Управління активами будівельних підприємств на засадах саціально-відповідального менеджменту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Петриченко, Антоніна Іванівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-прикладну задачу розробки формалізованого інструментарію та практичних рекомендацій щодо структуризації, діагностування стану,трансформацій та успішного адміністрування активами будівельних підприємств у відповідності з вимогами соціально-відповідального менеджменту та траєкторією розвитку підприємства. Розроблено інструментарій адміністрування активами будівельних підприємств на засадах соціально-відповідального менеджменту (СВМ). Інструментарій сполучає 6 діагностично-регуляторних компонент (ДРК1 –ДРК6), що сумісно взаємодіють: першою є компонента адміністрування необоротними активами ДРК1, а завершальною ДРК6- інтегральна компонента оцінювання економічної рівноваги та соціальних пріоритетів щодо робіт та проєктів будівництва в адмініструванні діяльністю БП. Компоненти інструментарію спираються на оновлену структуру бізнес-індикаторів діяльності будівельних підприємств у відповідності з імперативами СВМ, у погодженні з міжнародною системою фінансової звітності (IFRS) та стандартом ISO 26000, що ґрунтуються на впровадженні новітніх парадигм діяльності підприємств України на засадах сталого розвитку, соціального та імпакт-інвестування. Результати роботи дозволяють топ-менеджменту підрядних підприємств здійснювати ефективний моніторинг, структуризацію та маневрування активами підприємств будівельних підприємств в процесі їх операційної діяльності, дають обґрунтовану можливість узгодити характеристики управління активами у відповідності із стратегією розвитку та домінантами соціально-відповідального менеджменту підприємства. The dissertation solves the current scientific and applied problem of developing formalized tools and practical recommendations for structuring, diagnosing the condition, transformations and successful administration of assets of construction companies in accordance with the requirements of socially responsible management and the trajectory of enterprise development. Tools for the administration of assets of construction companies on the basis of socially responsible management (SRM) have been developed. The toolkit combines 6 diagnostic and regulatory components (DRC1-DRC6) that interact together: the first is the component of administration of non-current assets of DRC1, and the final DRC6 is an integral component of assessing economic equilibrium and social priorities for construction works and projects. The components of the toolkit are based on the updated structure of business indicators of construction companies in accordance with the imperatives of SRM, in accordance with the International Financial Reporting System (IFRS) and ISO 26000, based on the introduction of new paradigms of Ukrainian enterprises on the basis of sustainable development, social and impact - investment. The results allow top management of contractors to effectively monitor, structure and maneuver the assets of construction companies in the course of their operations, provide a reasonable opportunity to agree on the characteristics of asset management in accordance with the development strategy and the dominance of socially responsible management.
Опис
Ключові слова
активи, будівельне підприємство (БП), соціальновідповідальний менеджмент, управління активами будівельного підприємства (УА БП), інструментарій адміністрування активами БП, інтегральний показник адміністрування активами на грунті СВМ, assets, construction enterprise (CE), socially responsible managemen (SRM), asset management of construction enterprise, tools for CE asset administration, integrated indicator of asset administration based on SRM
Бібліографічний опис
Петриченко. А. І. Управління активами будівельних підприємств на засадах саціально-відповідального менеджменту : автореф. дис. ... канд екон. наук : 08.00.04 / Петриченко Антоніна Іванівна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2021. - 23 с.
Зібрання