Основи та фундаменти

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/13145

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 16
 • Документ
  Вплив параметрів підпірних стін та насипних ґрунтів на стійкість схилів при новому будівництві житлових комплексів
  (КНУБА, 2020) Скочко Людмила Олегівна; Носенко Віктор Сергійович; Підлуцький Василь Леонідови; Гаврилюк Олександр Володимирович
  Досліджено стійкість схилу у існуючому і проектному положеннях, обґрунтовано конструктивні рішення підпірних стін по захисту території будівництва житлового комплексу в зоні схилу. Також додатково оцінено стійкість схилу при використанні раціональних протизсувних споруд. Проаналізовано результати розрахунку стійкості схилу для п’яти характерних перерізів на основі інженерно-геологічних вишукувань. Для кожного з наведених перерізів створено скінчено-елементну розрахункову схему у відповідності до останніх даних про зміну рельєфу. Так як схил утворений штучно шляхом засипання існуючого яру будівельним сміттям від знесення старих будинків та від розкопки котлованів під перші будинки комплексу. Розглянуто п’ять перерізів вздовж схилу та визначено його стійкість в природньому (існуючому) стані та проектному положеннях. Також обґрунтовано конструктивні рішення підпірних стін по захисту території будівництва житлового комплексу, так як вздовж схилу присутні різні насипні ґрунтові умови з різним перепадом висот. Це вимагає окремого підходу до вибору параметрів підпірних стін, а саме габаритів паль та їх взаємне розміщення, а також обґрунтовано вибір кута нахилу насипного ґрунту вздовж схилу. Розрахунки проведені за допомогою числового моделювання напружено-деформованого стану системи «ґрунти схилу-підпірна стіна» з використанням методу скінченних елементів. Прийнята пружно-пластична модель деформування ґрунтів із зміною параметрів ґрунтів (модуля деформації) в залежності від рівня напру-жень у ґрунті. Використана модель Hardening soil model (HSM). Розрахунки стійкості схилу передбачають врахування технологічної послідовності зведення підпірних стін та моделювання поетапної розробки котловану. Моделю- вання виконувалось в декілька етапів: 1 етап –визначення напружень від власної вали, 2 етап – оцінка стійкості схилу до початку будівництва, 3 етап – влаштування паль підпірної стіни, 4 етап – оцінка стійкості схилу після проведення протизсувних заходів. На основі даних досліджень було розроблено практичні рекомендації по конструюванню кожної ділянки підпірної стіни відповідно до характерних перерізів.
 • Документ
  Особливості влаштування лагун для сільськогосподарських цілей
  (КНУБА, 2020) Малишев Олег Вікторович; Ращенко Андрій Миколайович; Диптан Тетяна Василівна; Сенчишин Ярослав
  На даний час у великих містах, містах-мільйонниках, спостерігається тенденція до будівництва великої кількості житлових багатоповерхових будівель та торговельно- розважальних комплексів на неосвоєних, вільних від забудови, ділянках міської території. Для забезпечення продовольчих потреб населення виникає необхідність у створенні великих скотарських комплексів. Україна, маючи значний природний ресурс, створила умови для приходу крупних міжнародних інвесторів. Тому протягом останніх років активно відбувається оновлення матеріально-технічної сільськогосподарської бази, що сприяє відродженню майже покинутої і занедбаної у 90-ті роки однієї із основних напрямків діяльності та спеціалізації нашої держави – сільського господарства. Розуміючи, потребу сучасного світу у вирощуванні органічних продуктів, освоєнні нових ринків збуту (у тому числі і за кордоном), відбувається модернізація, оновлення, переоснащення не лише застарілого, не ефективного обладнання, а й процесів виробництва, і як наслідок, будівель, споруд, комплексів. Це призводить до появи нових інженерних об’єктів класифікацію, особливості будівництва, проектування та експлуатації яких необхідно досліджувати, висвітлювати в літературі, враховувати на різних етапах їх функціонування.Одним із таких об’єктів є «лагуни». В даній публікації приведено основне визначення спеціальної сільськогосподарської споруди – лагуни, представлено їх класифікацію за різними параметрами: місцезнаходженням, глибиною влаштування, формою та розмірами в плані, за умовами взаємодії з навколишнім середовищем, за матеріалом. Приведені основні технологічні процеси що впливають на проектування, будівництво і експлуатацію лагун. Відо- бражено основні вимоги до матеріалів (геотекстиль, геомембрана), а також основні вимоги до їх зберігання, використання та влаштування при створенні водонепроникних екранів при будівництві лагун.
 • Документ
  Вплив жорсткості несучих конструкцій будинку зі збірного залізобетону на напружено-деформований стан фундаментів із буроін’єкційних паль
  (КНУБА, 2020) Носенко Віктор Сергійович; Кривенко Олег Артемович
  На даний час на території України широкого розповсюдження набула тенденція зведення багатоповерхових житлових буди- нків. Це виникає через ряд наступних причин: значне здорожчення землі у містах, щільну міську забудову та наявності відповідного обладнання для зведення таких конструкцій. Одним із найрозповсюдженим матеріалом для багатоповерхових будинків є монолітний залізобетон. Головна перевага монолітних конструкцій – це можливість вільного просторового планування та можливість рівномірного перерозподілу зусиль у елементах каркасу – будинок працює як одна жорстка суцільна конструкція. З іншого боку такі конструкції потребують тривалого часу будівництва та відповідного висококваліфікованого контролю монолітних робіт. Тому у якості альтернативи з метою пришвидшення темпів будівництва застосовують конструкції із збірного залізобетону. У даній роботі досліджено вплив жорсткості будинку зі збірного залізобетону на напружено деформований стан фундаментів із буроін’єкційних паль. Проаналізовано напружено деформований стан збірної залізобетонної крупнопанельної будівлі з двома варіантами підвального поверху: збірний або монолітний. У роботі в якості методу дослідження використано числове моделювання взаємодії елементів системи: ґрунтова основа - фундамент – надземна конструкція.Було встановлено, що заміна у панельному будинку лише одного підвального поверху із збірного залізобетону на монолітний впливає на перерозподіл зусиль, так самонесуча стіна довантажується в 2,6 разів, а найбільш завантажена стіна, на яку спираються з обох плити перекриття, розвантажується до 2,1 разів. Виявлено, що при варіанті із підвальним поверхом із збірного залізобетону розбіжність зусиль в оголовках паль (під несучими стінами) може відрізнятися в 1,98 рази, а при монолітному в 1,17 разів. Тобто при монолітному фундаменті перерозподіл зусиль між палями є більш рівномірним. Встановлено, що монолітний залізобетонний підвальний поверх, у порівнянні із збірним, зменшує нерівномірне осідання фундаменту в 2,4 рази. При проектуванні крупнопанельних будинків доцільно підвальний поверх передбачати монолітним – це дозволить завантажити фундаментні конструкції більш рівномірно, що в свою чергу зменшить відносні деформації будинків та їх варість.
 • Документ
  Деформації малоповерхових будівель та споруд
  (КНУБА, 2019) Корнієнко Микола; Корзаченко Микола
  На прикладі малоповерхової забудови міста Чернігова розглянуто деформації кам’яних та дерев’яних будівель і споруд. Досліджено інженерно-геологічні особливості дослідних майданчиків. При недостатньому практичному досвіді зведення будівель в умовах щільної забудови можуть виникати негативні фактори, зокрема, тріщини в несучих стінах, фундаментах, перекриттях, деформування основ та фундаментів поруч із розташованими спорудами, підвищення рівня ґрунтових вод тощо.
 • Документ
  Врахування коефіцієнту пористості ґрунтів для визначення опору по бічній поверхні бурових паль
  (КНУБА, 2019) Маєвська Ірина; Блащук Наталя
  Проаналізований вплив коефіцієнту пористості піщаних та глинистих ґрунтів на несучу здатність бурових паль. При вирішенні поставленої задачі були використані результати статичних випробувань бурових та буроін’єкційних паль, виконаних у Науководослідному інституті будівельного виробництва та Науково-дослідному інституті будівельних конструкцій м. Київ. Розглянуті результати натурних випробувань 17-ти бурових паль з 10-ти різних майданчиків та 38-ми буроін’єкційних паль з 10-ти різних майданчиків. Аналізувався граничний опір паль різної довжини та діаметру, розміщених у різних ґрунтах.
 • Документ
  Конструктивні особливості будівель і споруд об’єктів культурної спадщини м. Києва та їх класифікаційні ознаки
  (КНУБА, 2019) Корнієнко Микола; Шепетюк Гліб
  Об’єкти культурної спадщини, що знаходяться на території України, на даний момент, охороняються державою, а їх збереження є одним із пріоритетних завдань державної влади та місцевого самоврядування. Розроблені класифікації малоповерхових будівель та будівель середньої поверховості, що існують на даний момент не в повній мірі відображають особливості будівель що є об’єктами культурної спадщини, тому вони потребують доповнення і уточнення з врахуванням їх специфіки.
 • Документ
  Особливості роботи підпірних стін з буронабивних паль у текучих супісках
  (КНУБА, 2019) Бойко Ігор; Скочко Людмила; Скочко Володимир
  Замовник зазвичай намагається уникати територій з високим рівнем підземних вод під час вибору ділянки для будівництва. Наявність ґрунтових вод значно збільшує витрати на будівництво при необхідності зведення підземних поверхів. Але будівництво в умовах сучасного мегаполісу все частіше кидає виклики проектувальникам-геотехнікам, через те, що необхідно забудовувати ділянки зі складними інженерно-геологічними умовами і не просто розробляти надійні фундаменти, а й освоювати підземний простір з подальшою його експлуатацією в якості підземних приміщень різного призначення.
 • Документ
  Числове моделювання напружено-деформований стану пальового фундаменту будинку з використанням різних моделей ґрунтової основи
  (КНУБА, 2019) Носенко Віктор; Кашоїда Остап
  Числовим моделюванням досліджено взаємодію елементів системи «основи – фундаменти – надземні конструкції» при різних варіантах врахування ґрунтового середовища. У даний час в міській забудові активно будують висотні будинки та споруди. Часте використання пальових фундаментів обумовлено тим, що вони мають більшу несучу здатність в порівнянні з звичайним фундаментами неглибокого закладання. На етапі проектування перед інженерами постає питання; яку модель деформації ґрунтового середовища обрати?
 • Документ
  Визначення несучої здатності вдавлюваних паль з урахуванням їх «відпочинку»
  (КНУБА, 2019) Корнієнко Микола; Жердицький Михайло; Павленко Петро; Диптан Тетяна
  В даній роботі розглянуті результати випробування вдавлюванних залізобетонних паль статичним навантаженням за стандартною методикою та повторних випробувань із збільшенням терміну «відпочинку» на майданчику будівництва житлового комплексу в м. Київ. В умовах існуючої забудови проектування та зведення нових житлових комплексів виконується за технологіями влаштування паль з виключенням можливості прояву динамічної дії. Поширеною та перевіреною часом, на сьогодні, є технологія вдавлювання паль з поверхні спланованого майданчика чи з улаштовуванням лідерних свердловин. Особлива актуальність цього процесу виникає на майданчиках з неоднорідними інженерно-геологічними умовами. Для визначення несучої здатності ґрунтів до початку влаштування пальового поля виконується ряд випробувань дослідних паль за існуючими методиками норм. Такі ж випробування паль з метою підтвердження їх несучої здатності виконуються і в процесі будівництва.
 • Документ
  Calculation of the foundations in compacted excavations with extended base, applying boundary elements method
  (КНУБА, 2019) Morgun Alla; Met Ivan; Zadorozhniuk Violeta
  Numerical realization according the boundary element method (BEM), intended for the determination of the pressed piles strength with the expanded basis on the base of the provisions of the dispersive soil mechanics is carried out. In the given research the mathematical tool is supplemented with the experimental laws of shearing soil deformation - general regularities of the soil volume change in case of shearing (dilatance and contraction) involving V.M.Nikolaevskyi, I.P.Boiko dilatancy relations are taken into account.