Будівельне право: проблеми теорії і практики

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 76
 • Документ
  Основні правові підстави запровадження та змісту підписки викладачів вищої школи про неналежність до таємних гуртків та товариств у період перебування українських земель у складі Російської імперії в другій половині XIX – початку XX ст.
  (КНУБА, 2019) Єгоров, Владислав Володимирович
  В українських землях Російській імперії в другій половині XIX ст. внаслідок осмислення урядом значного суспільного значення ролі університетів відбувалось впровадження «ліберального» Університетського статуту 1863 р., котрий був символом автономії для викладацького складу. Цей процес відбувався на тлі відсутності тривалої традиції університетської освіти. Водночас, вказаний період позначився все більшим втручанням держави в усі сфери життя, фінансовою залежністю університетів від держави та розширення мережі університетів
 • Документ
  Методологічні проблеми фінансової стійкості територіальних громад як складової конкурентоспроможності територіального кластеру
  (КНУБА, 2019) Чуприна, Юрій Анатолійович
  В умовах адміністративно-територіальної реформи, фінансової децентралізації, активних інтеграційних процесів, підвищення нестабільності як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі, соціально-економічний комплекс України потребує вирішення складних реформаційних завдань
 • Документ
  Визначення технічного стану будівель для забезпечення техногенної безпеки
  (КНУБА, 2019) Отрош, Юрій Анатолійович; Морозова, Д. М.
  Забезпечення безпеки та захисту населення, об’єктів економіки від негативних наслідків надзвичайних ситуацій (НС) різного походження повинно розглядатись як невід`ємна частина державної політики у сфері національної безпеки і державного будівництва, як одна з найбільш важливих функцій діяльності центральних органів державної виконавчої влади
 • Документ
  Забезпечення раціональної основи синхронізації і розвитку інноваційно-інвестиційної політики держави і підприємств: науково-прикладний аспект
  (2019) Федорова, Яна Юріївна
  Невідповідність необоротних активів підприємств України сучасній епосі економічного розвитку не дозволяє вітчизняній продукції бути конкурентоспроможною
 • Документ
  Оновлений кваліметричний підхід мультикритеріальної оптимізації рішень в девелоперському проекті
  (КНУБА, 2019) Ручинська, Юлія Миколаϊвна
  Поняття «економічна безпека підприємства» визначено, що її слід розуміти як поточний стан захищеності і взаємної узгодженості інтересів підприємства з інтересами зацікавлених осіб за рахунок своєчасного реагування на зміни умов середовища діяльності, який дозволяє зберігати стійкість та закладає умови до інтенсивного відтворення діяльності підприємства у довгостроковому періоді. З метою виявлення особливостей такого стану здійснено систематизацію та уточнено функціональні складові, згруповано фактори небезпек та загроз економічній безпеці
 • Документ
  Чотирьохвекторна модель діагностування стійкості операційної системи підприємств
  (КНУБА, 2019) Рижакова, Ганна Сергіївна
  Дослідження систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів в масштабах компанії є складним завданням, розв’язання якого ускладняється відсутністю комплексних концептуальних, теоретико-методологічних і методико-прикладних засад у зазначеній сфері
 • Документ
  Методико-прикладні засади застосування ризик - орієнтованого аудиту до оцінки ефективності функціонування відкритих економічних систем
  (КНУБА, 2019) Петруха, Сергій Валерійович
  В контексті дослідження операцій із пов’язаними сторонами оцінювання бізнес-ризиків підприємства може надати більше цінної інформації щодо ризиків викривлення звітності. З огляду на це виправданими є ідентифікація специфічних ризиків, які формуються під впливом відносин та зовнішньоекономічних операцій із пов’язаними сторонами підприємства, та визначення облікових викривлень, які можуть виникнути через облікові маніпулювання
 • Документ
  Структурно-функціональне моніторингове забезпечення інфраструктурних проектів будівництва
  (КНУБА, 2019) Петріченко, Антоніна Іванівна
  Шляхом інтегрування методичного, інформаційно-аналітичного і організаційного інструментарію процесного управління ресурсозбереженням сформовано інноваційний механізм в складі таких елементів як: нові організаційні структури (координаційний центр і управління енерго- ресурсозбереженням), процедури виокремлення виробничих і управлінських процесів, системи аналітичних розрахунків та алгоритму винесення аналітичних даних графічних матеріалів і прогнозних орієнтирів на віртуальну «приладову дошку». Розроблені і апробовані в режимі розрахунків та виведені на «приладову дошку» управління у формі графічного матеріалу більше 60 різних задач аналізу, у т. ч. оцінка факторів впливу на прибутковість сукупних активів, оцінка виробничих та комерційних втрат та загроз
 • Документ
  Організація ризик-орієнтованого управління на грунті сполучення платформи «комплаєнс- менеджменту» та «управління за цілями»
  (КНУБА, 2019) Максимꞌюк, Юлія Сергіївна
  Оптимізація ризиків здійснюється з використанням трьох моделей обробки первісних даних, які забезпечують формалізовану обробку та обґрунтування висновків щодо заходів з оптимізації ризиків: модель співставлення цілей підприємства з умовами функціонування та типовими ризиками для цих умов; модель співставлення наявних ресурсів з потребами та результатами завдань; модель вибору методів управління ризиками
 • Документ
  Аналітико-інформаційне забезпечення процесами адміністрування підприємств-стейкхолдерів інвестиційних проектів
  (КНУБА, 2019) Лещинська, Ірина Василівна
  Передумовою здійснення цілісної амортизаційної політики є розвиток теоретичних основ формування центрів відповідальності за амортизаційну політику, які базуються на принципах цілісності, системності та відповідальності і вибудовуються на ієрархічній взаємодоповнюючій системі регулювання, що включає інноваційну, обліково-інформаційну, звітно-контрольну складові на державно - регуляторному рівні та складову відповідальності за формування і використання амортизаційного фонду підприємства. Це відповідає умовам сучасної розбудови інноваційно орієнтованої економіки в розвинутих країнах та забезпечує концептуальну основу розбудови амортизаційної політики України
 • Документ
  Імітаційні модулі попередження криз на грунті BCS
  (КНУБА, 2019) Кучеренко, Олександр Іванович
  Моніторинг, виявлення та ідентифікація ризиків промислового підприємства можна вважати попереднім етапом з управління ризиками. Особливе завдання виникає на етапі їх оцінки, що дасть змогу визначити кількісні та якісні наслідки, що понесе підприємство в разі реалізації загроз. Оцінка ризиків дає можливість підготувати та ухвалити адекватні управлінські рішення відповідно до ситуації, що склалася
 • Документ
  Організаційно-економічні заходи антисипативного управління підприємством в умовах економічної нестабільності
  (КНУБА, 2019) Кістіон, Дмитро Володимирович
  При формуванні та обґрунтуванні управлінських рішень щодо розвитку промислового підприємства в умовах складної кризи пропонується розрізняти таки види складних криз: - складна криза, коли усі складові кризи є внутрішніми; - складна криза, коли усі складові кризи є зовнішніми; - складна криза, при який одночасно наявні внутрішні та зовнішні кризи
 • Документ
  Інтеграція підходів якості систем адміністрування підприємств
  (КНУБА, 2019) Веремєєва, Тетяна Ігорівна
  Сучасне бізнес-середовище характеризується динамічністю, оперативністю, непрогнозованістю, складністю взаємовідносин і взаємовпливів тощо. Це зумовлює необхідність формування дієвих систем адміністрування в управлінні підприємствами, за допомогою яких можна більш ефективніше прогнозувати зміни кон’юнктури ринку, ухвалювати управлінські рішення, планувати дії, а також оптимізовувати ресурсне забезпечення управлінських процесів. Теоретичне обґрунтування сутності поняття «адміністрування» є ключовим завданням на шляху до вдосконалення побудови та використання відповідних систем адміністрування
 • Документ
  Цільові індикатори забезпечення стратегічних пріоритетів та етапи життєвого циклу підприємств
  (КНУБА, 2019) Баличев, Олег Юрійович
  На основі здійсненого аналізу обґрунтовано концептуальні положення управління економічною безпекою підприємств, які дозволяють забезпечити ефективність управління економічною безпекою підприємств машинобудування на основі використання активних підходів та базуються на узгодженості стратегій економічної безпеки зі стратегіями підприємств, врахуванні впливу факторів, стану їх ресурсів та можливостей. Невідповідність між ними формує умови зниження рівня економічної безпеки і вимагає введення змін в організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою підприємств машинобудування
 • Документ
  Багатомодальний та ризик-орієнтований підходи як бази економічної модернізації сучасних підприємств
  (КНУБА, 2019) Якимчук, Ірина Миколаївна; Демочані, Олена Едуардівна
  Діючі методи обструкції неспостережуваній економіці не забезпечують глибоких якісних змін, а стандартні підходи влади протидії цьому негативному явищу не мають бажаних результатів. Запропоновано як основу інституційної модернізації багатомодальний та ризик- орієнтований підходи.
 • Документ
  Методологія дослідження конкурентоспроможності підприємств в умовах цифровізації економіки
  (КНУБА, 2019) Чуприна, Христина Миколаївна
  Забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств та ефективності функціонування в умовах об’єднання територіальних громад з врахуванням дії всіх територіальних чинників неможливе без розробки та застосування методології управління, яка визначає ці процеси
 • Документ
  Побудова «реальної» моделі інноваційного підприємства: методологічний та структурно- функціональний аспект
  (КНУБА, 2019) Трач, Роман Володимирович
  Узагальнююча більшість реальних систем, що існують і розвиваються, – це відкриті самоорганізовані системи. Щоб систему можна було розглядати як самоорганізовану, вона повинна мати як мінімум такі характеристики: 1. Система повинна бути термодинамічно відкритою; 2. Системи, що самоорганізуються, описуються динамічними нелінійними рівняннями; 3. Мають місце відхилення значень системи від рівноваги; 4. Процеси в системі повинні відбуватися кооперативно, взаємопов’язано.
 • Документ
  Узгодження концептуально-методологічних платформ економічної безпеки підприємств та теорії самоорганізації
  (КНУБА, 2019) Рижаков, Дмитро Андрійович
  Моделювання складних систем, що розвиваються, як природних, технічних, так і гуманітарних, економічних, стає у ХХІ столітті магістральним міждисциплінарним напрямом науки (синергетики). Тому необхідно чітко представляти принципи та засоби (технології) підходів до моделювання таких систем
 • Документ
  Функціонально-технічні індикатори життєвого циклу підприємств в умовах обмеженої інформації
  (КНУБА, 2019) Предун, Костянтин Миронович; Шевчук, Олена Михайлівна
  В умовах посилення євроінтеграційних процесів, здійснення структурних зрушень, науково-технічної, кадрово-інтелектуальної модернізації економіки України, необхідності переорієнтування на нові ринки, перед вітчизняними підприємствами машинобудування постає завдання забезпечення належного рівня економічної безпеки як умови утримання та нарощення своїх конкурентних позицій, підвищення фінансово-економічної ефективності та зростання стратегічної стійкості
 • Документ
  Методико-прикладні етапи обліку фінансового результату в трансфертному ціноутворенні: податковий та управлінський аспекти
  (КНУБА, 2019) Марчук, Тетяна Сергіївна; Петренко, Ганна Сисоївна
  Трансфертна ціна в операціях між пов’язаними підприємствами є об’єктом маніпулювань, оскільки її рівень впливає на фінансові результати трьох суб’єктів (дочірнього підприємства-продавця, дочірнього підприємства-покупця, материнського підприємства), і є основним предметом зовнішнього, внутрішнього і податкового аудиту зовнішньоекономічної діяльності