Побудова системно-динамічної BSC-моделі стратегічного управління інтегрованими структурами бізнесу

Анотація
Наведено методичний підхід до реалізації стратегії стійкого розвитку холдингової будівельної компанії як інтегрованої структури бізнесу (ІСБ). Інтегрована структура бізнесу представлена як об’єднання незалежних підприємств з формування відповідного інституціонального середовища. Як основу інтеграційного процесу використано ключові компетентності підприємств і системно-динамічну модель метасистеми стратегічного управління фінансово-господарською діяльністю ІСБ, що складається з постійної та змінної складових, яка враховує результати формалізації ключових елементів збалансованої системи показників (англ. Balanced Scorecard (BSC)), а також дає змогу обґрунтувати стратегічні орієнтири щодо формування доходів та витрат ІСБ, параметрів управління потоками матеріальних і фінансових ресурсів, що забезпечує підвищення рентабельності та формування потенціалу розвитку в умовах коливань на внутрішньому і зовнішніх ринках.
Опис
Ключові слова
стратегічне управління підприємством, інтегрована структура бізнесу, матеріальні і нематеріальні фактори вартості, технології планування, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Побудова системно-динамічної ВSC-моделі стратегічного управління інтегрованими структурами бізнесу / О. М. Малихіна, І. C. Івахненко, Ю. М. Ручинська [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 160 - 168. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання