Будівельне право: проблеми теорії і практики

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1588

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 76
 • Документ
  Основні правові підстави запровадження та змісту підписки викладачів вищої школи про неналежність до таємних гуртків та товариств у період перебування українських земель у складі Російської імперії в другій половині XIX – початку XX ст.
  (КНУБА, 2019) Єгоров, Владислав Володимирович
  В українських землях Російській імперії в другій половині XIX ст. внаслідок осмислення урядом значного суспільного значення ролі університетів відбувалось впровадження «ліберального» Університетського статуту 1863 р., котрий був символом автономії для викладацького складу. Цей процес відбувався на тлі відсутності тривалої традиції університетської освіти. Водночас, вказаний період позначився все більшим втручанням держави в усі сфери життя, фінансовою залежністю університетів від держави та розширення мережі університетів
 • Документ
  Методологічні проблеми фінансової стійкості територіальних громад як складової конкурентоспроможності територіального кластеру
  (КНУБА, 2019) Чуприна, Юрій Анатолійович
  В умовах адміністративно-територіальної реформи, фінансової децентралізації, активних інтеграційних процесів, підвищення нестабільності як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі, соціально-економічний комплекс України потребує вирішення складних реформаційних завдань
 • Документ
  Визначення технічного стану будівель для забезпечення техногенної безпеки
  (КНУБА, 2019) Отрош, Юрій Анатолійович; Морозова, Д. М.
  Забезпечення безпеки та захисту населення, об’єктів економіки від негативних наслідків надзвичайних ситуацій (НС) різного походження повинно розглядатись як невід`ємна частина державної політики у сфері національної безпеки і державного будівництва, як одна з найбільш важливих функцій діяльності центральних органів державної виконавчої влади
 • Документ
  Забезпечення раціональної основи синхронізації і розвитку інноваційно-інвестиційної політики держави і підприємств: науково-прикладний аспект
  (2019) Федорова, Яна Юріївна
  Невідповідність необоротних активів підприємств України сучасній епосі економічного розвитку не дозволяє вітчизняній продукції бути конкурентоспроможною
 • Документ
  Оновлений кваліметричний підхід мультикритеріальної оптимізації рішень в девелоперському проекті
  (КНУБА, 2019) Ручинська, Юлія Миколаϊвна
  Поняття «економічна безпека підприємства» визначено, що її слід розуміти як поточний стан захищеності і взаємної узгодженості інтересів підприємства з інтересами зацікавлених осіб за рахунок своєчасного реагування на зміни умов середовища діяльності, який дозволяє зберігати стійкість та закладає умови до інтенсивного відтворення діяльності підприємства у довгостроковому періоді. З метою виявлення особливостей такого стану здійснено систематизацію та уточнено функціональні складові, згруповано фактори небезпек та загроз економічній безпеці
 • Документ
  Чотирьохвекторна модель діагностування стійкості операційної системи підприємств
  (КНУБА, 2019) Рижакова, Ганна Сергіївна
  Дослідження систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів в масштабах компанії є складним завданням, розв’язання якого ускладняється відсутністю комплексних концептуальних, теоретико-методологічних і методико-прикладних засад у зазначеній сфері
 • Документ
  Методико-прикладні засади застосування ризик - орієнтованого аудиту до оцінки ефективності функціонування відкритих економічних систем
  (КНУБА, 2019) Петруха, Сергій Валерійович
  В контексті дослідження операцій із пов’язаними сторонами оцінювання бізнес-ризиків підприємства може надати більше цінної інформації щодо ризиків викривлення звітності. З огляду на це виправданими є ідентифікація специфічних ризиків, які формуються під впливом відносин та зовнішньоекономічних операцій із пов’язаними сторонами підприємства, та визначення облікових викривлень, які можуть виникнути через облікові маніпулювання
 • Документ
  Структурно-функціональне моніторингове забезпечення інфраструктурних проектів будівництва
  (КНУБА, 2019) Петріченко, Антоніна Іванівна
  Шляхом інтегрування методичного, інформаційно-аналітичного і організаційного інструментарію процесного управління ресурсозбереженням сформовано інноваційний механізм в складі таких елементів як: нові організаційні структури (координаційний центр і управління енерго- ресурсозбереженням), процедури виокремлення виробничих і управлінських процесів, системи аналітичних розрахунків та алгоритму винесення аналітичних даних графічних матеріалів і прогнозних орієнтирів на віртуальну «приладову дошку». Розроблені і апробовані в режимі розрахунків та виведені на «приладову дошку» управління у формі графічного матеріалу більше 60 різних задач аналізу, у т. ч. оцінка факторів впливу на прибутковість сукупних активів, оцінка виробничих та комерційних втрат та загроз
 • Документ
  Організація ризик-орієнтованого управління на грунті сполучення платформи «комплаєнс- менеджменту» та «управління за цілями»
  (КНУБА, 2019) Максимꞌюк, Юлія Сергіївна
  Оптимізація ризиків здійснюється з використанням трьох моделей обробки первісних даних, які забезпечують формалізовану обробку та обґрунтування висновків щодо заходів з оптимізації ризиків: модель співставлення цілей підприємства з умовами функціонування та типовими ризиками для цих умов; модель співставлення наявних ресурсів з потребами та результатами завдань; модель вибору методів управління ризиками
 • Документ
  Аналітико-інформаційне забезпечення процесами адміністрування підприємств-стейкхолдерів інвестиційних проектів
  (КНУБА, 2019) Лещинська, Ірина Василівна
  Передумовою здійснення цілісної амортизаційної політики є розвиток теоретичних основ формування центрів відповідальності за амортизаційну політику, які базуються на принципах цілісності, системності та відповідальності і вибудовуються на ієрархічній взаємодоповнюючій системі регулювання, що включає інноваційну, обліково-інформаційну, звітно-контрольну складові на державно - регуляторному рівні та складову відповідальності за формування і використання амортизаційного фонду підприємства. Це відповідає умовам сучасної розбудови інноваційно орієнтованої економіки в розвинутих країнах та забезпечує концептуальну основу розбудови амортизаційної політики України