Будівництво та цивільна інженерія

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1219

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Оптимизация технологии получения серогипсового композита
  (ОДАБА, 2021-05) Тарасевич, В. И.; Гасан, Ю. Г.; Долгошей, В. Б.
  Эффективным способом повышения водостойкости и других строительно-технических свойств капиллярно-пористых материалов, в том числе и на основе гипса, является пропитка веществами, способными отвердевать в поровом пространстве этих материалов, что способствует уплотнению структуры и препятствует проникновению в них влаги. The paper considers the issues of studying the structure formation of binders during hardening to determine the optimal moments of mechanical action on gypsum concrete specimens, which makes it possible to optimize the technology of their impregnation with sulfur melt.
 • Документ
  Features of quantitative measurements of the dynamic module of elasticity of binders in optimization of production technology serogypsum composite
  (ОДАБА, 2021-06) Tarasevych, V. I.; Gasan, Yu. G.; Dolgoshey, V. B.
  The paper considers the issues of studying the structure formation of binders during hardening to determine the optimal moments of mechanical action on gypsum concrete specimens, which makes it possible to optimize the technology of their impregnation with sulfur melt. The time dependence of the elastic modulus of a hardening, binder is its important physicochemical characteristic, since it is used to objectively identify the stages of structure formation, to simulate the processes occurring at each of the stages. It is noted that the method of acoustic resonance of bending vibrations, in the case of hardening binders, needs correction with respect to the measurement technique and interpretation of the results obtained. The kinetics of the resonance frequency of a sample consisting of a rigid cell and a dispersion poured into it is a function of the elastic properties of the cell, the dispersion itself, the contact zone of the dispersion with cell and therefore cannot be used for either qualitative or quantitative analysis of the kinetics of hardening. Taking into account the elasticity of cuvette is necessary to obtain reliable information. В роботі розглянуті питання дослідження структуроутворення в’яжучих в процесі тверднення для визначення оптимальних моментів механічної дії на гіпсобетонні зразки, що дозволяє оптимізувати технологію їх просочування розплавом сірки. Часова залежність модуля пружності твердіючого в’яжучого є його важливою фізико-хімічною характеристикою, оскільки вона використовується для об’єктивного виділення етапів структуроутворення, моделювання процесів, що протікають на кожному з етапів. Відмічається, що метод акустичного резонансу, у випадку твердіючих в’яжучих, потребує корекції відносно методики вимірювань та трактовки отриманих результатів. Кінетика резонансної частоти зразка, що складається з жорсткої кювети і залитої в неї дисперсії, є функцією пружних властивостей кювети, самої дисперсії, зони контакту дисперсії з кюветою і тому не може бути використана ні для якісного, ні для кількісного аналізу кінетики твердіння. Врахування пружності кювети є необхідним для отримання достовірної інформації.
 • Документ
  Исследование токсикологической безопасности производства и эксплуатации изделий из серогипсового материала
  (Кераміка. Наука і життя, 2019) Тарасевич, Виталий; Гасан, Юрий; Долгошей, В. Б.
  Проведенными исследованиями установлено, что изделия из композиционного материала на основе гипса и серы не включают в свой состав потенциально опасных для организма человека и окружающей среды соедине-ний ртути, талия, селена, кадмия, мышьяка; являются химически стабильными и не выделяют в побуждающие воздушную, водную и кислотную среды нестабильных неорганических соединений. При производстве изделий в воздушную среду рабочей зоны могут выделяться сероводород и сернистый ангидрит, что требует соответ-ствующей организации труда рабочих с обеспечением помещения принудительной вентиляции и мерами про-тивопожарной безопасности.
 • Документ
  Особенности количественных измерений динамического модуля упругости вяжущих в процессе твердения
  (Державний науково-дослідний інститут санітарної техніки й обладнання будівель і споруд '' ДНДІСТ '', 2001) Гасан, Юрій; Тарасевич, Віталій; Скиба, Олег; Клименко, Василій
  На основании проведенных исследований установлено, что при наличии усадки или значительного расширения вяжущего исследование структурообразования резонансным методом должно производиться в пластичных кюветах. Вне зависимости от усадки использование кюветы требует обязательного учета ее упругих свойств. Объективное выделение этапов структурообразования целесообразно производить на основе кинетики не самого динамического модуля упругости, а скорости его изменения. Временная зависимость логарифмического декремента затухания также является важной характеристикой структуры образца.
 • Документ
  Гипсосодержащие композиты, модифицированные серой и золой
  (Київський інститут залізничного транспорту, 1998) Гасан, Юрій; Тарасевич, Віталій; Дорошенко, Олександра; Кучерова, Галина; Азнаурян, Ірина; Бондаренко, Сергій
  У роботі викладені теоретичні основи модифікації гіпсовмісних матеріалів і виробів попелом-унос ТЕС і сіркою. Показано, що попіл направлено змінює масопереносні характеристики твердіючих гіпсовмісних систем, дозволяючи створювати оптимальні для просочення розплавом сірки матриці. Одержаний гіпсопопелосірковий композит відрізняється високою міцністю, водо- і корозійною стійкістю.
 • Документ
  Специальный облицовочный строительный материал на основе гипса, модифицированного золой и серой
  (Луцький национальний технічний університет, 2018) Гасан, Юрій; Тарасевич, Віталій; Дроздова, Ольга
  В роботі розглянуті питання отримання композиційного матеріалу на основі гіпсу і сірки з підвищеними експлуатаційними характеристиками. Встановлено закономірності просочення гіпсозольної матриці розплавом сірки з урахуванням капілярно-пористої структури гіпсозольного каменю і фізико-технічних властивостей сірки. Аналіз результатів показує, що міцність просочених сіркою зразків підвищується зі збільшенням ступеню заповнення нею пор. Так, при збільшенні відносного вмісту сірки (v = Us / Usmax) з 0,30 до 0,90 межа міцності при стиску підвищується з 10,1 до 42 МПа. Встановлено, що водостійкість просочених зразків істотно залежить від ступеню просочення і кількості золи-винесення, встановлено, що гіпсові і гіпсозольні зразки, просочені розплавом сірки, мають коефіцієнт хімічної стійкості не менше 0,7, це дозволяє віднести їх до хімічно стійких.