Глобальна інтерполяція композиції з трьох точок параметричними поліномами за формою лагранжа, що мають кратні точки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Верещага, В. М.
Найдиш, А. В.
Рубцов, О. М.
Павленко, О. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті показано послідовність виконання параметризації, уздовж координатної осі, вихідної дискретно поданої лінії (ДПЛ) та надано у параметричному вигляді інтерполяційний поліном за формою Лагранжа (параметричний поліном за формою Лагранжа). Розглядаються можливі варіанти появи кратних точок та надаються значення параметрів щодо цих варіантів. Вказується на те, що з появою на ДПЛ кратних точок у складових елементах параметричного полінома Лагранжа виникають невизначеності. Доведено, що усі ці невизначеності розкриваються, границями яких у вузлових точках є нуль або одиниця. Показано, що невизначеності, які виникають з появою кратних точок на ДПЛ, не є перешкодою для глобальної інтерполяції із застосуванням параметричного полінома за формою Лагранжа. Тобто, для будь-якої композиції з трьох точок, побудова та структура запису параметричного полінома за формою Лагранжа лишається без змін. При цьому ніяких обмежень на створення композиції з трьох точок не існує.
Опис
Ключові слова
кратні точки, геометрична композиція, композиційна матриця, розкриття невизначеностей, кратные точки, геометрическая композиция, композиционная матрица, раскрытие неопределенностей, multiple points, geometric composition, compositional matrix, disclosure of uncertainties
Бібліографічний опис
Глобальна інтерполяція композиції з трьох точок параметричними поліномами за формою лагранжа, що мають кратні точки / В. М. Верещага, А. В. Найдиш, О. М. Рубцов, О. М. Павленко // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. В. Ванін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 97. – С. 29 - 35. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання