Чисельний аналіз методів розрахунку ґрунтової основи та методів визначення коефіцієнтів постелі

Ескіз

Дата

2020

Автори

Жупаненко, Ірина В’ячеславівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Не зважаючи на значний прогрес в розвитку методів розрахунку ґрунтової осно- ви в єдиній розрахунковій моделі з конструкці- ями споруди і можливість виконувати розраху- нки в тривимірній постановці, найбільш попу- лярною в спільноті інженерів-проектувальників залишається розрахункова модель плити на пружній основі. Це пояснюється простотою реалізації такої моделі. Певно, найбільші труд- нощі застосування такої моделі полягають у визначенні коефіцієнтів піддатливості основи (коефіцієнтів постелі). В даній роботі проведено дослідження дос- товірності різних методик визначення коефіці- єнтів постелі при різних варіантах ґрунтових умов. В роботі проведено чисельний аналіз харак- теристик напружено-деформованого стану (ве- личини осідань, реактивного тиску і зусиль) в трьох фундаментних плитах різної геометрії та при різних інженерно-геологічних умовах май- данчику забудови. Розглянуто однорідну основу, складену ле- совими ґрунтами, неоднорідну основу, складе- ну почерговим нашаруванням як зв’язних (суг- линок і супісок) так і незв’язних (пісок дріб- ний) ґрунтів і близьку до однорідної основу, складену супіском і суглинком. Дослідження проводилось за допомогою програмно-обчислювального комплексу ЛІРА САПР 2016. Розрахунки виконано трьома ме- тодами визначення коефіцієнтів постелі (підда- тливості основи): - модель з двома коефіцієнтами постелі, які для неоднорідних ґрунтів визначаються по усеред- неним в межах глибини стисливої товщі зна- ченням модуля деформації та коефіцієнта Пуа- ссона; - модель з одним коефіцієнтом постелі; - модель з двома коефіцієнтами постелі, які визначаються по усередненим значенням моду- ля деформації та коефіцієнта Пуассона при введенні поправочного коефіцієнту до модуля деформації. Проаналізовано збіжність абсолютних вели- чин контрольованих параметрів, отриманих за допомогою зазначених вище методик, в залеж- ності від виду ґрунтової основи та характеру нашарувань ґрунтів в межах стисливої товщі. Встановлено залежність збіжності отрима- них за різними методиками характеристик на- пружено-деформованого стану плити від одно- рідності ґрунтів основи.

Опис

Ключові слова

кафедра опору матеріалів, фундаментна плита, плита на пружній основі, коефіцієнти постелі, чисельне моделювання, foundation slab, elastic slab, bed coefficients, numerical modeling

Бібліографічний опис

Жупаненко І. В. Чисельний аналіз методів розрахунку ґрунтової основи та методів визначення коефіцієнтів постелі / І. В. Жупаненко // Основи та фундаменти : наук. -техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. І. П. Бойко. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 41. - С. 64 – 71. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset