Київський національний університет будівництва і архітектури

Цифровий репозитарій

 

Нові надходження

Документ
Наукові засади застосування відходів видобутку нерудних корисних копалин у заходах санації навколишнього середовища
(2023) Трач Юлія Петрівна
Дисертацію присвячено розв'язанню науково-прикладної проблеми виявленнядешевих, ефективних, локально близько розміщених природних матеріалів серед відходів гірничої промисловості та дослідження їх впливу на довкілля для досягнення комплексного ефекту підвищення екологічної безпеки гірничої промисловості та позитивного впливу на довкілля заходів санації водних об’єктів. Обґрунтовано концепцію використання відходів гірничовидобувної галузі для поліпшення стану водного середовища, розроблено метод і досліджено властивості та склад природних матеріалів, встановлено основні параметри процесів у технологіях очищення води, виконано дослідження впливу подрібнення та декріпітації вапняку на ефективність санації, розроблено моделі машинного навчання на основі штучних нейронних мереж та нечіткої логіки, розроблено метод та виконано дослідження процесів перероблення накопичуваних розкривних порід, створено рекомендації щодо реалізації локальних заходів санації водного середовища. The dissertation is devoted to the solution of the scientific and applied problem of identifying cheap, effective, locally close natural materials among the waste of the mining industry and studying their impact on the environment in order to achieve the comprehensive effect of increasing the environmental safety of the mining industry and the positive impact on the environment of measures to rehabilitate water bodies. Today, significant volumes of waste, which have adsorption and reactivity and can be used for sanitation of the water environment, are accumulated and not used in mining. The beneficial use of these wastes requires the improvement of methods and the implementation of their research, taking into account the current global state of development of environmental sanitation measures. Methods have been improved and the properties, qualitative and quantitative composition of natural materials have been investigated for their use in environmental remediation measures. On the basis of the determined numerical values of the pH of the studied materials, the conditions for the implementation of the process of sorption of cationic pollutants are substantiated. It was found that in the rocks directly on the surface of the earth of the volcanic tuff deposits, the content of iron-containing minerals is about 40%, which is enough for the sanitation of the water environment through oxidation-reduction processes with the participation of divalent iron. The adsorption capacity of natural materials for heavy metals is approximately 25% higher in those containing hematite, and such materials are capable of sorption in both acidic and alkaline aqueous environments, unlike those containing only aluminosilicates. For the effective remediation of the water environment with a high concentration of heavy metals, it is necessary to introduce the natural material in small doses with an interval that depends on the electrostatic repulsion of cations of heavy metals and minerals of natural materials. The importance of dosing dispersed thermally activated and natural limestone for the removal of cationic and anionic pollutants for the safe course of the water environment sanitation process was experimentally revealed. Grinding and decrepitation intensify the reduction of anionic contaminants by 40% compared to natural limestone. It was established that the choice of the type of limestone depends on the type of pollutants, and the efficiency of their extraction depends on the rate of increase in the pH value of the water and the initial parameters of the water environment
Документ
Порошкові лакофарбові матеріали для антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій
(КНУБА, 2023) Томін Олександр Олегович
Аналіз сучасних тенденцій свідчить, що найбільш поширеною системою антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій є застосування рідких лакофарбових матеріалів на органічній основі. Однак основними недоліками використання лакофарбових матеріалів традиційного для ринку України асортименту є: вміст у їхньому складі розчинників, що зумовлює їх емісію при застосуванні та призводить до забруднення навколишнього середовища; короткий термін експлуатації покриття на їх основі, що значно підвищує економічні витрати на відновлення захисних властивостей поверхні. Крім того, екологічні аспекти виробництва і використання лакофарбових матеріалів, особливо стосовно вмісту летких органічних сполук (ЛОС), важких металів та інших шкідливих речовин, набувають першочергового значення в зв’язку з пріоритетними цільовими програмами уряду України (рішення РНБО «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації») та необхідністю дотриманням вимог Директиви ЄC, яка суворо регламентує вміст ЛОС у лакофарбових матеріалах залежно від виду та сфери застосування. Тому з урахуванням норм законодавства України про екологічну безпеку та впровадження новітніх економічних технології, розробка ресурсоекономних систем покриттів для антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій, являє собою актуальну задачу, що дозволить знизити собівартість продукту та зменшити навантаження на екологію, а запровадження випуску порошкових лакофарбових матеріалів в Україні зменшить імпортну складову економіки країни, що також є питанням національної безпеки. The analysis of modern trends shows that the most common system of anticorrosion protection of building metal products and structures is the use of liquid paints and varnishes on an organic basis. However, the main isadvantages of using paints and varnishes of the traditional assortment for the Ukrainian market are: the content of solvents in their composition, which determines their emission during use and leads to environmental pollution; a short service life of the coating based on them, which significantly increases the economic costs of restoring the protective properties of the surface. In addition, the ecological aspects of the production and use of paint and varnish materials, especially regarding the content of volatile organic compounds (VOCs), heavy metals and other harmful substances, are of primary importance in connection with the priority target programs of the Government of Ukraine (the decision of the NSDC "On challenges and threats to the national safety of Ukraine in the environmental sphere and priority measures for their neutralization") and the need to comply with the requirements of the EC Directive, which strictly regulates the content of VOCs in paint and varnish materials depending on the type and scope of application. Therefore, taking into account the norms of the legislation of Ukraine on environmental safety and the introduction of the latest economic technologies, the development of resource-efficient coating systems for the anti-corrosion protection of construction metal products and structures is an urgent task that will allow to reduce the cost of the product and reduce the burden on the environment, and the introduction of the production of powder paint and varnish materials in Ukraine will reduce the import component of the country's economy, which is also a matter of national security.
Документ
До питання про інноваційні методи в освіті
(Наук.парк «Наука та безпека», 2023) Похиленко, Ірина Сергіївна
В сучасному світі, завдяки розвитку технологій зростає потреба в нових, ефективних методах навчання. Застосування інноваційних методів може сприяти покращенню якості освіти та підготовки учнів до життя в сучасному світі.
Документ
Методичні засади планувальної організації водно-зелених територій міста
(КНУБіА, 2021) В’язовська, Анна Віталіївна
Дисертаційне дослідження присвячене проблематиці містобудівного розвитку водно-зелених територій міст. В науковій роботі водно-зелену систему міста розглянуто на чотирьох територіальних рівнях (водно-зелена мережа міста, водно-зелений коридор річки, водно-зелений об’єкт і локальний біодренажний осередок), сформульовані понятійні визначення водно-зелених територій міста. Існуючі методичні підходи до планувальної організації водно-зелених територій міста систематизовано і доповнено авторськими методичними пропозиціями щодо врахування впливу водних процесів як динамічної складової ландшафту (методи: формування штучної заплави річки; відновлення природної заплави річки; розгалуження мережі водотоків; біорослинного очищення; ландшафтного управління поверхневими стоками). Сформульовано принципи планувальної організації водно-зелених територій: територіальної ієрархії, багатофункціонального використання, динамічного розвитку. Удосконалено типологію водно-зелених об’єктів та прийоми їх планувальної організації: набережні із рівнями тимчасового затоплення, затоплювані парки, гідроморфологічні ландшафти, болотяні еко-парки, громадські “зливові” території. Отримали подальший розвиток ландшафтні і архітектурно- планувальні засоби формування середовища водно-зелених територій відповідно до забезпечення рекреаційної, природоохоронної, інженерної та візуально- естетичної функцій. Результати дослідження були впроваджені у проектні пропозиції щодо планування прибережних водно-зелених рекреаційних територій в умовах міського середовища м. Києва, і у планування внутрішньо- басейнових водно-зелених рекреаційних територій в містах Краматорськ і Слов’янськ. The dissertation thesis is devoted to the problems of development of the urban blue-green territories. The scientific works on urban planning organization of the bluegreen territories have been analyzed, current tendencies of formation of the urban bluegreen territories have been revealed. Based on the analysis, there have been defined the necessity of the comprehensive study of the urban blue-green territories as a complex landscape system, which operates at the several territorial levels, is being formed under the influence of hydrological processes (in connection with the river catchment area), performs multiple urban planning tasks and functions, including recreation and nature protection. The problems and preconditions of planning organization of the blue-green territories in cities of Ukraine have been defined. The blue-green system of the city has been researched at the four levels of its territorial organization (blue-green network of the city, blue-green corridor of the river, blue-green facility and local stormwater/biodiversity unit). Terminological definitions of the urban blue-green territories have been proposed. Existing methodical approaches to the planning organization of the blue-green territories of the city have been systematized. The following methods of spatial organization, in accordance with the influence of water processes as a dynamic component of the landscape, have been proposed: construction of an artificial river floodplain; restoration of the natural river floodplain; watercourses network branching; natural vegetal water cleansing; landscape management of rainwater and urban runoff. The principles of planning organization of the blue-green territories have been formulated: principle of territorial hierarchy of the urban blue-green territories (at the regional and local levels); principle of multifunctional use (recreational, environmental, sanitary and hygienic, engineering, etc.); principle of dynamic development (in accordance with the changes in natural processes). The following types of the blue-green facilities and models of their planning organization, which correspond with the dynamics of hydrological processes, have been distinguished: embankments with temporarily flooded levels (stepped quay; twoleveled embankment); flood parks (one-side floodplain park; linear valley park); hydromorphologic landscapes (flood channels, watercourse network); wetland ecoparks (with riverfront location for river water purification; with riverfront location for rainwater cleansing; with inland-catchment location for urban runoff cleansing); rainwater open spaces (stormwater park, water square, stormwater boulevard). Landscape, architectural and planning features of the recreational environment of the blue-green territories to meet the needs for recreation, nature protection, visual manifestation of the water dynamics and rainwater management have been further developed. The results of the thesis have been implemented in the design proposals for the planning of the riverfront blue-green recreational territories in Kyiv, and in the planning of the blue-green recreational territories with the inland-watershed location in the cities of Kramatorsk and Slavyansk.
Документ
Agrocenoses Air Improvement for Longer and Healthier People Life
(Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering, 2023-05) Tkachenko, Tetiana; Mileikovskyi, Viktor; Satin, Ihor; Ujma, Adam
In 2019, 99% of people in the world lived in areas violating WHO’s recommended air quality indicators. By WHO’s estimation, in 2019, air pollution caused 4.2 million premature deaths worldwide. The most harmful are PM2.5 particles, which penetrate the blood through the aerogematic barrier causing cardiovascular and respiratory diseases and cancer. PM10 can pass deeply into the lungs, but they are not so harmful. People always believed that rural air is healthy. Research at the University of Minnesota showed that 18 000 Americans die every year due to air pollution by agriculture, primarily, ammonia (NH 3) from the decomposition of fertilizers and livestock waste (12.4 thousand deaths), and PM2.5 particles (4.8 thousand deaths). In polluted areas, plants have more aggressive allergenic pollen. Agricultural waste management and optimization of landscapes are effective ways of solving the problem. In this work, solutions are proposed to improve the air safety of agrocenoses. Minimization of contact of waste with air and its utilisation as soon as possible allows for avoiding decomposition. Converting to gasification boilers/ovens avoids releasing PM2.5 by heating. In addition, plants capable of purifying the air from relevant pollutants should be introduced in agrocenoses. The places for planting are forest protection strips, free places near roads, residential and administrative buildings, etc. In particular, the use of hedges with such plants can provide a local oasis of clean air around houses. In the case of dense land use and lack of free space, it is possible to
Документ
Цифровізація господарської діяльності в умовах воєнного стану
(Видавництво Ліра-К, 2023) Похиленко, Ірина
Цифрове середовище створює нові економічні можливості для суб’єктів господарювання. В усьому світі, в регіонах, містах та країнах прозорість та доступність інформації стимулюють економічне зростання, розвивають сектори та стимулюють інновації. Терміни «відкритий уряд», «електронний уряд», «електронний суд», «цифрова трансформація», «штучний інтелект» стали одними з ключових елементів дискусій у ХХІ ст. Світова пандемія COVID-19 продемонструвала важливість дистанційної взаємодії, проте найбільшої актуальності в Україні ця тема набула в умовах запровадження воєнного стану.
Документ
Класифікація гуртожитків для молоді
(КНУБА, 2011) Федченко О. В.
У статті запропоновано класифікацію гуртожитків для молоді за основними ознаками : тип мешканця , місткість гуртожитку, архітектурно - планувальна організація та система обслуговування .
Документ
Типологічні особливості гаражів для велосипедів
(КНУБА, 2011) Гарбар М. В.
В статті розглядаються характерні типи будівель , їх особливості та принципи формування в місті , функціонально-планувальну організацію гаражів для велосипедів .
Документ
До питання про забезпечення державою збереження історичних пам’яток та інших об’єктів в умовах воєнного стану
(АртЕк, 2023) Похиленко Ірина Сергіївна
Стаття 54 Конституції України передбачає, що держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами. Говорячи про Загальну декларацію прав людини, слід відмітити положення статті 27, де передбачено, що кожен має право вільно брати участь у культурному житті своєї спільноти, користуватися здобутками мистецтва та науковими досягненнями.
Документ
"Ускользающая" типология и разнообразие жилища. Часть 2
(КНУБА, 2011) Яблонская А. Д.
Повышение дифференциации, специализации жилища из-за смены моделей обитания неэффективный путь . Рассматривается механизмы взаимовлияния типологии жилища и реального разнообразия системы ©жилье» . Рассматриваются три принципиальные схемы этого взаимовлияния. Однообразие системы управления ведет к снижению разнообразия системы ©жилье» . Ключевые параметры системы ослабевают, и появление небольшого дополнительного разнообразия внешней среды может привести к потере жизнеспособности системы , или надолго затормозить ее развитие . Социальные , экономические, политические , культурные отношения являются инструментами управления разнообразия системы ©жилье», через типологию жилища, которая выступает как одно из звеньев усиления разнообразия управления , при условии наличия действенного механизма влияния, как поле возможностей , вариантов в условиях неопределенности .