Київський національний університет будівництва і архітектури

Цифровий репозитарій

 

Нові надходження

Документ
Розвиток українського боксу
(КОМПРИНТ, 2022) Звягінцев Артур Олександрович; Гасанова, Саіда Фарухівна
Розвиток боксу є немислимим без глибокого вивчення його історії – перемог та поразок спортсменів. Українська школа боксу від самого початку її зародження пройшла дуже цікавий і неоднозначний шлях. У зв’язку з цим, має велике дослідження вивчення індивідуального досвіду українських боксерів.
Документ
Фізичне виховання як важлива дисципліна навчального процесу у ВНЗ технічного профілю
(КОМПРИНТ, 2023) Мельник Ольга Аркадіївна; Киселевська Світлана Михайлівна
Вітчизняними вченими виявлено, що науково-технічний прогрес висуває високі вимоги до психофізичної підготовленості студентів і випускників ВНЗ технічного профілю, до того ж, вони будуть збільшуватися у найближчі 20 років.
Документ
Вагомість фізичної активності студентів у воєнний період: використання інформаційних технологій при вимушеному дистанційному навчанні
(КОМПРИНТ, 2023) Федонюк Крістіна Олександрівна; Андріянова Валентина Анатоліївна
Інтенсивний розвиток сучасних інформаційних технологій повинен визначати якісні зміни в системі освіти України. Широке впровадження інформаційних стандартів в сучасне освітнє середовище зробило набагато більш доступним використання інноваційних технологій в реалізації наукових, виховних, оздоровчих програм професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) технічного та фізкультурного профілів.
Документ
Науково-методологічні засади підвищення екологічної безпеки ядерної енергетики україни в екстремальних умовах експлуатації
(КНУБА, 2023) Кордуба, Ірина Борисівна
За даними бази даних PRIS на сьогодні у світі експлуатується 442 ядерні енергетичні реакторні установки (ЯЕРУ) та ще 56 ЯЕРУ знаходяться на стадії будівництва. У період 2007-2021 років було побудовано, здано в експлуатацію та продовжують будуватися 148 нових ЯЕРУ: з реакторами типу ВВЕР/PWR - 128 шт (86%); PHWR - 10 шт (6,7%); BWR - 5 шт (3,4%); FBR - 4 шт (2,7%); HTGR - 1 шт (0,67%). Отже, оновлення світового парку ЯЕРУ з реакторами типу ВВЕР другого покоління G-2 приблизно на 86% здійснюється за рахунок будівництва реакторних енергетичних установок з реакторами ВВЕР/PWR другого покоління G-2. При цьому, після екологічної катастрофи на АЕС Фукушіма-1 в нових ЯЕРУ, наприклад, у ЯЕРУ з реакторами АР-1000 третього покоління G-3 американської компанії Вестінгауз застосовуються модернізовані пасивні системи аварійного охолодження.
Документ
Теплотехнічні показники збірних систем зовнішніх стін з використанням цементних плит КНАУФ AQUAPANEL® OUTDOOR
(КНУБА, 2019) Тимофєєв, Микола; Шамріна, Галина; Хохрякова, Дар'я
Конструкції збірної системи з ви- користанням цементних плит КНАУФ AQUAPANEL ® Cement Board Outdoor мають оче- видні переваги. Теплові мости, що створюють- ся інтенсивним використанням стали в каркасі системи, можуть значно знижувати теплотехні- чні характеристики конструкції. Дослідження було спрямоване на визначен- ня області раціонального застосування збірних систем в якості зовнішніх огороджень будівель в кліматичних умовах України. Застосовувався метод чисельного моделювання двомірних те- мпературних полів та теплових потоків із вико- ристанням програми THERM 7.5. За конструктивним рішенням було обрано чотири збірних системи з використанням цеме- нтної плити КНАУФ AQUAPANEL® Cement Board Outdoor з однорядним та дворядним роз- ташуванням металевих суцільних стійкових профілів компанії "STEELCO" з висотою пере- тину 100, 150 і 200 мм і шагом 400 мм. Розрахунки приведеного опору теплопере- дачі виконувались за умов дотримання мініма- льних вимог згідно ДСТУ В.2.6-189:2013, що встановлюються при визначенні необхідної товщини теплоізоляційного шару в конструкції. Враховувався термічний вплив теплопровідних включень, що є характерними для обраних конструкцій: - металеві стійки каркасу глухих ділянок стіни і віконні відкоси в місцях розта- шування світлопрозорих огороджувальних конструкцій. За результатами моделювання для кожної збірної системи і відповідних стійкових профілів були визначені лінійні коекоефіцієнти та приведений опір теплопередачі. Микола Тимофєєв доцент кафедри архітектурних конструкцій к.т.н., доц. Галина Шамріна доцент кафедри будівельних конструкцій, будівель і споруд к.т.н., доц. Дар’я Хохрякова доцент кафедри будівельних конструкцій, будівель і споруд к.т.н., доц. За результатами розрахунків визначені варі- анти збірних систем, які відповідають мініма- льним вимогам. Для житлового і громадського будівництва в І температурній зоні – збірна система 2 з висотою перерізу стійкового профі- лю 150 та 200 мм; в ІІ температурній зоні - збі- рна система 2 з висотою перерізу стійкового профілю 100, 150, 200 мм та збірна система 3 з висотою перерізу стійкового профілю 200 мм.
Документ
Перспективні конструкції водогрійних котлів великої потужності для систем централізованого теплопостачання.
(КНУБА, 2019) Гламаздін, Павло; Гламаздін, Дмитро; Шварценбергер, Рудольф
Стаття присвячена актуальної те- мі – підвищенню енергоефективності потужних опалювальних котелень і станцій теплопоста- чання систем централізованого теплопостачан- ня міст України, зокрема заміні відпрацював- ших свій експлуатаційний термін і фізично зношених водогрійних котлів великої потужно- сті. Реально в потужних опалювальних котель- них систем централізованого теплопостачання міст України використовуються водогрійні котли двох серії – ПТВМ та КВГМ. Обидва типа котлів сьогодні не задовольняють потреб ринку – вимог нормативних документів з еко- логії та з енергоефективності. В пострадянсь- ких країнах Прибалтики та Східної Європи накопичений великий досвід з модернізації цих котлів з метою підвищити їх екологічні та теп- лотехнічні показники. Зокрема за рахунок замі- ни пальників на більш сучасні, зменшення їх кількість для котлів серії ПТВМ, улаштування газощільних екранних поверхонь в топках кот- лів, заміни обмурування на легке з волокнистих матеріалів, глибокої автоматизації роботи кот- лів та оснащення частотними регуляторами тягодуттєвих машин.Однак при необхідності збільшувати по- тужності великих опалювальних котелень ви- користовувати котли типів ПТВМ та КВГМ вже недоречно. В наведеному в статті огляді технічної літератури проаналізовано великий обсяг інформації з результатами досліджень щодо оптимізації конструкції потужних паро- вих котлів, зокрема з оптимізації компонування пальників в топках. Аналіз цієї інформації по- казав, що її можна використовувати і для прое- ктування водогрійних котлів великої потужнос- ті (від 30 МВт до 200 МВт).На основі аналізу інформації вибрані напрямки оптимізації конструкцій водогрійних котлів великої потужності розташування пальників в своді або в поду топок, використання газощіль- них екранних поверхонь, частина з яких вико- нується двосвітними, використання якомога меншої кількості модульованих пальників Low NOx великої потужності, глибока автоматиза- ція роботи котлів і котельні взагалі. В статті наведений приклад концептуальної конструкції водогрійного котла потужністю 120 МВт з використанням названих вище принци- пів у порівнянні з водогрійним котлом такої же потужності, що являє собою модернізований варіант котла ПТВМ-100 потужністю 116 МВт. Порівняння показує, що пропонуємо концептуальна конструкція водогрійного котла має май- же в 2,5 рази меншу металоємність, майже в 2 рази менше за висотою, має набагато гнучкіше та широке регулювання, що веде до меншої вартості самого котла та відповідно вартості монтажних робіт.
Документ
Математичне моделювання динаміки сушіння біомаси
(КНУБА, 2019) Сорокова, Н.; Кольчик, Ю.
Розроблено математичну модель та чисельний метод розрахунку динаміки теп- ло-масопереносу при сушінні біомаси, що ви- користовується в якості сировини при вироб- ництві паливних пелет. Математична модель будувалася на базі диференціального рівняння переносу субстанції (енергії, маси, імпульсу) для систем, що деформуються. Отримані ре- зультати чисельного моделювання підтверджені фізичним експериментом по зневодненню ча- стинок енергетичної верби в потоці повітря. Це свідчить про адекватність математичної моделі, ефективності методу її реалізації і дозволяє використовувати її для дослідження динаміки тепломасопереносу при сушінні частинок різ- них видів подрібненої біомаси; визначати час досягнення рівноважного вологовмісту в за- лежності від властивостей матеріалу і сушиль- ного агента. Результати дослідження дозволя- ють вибирати оптимальні режимні параметри процесу з точки зору зниження енерговитрат і забезпечення якості висушуваного продукту.
Документ
Методика діагностування свердловин ґрунтових теплових насосів на предмет теплового потенціалу в залежності від типу ґрунту
(КНУБА, 2019) Кулінко, Євген; Скочко, Володимир; Погосов, Олександр
При визначенні питомої норми відбору енергії зі свердловини ґрунтовими теп- ловими насосами слід користуватися ДСТУ Б В.2.5-44:2010, що торкається лише питань про- ектування системи опалення та не охоплює всі варіанти експлуатації таких систем, в тому чис- лі режими використання теплових насосів для холодопостачання будівель та споруд. При проектуванні відповідних систем тепло- та хо- лодопостачання виникає потреба у застосуванні фізико-математичних підходів для отримання залежностей норми теплового відбору із ґрун- тового середовища від умов експлуатації сис- теми енергозабезпечення та врахування власти- востей різних типів ґрунтів, в яких знаходиться теплообмінник. Найбільш складною задачею, яка виникає при визначенні питомих норм від- бору теплової енергії, є розрахунок питомих теплотехнічних характеристики свердловин (теплоємностей та коефіцієнтів теплопровідно- сті), що є визначальним на початковому етапі проектування геотермального поля (а саме: глибини закладання, кількості та відстані між свердловинами). Для експериментального ви- значення теплотехнічних характеристик засто- совують мобільне автономне джерело теплоти (електричний котел) для повного насичення об’єму ґрунту, що оточує свердловину із ґрун- товим теплообмінником, паралельно виконую- чи моніторинг параметрів потужності, витрати теплоносія, його температури та час її стабілі- зації в подавальному та зворотному трубопро- водах. В даному дослідженні запропоновано мате- матичну модель для визначення теплотехніч- них характеристик ґрунтового масиву в різних горизонтальних площинах перерізу стовбуру свердловини теплообмінника. Модель базуєть- ся на методиці відтворення показників темпе- ратурного поля в суцільному середовищі по принципу термоелектричної аналогії та врахо- вує нерівномірність падіння рівня температури теплоносія по довжині трубопроводів теплооб- мінника. Даний підхід дозволяє значно спрос- тити процес визначення норми відбору енергії зі свердловини, зменшивши трудовитрати ін- женерів при проектуванні геотермального поля.
Документ
Розвиток питань енергоефективності у ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення»
(КНУБА, 2019) Єгорченков, Володимир; Ковалью, Лідія; Демченко, Дмитро; Сергейчук, Олег
Впровадження більш ефективних, з точки зору енерго- та ресурсозбереження і екології, технологій в практику традиційного проектування і будівництва з метою зниження експлуатаційних витрат, створення комфортно- го середовища проживання, зниження викорис- тання природного палива, підвищення викорис- тання альтернативних й поновлювальних дже- рел енергії, збереження навколишнього приро- дного середовища, і, як наслідок, створення су- часного стійкого середовища, потребує постій- ного удосконалення проектування систем як природного, так і штучного освітлення. 1 березня 2019 р. набрала чинності нова ре- дакція ДБН В.2.5-28 «Природне і штучне освіт- лення» [1]. Робота над нормами тривала більше 5 років. У складі авторського колективу  25 фахівців з 10 організацій. Необхідність розроблення нової редакції бу- ла обумовлена вдосконаленням методики роз- рахунку природного освітлення, яка прив’язана до кліматичних умов України та появою і ши- роким застосуванням для штучного освітлення приміщень і територій енергоефективних світ- лодіодних джерел світла. Відомо, що витрати енергії на штучне освіт- лення односімейного будинку складають біля 10% від загального енергоспоживання, а у офі- сних будівлях вони досягають 20%. Тепловтрати зимою через вікна досягають 22-25% від загальних тепловтрат через теплоі- золяційну оболонку будівлі, а літній перегрів приміщень практично повністю обумовлений теплонадходженнями через світлопрозорі ого- родження, оскільки у ясний день сонячна раді- ація, що проникає через вікна, дає більше 85% теплонадходжень. При розробленні нової редакції ДБН був врахований досвід зарубіжних країн та рекомендації Міжнародної комісії з освітлення. У процесі роботи було проаналізовано та част- ково враховано більше 500 зауважень, що на- дійшли на проект першої редакції норм. У даній статі розглядаються основні поло- ження нової редакції норм, які суттєво вплива- ють на енергоефективність проектованих буді- вель і споруд та формулюються наступні кроки.
Документ
Проблеми дистанційного навчання для закладів професійної (професійно-технічної) освіти під час війни в україні
(КОМПРИНТ, 2023) Руденко, Микола Васильович; Ващук, Іванна Євгеніївна
Дистанційне навчання в Україні набувало постійного і кращого формату через вимушені обставини як і в інших країнах. Причиною цьому була пандемія, яка вплинула на велику кількість людей. Особливо вплинуло на навчання, так як студенти і викладачі, які звикли працювати в очному форматі були вимушені набувати знань й умінь для налагодження комунікації в навчальному процесі.