Вип. 97

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Як студенти-першокурсники стають винахідниками
  (КНУБА, 2020) Юрчук, В. П.; Козловський, А. Г.
  У роботі описано важливість залучення студентів-першокурсників до наукової роботи. Дана стаття буде корисна, в першу чергу, викладачам, адже вона направлена допомогти юним початківцям осмислити значущість наукових досліджень для себе і своєї держави; по-друге, студентам старших курсів для само мотивації та заохочення першокурсників до участі в науково-дослідних роботах; по-третє, для людей керівних посад та методистів для формування відповідних умов праці та забезпечення доступу до лабораторій, прийому участі в обмінних та стажувальних програмах.
 • Документ
  Технології 3D-дpyку
  (КНУБА, 2020) Соловйова, О. В.
  У статті представлені історичні факти виникнення технології 3D-дpyку; зазначена необхідність впровадження новітніх технологій у процес навчання. На наших очах відбувається нoвa теxнoлoгiчна, iнфopмaцiйнa i кoмyнiкaцiйнa peвoлюцiя в ocвiтi. Iнфopмaцiйнi, кoмyнiкaцiйнi, ayдioвiзyaльнi, iнтepaктивнi, мoбiльнi, 3D-тexнoлoгiї вжe cтвopили новий cвiт – cвiт Hi-Tech. Нинi вoни фopмyють нoвi види мeдia-кoмyнiкaцiй. Дуже швидкий poзвитoк тexнiки i тexнoлoгiй ocтaннiми дecятилiттями вимaгaє вiд cyчacнoї людини знaнь з бaгaтьox гaлyзeй нayк, використання тexнiчниx зacoбiв i тexнoлoгiчниx cиcтeм, cиcтeм зв’язкy тa обробки iнфopмaцiї. І бyдь-який виклaдaч пoвинeн кpoкyвaти в нoгy з чacoм, вiдcтeжyвaти тexнoлoгiчнi нoвинки i знaйoмити з ними cвoїx cтyдентiв, якi теж мають бyти в кypci пoтoчниx нoвинoк виpoбництвa. Отримуючи виcoкy тexнoлoгiчнy пiдгoтoвкy, мaйбyтнi iнженеpи змoжyть вільно кopиcтyватиcя нoвими 3D-тexнoлoгiями, які заcтocoвyютьcя на виpoбництвi. Сиcтeми 3D-дpyкy нaдaють мoжливicть вдосконалити пpoцec нaвчaння бaгaтьox диcциплiн, y тoмy чиcлi мaшинoбyдyвaння, пpoмиcлoвoгo дизaйнy i apxiтeктypи, xiмiї i гeoгpaфiї, apxeoлoгiї i бioлoгiї, мeдичнoгo мoдeлювaння тa oбpaзoтвopчoгo миcтeцтвa. Тож рoзвитoк тexнoлoгiї 3D-дpyкy нaбиpaє cтpiмкиx oбepтiв i, cкopiш зa вce, 3D-пpинтep cтaнe oднiєю з нeвiд’ємниx чacтин мaйбyтньoгo cycпiльcтвa, oxoплюючи пpи цьoмy нoвi гaлyзi. У статті висвітлені детальні методичні рекомендації iз зaпycкy 3D-пpинтepa та особливості вибору його моделі для успішної роботи. А також надані пpиклaди бeзкoштoвниx пpoгpaм для тexнiчнoгo 3D-мoдeлювaння, якi мoжнa викopиcтaти y пpoцеci навчання та в мaйбyтнiй пpoфeciйнiй дiяльнocтi. Приділена увага і виправленню помилок у роботі 3D-пpинтepа та детально розглянуті етапи виготовлення 3D-моделі.
 • Документ
  Підвищення точності алгоритму політочкових перетворень
  (КНУБА, 2020) Сидоренко, Ю. В.; Залевська, О. В.
  Методи деформаційного моделювання дозволяють відображати процеси деформації з об’єктами без певного виду функціонального опису завдяки визначенню параметрів динамічної деформації. Деформація застосовується до простору, в якому знаходиться об’єкт, і це викликає адекватну зміну форми об’єкта. Представником даного класу моделей є полікоординатні методи, а саме, політочкові перетворення. Ефективність процесу перетворення суттєво залежить від точності роботи алгоритму зі знаходження координат точок деформованого об’єкта та від обраної функції мінімізації. Апарат політочкових перетворень дозволяє проводити деформаційні зміни цільового об’єкта. Процес деформації можливо розділити на задану кількість підпроцесів, на виході з яких буде представлено перетворений геометричний об’єкт, тому даний функціонал стає незамінним, наприклад, при швидкій генерації заданої кількості унікальних геометричних об’єктів. Використання політочкових перетворень разом з представленим функціоналом робить процес створення тривимірних сцен ефективним та швидким. Питання покращення ефективності процесу створення тривимірних об’єктів, є досить актуальним і потребує нових варіантів вирішення. Основним недоліком політочкових перетворень є точність знаходження точок об’єкта у кінцевому базисі. На практиці, виникають такі ситуації, коли контур деформованого об’єкта є неоднорідним, та в деяких точках прообразу спостерігаються різка різниця в координатах точок в порівнянні з іншими точками прообразу. Дану проблему було розв’язано за рахунок модифікації алгоритму розрахунку точок прообразу. Представлений функціонал дозволяє підвищити ефективність проведення досліджень політочкових перетворень за допомогою збереження проміжних результатів. В свою чергу, дослідники зможуть наочно ознайомитися з самим процесом деформації.
 • Документ
  Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень спотових і ф’ючерсних біржових ринків
  (КНУБА, 2020) Поплавський, О. А.; Бондар, О. А.; Павлов, С. В.; Поплавська, А. А.
  В даній статті детально розглянуто особливості роботи автоматизованих систем допомоги прийняття рішень при роботі на спотових та ф’ючерсних біржових ринках. У контексті нових енергетичних цілей ЄС, однією з яких, є міжрегіональне співробітництво ринків електропостачання. Румунський енергетичний ринок сьогодні є одним з основних інструментів просування та реалізації внутрішнього енергетичного ринку в ЄС, як частина механізму взаємозв’язку на регіональному рівні, що представляє особливий інтерес. Зміну вартості ціни електричної енергії важко прогнозувати оскільки вона залежить від багатьох факторів, які в свою чергу, по своїй природі мають нелінійний вплив. За останні роки було розроблено багато автоматизованих систем на основі машинного навчання та систем штучного інтелекту, але незважаючи на існуючі методики прогнозування, розроблені аналітичні системи та програмні продукти, тільки незначна кількість із них здатна надати адекватний результат рішення проблеми. Суттєві переваги на сьогоднішній день серед існуючих методик мають нейронні мережі, тому в даному досліджені запропоновано універсальну архітектуру для задач підтримки прийняття та прогнозування рішень автоматизованою системою для спотового і ф’ючерсного біржових ринків.
 • Документ
  Аналітичний опис мінімальних поверхонь на основі ізотропних ліній за допомогою інтегральних залежностей
  (КНУБА, 2020) Пилипка, С. Ф.; Муквич, М. М.; Козаченко, Н. В.
  У даній статті здійснено аналітичний опис ізотропних ліній нульової довжини та мінімальних поверхонь за допомогою функцій комплексної змінної. Використано інтегральні залежності для побудови уявних ізотропних ліній, отримані із умови рівності нулю диференціала дуги просторової лінії. Аналітичний опис ізотропних ліній знайдено на основі функцій комплексної змінної us, vs, отриманих при диференціюванні виразів параметричних рівнянь від натурального параметра уявної плоскої лінії із сталою комплексною величиною кривини ks  a  bi. Аналітичний опис мінімальних поверхонь та приєднаних мінімальних поверхонь здійснено у комплексному просторі з ізотропними лініями у ролі ліній сітки переносу. Наведено вирази коефіцієнтів першої та другої квадратичних форм утворених мінімальних поверхонь. Проведено порівняльний аналіз диференціальних властивостей мінімальних поверхонь, побудованих на основі ізотропних ліній за різних інтегральних залежностей. Досліджено, що для вказаних функцій u  us; v  vs, які задовольняють умову u2  v2 1, можна знайти аналітичний опис двох різних просторових ізотропних ліній нульової довжини за допомогою функцій комплексної змінної. Кожній ізотропній лінії відповідає мінімальна поверхня та приєднана мінімальна поверхня, які мають подібні властивості гауссової кривини поверхні. Показано, що параметричні рівняння утворених мінімальних поверхонь та вирази їх квадратичних форм, побудованих на основі ізотропних ліній за різних інтегральних залежностей, відрізняються тільки знаками. Мінімальні поверхні, побудовані на основі аналітичного опису ізотропної лінії за протилежних знаків виразів аплікат, є конгруентними. Запропонована авторами статті методика неперервного геометричного моделювання ізотропних ліній засобами комплексного аналізу має переваги, зумовлені знаходженням параметричних рівнянь відповідних мінімальних поверхонь у вигляді елементарних функцій.
 • Документ
  Схема мультиплікативної лінеаризації випадкового процесу
  (КНУБА, 2020) Наголкіна, З. І.
  В даній роботі розглядається метод мультиплікативної лінеаризації випадкового процесу, який є розв’язком нелінійного стохастичного диференціального рівняння. Цей метод можна інтерпретувати, як метод наближеного обчислення , який спрощує дослідження відповідного нелінійного рівняння.
 • Документ
  Зв’язок між параметрами джерел енергії і точок плоского фізичного поля
  (КНУБА, 2020) Мостовенко, О. В.
  У даній статті виконано дослідження, в якому розглянуто обмеження, які потрібно накладати на параметри положення заданих точок з однаковими потенціалами на площині при точкових джерелах енергії однакової потужності. Визначено зони, які дозволяють з пучка кривих другого порядку, що проходять через чотири задані точки, обрати положення п’ятої точки так, щоб виконувалась умова належності п’яти точок одному еліпсу. Геометричний апарат для моделювання фізичних полів дозволить вирішити ряд інженерних задач, які пов’язано з визначенням освітленості приміщень, визначенням розповсюдження шуму від різного виду джерел енергії.
 • Документ
  Моделювання раціональних параметрів опору теплопередачі огороджувальних конструкцій будівель
  (КНУБА, 2020) Мартинов, В. Л.
  Нa сьoгoднi в Укрaїнi є aктуaльним питaння пiдвищeння рівня eнeргoeфeктивнoстi iснуючих тa будiвництвo нoвих eнeргoeфeктивних будiвeль. Пiдвищeння eнeргoeфeктивнoстi iснуючих будiвeль мoжливo зa рaхунoк їх тeрмoмoдeрнiзaцiї, щo вимaгaє ствoрeння спoсoбiв з визнaчeння рaцioнaльних тa oптимaльних пaрaмeтрiв тeплoiзoляцiйнoї oбoлoнки будівель з мeтoю пiдвищeннi рiвня eнeргeтичнoї eфeктивнoстi будiвeль вiдпoвiднo дo сучaсних вимoг. Aнaлiз дoслiджeнь пoкaзaв, щo тeплoвий бaлaнс свiтлoпрoзoрих i нeпрoзoрих кoнструкцiй будiвлi зaлeжить вiд пaрaмeтрiв просторової oрiєнтaцiї (aзимуту Aσ, кутa нaхилу ω), oпoру тeплoпeрeдaчi Ri тa плoщi кoнструкцiй Si. При зaдaнiй гeoмeтричнiй фoрмi тa aзимутaльнiй oрiєнтaцiї будiвлi змiнними пaрaмeтрaми є oпiр тeплoпeрeдaчi нeпрoзoрих Rстi i свiтлoпрoзoрих Rвi кoнструкцiй. a тaкoж їх плoщa Si, Sвi. Рoзрoблeнo кoмплeкс грaфiчний мoдeлeй з визнaчeння рaцioнaльних ( близьких дo oптимaльних) гeoмeтричних пaрaмeтрiв тeплoiзoляцiйнoї oбoлoнки будiвeль з урaхувaнням тeплoвтрaт тa тeплoнaдхoджeння від сoнячнoї рaдiaцiї чeрeз oгoрoджувaльнi кoнструкцiї для викoристaння при тeрмoмoдeрнiзaцiї iснуючих будiвeль i будiвництвi нoвих eнeргoeфeктивних будiвeль зa умoви зaбeзпeчeння зaдaнoгo рiвня тaплoвтрaт oгoрoджувaльних кoнструкцiй будiвeль вiдпoвiднo дo сучaсних нoрмaтивних вимoг. Для визнaчeння рaцioнaльнoгo oпoру тeплoпeрeдaчi тa рoзтaшувaння вiкoн нa грaнях будiвлi грaннoї фoрми рaзoм з oтримaними грaфiчними мoдeлями Rвpi = f(Aσ) зaстoсoвуються i крeслeння будiвлi. При цьoму плaн будiвлi сумiщується з мoдeлями, i прoeктувaльник у дiaлoгoвoму рeжимi зa кoмп’ютeрoм визнaчaє рaцioнaльний рiвeнь oпoру тeплoпeрeдaчi свiтлoпрoзoрих та непрозорих огороджувальних кoнструкцiй. Aнaлiз мoдeлeй пiдтвeрдив, щo у всiх прирoднo-клiмaтичних рaйoнaх Укрaїни нa тeплoвий бaлaнс свiтлoпрoзoрих кoнструкцiй знaчнoю мiрoю впливaє oпiр тeплoпeрeдaчi, g-фaктoр зaсклeння тa oрiєнтaцiя свiтлoпрoзoрих кoнструкцiй.
 • Документ
  Метод О. Л. Підгорного визначення фази відбитої хвилі, відповідної фазі хвилі з точкового джерела
  (КНУБА, 2020) Куценко, Л. М.; Шевченко, С. М.
  Променево-хвильовий дуалізм полягає у тому, що певні фізичні явища та матеріальні мікроскопічні об'єкти можуть за одних умов виявляти властивості класичних хвиль, а при інших – мати променеві властивості. Типові приклади об'єктів, які виявляють двоїсту променево-хвильову поведінку - електрони і світло. Чим об'єкт масивніший, тим в меншій мірі виявляються його хвильові властивості, і в більшій мірі – променеві властивості. Можливі дві точки зору на місце геометричної оптики в системі сучасних оптичних уявлень. Відповідно до першої з них геометрична оптика розглядається як самостійний розділ оптики, заснований на певній системі законів: прямолінійного поширення світла, його відображення і заломлення. У такій постановці геометрична оптика є основою обчислювальної оптики, на базі якої здійснюються розрахунки різноманітних оптичних елементів і систем. Згідно другої точки зору основні вираження і співвідношення апарату геометричній оптики є за своєю суттю наближеними розв’язками хвильових рівнянь. При чому –що суттєво - у багатьох випадках такі ілюстрації полегшують їх аналіз. Подальший розвиток уявлень про графічні образи хвильових рівнянь можливо здійснити на основі концепції моделювання та унаочнення геометричних форм відповідних фаз хвиль (падаючих та відбитих). Запропонований О. Л. Підгорним метод [1] базується на графічному апараті моделювання, в основі якого знаходиться поняття ортотоміки. А саме, при відбитті від заданої на площині лінії ортотоміка є обвідною однопараметричної множини кіл, що дотикаються кола як певної фази «точкового» джерела, і центри яких розташовані на відбивальній кривій. Коло й ортотоміка на площині є фронтами двох хвиль - відповідно, падаючих і відбитих. Ці дослідження важливі при розв’язання задач в області архітектурно - будівельної фізики і геліотехніки, які вимагають подальшого розвитку конструктивних методів моделювання відбитих потоків звуку або світла. Це можна здійснити за рахунок об'єднання хвильового і променевого трактувань поширення коливань.
 • Документ
  Вплив геометрії контурів деталей на деформаційні і якісні показники матеріалів у формотворенні швейних виробів
  (КНУБА, 2020) Кардаш, О. В.
  Розглянуто стан конструювання швейних виробів. Зазначено, що формоутворення деталей, вузлів і у цілому форми напряму залежить від геометричних конфігурацій, закладених у деталі виробів, та можливих деформацій контурів. Наголошено на визначенні зв’язків між чинниками формотворення:геометрією контурів; властивостями швейних матеріалів та методами технологічного оброблення. Запропоновано залежності між вказаними чинниками, які можуть об’єктивно характеризувати процеси формотворення та бути використаними в комп’ютерних технологіях.
 • Документ
  Застосування кола при геометричному моделюванні плоских обводів
  (КНУБА, 2020) Коваль, Г. М.
  При геометричному моделюванню обводів в більшості випадків зручно використовувати рівняння кривих, записаних в параметричному виді. При цьому при моделюванні плоских обводів першого порядку гладкості можуть бути застосованими дуги кіл. В статті запропоновано спосіб визначення параметричного рівняння кола (дуги кола) для двох способів його завдання: завдання кола трьома точками, а також завдання кола двома точками і дотичною в одній з них. Визначення параметричних рівнянь кіл в обох випадках проводилося з використанням проективної системи координат. В першому випадку на класичне параметричне рівняння кривої другого порядку в проективній системі координат для визначення невідомих коефіцієнтів рівняння накладалися умови належності трьох заданих точок цій кривій, причому задані точки приймалися за 3 базисні точки проективної системи. Проведення отриманої кривої другого порядку через циклічні точки дозволило визначити всі невідомі коефіцієнти рівняння і, таким чином, визначити шукане параметричне рівняння кола спочатку в проективній системі координат. В другому випадку для спрощення була обрана місцева система афінних координат, в якій дві задані точки були розташовані на осі Ох симетрично відносно осі Оу, а точка на дотичній – на осі Оу. Ці 3 точки було прийнято за 3 базисні точки проективної системи координат, а четверта точка проективної системи координат – одинична точка – була визначена в афінній системі, як точка, що належить цьому колу. Класичне рівняння кривої другого порядку в проективній системі координат, яка проходить через 3 базисні точки проективної системи і дотична в двох з них до координатних прямих при умові, що одинична точка належить колу, є рівнянням шуканого кола. Після визначення обох шуканих рівнянь в проективній системі координат, за допомогою формул переводу з проективної системи в афінну, визначаються шукані параметричні рівняння кіл в афінній системі.
 • Документ
  Геометричні моделі багатовимірних баз даних
  (КНУБА, 2020) Іванова, Л. С.
  У даній публікації окреслені задачі аналізу існуючих розробок в сфері візуалізації багатовимірних інформаційних образів, а також напрямки досліджень інформаційних моделей, їх систематизація і розробка комбінованих геометричних моделей багатовимірних баз даних. Цей напрямок досліджень є гостроактуальним в наш вік суцільної діджіталізаціі і тенденції візуалізації ефектів в процесі взаємодії людини з навколишнім світом. Візуалізація даних - завдання, з яким стикається в своїй роботі будь- який дослідник. Традиційні інструменти в цій галузі - графіки та діаграми, погано справляються із завданням візуалізації, коли виникає необхідність візуалізувати багатовимірну базу даних. Робота в цьому напрямку вимагає аналізу природи даних і систематизації або розробки способів формалізації даних, видів інформаційних моделей, способів геометричного відображення даних і способів трансформації, дослідження геометричних моделей багатовимірних баз даних.
 • Документ
  Моделирование геометрии магнитного поля в задачах проектирования высокоточных исполнительных устройств
  (КНУБА, 2020) Крячок, А. С.
  В работе представлены теоретические основы построения математической модели для моделирования картины магнитного поля в рабочей зоне специальных устройств со сложной геометрией магнитной системы. В качестве метода решения задачи, при наличии в пространстве ряда различных однородных и изотропных сред, предложено использовать метод «вторичных» источников. Это позволяет разделить решение задачи нахождения геометрии распределения поля на два этапа: на первом этапе находится распределение вторичных источников, действие которых эквивалентно влиянию неоднородной среды, а затем рассчитывается суммарное поле от первичных и вторичных источников. Благодаря такому подходу для кусочно-однородной среды задача расчета картины поля может быть сформулирована в виде системы линейных интегральных уравнений Фредгольма второго рода. Для решения интегральных уравнений был выполнен переход к конечной системе линейных алгебраических уравнений. При этом учитывались особенности геометрии магнитной системы конструкции (краевые условия). Решение системы алгебраических уравнений было получено несколькими методами для оценки результатов моделирования. На основании предложенного метода была получена математическая модель и разработан программный комплекс, реализующий численный алгоритм расчета геометрии магнитного поля в рабочей зоне специального устройства.
 • Документ
  Основи методології визначення геометричних параметрів різальної частини інструментів
  (КНУБА, 2020) Золотава, А. В.; Родін, Р. П.; Мостовенко, О. В.
  У роботі на основі існуючої теорії визначення геометричних параметрів різальної частини інструмента, розроблено основні положення методології їх визначення на стадії проектування. з врахуванням умов проведення процесу різання, інструмента, умови роботи різального інструменту, процесу різання, площини різання. Розроблено основні етапи визначення геометричних параметрів, які є основою загальної методології, а саме: визначення характеру швидкості руху інструмента відносно заготовки для заданого профілю деталі, визначення положення поверхонь різання в точках різальної кромки у відповідній системі координат, визначення поверхонь передньої та задньої та нормалей до передньої і задньої поверхонь в точці різальної кромки у відповідній системі координат, розрахунок геометричних параметрів в точках різальної кромки в відповідних системах координат. Дана методологія є основною створення САПР визначення геометричних параметрів різальної частини інструментів з врахуванням умов проведення процесу різання. Використання основних положень загальної методології визначення геометричних параметрів різальної частини інструментів розкриває широкі перспективи для їх визначення та уточнення на стадії проектування, що значно підвищить працездатність інструмента.
 • Документ
  Геометричне моделювання спряженних кінематичних поверхонь
  (КНУБА, 2020) Елісєєв, И. П.
  У роботі пропонується геометричне моделювання спряжених кінематичних поверхонь для практичного використання в машинобудуванні, які мають просторово-складну поверхню тісно пов'язану з утворенням взаємно-огинаючих спряжених поверхонь на базі кінематичного гвинта. На сучасному етапі бурхливого розвитку складних конструкцій машин і апаратів при складній взаємодії їх частин широко використовуються методи нарисної геометрії в рішенні різних складних технічних завдань. Одним з поширених методів формування геометричних об'єктів є геометричне моделювання, що дозволяє в період творчого створення машин, ще на стадії проектування, бажану геометрію виробу, визначення характеристик контакту спряжених кінематичних пар систем складних рухів та вирішити багато інших завдань. Оскільки поверхня обробної деталі і ріжучого інструменту є спряженні то кожну з даних поверхонь можна уявити як обвідної по відношенню до другої рухомої поверхні. У роботі пропонується оптимізувати процес створення універсальних графічних інструментів, де є по суті графічне зображення параметрів кінематичних спряжених пар, зміна одного з яких призводить до зміни інших, відкриває можливість отримання форм деталей, наперед заданими параметрами. Слід долучити побажання в розширенні можливостей діаграми гвинта з урахуванням реальної картини кінематики зачеплення, яка при зміні відстані між осями гвинтів давала б реальне уявлення про зміну геометрії зачеплення в кожній точки миттєвого руху коліс. Теорія огинаючих поверхонь отримала подальший розвиток в питаннях профілювання спряжених кінематичних поверхонь. З питань проектування ріжучого інструменту на базі кінематичного гвинта профілювання полягає в тому, що з графічних побудов на будь-якому етапі проектування можна легко перейти на розрахунок аналітичним методом, при необхідності перевірки або точного визначення параметрів Графічні методи дозволяють наочно уявити процес отримання профілю деталі, дати аналіз впливу кожного параметра на профіль і його конструктивні розміри, де без усиль можна виявити помилки профілювання спряжених кінематичних поверхонь. Для точного проектування необхідно виконання досить численних геометричних побудов, де супроводжується внесенням цілком об'єктивних помилок, уникнути яких можна, і також потребує суттєвої творчої підготовки, чому і присвячена ця стаття.
 • Документ
  Глобальна інтерполяція композиції з трьох точок параметричними поліномами за формою лагранжа, що мають кратні точки
  (КНУБА, 2020) Верещага, В. М.; Найдиш, А. В.; Рубцов, О. М.; Павленко, О. М.
  У статті показано послідовність виконання параметризації, уздовж координатної осі, вихідної дискретно поданої лінії (ДПЛ) та надано у параметричному вигляді інтерполяційний поліном за формою Лагранжа (параметричний поліном за формою Лагранжа). Розглядаються можливі варіанти появи кратних точок та надаються значення параметрів щодо цих варіантів. Вказується на те, що з появою на ДПЛ кратних точок у складових елементах параметричного полінома Лагранжа виникають невизначеності. Доведено, що усі ці невизначеності розкриваються, границями яких у вузлових точках є нуль або одиниця. Показано, що невизначеності, які виникають з появою кратних точок на ДПЛ, не є перешкодою для глобальної інтерполяції із застосуванням параметричного полінома за формою Лагранжа. Тобто, для будь-якої композиції з трьох точок, побудова та структура запису параметричного полінома за формою Лагранжа лишається без змін. При цьому ніяких обмежень на створення композиції з трьох точок не існує.
 • Документ
  Застосування теорії графів для удосконалення та візуалізації алгоритму пошуку найкоротшого шляху в математичній моделі відео ігри
  (КНУБА, 2020) Ванін, В. В.; Залевська, О. В.; Яблонський, П. М.
  Проектирования сложных систем, изучение их свойств и управления ими требуют разработки математической модели. Исследование характеристик системы с помощью математических моделей часто является единственным способом изучения сложных систем и решения важнейших практических задач. Применение теории графов для построения математической модели обусловлено возможностью описания ними широкого класса объектов и процессов. Это дает возможность автоматизации поиска оптимального маршрута, досягаемости цели, сетевого планирования. Одной из сфер такого применения является видеоигры, которые требуют разработки интерфейса, визуализации действий пользователей и персонажей, разработки алгоритма и просчет действий подвижных персонажей в процессе игры. Часто применяются игры в жанре Roguelike, особенностями которых является случайное создание уровней, пошаговый игровой процесс, плиточная (тайлова) или ASCII-графика. В работе предложено обобщение алгоритма поиска кратчайшего пути алгоритма А* при динамической конечной цели с помощью метода прохода всех вершин взвешенного неориентированного графа, а также реализация этого алгоритма для визуализации.
 • Документ
  Деякі актуальні задачі сучасного комп’ютерного геометричного моделювання технічних об’єктів
  (КНУБА, 2020) Ванін, В. В.; Вірченко, Г. А.; Яблонський, П. М.; Незенко, А. Й.
  У статті окреслено деякі актуальні питання сучасного комп’ютерного геометричного моделювання технічних об’єктів. Запропонований підхід спирається на здобутки школи прикладної геометрії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та їх упровадження в різноманітні галузі промисловості, зокрема, авіаційну та сільськогосподарське машинобудування. Подані ідеї слугують перспективним напрямком проведення подальших наукових досліджень та удосконалення автоматизованого формоутворення технічної продукції.
 • Документ
  Вдосконалення графічної підготовки студентів-першокурсників дизайнерських спеціальностей
  (КНУБА, 2020) Ботвіновська, С. І.; Ніколаєнко, Т. П.; Григорчук, В. І.; Бондаренко, Р. С.
  У роботі розглядаються питання вдосконалення геометричної та графічної підготовки студентів першого курсу архітектурних спеціальностей. Низька графічна культура вступників на дизайнерські спеціальності, пов’язана з багатьма факторами, серед яких відсутність творчого іспиту з графіки-креслення при вступі на ці спеціальності до закладів вищої освіти. У роботі показано, що для вдосконалення професіональної компетенції майбутніх митців вже з першого курсу необхідно підвищувати їх графічну культуру, створюючи у курсі дисципліни «Проектна графіка» професійно орієнтовані графічні завдання. Це, насамперед, стосується вивчення теми «Криві лінії». Показано і обґрунтовано використання завдань з побудови і конструювання циркульних і лекальних кривих, які можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх дизайнерів, і лежать в основі геометризації й створення геометричних моделей криволінійних пласких обрисів.