Ефективні технології в будівництві

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Міжнародний рейтинг доступності житла та місце у ньому України
  (Ліра-К, 2019) Стеценко, С. П.; Цифра, Т. Ю.
  Розвиток житлового будівництва є одним із провідних пріоритетів держави в області соціального захисту населення, входить у сферу національних інтересів, та є стратегічним напрямком діяльності підприємств-забудовників, які працюють на ринку житла. Аналіз поточної соціально-економічної ситуації показує, що якщо єдиним критерієм доступності житла буде рівень доходів, то значна частина сімей, які потребують житла, не тільки зараз, але й на найближчу перспективу, виявиться не в змозі оплатити навіть невелику квартиру.
 • Документ
  Тенденції реформування бухгалтерського обліку будівельних підприємств відповідно до МСФЗ
  (Ліра-К, 2019) Рубцова, О. С.
  У 2000р. в Україні розпочалося реформування бухгалтерського обліку, а з прийняттям Верховною Радою України у вересні 2014р. Постанови «Про європейський вибір України» , питання переходу нашої країни на міжнародні стандарти набуло особливого значення.
 • Документ
  Емпіричне оцінювання безпеки економічного розвитку підприємств будівництва: європейський аспект
  (Ліра-К, 2019) Сорокіна, Л. В.; Гойко, А. Ф.; Скакун, В. А.
  Будівельні підприємства, як і будь-які складні системи, не є захищеними від ще однієї фундаментальної загрози — загрози саморуйнування внаслідок незбалансованого розвитку.
 • Документ
  Вплив циклів кітчина на фінансову стійкість будівництва
  (Ліра-К, 2019) Моголівець, Антон Анатолійович
  Наразі для будівельних підприємств надзвичайно актуальним є пошук шляхів зменшення негативного впливу економічних циклів на фінансову стійкість. Наявність зазначених методів дозволить задіяти резерви розвитку у разі позитивного впливу циклічності.
 • Документ
  Факторний аналіз цін на вапно, цемент та гіпс в Україні
  (Ліра-К, 2019) Скрипник, О. В.
  Одним із ключових факторів сталого розвитку вітчизняних підприємств будіндустрії є їх ефективна цінова політика, а саме визначення справедливої ринкової ціни на свою продукцію, що забезпечить максимізацію прибутків підприємств галузі. Це можливо лише за умови своєчасного прогнозування змін ціни шляхом аналізу відповідних економічних показників. Для цього можна використати певні залежності між цінами на будматеріали та макроекономічними показниками, які прямо чи опосередковано відображають зміни попиту та (або) його собівартості на відповідний будівельний матеріал.
 • Документ
  Модернізація алгоритму менеджменту стратегій державних інвестиційних цільових програм
  (Ліра-К, 2019) Рижакова, Г. М.; Чуприна, Ю. А.; Поколенко, В. О.; Гавриков, Д. О.; Бородавка, М. В.
  Роки економічних перетворень, зумовлених зміною соціально-політичних орієнтирів держави, стали для України періодом інтенсивного пошуку оптимальних методів використання й реалізації такого інструменту розв’язання загальнодержавних проблем у різних сферах суспільного життя, як державні цільові програми. І хоча в Україні кількісний вектор державного програмування змінено на доброякісний, сучасний стан більшості програм характеризується низьким рівнем їх реалізації.
 • Документ
  Формування корпоративної соціальної відповідальності як спосіб забезпечення стратегічної конкурентоспроможності будівельного підприємства
  (Ліра-К, 2019) Сапіга, П. А.
  Перехід України на шлях сталого економічного розвитку, її інтеграція до європейського і світового співтовариства вимагають запровадження сучасних практик взаємодії держави та бізнесу, а також бізнесу і суспільства, які б дозволили посилити взаємну відповідальність усіх учасників громадського життя, створити умови для подальшого стабільного розвитку держави і суспільства, заснованого на врахуванні якомога ширшого кола інтересів.
 • Документ
  Основні засади щодо формування персонального складу служби інженера-консультанта
  (Ліра-К, 2019) Дем'яненко, О. О.
  У 2017 році в Україні з'явилася професія Інженер-консультант (будівництво) Код КП-2142.2. Відповідні зміни внесені до Національного класифікатора України. Класифікатор професій ДК 003:2010 (наказ Мінекономрозвитку від 26.10.2017 р. № 1542).
 • Документ
  Впровадження CRM-системи як засіб підвищення конкурентоспроможності девелоперської компанії
  (Ліра-К, 2019) Росинський, А. В.
  Аналіз поточного стану ринку первинної нерухомості України відображає тенденцію, що навіть за наявності попиту, традиційна маркетингова політика у сукупності з грамотною рекламною стратегією не є гарантією успішних продажів. Це викликає необхідність у знаходженні шляхів підвищення ефективності роботи з покупцями, а відповідно і у підвищенні конкурентоспроможності девелоперської компанії. Одним із таких шляхів є впровадження CRM-системи, яка являє собою комплекс взаємопов’язаних інструментів управління відносинами з клієнтами. При цьому бажання і потреби клієнтів у цих відносинах набувають найвищого пріоритету.
 • Документ
  Аналіз виконання державної програми «Доступне житло» у 2010-2017 рр.
  (Ліра-К, 2019) Цифра, Т. Ю.; Чинчик, А. А.
  Згідно порядку забезпечення громадян доступним житлом, завтердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.09 № 140 (із змінами від 20.09.2017 № 708), забезпечення громадян доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою: 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла; 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла для громадян, на яких поширюється дія п. 19 та 20 ч. першої статті 6, п.10-14 ч. другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 50 відсотків вартості будівництва (придбання доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширюється дія Закону України "про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Наразі актуальним є аналіз дії цих програм для розробки рекомендацій їх подальшого розвитку.
 • Документ
  Підвищення ефективності самопланування основних результатів діяльності будівельних підприємств
  (Ліра-К, 2019) Крикун, К. В.; Оліферук, С. Л.; Рязанов, А. С.; Сердюченко, Н. Б.
  В умовах маркетингової системи виробництва і господарювання планування здійснюється на основі економічного механізму самопланування з урахуванням державного орієнтовного і направляючого планування шляхом розробки короткострокових (1-2 роки), середньострокових (3-5 років), довгострокових (7-10 років), а також стратегічних (понад 10 років) у вигляді основних стратегій і конкретних бізнес-планів.
 • Документ
  Концепція внутрішнього аудіту
  (2019) Гумега, В. В.; Бєлєнкова, О. Ю.
  В даний час відсутня єдина точка зору щодо сутності внутрішнього аудиту та його місця в системі внутрішнього контролю організацій, відсутні стандарти внутрішнього аудиту, загальні і детальні методики. Невизначені також і принципи організації внутрішнього аудиту як гаранта стабільності фінансово-господарських зовнішніх і внутрішніх взаємозв'язків організацій. Складність в реалізації внутрішніх аудиторських процедур являє і організація системи обліково-аналітичної інформації, від надійності якого залежать результати контролю і прийняття вірних і своєчасних управлінських рішень. Подібні проблеми породжують методологічні проблеми в організації та діяльності внутрішнього аудиту. Тому нагальним питанням є систематизація теоретико-методологічних основ внутрішнього аудиту.
 • Документ
  Оперативний контролінг як засіб підвищення ефективності будівництва
  (Ліра-К, 2019) Бєлєнкова, О. Ю.
  Удосконалення системи управління матеріально-технічними ресурсами здатне суттєво збільшити вигоди для як підрядних підприємств, що здійснюють будівельні роботи, так і для служби замовника, що планує витрати на будівництво. Керівництву будівельних підприємств необхідно звертати увагу на методи оперативного управління, одним із найбільш ефективних із яких є контролінг.
 • Документ
  Державне регулювання інноваційного розвитку будівельного підприємства
  (Ліра-К, 2019) Галунка, О. Д.; Запєчна, Ю. О.
  Дефіцит інноваційних ресурсів будівельних компаній сприяє дезінтеграція будівельної галузі в цілому, в наслідок подрібнення великих виробничих об'єднань. Країни з розвитою економікою, що направлені на великі будівельні підприємства, які володіють значними інноваційними можливостями. Будівництво – одна з провідних галузей економіки України. Стратегічним завданням вітчизняної економіки, що дозволяє забезпечити її конкурентоспроможність в довгостроковій перспективі, є перехід на інноваційний шлях розвитку. Досвід країн, що обрали інноваційний шлях розвитку економіки, зокрема в будівельній галузі, доводить ефективність витрат на впровадження інновацій на будівельних підприємствах, результатом чого є стрімке зростання кількості та якості будівельної продукції.
 • Документ
  Проблеми забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств
  (Ліра-К, 2019) Боліла, Н. В.; Гусарова, Л. В.; Кіщенко, Т. Є.
  В сучасних умовах господарювання під час формування ринкової економіки, в умовах євроінтеграційних процесів в Україні, проблема економічної безпеки є досить актуальною, оскільки підприємства працюють в умовах різноманітних зовнішніх та внутрішніх ризиків, а конкурентне економічне середовище приховує численні загрози. Ця обставина вимагає від суб'єктів управління підприємством побудови комплексної системи, спрямованої на підвищення рівня економічної безпеки.