрівна
  Дисертацію присвячено розв'язанню науково-прикладної проблеми виявленнядешевих, ефективних, локально близько розміщених природних матеріалів серед відходів гірничої промисловості та дослідження їх впливу на довкілля для досягнення комплексного ефекту підвищення екологічної безпеки гірничої промисловості та позитивного впливу на довкілля заходів санації водних об’єктів. Обґрунтовано концепцію використання відходів гірничовидобувної галузі для поліпшення стану водного середовища, розроблено метод і досліджено властивості та склад природних матеріалів, встановлено основні параметри процесів у технологіях очищення води, виконано дослідження впливу подрібнення та декріпітації вапняку на ефективність санації, розроблено моделі машинного навчання на основі штучних нейронних мереж та нечіткої логіки, розроблено метод та виконано дослідження процесів перероблення накопичуваних розкривних порід, створено рекомендації щодо реалізації локальних заходів санації водного середовища. The dissertation is devoted to the solution of the scientific and applied problem of identifying cheap, effective, locally close natural materials among the waste of the mining industry and studying their impact on the environment in order to achieve the comprehensive effect of increasing the environmental safety of the mining industry and the positive impact on the environment of measures to rehabilitate water bodies. Today, significant volumes of waste, which have adsorption and reactivity and can be used for sanitation of the water environment, are accumulated and not used in mining. The beneficial use of these wastes requires the improvement of methods and the implementation of their research, taking into account the current global state of development of environmental sanitation measures. Methods have been improved and the properties, qualitative and quantitative composition of natural materials have been investigated for their use in environmental remediation measures. On the basis of the determined numerical values of the pH of the studied materials, the conditions for the implementation of the process of sorption of cationic pollutants are substantiated. It was found that in the rocks directly on the surface of the earth of the volcanic tuff deposits, the content of iron-containing minerals is about 40%, which is enough for the sanitation of the water environment through oxidation-reduction processes with the participation of divalent iron. The adsorption capacity of natural materials for heavy metals is approximately 25% higher in those containing hematite, and such materials are capable of sorption in both acidic and alkaline aqueous environments, unlike those containing only aluminosilicates. For the effective remediation of the water environment with a high concentration of heavy metals, it is necessary to introduce the natural material in small doses with an interval that depends on the electrostatic repulsion of cations of heavy metals and minerals of natural materials. The importance of dosing dispersed thermally activated and natural limestone for the removal of cationic and anionic pollutants for the safe course of the water environment sanitation process was experimentally revealed. Grinding and decrepitation intensify the reduction of anionic contaminants by 40% compared to natural limestone. It was established that the choice of the type of limestone depends on the type of pollutants, and the efficiency of their extraction depends on the rate of increase in the pH value of the water and the initial parameters of the water environment
 • Документ
  Порошкові лакофарбові матеріали для антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій
  (КНУБА, 2023) Томін Олександр Олегович
  Аналіз сучасних тенденцій свідчить, що найбільш поширеною системою антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій є застосування рідких лакофарбових матеріалів на органічній основі. Однак основними недоліками використання лакофарбових матеріалів традиційного для ринку України асортименту є: вміст у їхньому складі розчинників, що зумовлює їх емісію при застосуванні та призводить до забруднення навколишнього середовища; короткий термін експлуатації покриття на їх основі, що значно підвищує економічні витрати на відновлення захисних властивостей поверхні. Крім того, екологічні аспекти виробництва і використання лакофарбових матеріалів, особливо стосовно вмісту летких органічних сполук (ЛОС), важких металів та інших шкідливих речовин, набувають першочергового значення в зв’язку з пріоритетними цільовими програмами уряду України (рішення РНБО «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації») та необхідністю дотриманням вимог Директиви ЄC, яка суворо регламентує вміст ЛОС у лакофарбових матеріалах залежно від виду та сфери застосування. Тому з урахуванням норм законодавства України про екологічну безпеку та впровадження новітніх економічних технології, розробка ресурсоекономних систем покриттів для антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій, являє собою актуальну задачу, що дозволить знизити собівартість продукту та зменшити навантаження на екологію, а запровадження випуску порошкових лакофарбових матеріалів в Україні зменшить імпортну складову економіки країни, що також є питанням національної безпеки. The analysis of modern trends shows that the most common system of anticorrosion protection of building metal products and structures is the use of liquid paints and varnishes on an organic basis. However, the main isadvantages of using paints and varnishes of the traditional assortment for the Ukrainian market are: the content of solvents in their composition, which determines their emission during use and leads to environmental pollution; a short service life of the coating based on them, which significantly increases the economic costs of restoring the protective properties of the surface. In addition, the ecological aspects of the production and use of paint and varnish materials, especially regarding the content of volatile organic compounds (VOCs), heavy metals and other harmful substances, are of primary importance in connection with the priority target programs of the Government of Ukraine (the decision of the NSDC "On challenges and threats to the national safety of Ukraine in the environmental sphere and priority measures for their neutralization") and the need to comply with the requirements of the EC Directive, which strictly regulates the content of VOCs in paint and varnish materials depending on the type and scope of application. Therefore, taking into account the norms of the legislation of Ukraine on environmental safety and the introduction of the latest economic technologies, the development of resource-efficient coating systems for the anti-corrosion protection of construction metal products and structures is an urgent task that will allow to reduce the cost of the product and reduce the burden on the environment, and the introduction of the production of powder paint and varnish materials in Ukraine will reduce the import component of the country's economy, which is also a matter of national security.
 • Документ
  Методичні засади планувальної організації водно-зелених територій міста
  (КНУБіА, 2021) В’язовська, Анна Віталіївна
  Дисертаційне дослідження присвячене проблематиці містобудівного розвитку водно-зелених територій міст. В науковій роботі водно-зелену систему міста розглянуто на чотирьох територіальних рівнях (водно-зелена мережа міста, водно-зелений коридор річки, водно-зелений об’єкт і локальний біодренажний осередок), сформульовані понятійні визначення водно-зелених територій міста. Існуючі методичні підходи до планувальної організації водно-зелених територій міста систематизовано і доповнено авторськими методичними пропозиціями щодо врахування впливу водних процесів як динамічної складової ландшафту (методи: формування штучної заплави річки; відновлення природної заплави річки; розгалуження мережі водотоків; біорослинного очищення; ландшафтного управління поверхневими стоками). Сформульовано принципи планувальної організації водно-зелених територій: територіальної ієрархії, багатофункціонального використання, динамічного розвитку. Удосконалено типологію водно-зелених об’єктів та прийоми їх планувальної організації: набережні із рівнями тимчасового затоплення, затоплювані парки, гідроморфологічні ландшафти, болотяні еко-парки, громадські “зливові” території. Отримали подальший розвиток ландшафтні і архітектурно- планувальні засоби формування середовища водно-зелених територій відповідно до забезпечення рекреаційної, природоохоронної, інженерної та візуально- естетичної функцій. Результати дослідження були впроваджені у проектні пропозиції щодо планування прибережних водно-зелених рекреаційних територій в умовах міського середовища м. Києва, і у планування внутрішньо- басейнових водно-зелених рекреаційних територій в містах Краматорськ і Слов’янськ. The dissertation thesis is devoted to the problems of development of the urban blue-green territories. The scientific works on urban planning organization of the bluegreen territories have been analyzed, current tendencies of formation of the urban bluegreen territories have been revealed. Based on the analysis, there have been defined the necessity of the comprehensive study of the urban blue-green territories as a complex landscape system, which operates at the several territorial levels, is being formed under the influence of hydrological processes (in connection with the river catchment area), performs multiple urban planning tasks and functions, including recreation and nature protection. The problems and preconditions of planning organization of the blue-green territories in cities of Ukraine have been defined. The blue-green system of the city has been researched at the four levels of its territorial organization (blue-green network of the city, blue-green corridor of the river, blue-green facility and local stormwater/biodiversity unit). Terminological definitions of the urban blue-green territories have been proposed. Existing methodical approaches to the planning organization of the blue-green territories of the city have been systematized. The following methods of spatial organization, in accordance with the influence of water processes as a dynamic component of the landscape, have been proposed: construction of an artificial river floodplain; restoration of the natural river floodplain; watercourses network branching; natural vegetal water cleansing; landscape management of rainwater and urban runoff. The principles of planning organization of the blue-green territories have been formulated: principle of territorial hierarchy of the urban blue-green territories (at the regional and local levels); principle of multifunctional use (recreational, environmental, sanitary and hygienic, engineering, etc.); principle of dynamic development (in accordance with the changes in natural processes). The following types of the blue-green facilities and models of their planning organization, which correspond with the dynamics of hydrological processes, have been distinguished: embankments with temporarily flooded levels (stepped quay; twoleveled embankment); flood parks (one-side floodplain park; linear valley park); hydromorphologic landscapes (flood channels, watercourse network); wetland ecoparks (with riverfront location for river water purification; with riverfront location for rainwater cleansing; with inland-catchment location for urban runoff cleansing); rainwater open spaces (stormwater park, water square, stormwater boulevard). Landscape, architectural and planning features of the recreational environment of the blue-green territories to meet the needs for recreation, nature protection, visual manifestation of the water dynamics and rainwater management have been further developed. The results of the thesis have been implemented in the design proposals for the planning of the riverfront blue-green recreational territories in Kyiv, and in the planning of the blue-green recreational territories with the inland-watershed location in the cities of Kramatorsk and Slavyansk.
 • Документ
  Оцінка виробничого ризику при виконанні дорожніх робіт
  (КНУБА, 2022) Ковальова, Анастасія Володимирівна
  Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-прикладного завдання удосконалення управління безпекою працюючих при виконанні дорожніх робіт за рахунок комплексного врахування всіх шкідливих факторів впливу при оцінці виробничого ризику. У дослідженні доведено, що значення ризику для здоров’я працюючих при виконанні дорожніх робіт не може бути отримано на основі існуючих нормативних документів, оскільки вони не враховують ризик від постійного шумового навантаження та викиди від автотранспортних засобів на шляхопроводах, що додатково посилюється температурним впливом в теплі місяці року. З огляду на це, належне врахування заходів безпеки на підприємстві для захисту працюючих потребує комплексного врахування всіх шкідливих факторів при оцінці професійного ризику. Робочі місця працівників даної категорії знаходяться під впливом ряду факторів: шумове забруднення, яке включає шум від роботи будівельно- дорожніх машини; локальна вібрація та шум від ручного пневмоінструменту; запиленість і загазованість повітря робочої зони дорожнім пилом та вихлопними газами як від працюючого транспорту, так і від транспорту, який перебуває в цей час на автошляхопроводі; забрудненість атмосферного повітря аерозолями та шкідливими компонентами від матеріалів будівництва і ремонту, а також викидами від автотранспорту, який в цей час рухається на автошляхопроводі та вторинне забруднення внаслідок фотохімічних перетворень викидів автотранспорту в повітрі; фізичне динамічне і статичне навантаження; підіймання і переміщення вантажів вручну; робота на відкритому повітрі. Встановлено, що українське і європейське законодавство мають певні розбіжності у класифікації виробничих ризиків, тому існує необхідність в розробці методів оцінки, які б комплексно враховували перелічені фактори, а також дозволяли оперативно аналізувати умови праці на цих робочих місцях та виконувати оцінку ризику здоров’я працівників з метою забезпечення допустимих умов праці. Досліджено сучасні підходи щодо комплексного визначення виробничого ризику працюючих на відкритому повітрі при виконанні дорожніх робіт, що дозволило констатувати, що на сьогоднішній день комплексне врахування впливу всіх факторів на професійні ризик є недостатньо вивченим. Також проведено дослідження рівня шумового навантаження на автотранспортні перехрестя та розв’язки на прикладі м. Києва за допомогою каліброваного шумоміра марки «Асистент». В роботі проаналізовано шумовий, температурний і якісний склад повітряного середовища біля основних автошляхопроводів в м. Києві. Встановлено, що межі шумового навантаження у більшості середньозважених та у максимальних значеннях вимірів перевищують нормативний рівень відкритого виробничого майданчика (80дБА), а забруднення повітря вторинними компонентами від викидів автотранспорту залежить від температурних умов місцевості і має в літні місяці року перевищення, як мінімум, в 2-4 рази. Проаналізовано методи оцінки ризику захворювань працівників при виконанні дорожніх робіт та показано підвищений ризик розвитку хронічних захворювань і виникнення несприятливих наслідків для людей даної категорії. Запропоновано класифікацію виробничого ризику для працюючих на відкритому повітрі на підставі визначення граничних значень відносних відхилень метеорологічних факторів навколишнього середовища від нормативних. На підставі проведеного аналізу в роботі розроблено методологію системного підходу до визначення професійного ризику та розроблена ієрархічна дворівнева системна математична модель, що враховує всі закономірності впливу основних небезпечних факторів. Системна математична модель оцінки та прогнозування впливу шкідливих факторів на здоров’я працівника передбачає виконання двох основних операцій: формування множини альтернатив факторів впливу та порівняння і вибір варіантів впливу на значення виробничого ризику. Розроблена модель визначає комплексну проблему, яка в змозі реалізувати такі основні принципи, як аналіз та оцінка окремих процесів, елементів у підсистемах; оцінка та прогноз впливу шумового забруднення та температурних змін на значення виробничого ризику за нормативними критеріями. На першому рівні ієрархії модель містить три самостійні підсистеми, які характеризуються своїм набором кількісних і якісних показників, що дозволяє проводити розрахунок як окремої підсистеми, так і з урахуванням їх взаємного впливу і хімічної трансформації забруднюючих речовин. Розроблено класифікацію значень комплексного виробничого ризику при виконанні дорожніх робіт. Визначено вагові коефіцієнти впливу факторів, що впливають на значення ризику для здоров’я працівників автодорожньої галузі. Проведено апробацію розробленої моделі на прикладі м. Києва в робочих зонах виконання дорожніх робіт та отримані значення комплексного виробничого ризику. Виявлено, що в зонах впливу шумового забруднення від автотранспортних засобів відсутні значення комплексного виробничого ризику, яке класифікується як «низький». Виробничий ризик для працюючих на відкритому повітрі по ремонту шляхопроводу в липні місяці становить 2,36 та потребує заходів щодо зниженню виробничого ризику. Що стосується розрахованих значень стосовно інших місяців – наприклад, листопад 2020 року, то ризик кваліфікується, як допустимий (значення 2,0) та потребує заходів по захисту уразливих осіб та працюючих з великим професійним стажем (біля 30 років) та/або маючих вік більше 40 років. Проведені дослідження оцінки показників забруднення біля автомагістралі, що дозволили враховувати фотохімічні перетворення забруднюючих речовин в повітрі в залежності від температурних умов місцевості. Розраховані значення виробничого ризику при виконанні дорожніх робіт підтверджують необхідність постійного моніторингу та періодичний аналіз професійних ризиків на підприємстві, що повністю відповідає основним положенням документу ДСТУ ISO 3100:2018. Доведено що при визначення безпеки працівника з тривалим професійним стажем при виконанні дорожніх робіт, що проводяться на магістралях міста без попереднього влаштування об’їзних доріг, необхідно врахувати ризик втрати чутності та постійне зміщенням порога чутності, спричиненого шумом через регулярний вплив шуму від автотранспортних засобів відповідно до методики, що рекомендовано міжнародним стандартом ISO1999/2013 (Е). Вплив шуму на групу ризику при цьому характеризують еквівалентним рівнем звукової дії за 8-годинний робочий день протягом певної кількості років. На основі створеної методології удосконалено метод оцінки ризику працівників при виконанні дорожніх робіт та надано рекомендації щодо захисту працюючих в залежності від значення ризику. Науково-теоретична цінність роботи полягає в тому, що вперше розроблено методологію визначення комплексного виробничого ризику при виконанні дорожніх робіт, який враховує шумове навантаження від автотранспортних магістралей, забруднення повітря та інтоксикацію працівників від хімічних перетворень забруднюючих речовин на фоні підвищених температур, що дозволяє проводити дослідження по ефективності застосування заходів безпеки на робочих майданчиках біля автомагістралей. Розроблена методологія оцінки виробничого ризику при виконанні дорожніх робіт дозволяє зменшити кількість коштовних лабораторних або натурних експериментів при проведенні досліджень в області охорони праці. Результати дисертаційних досліджень впроваджені на об’єктах Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасна транспортна інфраструктура» безпосередньо під час будівництва ділянки Великої окружної дороги на ділянці від вул. Рокосовського до віл. Багатирської з будівництвом транспортної розв’язки на різних рівнях з метою поліпшення управління професійними ризиками для працюючих. Отримані в дисертаційному дослідженні наукові результати були впроваджені при виконанні госпдоговірних науково-дослідних робіт Національного транспортного університету, що виконувалися на замовлення дорожніх організацій. Закономірності, що отримані на основі натурних вимірювань, стосовно основних компонентів професійного ризику при виконанні дорожніх робіт були застосовані в частині рекомендацій щодо охорони праці працівників підрядних дорожньо-будівельних організацій, для яких виконувалися роботи з інженерно-технічного супроводу забезпечення якості влаштування конструкцій дорожнього одягу. Були враховані пропозиції щодо альтернативних варіантів об’їзду локальних місць ремонтно-будівельних робіт та врахування добових та сезонних коливань інтенсивності руху на автомобільних дорогах при розробленні графіків виконання дорожніх робіт. Матеріали дисертаційної роботи в частині визначення професійних ризиків при виконанні дорожніх робіт по підсистемам розробленої моделі та алгоритм розрахунку використовуються при підготовці студентів Київського національного університету будівництва і архітектури при проведенні лекційних та практичних занять з дисциплін «Охорона праці», що дозволило підвищити ефективність навчального процесу та якість викладання матеріалу при вивченні вказаної дисципліни. Методи, які використовувалися для вирішення задач досліджень є методи статистичного аналізу (для обробки моніторингових даних досліджень забруднення атмосферного повітря та кліматичних даних місцевості); метод експертних оцінок, методи системного математичного аналізу. Натурні дослідження для вимірювання шумового та забруднення на майданчиках виробництва вздовж автошляхопроводів для умов м. Києва були здійснені коліброваним шумоміром «Асистент». Значення виробничого ризику для безпеки працюючих за різними шкідливими впливовими факторами визначалося за діючими національними та міжнародними нормативними документами. The dissertation work is devoted to the decision of scientific and applied task of improvement of management of safety of workers at performance of road works at the expense of the complex consideration of all harmful factors of influence at an estimation of professional risk. Research has shown that the risk to workers' health when performing road works cannot be determined on the basis of existing regulations, as they do not take into account the risk of constant noise and emissions from vehicles on overpasses, which is further exacerbated by hot months. In view of this, proper consideration of safety measures at the enterprise to protect workers requires comprehensive consideration of all harmful factors in the assessment of occupational risk. The workplaces of this category of workers are affected by a number of factors: noise pollution, which includes noise from the work of road construction equipment; local vibration and noise from hand-held pneumatic tools; dust and air pollution of the working area with road dust and exhaust gases from both working vehicles and vehicles currently on the road; air pollution by aerosols and harmful components from construction and repair materials, as well as emissions from vehicles currently moving on the route, and secondary pollution due to photochemical transformations of motor vehicle emissions into the air; physical dynamic and static load; lift and move loads manually; work outdoors. It is established that Ukrainian and European legislation have some differences in the classification of professional risks, so there is a need to develop assessment methods that would comprehensively take into account these factors, as well as allow rapid analysis of working conditions in these workplaces and health. risk assessment. in order to ensure acceptable working conditions. Modern approaches to the complex determination of professional risk of workers in the open air during road works have been studied, which allowed us to state that to date, comprehensive consideration of the impact of all factors on occupational risk has not been studied enough. A study of the level of noise load at transport interchanges and interchanges on the example of the city of Kyiv was conducted using a calibrated noise meter brand "Assistant". The paper analyzes the noise, temperature and quality of the air environment near the main highways in Kyiv. It is established that the noise load limits in most weighted averages and in the maximum values of measurements exceed the normative level of the open production site (80dBA), and air pollution by secondary components from vehicle emissions depends on local temperature conditions and exceeds at least in summer months. 2-4 times. Methods for assessing the risk of diseases of workers during road works are analyzed and the increased risk of developing chronic diseases and adverse consequences for people in this category is shown. The classification of professional risk for workers in the open air on the basis of determination of limit values of relative deviations of meteorological environmental factors from normative ones is offered. Based on the analysis, the methodology of the system approach to the definition of occupational risk is developed and a hierarchical two-level system mathematical model is developed, which takes into account all the laws of influence of the main dangerous factors. A systematic mathematical model for assessing and predicting the impact of harmful factors on the health of the employee involves two basic operations: the formation of many alternatives to the factors of influence and comparison and the choice of options for influencing the value of occupational risk. The developed model defines a complex problem that will be able to implement such basic principles as analysis and evaluation of individual processes, elements in subsystems; assessment and forecast of the impact of noise pollution and temperature changes on the value of professional risk according to regulatory criteria. At the first level of the hierarchy, the model contains three independent subsystems, which are characterized by their set of quantitative and qualitative indicators, which allows the calculation of both individual subsystems and taking into account their mutual influence and chemical transformation of pollutants. The classification of values of complex professional risk at performance of road works is developed. The weights of the factors influencing the importance of the risk to the health of road workers have been determined. The approbation of the developed model on the example of Kyiv in the working areas of road works was carried out and the values of complex professional risk were obtained. It was found that in areas affected by noise pollution from vehicles there are no values of complex occupational risk, which is classified as "low". Occupational risk for workers in the open air to repair the overpass in July is 2.36 and requires measures to reduce professional risk. As for the calculated values for other months - for example, November 2020, the risk is classified as acceptable (value 2.0) and requires measures to protect vulnerable people and workers with long professional experience (about 30 years) and/or having an age of more than 40 years. Studies have been conducted to assess the indicators of pollution near the highway, which allowed to take into account the photochemical transformations of air pollutants depending on the temperature conditions of the area. The calculated values of production risk during road works confirm the need for constant monitoring and periodic analysis of occupational risks at the enterprise, which fully complies with the main provisions of the document DSTU ISO 3100: 2018. It is proved that when determining the safety of a worker with long professional experience when performing road works carried out on city highways without prior bypass roads, it is necessary to take into account the risk of hearing loss and constant shifting of the audibility threshold caused by noise due to regular noise. vehicles in accordance with the methodology recommended by the international standard ISO1999 / 2013 (E). The effect of noise on the risk group is characterized by an equivalent level of sound exposure for an 8-hour working day for a certain number of years. Based on the developed methodology, the method of assessing the risk of workers in road works was improved and recommendations were provided for the protection of workers depending on the value of risk. The scientific and theoretical value of the work is that for the first time a methodology for determining the complex occupational risk in road works, which takes into account the noise load from highways, air pollution and intoxication of workers from chemical transformations of pollutants against elevated temperatures. allows to carry out researches on efficiency of application of safety measures on working platforms near highways. The developed methodology of risk assessment in road works allows to reduce the number of valuable laboratory or field experiments in research in the field of labor protection. The results of the dissertation research were implemented at the facilities of the Limited Liability Company "Modern Transport Infrastructure" directly during the construction of the Great Ring Road in the area from the street. Rokosovchko to vil. Bagatyrska with the construction of a transport interchange at various levels in order to improve the management of occupational risks for workers. The scientific results obtained in the dissertation research were realized during the economic-contractual research works of the National Transport University, which were performed at the request of road organizations. Regularities obtained on the basis of field measurements of the main components of occupational risk in road works were used in the recommendations on labor protection of contractors for whom work was performed on engineering quality assurance of road structures. When drawing up road works schedules, proposals for alternative detours to local repair and construction sites and taking into account daily and seasonal fluctuations in traffic intensity were taken into account. The materials of the dissertation in terms of determining occupational risks in road works on the subsystems of the developed model and calculation algorithm are used in the preparation of students of Kyiv National University of Construction and Architecture in lectures and practical classes in "Occupational Safety", which increased efficiency and the quality of teaching material in the study of this discipline. During the solution of the set tasks the methods of statistical analysis were used (for processing the data of monitoring studies on air pollution and climatic data of the area); method of expert assessments, methods of systematic mathematical analysis. Field research to measure noise and pollution at production sites along highways for the conditions of Kyiv was carried out with a calibrated noise meter "Assistant". The importance of occupational risk for the safety of workers by various hazardous influencing factors was determined by current national and international regulations.
 • Документ
  Екологічна оцінка впливу інженерних лісозахисних насаджень на природно-антропогенні ландшафти
  (КНУБА, 2022) Абу Діб, Світлана Миколаївна
  Дисертаційна робота присвячена дослідженням еколого-стабілізуючих функцій спеціалізованих екосистем захисних лісових насаджень (ЗЛН), які забезпечують оптимальний розвиток та відновлення урбо- та агроценозів. Особлива увага приділялась визначенню та впровадженню нових, раніше ніде не використаних, фунціях та властивостям ЗЛН, які мають не лише локальний, а й глобальний ефект. У першому розділі проаналізовано літературні джерела вибраної тематики та встановлено особливості розвитку, експлуатації та відновлення ЗЛН на територіях, які порушені антропогенною діяльністю. Охарактеризовано функціональні особливості захисних лісових насаджень та визначено їх нові функції. Розглянуто ЗЛН в контексті самостійної біоценотичної системи, яка має системний вплив на середовище. Проаналізовано існуючі типи та види конструкцій ЗЛН та визначено їх екологоефективність за певних умов антропогенного впливу. Було визначено основні проблеми сучасного захисного лісорозведення та запропоновано новий підхід до визначення ЗЛН в контексті глобального екологічного ефекту. У другому роділі представлено розроблені автором методи визначення інженерно-екологічних параметрів і показників характеристики складових системи ЗЛН. За допомогою методів екологічного моніторингу, шляхом аналізу вихідних даних екологічних параметрів та оцінки ефективності дії всіх складових системи захисних насаджень та їх вливу на навколишнє середовище визначено їх екологічну роль. Виділено основні параметрами, які змінюють свої показники у процесі експлуатації інженерної лісозахисної фітомеліорації (поглинання діоксиду вуглецю, продукування кисню, затримання пилу та сажі) та проведено екологічний моніторинг за вище зазначеними показниками за 1990-2020 рр. В процесі оцінки ролі ЗЛН на територіях агро- та урбоценозів, були розроблені необхідні комплексні екологічні показники і параметри (сталість розвитку довкілля та його екологічна ємність), що характеризують природоохоронну діяльність в агролісництві. За результатами експериментів було запропоновано лінійну функціональну залежність між екологічними факторами, які досліджуються за тридцятирічний період та розроблено функцію безпеки довкілля, яка характеризує найменші ризики втрати сталості рівноваги та зроблено апроксимацію взаємозалежності між екологічними факторами, які досліджувались в динаміці за 30-річний період. Розроблено нову якісну модель впливу ЗЛН та агро- та урбоценози. Це дозволило встановити динаміку продукування об’ємів кисню захисними лісовими насадженнями за період з 1990-2020 роки. Було розроблено і запропоновано характеристику стану довкілля за об’єктивними кількісними показниками: сталістю рівноваги довкілля в регламентованих межах після антропогенних змін ландшафту та за показником екологічної ємності території агро- та урбоценозів агролісництва. Була здійснена за 2008-2020 роки оцінка стану грунтів території ЗЛН, які розташовані вздовж ділянок автошляхів та розраховано основні забруднювачі навколишнього середовища вздовж автомобільних доріг (вміст важких металів та залишкових концентрацій нітратів та хлороганічних пестицидів), а також вставлена їх відповідність гранично допустимим концентраціям, які захисні лісові насадження здатні очищати (застосування методів фітоекстракції). Було розроблено і запропоновано модель, яка графічно показує оптимальний баланс території у системі «ЗЛН – агро-, урбоценози». Для її побудови необхідно об’єднати графіки граничної екологічної ємності території екосистеми ЗЛН з її граничним екологічним навантаженням. Було розраховано діаметр дренажної водопропускної труби, яка закладена поперек дорожнього полотна для чорноземів звичайних, які переважають на вибраній ділянці дослідження. Це дало змогу забезпечити ралізацію нових, раніше не розвинених, властивостей та функцій ЗЛН. У третьому розділі, на основі проведених моніторингових даних, лісомеліоративних розрахунків та типових видів конструкцій ЗЛН, було запропоновано нове конструктивне рішення при вирощуванні системи ЗЛН, яка б задовольнала існуючі потреби для захисту та відновлення порушених територій агро- та урболандшафтів. Було вдосконалено існуючу методику забезпечення самовідновлення порушених територій за допомогою фітомеліорації з врахуванням вибору певних порід деревостанів. Було доведено доцільність запропонованого рішення щодо поєднання лісомеліоративних та технічних заходів і засобів задля забезпечення сталого розвитку екологічних систем на антропогенно змінених ландшафтах та запроновано інженерне вирішення проблеми відводу дощових і талих вод з ділянки дослідження. Було розраховано та запропоновано встановлення дренажної системи відводу дощових і талих вод з території дорожного полотна на прилеглі ділянки ЗЛН. У четвертому розділі було зроблено загальну екологічну оцінку стану геологічного середовища антропогенних ландшафтів Богуславського агролісництва. Було зроблено розріз грунтового профілю та показано переважаючі типи грунтів тириторії і встановлено, що на нього діє низка антропогенних та природних факторів: ґрунтові меліорації, обробіток землі, внесення добрив, механічні впливи, процеси вивітрювання, еродування, які стають причиною виснаження ґрунтових ресурсів, а особливо верхнього родючого шару – гумусу. Показано геохімічне дослідження ґрунтового профілю ЗЛН території антропогенних ландшафтів за період 1990 – 2020 рр. Було проведено оцінку ступеня хімічного забруднення ґрунтів токсичними металами та розраховано зміну якості стану ґрунтів на ділянці території, яка прилегла до автошляху, в залежності від впливу на неї та місця розташування ЗЛН певних видів деревних порід та встановлено їх очисну здатність. Зроблено оцінку стану забруднення ґрунтів Богуславського агролісництва та оцінку небезпеки, яку становлять залишкові концентрації вмісту нітратів та хлорорганічних пестицидів за 30-річний період (1990-2020 роки) та розроблено іконографічну модель. Знайдені залишкові концентрації нітратів та хлорорганічних пестицидів у ґрунтах агролісництва були оцінені за токсикоекологічними критеріями. У п’ятому розділі було проаналізовано ЗЛН як спеціалізовані екосистеми захисного типу. Досліджено взаємозв’язки всередині самої системи та між конструкціями ЗЛН та природним і антропогенним середовищем, розглянуто принципи формування структури спеціалізованої системи ЗЛН із ненасиченим біоценозом. Було доведено, що розробка системи управління територіями на засадах екологічно орієнтованого лісівництва є одним з найважливіших методів стабільного функціонування екосистеми ЗЛН. Виходячи з цього винятково важливою є розробка природовідповідної стратегії забезпечення стійкого екологічно-безпечного розвитку таких екосистем. Тобто вирішення однієї із визначальних складових даної стратегії є збереження порушених територій відповідно до Стратегії сталого розвитку. У шостому розділі було застосовано екосистемний підхід для оцінки стану екосистеми захисного типу. Було проаналізовано систему керування станом ЗЛН та розроблено та запропоновано нові методи поетапної оптимізації ведення управління ЗЛН, які дозволяють більш ефективно використовувати їх природній ресурс та забезпечувати їх еколого-інженерні можливості. Встановлено, що забезпечення еколого-безпечного функціонування територій агро- та урбоценозів як системи може здійснюватися лише на основі обґрунтування співвідношення ЗЛН, земельних угідь, площ ділянок доріг тощо. Результати роботи впроваджені у виробничу діяльність Богуславського агролісництва для вдосконалення існуючої системи еколого-меліоративних заходів та відновлення порушених територій. This dissertation is devoted to the research of specialized ecosystems of protective forest plantations (PFP) ecological-stabilizing functions which are providing optimal development and restoration of urban and agrocenosises. In the first chapter were analyzed the literary sources of the selected subject and were established the features of the development, exploitation and restoration of natural resources in the territories disturbed by anthropogenic activities. Was defined the functional features of protective forest plantations are characterized their new functions. PFP was considered in the context of an independent biocenotic system that has a systemic impact on the environment. Were analyzed the existing types and types of constructions of PFP and their environmental efficiency and determined under certain conditions of anthropogenic influence. Were identified the main problems of modern protective afforestation and was proposed a new approach to determining the environmental protection in the context of the global ecological effect. Was characterized and described the functional features of protective forest plantations and determined their new functions. We had considered PFP in the context of an independent biocenotic system that has a system impact on the environment. The author presented methods for determining engineering and environmental parameters and indicators of the PFP system components characteristics. Ecological role of PFP is determined by ecological monitoring methods with using and initialising ecological parameters data analysing including an evaluating effectiveness of all components in the system of PFP and their environmental impact. The main parameters that change their indicators during the forest protection phytomelioration operation (carbon dioxide absorption, oxygen production, dust and soot retention) are identified and ecological monitoring is carried out according to the presented indicators for 1990- 2020 years period. In the process of assessing the role of environmental protection in the territories of agro- and urban coenoses, were developed the necessary complex ecological indicators and parameters (sustainability of environmental development and its ecological capacity) characterizing environmental protection activities in agroforestry. According to the results of experiments, was proposed a linear functional dependence between environmental factors, which was studied over a period of thirty years. An environmental safety function was developed. It is characterizing the lowest risks of loss of equilibrium and approximate a relationship between environmental factors, which were also studied in this time period. A new qualitative model of the PFP and agro - and urbocenosises impact has been developed. In 2008-2020, was made an assessment of the PFP territory soils state, which are located along highways. Main area pollutants along highways was calculated, as well as their compliance with the maximum allowable concentrations (content of heavy metals and residual concentrations of nitrates and chlorogenic pesticides), that protective forest stands can clean (using phytoextraction methods). Was developed and proposed a model, which graphically shows the optimal balance of the territory in the system "PFP - agro-, urbocenoses". For their construction, it is necessary to combine the graphs of the marginal ecological capacity of the territory of the PFP ecosystem with its marginal ecological load. Was calculated a diameter of the drainage culvert, which is laid across the road surface for ordinary chernozems that prevail in the selected study area. This made it possible to ensure the realization of new, previously undeveloped, properties and functions of the PFP. In third section, on the basis of conducted monitoring data and forest reclamation calculations with typical types of PFP constructions, was proposed a new constructive solution during PFP system growing, which would satisfy the existing needs for the protection and restoration of disturbed areas of agro- and urban landscapes. An existing method of ensuring self-restoration of disturbed areas with the phytomelioration methods using has been improved, according to the choice of certain species of stands. We had proved an expediency of the proposed solution which include a combining forest reclamation and technical measures and tools to ensure the sustainable development of ecological systems in anthropogenically altered landscapes. Was proposed an engineering solution to the problem of drainage of rain and melt water from the study site. Was calculated and proposed an installation of a drainage system for the removal of rainwater and meltwater from the territory of the road surface to the adjacent areas of the PFP. In fourth section a general ecological assessment of geological environment has been made on the state of the Boguslav agroforestry anthropogenic landscapes. Was made a section of the soil profile and were shown predominant types of soil in the territory. It was established, that a number of anthropogenic and natural factors act on it: soil reclamation, land cultivation, fertilization, mechanical effects, weathering processes, erosion, which cause the depletion of soil resources, and especially the upper fertile layer - humus. In dissertation is shown a geochemical research of the soil profile on the territory of PFP with agro- and urbocenosises for the period 1990 – 2020 years. Was assessed and calculated a degree of toxic metals chemical contamination in soils with the change their quality of the area that is adjacent to the highway with considering an impact of certain species of trees and their cleaning capacity and the PFP location. An assessment of the state of soil contamination and an assessment of the risk of residual concentrations of nitrates and organochlorine pesticides over a 20-year period (1990-2010) was conducted and developed an iconographic model. Residual concentrations of nitrates and organochlorine pesticides that were found in agroforestry soils were evaluated according to toxicological criteria. In fifth section was analysed PFP as specialized ecosystems of protective type. The interrelations within the system itself and between the structures of PFP and the natural and anthropogenic environment are studied. Considered structure formation principles of the specialized system of PFP with unsaturated biocenosis. It has been proven that the development a management system of territory on the basis of ecologically oriented forestry, is one of the most important methods for the stable functioning of the PFP ecosystem. Based on this, it is extremely important to develop a nature-friendly strategy for ensuring the sustainable ecologically safe development of such ecosystems. That is, the solution to one of the defining components of this strategy is the preservation of disturbed territories in accordance with the Sustainable Development Strategy. In sixth section was used an ecosystem approach to assess the state of the protective type ecosystem. Was analyzed a management system of PFP, developed and proposed its new methods of step-by-step optimization. They are allowed to use PFP natural resource more efficiently and provide their ecological and engineering opportunities. It has been established that ensuring the ecologically safe functioning of the territories of agro- and urbocenoses as a system, can be carried out only on the basis of substantiation of the ratio of natural resources, land plots, areas of road sections, etc. The work results are implemented in the production activities of Boguslav agroforestry to improve the existing system of ecological and reclamation measures and restoration of disturbed areas.
 • Документ
  Методичні засади реновації промислових будівель під готелі (на прикладі Китаю)
  (КНУБА, 2022) Гун, Цзехун
  У вступі надана загальна характеристика дисертації: обґрунтовано її актуальність, зв’язок з науковими програмами, планами, темами; визначено: мету, завдання, методи, об’єкт та предмет дослідження; висвітлено наукову новизну і практичне значення отриманих результатів та їх впровадження. У першому розділі «Сучасні тенденції реконструкції промислових будівель під готельні заклади» досліджені соціально-економічні, містобудівні та історико-архітектурні аспекти реконструкції промислових будівель та їх реновація під готельну функцію; опрацьована теоретична база дослідження; проаналізований та систематизований практичний досвід реновації промислових будівель, виявлена його еволюція; розроблена класифікація промислових будівель у Китаї; запропонована класифікація готелів, одержаних при їх реновації під готельну функцію. На основі узагальнення процесів реконструкції промислових будівель визначено їх основні етапи: І етап – становлення (1930-1950-ті рр.); ІІ етап – початковий (1960-1970-ті рр.); ІІІ етап – всесвітнього розповсюдження (1990-2005 рр.); IV етап – тематичної направленості реконструкції (з 2010-х рр.). Визначено основні етапи реновації промислових будівель під готелі у Китаї: 1 етап – становлення ринкової економіки (1990-2003 рр.), 2 етап – фаза швидкого розповсюдження (2009-2014 рр.), 3 етап – фаза поглиблених досліджень (з 2015 р.). На основі аналізу практики реновації промислових будівель під готелі у Китаї встановлено, що така реновація сприяє збереженню національної архітектурно-історичної промислової спадщини, збільшує середній термін експлуатації промислових будівель, а також дозволяє зменшити дефіцит готельних місць. Визначені основні закони, норми та плавила, що регламентують реновацію промислових будівель під готелі у Китаї. Опрацьовані наукові дослідження у даній галузі, присвячені архітектурно-будівельним, соціально-економічним та правовим аспектам реновації промислових будівель. Запропонована класифікація непрацюючих промислових будівель у Китаї за містобудівними ознаками (розташування по відношенню до кліматичного та туристичного районування; до центру населеного пункту (у центрі, в історичному центрі, у межах міста, за містом); транспортної наближеності (біля транспортних магістралей, біля залізничних та аеровокзалів, біля портів); рел’єфу місцевості (плоский, гористий, складний); особливостей організації території (самостійна будівля, складова комплексу, головний елемент комплексу); складу території (територія вільна від забудови, на території є цінна забудова, на території немає цінної забудови); статусу озеленення території (рівень екологізації нижче 20%, екологізація у межах 20-30%, рівень екологізації вище 30%). Зформована також класифікація промислових будівель у Китаї за наступними ознаками: галуззю виробництва (важка чи легка промисловість); типом виробництва (промислове виробництво, допоміжне виробництво, електроенергетика, сільськогосподарське виробництво та ін.), типом промислових приміщень (виробничі та переробні цехи, складські приміщення, адмінстративні приміщення); поверховістю (одноповерхові, середньої поверховості, багатоповерхові будівлі та комплекси змішаної поверховості) та ступенем вогнестійкості будівлі (І-ІVступінь вогнестійкості). А також за конструктивними особливостями: основною конструктивною структурою (дерев’яні, цегляні, металеві, залізобетонні чи змішані конструкції); типом перекриття (однопрогонові, багатопрогонові чи змішані конструкції перекриття); величиною прогону (малопрогонові конструкції, великопрогонові конструкції) та типом покриття (плоска, похила, складчата чи криволінійна покрівля). Розроблена класифікація готелів, одержаних на основі реновації промислових будівель у Китаї, за наступними ознаками: за місцем розташування ((розміром населеного пункту, розташуванням по відношенню до центру, структурою території); місткістю (найменші (1-10 номерів), малі (11-50 номерів), середні (51-100 номерів), великі (понад 100 номерів)); комфортністю (1*-5*), спеціалізацією (загального типу, (загального типу, тематичні, рекреаційні, ділові, конференц-центри тощо); переважаючим типом житлових одиниць (загального типу, типу «сюіт», типу «апартамент», типу «лофт»), початковою функцією промислової будівлі (легка промисловість, важка промисловість (видобуваюча чи переробна), агропромислова (видобуваюча чи переробна), інший вид промислового виробництва)та їх конструктивною основою (залізобетонна, цегляна, дерев’янна, змішана). Дослідження 52 випадків реновації промислових будівель під готелі у Китаї виявили її характерні особливості: більшість таких готелів розташована у великих містах та мегаполісах (86% - у Пекіні та економічно розвинених містах Південно- Східного регіону Китаю); частіше - в історичних центрах міст (42.3%) або ж у курортній місцевості з субтропічним мусонним кліматом (75%). Здебільшого це готелі малої та середньої місткості (61.2% - до 100 номерів); невеликої загальної площі (57% - до 5000 м2), що характеризуються також обмеженою площею забудови (61% - до 5000 м2), створені на основі реновації колишніх об’єктів легкої промисловості (74%, з яких 40% - сільськогосподарського призначення). У більшості випадків це 2-3-зіркові готелі загального типу або 4-5-зіркові бутік-арт- готелі. У Другому розділі «Методика реновації промислових будівель під готельну функцію» на основі застосування сучасних наукових методів дослідження (натурних обстежень; опрацювання наукових та літературних джерел; соціологічних досліджень; опитування та анкетування зацікавлених сторін та експертів) були визначені основні фактори, що впливають на реновацію промислових будівель під готельну функцію у Китаї: соціальні, містобудівні, природно-кліматичні, інфраструктурні, економічні та нормативно-правові. На основі досліджень із застосуванням прецесу нечіткої аналітичної ієрархії (FAHP) автором вибудована модель визначення вагомості впливу вищенаведених факторів на успішне здійснення реновації. Встановлено та доведено розрахунками, що найвагомішими факторами, що впливають на реновацію промислових будівель у Китаї є нормативно-правові та соціальні фактори. На основі структурно-просторового функціонального моделювання визначено 4 принципові функціонально-просторові моделі трансформації промислових будівель під готелі: модель 1 - окрема промислова будівля малої чи середньої поверховості (1-5 поверхів); модель 2 - багатоповерхові промислові будівлі з дрібно-чарунковою структурою невеликих виробничих приміщень, модель 3 – комплекс промислових будівель; модель 4 – промислові споруди. Запропоновані прийоми їх функціонально-просторової трансформації: прибудова, підбудова, влаштування підземного простору, об’єдняння, часткове або повне знесення окремих будівель та споруд, залучення сусідніх будівель, влаштування критих наземних та підземних переходів. Удосконалена методика розрахунків економічної ефективності інвестицій у реновацію промислових будівель під готелі, що включає розрахунки вартості реконструкції та ремонту промислових будівель, вартості землі та змін у її призначенні, комплексної вартості будівництва, оподаткування, інвестиційні прибутки і т.ін., а також аналіз економічної ефективності подальшої експлуатації здійснених проектів. Визначена основна методика реновації промислових будівель під готельну функцію, що включає наступні етапи: встановлення доцільності повторного використання промислової будівлі (з’ясування причин занепаду району будівництва, важливості його відновлення; охоронний статус будівлі; містобудівний аналіз території забудови, транспортної та інженерно-технічної інфраструктури); визначення її стану з точки зору ступеню захисту та можливості реконструкції; аналіз придатності її для реновації під готельну функцію (об’ємно- планувальні особливості, ступінь зносу основних конструкцій тощо); визначення економічної доцільності такої реконструкції; архітектурно-містобудівне обгрунтування реновації; розробка архітектурного проекту та дизайнерських рішень інтер’єрів та екстер’єрів готелю; об’єктивна оцінка проекту; визначення особливостей подальшої експлуатації. У третьому розділі «Організація готельних закладів на основі реновації промислових будівель» визначені основні принципи реновації промислових будівель під готелі; запропоновані прийоми містобудівної, конструктивної, інженерно-технічної та естетично-образної трансформації таких будівель, при їх реновації їх під готельну функцію; надані рекомендації по її здійсненню. Принципи реновації промислових будівель під готелі пропонується поділити на загальні (принцип містобудівної цілісності (збереження та покращення містобудівної структури; гармонізацію візуального сприйняття; збереження містобудівних ансамблів тощо); принцип сталого розвитку (збереження навколишнього середовища; покращення умов існування; соціальна відповідальність перед наступними поколіннями; раціональне використання ресурсів; енергоефективність тощо); принцип економічності (економічна доцільність; прогнозованість витрат; збільшення ефективності використання енергії та сировини; зменшення інвестиційних витрат; мінімізація витрат на управління та подальше обслуговування); принцип безпечності (безпечність у використанні будівельних та оздоблювальних матеріалів та конструкцій відповідність сучасним стандартам; безпечність подальшої експлуатації щодо протипожежних, екологічних та інших вимог) та спеціальні, які відносяться саме до реновації промислових будівель під готелі. До спеціальних принципів пропонується віднести: принцип продовження індустріальної культури (збереження індустріального духу колишніх промислових будівель, історичної пам’яті місцевості; розвитку національних культурних традицій; архітектурних ансамблів та акцентів; формування нових містобудівних осередків та розвиток існуючих); принцип інтегрованої функціональної адаптації (інтегрованість в оточуючу містобудівну структуру; відповідність загальному функціональному зонуванню оточення; ефективність внутрішньої функціональної структури; раціональні функціональні взаємозв’язки приміщень); принцип орієнтованості на людину (глибоке розуміння людських потреб і бажань, прийнятті людини за вихідну точку проектування, безбар’єрність та інклюзивність простору, відповідності запитам людини не тільки з точки зору фізичних, але й її інтелектуальних та культурних запитів); складовою частиною даного приниципу є принцип інклюзивності); принцип відповідності обсягу простору (забезпечення пропорційності та масштабності зовнішнього та внутрішнього простору; приведення у відповідність масштабності просторів колишніх промислових будівель до дрібно-чарункової структури житлових зон та зальної – громадських просторів; сомасштабність людині). Застосування даних принципів передбачається за допомогою запропонованих прийомів та рекомендацій щодо містобудівної, об’ємно-просторової, конструктивної, інженерно-технічної та естетично образної трансформації промислових будівель при їх реновації під готелі. Так, принцип продовження індустріальної культури може забезпечуватися за допомогою таких архітектурних прийомів як: збереження промислових форм у містобудівній та внутрішній організації оновлених готелів; залучення промислових акцентів; формування ландшафту місцевості, що включає елементи обладнання тощо. Принцип інтегрованої функціональної адаптації – на основі прийомів містобудівної інтеграції у функціональну, туристичну, транспортну та інженерно- технічну структуру отчення; а також за допомою включення закладів громадського призначення до складу готелів на основі перепланування існуючих будівель та їх об’ємно-просторового збільшення. Принцип орієнтованості на людину може забезпечуватися не тільки за допомогою прийомів, пов'язаних зі створенням інклюзивного простору (задоволенням потреб маломобільної групи населення, людей з особливими потребами і т.ін.), а також на основі створення простору «сприятливого для людини», включаючи її культурні, суспільні, інтелектуальні та інші інтереси, а також фізичні потреби. Розкриття даного принципу передбачається через прийоми просторової трансформації промислових будівель під готельну функцію на основі 4 запропонованих моделей, а також за допомогою містобудівних прийомів (інтеграція у туристично-рекреаційну систмеу та транспортну мережу, організація генпланів, озеленення, ландшафтний дизайн тощо) та прийомів естетично- образної трансформації (сигментація простору; контрастне поєднання старого та нового; збереження оригінальних елементів промислової архітектури; спеціально організоване природнє та штучне освітлення; слідування національним та регіональним традиціям; використання традиційних та інноваційних матеріалів та конструкцій тощо). Принцип відповідності обсягу простору, що передбачає забезпечення сомасштабності простору по відношенню до людини, пропорційної відповідності його окремих елементів, перехід від пропорцій промислового виробництва до житлової та громадської діяльності людини, може бути здійснений за допомогою прийомів об’ємно-просторової трансформації (перепланування; добудови, надбудови, підбутови, використання підземного простору; об’єднання окремих будівель за допомогою переходів та вставок; розбирання частини конструкцій; влаштування атріумів; включення нових конструктивних систем у зальний простір колишніх виробничих цехів («будинок у будинку») тощо. А також за допомогою прийомів архітектурно-образної трансформації, заснованих на психології сприйняття архітектурних об’єктів (стровення камерних просторів; формувjsання відкритих громадських зон та конфіденційних житлових зон; застосування відповідних оздоблювальних матеріалів, обладнання та освітлення). У третьому розділі також детально розглядаються конструктивні та інженерно-технічні прийоми реновації промислових будівель під готелі та прийоми забезпечення енергоефективності їх подальшої експлуатації. На основі розробленої методики, визначених принципів та прийомів, - розроблені рекомендації щодо можливостей їх застосування при реновації промислових будівель під готельну функцію. Рекомендації проілюстровані на прикладах концептуальних та реальних проектів, виконаних автором (реконструкція району Фенгрун та району Наньгуань у місті Таншань (Китай), 2020 р.; перепланування міських районів Чжайсінчжуан, Сончжуан у місті Пекін (Китай), 2020 р.; проекту реновації виноробні Гуанюнь Округу Сіхони, місті Суцяни, провінції Цзянсі (Китай), 2020 р.), реконструкція фабрики друку та фарбування Квай Чунг (м. Шеньчжень,Китай, 2020), реконструкція фармацевтичного заводу в Третій промисловій зоні сіньаньського району (м. Шеньчжень, Китай, 2021), конкурсному архітектурному проектуванні (міжнародний архітектурний конкурс «Adaptive Reuse. Architecture Design Competition». Go Architect, LLC, 2020) та на прикладі дипломного проекту, виконаного під керівництвом автора на кафедрі архітектурного проектування цивільних будівель і споруд («Реновація цеху заводу «Краян» під виставковий центр у м. Одесі», 2021 р.). У підсумку, дане наукове дослідження доводить доцільність та перспективність реновації промислових будівель під готелі, у роботі розроблена методика її виконання, сформульовані принципи та прийоми за допомогою яких вона може здійснюватися, надані рекомендації щодо її виконання. Подальші наукові дослідження у цьому напрямку можуть бути спрямовані на розробку методичних основ реновації промислових будівель під інші заклади тимчасового проживання. The introduction provides a general description of the thesis. The significance of the research, the connection with scientific programs, plans, and themes is indicated; the study purpose, tasks, methods, aims and object, subject and of research are defined; the scientific novelty and practical significance of the results are highlighted. In the first chapter-“Modern trends in the adaptive reuse of industrial buildings into hotels", the socio-economic, urban and historical-architectural related to adaptive reuse of industrial buildings into hotels are studied. The theoretical basis of this study has been developed. And the practical experience of repurposed industrial buildings is analysed and systematized, besides, its evolution is revealed. The classification of industrial buildings and hotels in China is clarified, further, such renovation into hotels is proposed. Based on the study experiences of repurposed industrial buildings all around the world, the main stages are identified: Stage I-formation (1930 -1950's); Stage II-initial (1960 - 1970's); Stage III-worldwide (1990 - 2005); Stage IV-thematic focus of the renovation (since 2010). The main stages of adaptation of industrial buildings as hotels in China are identified: stage 1-the phase of market economy driven (1990-2003), stage 2-the phase of rapid spread (2009-2014), and stage 3-the phase of in-depth research (since 2015). Based on case studies of reused industrial buildings as hotels in China, the fact is that such adaptive reuse contributes to the preservation of national architectural-historical industrial heritage, increases the average lifespan of industrial buildings, and alleviates hotel shortages. The basic laws, codes and rules for renovation of industrial buildings into hotels in China have been determined. Engaged in research in this field, involving the architectural and construction, socio-economic and legal aspects of the repurpose industrial buildings. The classification of abandoned industrial buildings in China from urban planning, by urban features (climatic and tourist zoning). By centre of the settlement (in the centre, in the historic centre, within the city, outside the city). By nearby transportation (near highways, railway and airports, near ports). By topography (flat, mountainous, complicated). By features of the organization of the base (independent building, part of the complex, the main building of the complex). By the composition of the base (the base with historical worthless building, with historical valuable buildings, no buildings exist on site), the status of landscaping (greening rate below 20%, greening rate within 20- 30%, greening rate above 30%). The classification of abandoned industrial buildings in China from buildings, by industry tape (heavy or light industry). By the nature of production (industrial production, ancillary production, electricity, agricultural production, etc.). By industrial premises (production and processing shops, warehouses, administrative premises). By storeys (single-storey, medium-rise, multi-storey buildings and mixed storeys in complexe buildings). By the degree of fire resistance of the building (I-IV degree of fire resistance). Classification by structure: by main structure (wooden, brick, metal, reinforced concrete or mixed structures); by the type of span (single-span, multi-span or mixed floor structures); the size of the girder (low-girder structures, large-girder structures) and the type of coverage (flat, sloping, folded or curved roof). The classification of hotels repurposed from industrial buildings in China. According to the following characteristics: location (size of the settlement, location relative to the centre, structure of the zone), capacity (smallest (1-10 rooms), small (11- 50 rooms), medium (51-100 rooms), large (over 100 rooms)), comfort (1 * -5 *), special function hotel (general type, (general type, thematic, recreational, business, conference centres, etc.). Predominant type of housing units (general type, suite type, apartment type, loft type), initial function of industrial building (light industry, heavy industry (mining, processing, raw material industry), light industrial (Using agricultural products as raw materials or not), other types of industrial production) and their structural basis (reinforced concrete, brick, wood, mixed). The study of 52 cases of repurposed industrial buildings as hotels in China revealed the following facts: 86% of these hotels are located in large cities and metropolises of 1- 2 levels, especially in Beijing and economically developed cities in Southeast China. Most of the repurposed hotels are located in urban centres with 42.3%, in subtropical monsoon climates with 75%, and in light industry facilities with most with 74%, of which 40% are agricultural. They are mostly small and medium-sized hotels with 61.2%, namely up to 100 rooms, with small total area (57%-up to 5000 m2) and building area (61.5%- up to 5000 m2), and in light industry facilities with most with 74%, of which 40% are agricultural. In the star rating of the hotel, most of these hotels are of the general type (2- 3-star) in metropolises and exclusive boutique art hotels (4-5-star) in medium and small cities. In the second chapter-"Methods of adaptive reuse of industrial buildings into hotel function". Based on the use of modern scientific research methods (Field investigations, a related literature review, statistical analysis, interviews with experts and stakeholders, questionnaire surveys), the main factors influencing the renovation of industrial buildings into hotel function in China is identified, namely social, urban, natural -climatic, infrastructural, economic and regulatory -legal. The Fuzzy Aanalytic Hierarchy Process (FAHP ) method is used to analysis of impact factors for successful reusing. The study results show that the most key factors: politics and law, society and culture. Based on the structural-spatial functional modelling, 4 basic function-space models of adaptive reuse of industrial buildings into hotels have been identified: model 1 – independent industrial building of small or medium storey (1-5 floors); model 2 - multistorey industrial buildings with a small- unit structure, model 3 - complex of industrial buildings; model 4-industrial structures, installation, equipment. Furthermore, the methodologies for reused industrial buildings are proposed: extension, dividing space, design of underground space, connect or integration spaces, partial or total demolition, building relationships with adjacent buildings. The method of calculating the construction cost and profit algorithm of reused industrial buildings as hotels are improved. The industrial building renovation and maintenance cost analysis, the cost of land use changed, building complex costs, taxes, interest rates, and the investment returns and economic efficiency during operation are studied. The main steps and methods of repurposed industrial buildings as hotels are identified: Make sure the feasibility of the reuse of industrial building (finding out the result of the building decline, protection status, physical condition of building; the focus of building restoration, protection status of building; urban and master plan analysis, status of transport and surrounding infrastructures). To judge the degree of protection and degree of reconstruction. To reuse as hotel function, reconstruction suitability analysis is used (Spatial transformation features, degree of wear and tear of main structure, etc.). Determination of economic feasibility of projects. Making the master plan and floor plans for reused buildings. Make architectural solutions for interiors and exteriors of the hotel. Making post-evaluation, to determine follow-up measures for building. In the third chapter- "Organization of hotel facilities on the basis of renovation of industrial buildings", the principles of renovation of industrial buildings into hotels are defined. The methods of urban planning, construction, engineering-technical and aesthetic means of such projects are proposed. Last but not least, the recommendations for its implementation are provided. The general principles of repurposed industrial buildings into hotels are proposed, namely the principle of urban integrity (preservation and improvement of urban structure; harmonization of visual perception; preservation of urban ensembles, etc.). The principle of sustainable development (using of resources, energy efficiency, etc. The principle of economy (economic feasibility; predictability of costs; increasing the efficiency of energy and raw materials; reducing investment costs; minimizing costs for management and maintenance). The principle of safety (ensure the safety of construction materials, decorative materials and structure, according to modern standards, ensure safety of fire protection, environmental and other requirements, during building operation) and special principles, namely the principles of repurpose industrial buildings into hotels. The special principles include the principle of continuing industrial culture (preservation of the industrial spirit, preservation of the historical memory of the area; development of national cultural traditions; consistency and specificity of architecture; formation of new urban centres and development of existing ones). The principle of integrated functional adaptation (integration into the surrounding urban structure; suitable for the sub district overall functional; efficiency of functions within the district; rationality of place and function). The principle of human orientation (deep understanding of human needs and desires, design start from people with accessible and inclusive spaces, satisfying the physical, spiritual and cultural needs of people) ( the principle of inclusiveness is one part of this principle). The principle of conformity of the volumespace (ensuring the proportions and scales of external and internal space; scale 14 transformation from the original industrial buildings in line with hotel rooms and public space; building a human-scale space). The application of the above principles that contributes to consummating the industrial buildings transformation into hotels, in aspects of urban planning, space shaping, structural and engineering design, and aesthetic transformation. Therefore, the principle of continuing industrial culture can be ensured through bellowing methods: preservation of the industrial elements from master plan design to the interior design; creating key industrial attractiveness; formation of the terrain and landscape, and the building equipment, etc. The principle of integrated functional adaptation-based on the methods of urban integration in terms of known functional, tourism, transportation and engineering structures; as well as through inclusion of public facilities in hotels in redevelopment buildings and their expansion. The principle of human orientation can be ensured not only through the creation of inclusive spaces (meet the needs of people with disabilities and special needs, etc.), but also can be created through "human-friendly" space, including create cultural, social, spiritual and other interesting spaces, certainly meet the physical needs. This principle is manifested through three aspects. Firstly, the methodology of the above-mentioned four typical industrial buildings reused into hotels to manifest. Secondly, the urban planning advice of adaptive reuse, namely, integration reused buildings into the tourist-recreational system and transport network, Consider the layout of the master plan, make greening design and landscape design, landscape design, etc. Thirdly, the means of aesthetic transformation (segmentation of space; combination of old and new elements; preservation of original elements of industrial buildings; design natural and artificial lightings; keep regional design; combine traditional or local materials with new materials ,as well as structures, etc.). The principle of conformity of the volume of space, which means taking people to measure space and other elements, to reach unity of space. The transformation methods are repurposed space; extension, dividing space, design of underground space, combining buildings with corridors or spaces; partial or total demolition; design atriums; double fabric or double surfaces of building. Meanwhile, based on architecture-figurative transformation, to establish the spatial character (design “grey” space; formation of open public zones and confidential residential zones; suitable use to apply decorative materials, equipment and lighting). The construction methods, engineering methods, energy-saving renovation methods of industrial buildings reused into hotels are also discussed in this chapter. Based on the mentioned methodology, principles, means and methods, the recommendations have been putted out in application the adaptive reuse of industrial buildings into hotels. The recommendations are applied in conceptual and real projects designed by the author (reconstruction of and Nanguan community in Fengrung district, Tangshan, China, 2020; “Look up at the starry sky”industrial area reconstruction in Sihong county, Suqiang City, Jiangsu Province (China, 2020), Reconstruction of Kwai Chung Printing and Dyeing Factory (Shenzhen, China, 2020), Reconstruction of a pharmaceutical plant in the Third Industrial Zone of Xinjiang District (Shenzhen, China, 2021), the international architectural competition named "Adaptive Reuse. Architecture Design Competition" (Go Architect, LLC, 2020), Besides, in the department of architectural design of civil architecture and structures, the author directed undergraduate graduation design (adaptive reuse of the "Krayan" factory store in the Odessa Exhibition Center, 2021). In conclusion, this research proves the feasibility and trends of adaptive reuse of industrial buildings into hotels, the methodology, the principles and methods for application are studied, and the implementation recommendations are proposed.
 • Документ
  Принципи трансформації внутрішньоквартальних просторів історичних міст (на прикладі міста Чернівці)
  (КНУБА, 2022) Ватаманюк, Н. Ю.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», спеціалізація Архітектура. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2022. У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено зв’язок роботи з науковими програмами, сформульовано мету, задачі і методи дослідження, визначено наукові результати дослідження, їх практичне значення та подано відомості про впровадження, апробацію результатів дослідження, список публікацій, структуру та обсяг роботи. У першому розділі «Теоретичні основи дослідження внутрішньоквартальних просторів історичних міст» були проаналізовані та узагальнені поняття історичного міста та міського середовища, визначено їх архітектурну та містобудівну цінність. Розглянуто наукову літературу на основі фундаментальних вітчизняних та зарубіжних досліджень. Визначено поняття внутрішньоквартального простору та двору, а також їх роль у містобудівній структурі історичних міст. Надано пояснення терміну «трансформація» в архітектурі. Описано загальні проблеми внутрішньоквартальних просторів. Проаналізовано архітектурно-планувальні рішення трансформації дворових територій у історичних кварталах європейських міст (Австрії, Угорщини, Німеччини, Чехії та Польщі), а також вітчизняні приклади – у Львові, Одесі, Києві, Чернівцях та Чернігові. У другому розділі «Методи дослідження внутрішньоквартальних просторів історичних міст» досліджено окремі підходи та компоненти для вивчення внутрішньоквартальних просторів. Описано теоретичні, емпіричні та прикладні методи вивчення та аналізу внутрішньоквартального простору. Виявлено основні проблеми передпроектного аналізу дворів. Описано методику комплексного аналізу внутрішньоквартальних просторів та метод гармонізації просторів міста. У третьому розділі «Характеристика внутрішньоквартальних просторів історичного міста Чернівці» охарактеризовано історичний та містобудівний розвиток міста Чернівці. Проаналізовано внутрішньоквартальні простори за морфологічною структурою, типологічними ознаками та функціональним зонуванням. Описано взаємозв’язок функцій внутрішньоквартальних просторів, а також їх поєднання між собою. У четвертому розділі «Принципи трансформації внутрішньоквартальних просторів» наведено та описано загальні та спеціальні принципи та напрямки перетворення внутрішньоквартальних просторів міста Чернівці. Узагальнено методику дослідження та прийоми трансформації внутрішньоквартальних просторів для історичного центру. Запропоновано рекомендації та приклади перетворення внутрішньоквартальних просторів та дворів міста Чернівці. The dissertation for the degree of Doctor of Philosophy on a specialty 191 Architecture and Urban Planning, specialization Architecture. – Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, 2022. The introduction substantiates the relevance of the topic, defines the relationship with scientific programs, formulates the purpose, objectives and methods of research, identifies scientific research results, their practical significance and provides information on implementation, testing of research results, list of publications, structure and scope of work. In the first section «Theoretical foundations of the study of intra-quarter spaces of historic cities» were analyzed and generalized the concepts of historic city and urban environment, identified their architectural and urban value. The scientific literature on the basis of basic domestic and foreign researches is considered. The concepts of intra-quarter space and yard, as well as their role in the urban structure of historic cities are defined. An explanation of the term «transformation» in architecture is given. The general problems of intra-quarter spaces are described. Analyzed architectural and planning solutions for the transformation of backyards in the historic quarters of European cities (Austria, Hungary, Germany, the Czech Republic and Poland), as well as domestic examples - in Lviv, Odesa, Kyiv, Chernivtsi and Chernihiv. In the second section «Methods of research of intra-quarter spaces of historical cities» separate approaches and components for studying of intra-quarter spaces are investigated. Theoretical, empirical and applied methods of study and analysis of intra-quarter space are described. The main problems of pre-project analysis of yards are revealed. The method of complex analysis of intra-quarter spaces is created and the method of harmonization of city spaces is described. In the third section «Characteristics of the intra-quarter spaces of the historic city of Chernivtsi» describes the historical and urban development of Chernivtsi. Intraquarter spaces by morphological structure, typological features and functional zoning are analyzed. The interrelation of the functions of intra-quarter spaces, as well as their combination with each other, is described. In the fourth section «Principles of transformation of intra-quarter spaces» presents and describes the architectural and urban planning principles and directions of transformation of intra-quarter spaces of Chernivtsi. The method of research and methods of transformation of intra-quarter spaces for the historical center are generalized. Recommendations and examples of transformed intra-quarter spaces and yards of the city of Chernivtsi are offered.
 • Документ
  Семантичні архітектурні стереотипи громадського публічного простору міста
  (КНУБА, 2022) Головатюк, А. К.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». – Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України, Київ, 2022. У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, виявлено проблему, оцінено стан наукових і практичних опрацювань; показано зв’язок роботи з науковими програмами; визначено мету, завдання, об’єкт і предмет, межі та методи дослідження; розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, представлено апробацію результатів дослідження, особистий внесок здобувача, публікації, структуру і обсяг роботи. У першому розділі «Сучасний стан теорії та практики формування громадського публічного простору міста» розкрито дефініції понять «громадський публічний простір міста», його «семантичні архітектурні стереотипи» і «об’єкти-меми» та показано їх взаємозв’язок; проаналізовано історію формування і розвитку громадських публічних просторів міст; теоретичний і практичний досвід їх сучасної організації. У другому розділі «Методичні засади організації громадського публічного простору міста, що позитивно впливає на відчуття людини. Об’єкти-меми» представлена загальна методика дослідження; визначено фактори, що впливають на формування громадського публічного простору міста; виділено етапи «мемізації» об’єктів та визначальні характеристики об’єктів-мемів;здійснено їх класифікацію. У третьому розділі «Соціологічний міжнародний відео-експеримент «Архітектура та щастя» про сприйняття різними людьми громадського публічного простору міста» визначено цілі, завдання, формат та питання експерименту; показано етапи його проведення, помилки; зроблено аналіз і синтез отриманих даних; наведено результати і висновки. У четвертому розділі «Принципи, прийоми і рекомендації архітектурнофункціональної організації громадських публічних просторів міст і розміщення об’єктів-мемів в них» сформульовано принципи архітектурно-функціональної організації громадських публічних просторів міст, загальні і спеціальні принципи розміщення об’єктівмемів в них, визначено прийоми та надано рекомендації, що їх розкривають; запропоновані концептуальні рішення громадських публічних просторів. Запропоновані теоретичні положення були апробовані при розробці концептуальних проектів громадських публічних просторів міст різних країн: «Скверу ім. Василя Сліпака на Андріївському узвозі» в Києві; «Громадського простору по вулиці Братиславській» в Києві; «Громадського публічного простору житлового району «Красный Двор» в Бресті (Білорусь); «Ревіталізації скверу в районі Гран-Сан-Блас» в Мадриді (Іспанія); «Нового публічного простоpу «Tottenhaim Pavilion» в районі Херінгей» в Лондоні (Великобританія) та «Нового енергоефективного публічного простоpу «Return to the Source» в Масдарі (ОАЕ). Також підтвердженням актуальності висунутих теоретичних припущень не тільки для відкритих, а й для закритих громадських просторів став проект «Soaring Arch – Ширяюче склепіння» – адаптація під інклюзивний громадський простір приміщень Мистецького Арсеналу по вулиці Лаврська, 10-12 у Києві», що отримав нагороду НСАУ у 2018 році.