Право

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  До питання про інноваційні методи в освіті
  (Наук.парк «Наука та безпека», 2023) Похиленко, Ірина Сергіївна
  В сучасному світі, завдяки розвитку технологій зростає потреба в нових, ефективних методах навчання. Застосування інноваційних методів може сприяти покращенню якості освіти та підготовки учнів до життя в сучасному світі.
 • Документ
  Цифровізація господарської діяльності в умовах воєнного стану
  (Видавництво Ліра-К, 2023) Похиленко, Ірина
  Цифрове середовище створює нові економічні можливості для суб’єктів господарювання. В усьому світі, в регіонах, містах та країнах прозорість та доступність інформації стимулюють економічне зростання, розвивають сектори та стимулюють інновації. Терміни «відкритий уряд», «електронний уряд», «електронний суд», «цифрова трансформація», «штучний інтелект» стали одними з ключових елементів дискусій у ХХІ ст. Світова пандемія COVID-19 продемонструвала важливість дистанційної взаємодії, проте найбільшої актуальності в Україні ця тема набула в умовах запровадження воєнного стану.
 • Документ
  До питання про забезпечення державою збереження історичних пам’яток та інших об’єктів в умовах воєнного стану
  (АртЕк, 2023) Похиленко Ірина Сергіївна
  Стаття 54 Конституції України передбачає, що держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами. Говорячи про Загальну декларацію прав людини, слід відмітити положення статті 27, де передбачено, що кожен має право вільно брати участь у культурному житті своєї спільноти, користуватися здобутками мистецтва та науковими досягненнями.
 • Документ
  Правове регулювання договору про надання ритуальних послуг
  (Часопис Київського університету права НАН України, 2017) Похиленко, Ірина
  У статті проводиться порівняльний аналіз договору про надання ритуальних послуг та договору-замовлення про надання ритуальних послуг, виділяються спільні та відмінні риси. До спільних рис можна віднести: предмет, права та обов’язки сторін, відповідальності за невиконання умов договору. До відмінних рис слід віднести: регулюються різними нормативними положеннями, різний суб’єктний склад, предмет договору, різна мета укладання, наявність відмінної одна від одної відповідальності за невиконання умов договору, спори щодо укладання, зміни та розірвання договору про надання ритуальних послуг та договору-замовлення на організацію й проведення поховання підвідомчі різним судам, відповідно в порядку господарського та цивільного судочинства. The article is devoted to a comparative analysis of Funeral Services Agreement and Ordering Agreement for Funeral Services, definition of common and distinctive features. Common features include the following: subject, rights and liabilities of the parties, liabilities for non-compliance with terms of agreement. Distinctive features are the following: regulation by different regulatory frameworks, different subject matter, subject of agreement, different purpose of concluding an agreement, different from each other liabilities for noncompliance with terms of agreement, disputes on concluding, amending and termination of Funeral Services Agreement and Ordering Agreement for Funeral Organization and Ceremony, jurisdiction of different courts according to economic and civil procee dings.
 • Документ
  Поняття виробничого кооперативу як організаційноправової форми суб’єктів малого підприємництва
  (Підприємництво, господарство і право, 2008) Похиленко, Ірина
  Метою цієї статті є визначення поняття «виробничий кооператив» як організаційно- правової форми суб’єктів малого підприєм­ництва на підставі аналізу положень чинно­го законодавства, зарубіжного досвіду та на­укових розробок у цій сфері.
 • Документ
  Dialectics of rights and responsibilities in education
  (2022) Pokhylenko, I; Davydova, N; Mialovytska, N; Zlatina, N; Otradnova, O
  The objective of the article was to analyze the dialectic of rights and responsibilities in education. The importance of education is so great that the thesis of the responsibility of the person to receive education has now been recognized. In order for the right to education to be exercised, the domestic law of states provides for a set of responsibilities for participants in the educational process, the implementation of which actually guarantees access to education. The real economic opportunities of States have a great impact on the real content of the dialectical process of interaction of rights and responsibilities in the field of education. The relationship between the participants in the educational process is regulated at several levels: first, the rules of domestic law and then the contractual level, represented by the statutes of educational institutions, comes into force. It is concluded that, in the most advanced systems, there may be a level of intra-group agreements that are completely voluntary. The practical content of the educational process is influenced by several factors, including ideology, the objectives set by a given society, tThe objective of the article was to analyze the dialectic of rights and responsibilities in education. The importance of education is so great that the thesis of the responsibility of the person to receive education has now been recognized. In order for the right to education to be exercised, the domestic law of states provides for a set of responsibilities for participants in the educational process, the implementation of which actually guarantees access to education. The real economic opportunities of States have a great impact on the real content of the dialectical process of interaction of rights and responsibilities in the field of education. The relationship between the participants in the educational process is regulated at several levels: first, the rules of domestic law and then the contractual level, represented by the statutes of educational institutions, comes into force. It is concluded that, in the most advanced systems, there may be a level of intra-group agreements that are completely voluntary. The practical content of the educational process is influenced by several factors, including ideology, the objectives set by a given societyhe traditions and customs that have developed in it.
 • Документ
  Administrative law tools regulating high-rise construction in historic city districts: Ukraine and Germany
  (Amazonia Investiga, 2022) Pokhylenko, I; Tarasiuk, Y; Samsin, I; Bliakharskyi, Y
  Історичні квартали в містах є живим втіленням культури народу та його колективної пам’яті, які зберігають його спадщину та минулі досягнення. Міська ідентичність залежить від задоволення поточних потреб при збереженні минулого. Водночас урбанізація тисне на більшість країн, тому вони вимагають оновлення інструментів адміністративноправового регулювання, здатних захистити ідентичність багатої національної спадщини. Метою статті був порівняльно-правовий аналіз реалій та перспектив збереження історичних районів міст у контексті практики адміністративно-правового регулювання України та ФРН. Провідними методичними засобами були методи порівняльно-правового аналізу та спостереження. Дослідження виявило специфічні фізичні, соціальноекономічні та соціокультурні чинники урбанізації, які спричинили помітні та суттєві зміни в особливостях інструментів адміністративного права, що регулюють
 • Документ
  Вплив пандемії COVID-19 на підприємництво в умовах воєнного стану
  (СумДУ, 2022) Похиленко, Ірина
  Умови функціонування малого підприємництва суттєво змінилися внаслідок військової агресії РФ та постпандемічної кризи після COVID-19, що негативно позначилися на діяльності підприємництва в цілому, та малого, зокрема, адже пріоритети розвитку суттєво змінились.
 • Документ
  Правове регулювання малого підприємництва крізь призму десятиліть
  (Талком, 2021) Похиленко, Ірина
  У сучасному науковому житті України набуває все більшої актуальності дослідження у сфері теоретичних та практичних проблем сучасного господарського права та господарського процесуального права, проблем комерційного права Центральної та Східної Європи.
 • Документ
  Щодо імплементації директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди
  (2022-02) Петренко, Діана Володимирівна
  На шляху реалізації державної політики України у сфері промислового забруднення одним з першочергових завдань є законодавче врегулювання правових засад зменшення та контролю промислового забруднення за стандартами Директиви 2010/75/ЄС. Законопроєкт №6004-2 від 22.09.2021 «Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля» є спробою винайти компромісний варіант між інтересами держави, громадян та бізнесу.
 • Документ
  Особливості провадження інноваційної діяльності у сфері культури
  (Часопис Київського університету права НАН України, 2021) Похиленко, І. С.
  Стаття присвячена особливостям провадження інноваційної діяльності у сфері культури. У результаті дослідження було надане визначення інноваційної діяльності у сфері культури. В якості прикладу сучасної інноваційної діджитал-культури було розглянуто відеоарт, надане його визначення та ознаки. Зроблено висновки, що доцільно шукати шляхи подолання неузгодженостей, які є наслідком відсутності стратегічного бачення та послідовної державної політики щодо переведення України на інноваційний шлях розвитку, формування національної інноваційної системи в сфері культури, задіюючи у процесі створення знання та технології, що забезпечують розвиток інноваційної діяльності. Також важливим є сприяння створенню соціальної рекламно-інформаційної продукції, спрямованої на популяризацію української культури як в Україні, так і за її межами.
 • Документ
  Переваги та недоліки дистанційного навчання
  (Київ : НУХТ, 2021-05) Похиленко, Ірина
  Останній рік, всі ми живемо в нових реаліях у зв’язку з розповсюдження вірусу Covid-19, а такі слова як «карантин», «локдаун», «маски» - міцно ввійшли в повсякденний вжиток. Велика кількість країн запровадила карантинні заходи, що призвело до зміни форм навчання майже у всіх навчальних закладах. Тому, відповідно до рекомендацій МОН і МОЗ щодо посилення карантинних заходів в закладах освіти навчальний процес був переведений з аудиторних форм на використання технологій дистанційного навчання. При проведенні лекційних, практичних та лабораторних занять для здобувачів освіти всіх форм навчання у дистанційному режимі з використанням засобів дистанційного навчання та інших інформаційно-комунікаційних технологій слід керуватися Положенням про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466, Положенням про електронний навчально-методичний комплекс дисциплін та використання технологій дистанційного навчання в навчальному процесі, затвердженого наказом ректора від 30.11.2018 р. № 474.
 • Документ
  До питання про правове регулювання музеїв
  (Київ, 2021-01-21) Похиленко, Ірина
  Україна займає чільне місце серед країн Європи за кількістю об’єктів історико-культурної спадщини. Проте, в Україні не існує чіткої системи обліку музеїв, оскільки музеї підпорядковані різним відомствам, які не координують свою діяльність у даній сфері, а музеї, створені у складі підприємств, установ, організацій, закладів освіти, реєстрації не підлягають. Порядок обліку таких музеїв визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. Не існує єдиного координаційного органу у даній галузі. У Міністерстві культури та інформаційної політики України існує лише невеликий відділ з питань музейної справи, до складу якого входять три головних спеціалісти та начальник, зрозуміло, що такий відділ не може повністю охопити всю музейну сферу. Тому, точну кількість вітчизняних музеїв на даний момент неможливо визначити.
 • Документ
  До питання про освіту
  (Бескиди, 2021) Похиленко, Ірина
  Відповідно до статті 53 Конституції України кожний має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.
 • Документ
  До питання про академічну доброчесність
  (Гельветика, 2021) Похиленко, Ірина
  Останнім часом багато уваги приділяється академічній доброчесності. Такий інтерес дослідників різних країн світу та різних сфер наукової діяльності пояснюється стрімким розвитком технологій передання інформації, розвитком науки, та необхідністю швидкого обміну новими знаннями.
 • Документ
  До питання про дистанційне навчання в умовах карантинної діджиталізації
  (ХУУП, 2021) Похиленко, Ірина
  Що таке дистанційне навчання? Сама по собі ідея навчання на відстані не є новою. Так, наприклад, навчання у Берлінському інституті вивчення іноземних мов від середини 1850-х років відбувалося засобами листування, що пізніше отримало назву кореспондентського навчання. Так само за допомогою звичайної пошти як першої стійкої регулярної загальнодоступної системи зв’язку з 1858 року здійснювалося навчання окремих осіб у Лондонському університеті, здобувачі якого мали можливість складати іспити на отримання академічного ступеня, не зважаючи на форму набуття знань (очну, листування чи самонавчання). Згодом, суспільство усвідомило необхідність навчання без відриву від виробництва і така концепція була втілена через систему заочної освіти. В 1938 році була заснована Міжнародна рада із заочної освіти, яка отримала в 1982 р. нову назву – Міжнародна рада із заочної та дистанційної освіти (ІСDЕ - м. Осло, Норвегія, www.icde.org ).
 • Документ
  До питання про способи судового захисту у сфері будівництва в господарському процесі
  (Економічна думка, 2020) Похиленко, Ірина
  Відповідно до статті 5 Господарського процесуального кодексу України «Способи судового захисту» господарський суд здійснюючи правосуддя захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.
 • Документ
  Становлення Вищого суду з питань інтелектуальної власності
  (Талком, 2017) Похиленко, Ірина
  У статті проаналізовано передумови становлення та розвитку Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Звертається увага на недоліки та прогалини у правовому регулюванні та пропонуються шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Поняття та критерії класифікації суб'єктів малого підприємництва
  (Юрінком Інтер, 2006) Похиленко, Ірина
  Одним з основних факторів стабілізації економіки України є всебічний розвиток усіх видів та організаційних форм підприємств, у тому числі й малих. Досвід роботи суб’єктів малого підприємництва показав ряд позитивних особливостей у вирішенні ними як виробничих, так і соціальних завдань. Як правило, суб’єкти малого підприємництва успішно працюють як у великих, так і в малих містах, а також у селах. Суб’єктам малого підприємництва властива висока маневреність виробництва, здатність до швидкого впровадження нової техніки та технології, готовність до виправданого комерційного ризику.
 • Документ
  Відвід судді в господарському процесі
  (Юрінком Інтер, 2010) Похиленко, Ірина
  В умовах формування правової держави та становлення громадянського суспільства в Україні, проведення політики європейської інтеграції суттєво підвищується роль суду в економічному житті суспільства, тому вкрай необхідним є вдосконалення існуючої законодавчої бази здійснення господарського судочинства. Чільне місце в господарському процесі займає інститут відводу судді як важливий процесуальний засіб забезпечення неупередженого й об’єктивного судочинства, що являє собою систему передбачених Господарським процесуальним кодексом України норм, які забезпечують усунення з процесу розгляду справи будь-якого упередженого ставлення до осіб, які беруть участь у справі, з боку суду.