Право

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 34
 • Документ
  Штучний інтелект в навчальному процесі: нові виклики та реалії
  (Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2024) Похиленко, Ірина
  Штучний інтелект (далі – ШІ) має потенціал революціонізувати освіту, роблячи її більш персоналізованою, доступною та захоплюючою. Він може використовуватися для адаптації навчальних матеріалів до потреб кожного здобувача освіти, надання викладачам діагностичних інструментів для відстеження прогресу, а також створення нових інтерактивних навчальних середовищ
 • Документ
  До питання про рашизм
  (Львівський державний університет внутрішніх справ, 2024) Похиленко, Ірина
  Рашизм – це ідеологія, що об’єднує шовіністський світогляд, ностальгію за Радянським Союзом та реваншистські настрої, стимулює мобілізацію російських громадян на війну з Україною та закликає до використання ядерної зброї. Ця ідеологія відображає бажання путінського режиму зберегти ­владу та контроль, використовуючи націоналістичні, релігійні та історичні мотиви, стимулючи пропаганду національної гордості, підтримку «сильного лідера» та відверту ворожнечу до інших країн, особливо до тих, що мають російськомовне населення, таких як Україна.
 • Документ
  Правове регулювання захисту персональних даних
  (2023) Похиленко, Ірина
  Метою статті є визначити особливості правового регулювання захисту персональних даних та на підставі аналізу юридичної літератури і нормативно-правових актів запропонувати авторське визначення зазначеного поняття. Методи дослідження: використання діалектичного методу пізнання дозволило концентрувати накопичені наукові знання та практику застосування законодавства щодо захисту персональних даних. Результати: на підставі аналізу юридичної літератури, національного законодавства запропоновані авторські визначення. Обговорення: особливості захисту персональних даних.
 • Документ
  Правові цінності в цифровій площині як складова розвитку України в умовах воєнного стану на шляху до ЄС
  (Тернопіль: Вектор, 2024) Похиленко, Ірина
  Цифрові технології є невід’ємною частиною сучасного суспільства. Вони змінюють способи нашого життя, роботи та спілкування. Водночас цифрові технології створюють нові виклики та загрози для прав людини та демократичних цінностей. Україна, як і інші країни Європейського Союзу, прагне до розвитку цифрової держави. Це передбачає створення ефективної та прозорої системи державного управління, яка використовує цифрові технології для підвищення якості життя громадян.
 • Документ
  До питання про принципи обробки персональних даних
  (КНУБА : Бескиди, 2024) Похиленко, Ірина
  Персональні дані є цінним активом, який може бути використаний для різних цілей, зокрема для ідентифікації особи, її зв'язків, місця перебування, фінансового стану тощо. Тому важливо забезпечити належний захист персональних даних від несанкціонованого доступу, використання, розголошення, знищення або псування.
 • Документ
  До питання про використання штучного інтелекту в навчальному процесі
  (Львів – Торунь- Liha-Pres, 2023) Похиленко, Ірина
  Розвиток застосування систем штучного інтелекту є знаковою подією ХХІ століття. Системи штучного інтелекту використовуються в багатьох сферах людського життя, зокрема, медицині, економіці, електронній комерції, транспорті, освіті тощо.
 • Документ
  Тенденції актуалізації історичної пам'яті в контексті сучасної російсько-української війни
  (Десна, 2023) Похиленко, Ірина
  Стаття присвячена тенденціям актуалізації історичної пам’яті в контексті сучасної російсько-української війни. Мета дослідження – проаналізувати концепт «історичної пам’яті» в умовах сучасної російсько-української війни у взаємозв’язку із проблемами формування національної ідентичності. Методи дослідження. Було застосовано такі методи: формально-логічний – для утворення нових понять, їх класифікації, усунення неточностей і протиріч тощо; на всіх етапах дослідження використовується діалектичний метод, що допомагає досліджувати всі явища у взаємозв’язку та взаємозалежності; порівняльний метод передбачає зіставлення однопорядкових понять, явищ і процесів для встановлення подібності та врахування відмінностей між ними. Основні одержані висновки. У контексті сучасної російсько-української війни можна виділити кілька тенденцій актуалізації історичної пам'яті: - політизація історичної пам'яті: у зв'язку з конфліктом та пропагандою, історична пам’ять стала не просто національною традицією, а політичним інструментом; - розширення кола героїв: завдяки війні змінився погляд на тих, хто вважався героями, а також з’явилися нові герої, які борються за свою країну; - зміна підходу до розуміння історичних подій (зокрема, змінилось ставлення до подій Другої світової війни та ролі Радянського Союзу в ній); - розкол історичної пам’яті на російський та український контексти (з різними інтерпретаціями історичних подій); - розширення кількості меморіальних об’єктів та пам’ятних знаків (у зв’язку зі зростанням кількості жертв війни з’являється потреба встановлення нових пам’ятних знаків та меморіальних об’єктів; на території України встановлюють пам’ятники загиблим воїнам та цивільним жертвам конфлікту, а також інші об’єкти пам’яті, наприклад, виставки знищеної воєнної техніки РФ тощо); - використання інтернет-технологій для збереження та поширення історичної пам’яті.
 • Документ
  Концентраційні табори: історія та сучасність
  (Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023) Похиленко, Ірина
  Концентраційні табори залишили в історії людства глибокий слід із нелюдських страждань та скалічених доль. Вони стали символом терору, насильства та людської зневіри. Вперше цей термін з’явилася у ХІХ ст. для позначення місць для політичних в’язнів, представників окремих етнічних груп, ізоляція яких обґрунтовувалася міркуваннями державної безпеки, необхідністю їх експлуатації чи покарання та здійснювалася на основі відповідних розпоряджень спецслужб або запровадження військового стану. Так, перші концтабори були організовані під час англо-бурської війни (1899–1902 рр.): англійці помістили до них цивільних прихильників Республіки Трансвааль та Оранжевої Республіки.
 • Документ
  Національні та міжнародні аспекти забезпечення діджиталізації як напряму інтеграції України до Європейського Союзу
  (Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2023) Похиленко, Ірина
  В умовах сьогодення активно використовуються переваги діджиталізації, адже її можна визначити як сучасний інноваційний етап економічного розвитку, в основі якого знаходиться інтеграція фізичних та цифрових ресурсів у різні сфери життя. Цей етап характеризується новими методами генерування, обробки, зберігання та передачі інформації в усіх сферах людської діяльності. Зараз цифрова є масовим явищем, відповідні проєкти стають життєво важливими для успіху не тільки певних підприємств та установ, але й регіонів та цілих країн, ось чому так важлива інтеграція України у цю частину європейського простору
 • Документ
  До питання про інноваційні методи в освіті
  (Наук.парк «Наука та безпека», 2023) Похиленко, Ірина Сергіївна
  В сучасному світі, завдяки розвитку технологій зростає потреба в нових, ефективних методах навчання. Застосування інноваційних методів може сприяти покращенню якості освіти та підготовки учнів до життя в сучасному світі.
 • Документ
  Цифровізація господарської діяльності в умовах воєнного стану
  (Видавництво Ліра-К, 2023) Похиленко, Ірина
  Цифрове середовище створює нові економічні можливості для суб’єктів господарювання. В усьому світі, в регіонах, містах та країнах прозорість та доступність інформації стимулюють економічне зростання, розвивають сектори та стимулюють інновації. Терміни «відкритий уряд», «електронний уряд», «електронний суд», «цифрова трансформація», «штучний інтелект» стали одними з ключових елементів дискусій у ХХІ ст. Світова пандемія COVID-19 продемонструвала важливість дистанційної взаємодії, проте найбільшої актуальності в Україні ця тема набула в умовах запровадження воєнного стану.
 • Документ
  До питання про забезпечення державою збереження історичних пам’яток та інших об’єктів в умовах воєнного стану
  (АртЕк, 2023) Похиленко Ірина Сергіївна
  Стаття 54 Конституції України передбачає, що держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами. Говорячи про Загальну декларацію прав людини, слід відмітити положення статті 27, де передбачено, що кожен має право вільно брати участь у культурному житті своєї спільноти, користуватися здобутками мистецтва та науковими досягненнями.
 • Документ
  Правове регулювання договору про надання ритуальних послуг
  (Часопис Київського університету права НАН України, 2017) Похиленко, Ірина
  У статті проводиться порівняльний аналіз договору про надання ритуальних послуг та договору-замовлення про надання ритуальних послуг, виділяються спільні та відмінні риси. До спільних рис можна віднести: предмет, права та обов’язки сторін, відповідальності за невиконання умов договору. До відмінних рис слід віднести: регулюються різними нормативними положеннями, різний суб’єктний склад, предмет договору, різна мета укладання, наявність відмінної одна від одної відповідальності за невиконання умов договору, спори щодо укладання, зміни та розірвання договору про надання ритуальних послуг та договору-замовлення на організацію й проведення поховання підвідомчі різним судам, відповідно в порядку господарського та цивільного судочинства. The article is devoted to a comparative analysis of Funeral Services Agreement and Ordering Agreement for Funeral Services, definition of common and distinctive features. Common features include the following: subject, rights and liabilities of the parties, liabilities for non-compliance with terms of agreement. Distinctive features are the following: regulation by different regulatory frameworks, different subject matter, subject of agreement, different purpose of concluding an agreement, different from each other liabilities for noncompliance with terms of agreement, disputes on concluding, amending and termination of Funeral Services Agreement and Ordering Agreement for Funeral Organization and Ceremony, jurisdiction of different courts according to economic and civil procee dings.
 • Документ
  Поняття виробничого кооперативу як організаційноправової форми суб’єктів малого підприємництва
  (Підприємництво, господарство і право, 2008) Похиленко, Ірина
  Метою цієї статті є визначення поняття «виробничий кооператив» як організаційно- правової форми суб’єктів малого підприєм­ництва на підставі аналізу положень чинно­го законодавства, зарубіжного досвіду та на­укових розробок у цій сфері.
 • Документ
  Dialectics of rights and responsibilities in education
  (2022) Pokhylenko, I; Davydova, N; Mialovytska, N; Zlatina, N; Otradnova, O
  The objective of the article was to analyze the dialectic of rights and responsibilities in education. The importance of education is so great that the thesis of the responsibility of the person to receive education has now been recognized. In order for the right to education to be exercised, the domestic law of states provides for a set of responsibilities for participants in the educational process, the implementation of which actually guarantees access to education. The real economic opportunities of States have a great impact on the real content of the dialectical process of interaction of rights and responsibilities in the field of education. The relationship between the participants in the educational process is regulated at several levels: first, the rules of domestic law and then the contractual level, represented by the statutes of educational institutions, comes into force. It is concluded that, in the most advanced systems, there may be a level of intra-group agreements that are completely voluntary. The practical content of the educational process is influenced by several factors, including ideology, the objectives set by a given society, tThe objective of the article was to analyze the dialectic of rights and responsibilities in education. The importance of education is so great that the thesis of the responsibility of the person to receive education has now been recognized. In order for the right to education to be exercised, the domestic law of states provides for a set of responsibilities for participants in the educational process, the implementation of which actually guarantees access to education. The real economic opportunities of States have a great impact on the real content of the dialectical process of interaction of rights and responsibilities in the field of education. The relationship between the participants in the educational process is regulated at several levels: first, the rules of domestic law and then the contractual level, represented by the statutes of educational institutions, comes into force. It is concluded that, in the most advanced systems, there may be a level of intra-group agreements that are completely voluntary. The practical content of the educational process is influenced by several factors, including ideology, the objectives set by a given societyhe traditions and customs that have developed in it.
 • Документ
  Administrative law tools regulating high-rise construction in historic city districts: Ukraine and Germany
  (Amazonia Investiga, 2022) Pokhylenko, I; Tarasiuk, Y; Samsin, I; Bliakharskyi, Y
  Історичні квартали в містах є живим втіленням культури народу та його колективної пам’яті, які зберігають його спадщину та минулі досягнення. Міська ідентичність залежить від задоволення поточних потреб при збереженні минулого. Водночас урбанізація тисне на більшість країн, тому вони вимагають оновлення інструментів адміністративноправового регулювання, здатних захистити ідентичність багатої національної спадщини. Метою статті був порівняльно-правовий аналіз реалій та перспектив збереження історичних районів міст у контексті практики адміністративно-правового регулювання України та ФРН. Провідними методичними засобами були методи порівняльно-правового аналізу та спостереження. Дослідження виявило специфічні фізичні, соціальноекономічні та соціокультурні чинники урбанізації, які спричинили помітні та суттєві зміни в особливостях інструментів адміністративного права, що регулюють
 • Документ
  Вплив пандемії COVID-19 на підприємництво в умовах воєнного стану
  (СумДУ, 2022) Похиленко, Ірина
  Умови функціонування малого підприємництва суттєво змінилися внаслідок військової агресії РФ та постпандемічної кризи після COVID-19, що негативно позначилися на діяльності підприємництва в цілому, та малого, зокрема, адже пріоритети розвитку суттєво змінились.
 • Документ
  Правове регулювання малого підприємництва крізь призму десятиліть
  (Талком, 2021) Похиленко, Ірина
  У сучасному науковому житті України набуває все більшої актуальності дослідження у сфері теоретичних та практичних проблем сучасного господарського права та господарського процесуального права, проблем комерційного права Центральної та Східної Європи.
 • Документ
  Щодо імплементації директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди
  (2022-02) Петренко, Діана Володимирівна
  На шляху реалізації державної політики України у сфері промислового забруднення одним з першочергових завдань є законодавче врегулювання правових засад зменшення та контролю промислового забруднення за стандартами Директиви 2010/75/ЄС. Законопроєкт №6004-2 від 22.09.2021 «Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля» є спробою винайти компромісний варіант між інтересами держави, громадян та бізнесу.
 • Документ
  Особливості провадження інноваційної діяльності у сфері культури
  (Часопис Київського університету права НАН України, 2021) Похиленко, І. С.
  Стаття присвячена особливостям провадження інноваційної діяльності у сфері культури. У результаті дослідження було надане визначення інноваційної діяльності у сфері культури. В якості прикладу сучасної інноваційної діджитал-культури було розглянуто відеоарт, надане його визначення та ознаки. Зроблено висновки, що доцільно шукати шляхи подолання неузгодженостей, які є наслідком відсутності стратегічного бачення та послідовної державної політики щодо переведення України на інноваційний шлях розвитку, формування національної інноваційної системи в сфері культури, задіюючи у процесі створення знання та технології, що забезпечують розвиток інноваційної діяльності. Також важливим є сприяння створенню соціальної рекламно-інформаційної продукції, спрямованої на популяризацію української культури як в Україні, так і за її межами.