Підвищення ефективності композиційних електромагнітних екранів регулюванням морфології феромагнітного наповнювача

Ескіз

Дата

2020

Автори

Касаткіна, Н. В.
Тихенко, О. М.
Панова, О. В.
Бірук, Я. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Встановлено, що при проектуванні композиційних металополімерних електромагнітних екранів не-обхідно врахувати морфологію частинок екрануючої субстанції – принаймні співвідношення довжини та товщини окремих частинок. Визначено, що різке зростання захисних властивостей відбувається за концентрацій екраную-чих елементів, коли вони контактують між собою (критична концентрація). Найбільша критична концентрація (до 47 %) відповідає співвідношенню довжини та діаметру частинок 1:2. Зі зростанням співвідношення критична кон-центрація монотонно зменшується. За співвідношення 1:32 вона складає 15 %. Показано, що некоректні результати розрахунку діелектричної проникності композиційних матеріалів для визначення коефіцієнтів екранування, зокре-ма коефіцієнта відбиття електромагнітних хвиль обумовлені невірним розрахунком коефіцієнтів деполяризації, які є визначними щодо обчислення критичних об’ємних концентрацій провідної субстанції у матриці композиційного матеріалу. В свою чергу значення критичної концентрації входить до формули Оделевського для розрахунку діе-лектричної проникності гетерогенних композиційних матеріалів. Наведені розрахунки впливу співвідношення до-вжини та діаметра екрануючих елементів придатні для застосування (прогнозування функціоналу) тільки для ком-позитів з вмістом однакових спеціально виготовлених екрануючих елементів. Розрахунки для умовно круглих (то-чкових) екрануючих частинок не збігаються з надійними експериментальними даними. Для такого наповнювача критична концентрація (за вагою) − 12−15 %. Прогнозування захисних властивостей композитів з використанням дрібнодисперсної субстанції (принаймні до розмірів частинок 150−200 мкм) доцільно здійснювати на основі ви-значення електрофізичних властивостей суміші. Наведено спосіб застосування для таких розрахунків формули Де-бая для діелектричної проникності матеріалу.

Опис

doi: 10.26906/SUNZ.2020.3.115

Ключові слова

кафедра фізики, електромагнітний екран, композиційний матеріал, коефіцієнт деполяризації, формула Дебая

Бібліографічний опис

Підвищення ефективності композиційних електромагнітних екранів регулюванням морфології феромагнітного наповнювача / Н. В. Касаткіна, О. М. Тихенко, О. В. Панова, Я. І. Бірук Я. І. // Системи управління навігації та зв'язку : зб. наук. праць / Полт. наук.-техн. ун-т ; гол. ред. В. В. Косенко. - Полтава, 2020. - Вип. № 3(61). - С. 115 - 119. - Бібліогр. : 12 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced