Алгоритми формування базової таксономії дисциплін

Ескіз

Дата

2015

Автори

Рафальська, Олена Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті описано алгоритми формування базової таксономії дисциплін при організації розгалуженого навчання. Вирішенням такої задачі є формування ієрархічного дерева дисциплін, пов’язаних між собою відношенням «послідовність отримання знань», що не залежить від часових та інших обмежень. Формування базової таксономії виконується на множині дисциплін навчального плану. В ній розв’язуються певні підзадачі. У статті також наведено етапи розрахунку базових модулів дисципліни і побудови графа міжпредметних зв’язків; алгоритм оптимізації графа міжпредметних зв’язків та формування рівнів базової таксономії при організації розгалуженого навчання. Індивідуалізація навчальної діяльності студентів за рахунок розгалуженої організації навчального процесу дає можливість забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Опис

Ключові слова

базова таксономія, граф, міжпредметні зв’язки, індивідуальна траєкторія навчання, навчальний процес, кафедра інформаційних технологій, базовая таксономия, граф, междисциплинарные связи, индивидуальная траектория обучения, учебный процесс, basic taxonomy, graph, interdisciplinary communication, individual learning paths, educational process

Бібліографічний опис

Рафальська О. О. Алгоритми формування базової таксономії дисциплін / О. О. Рафальська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2015. – № 24. – С. 137 - 141. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced