Вип. 24

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/350

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 15
 • Документ
  Алгоритми формування базової таксономії дисциплін
  (КНУБА, 2015) Рафальська, Олена Олександрівна
  У статті описано алгоритми формування базової таксономії дисциплін при організації розгалуженого навчання. Вирішенням такої задачі є формування ієрархічного дерева дисциплін, пов’язаних між собою відношенням «послідовність отримання знань», що не залежить від часових та інших обмежень. Формування базової таксономії виконується на множині дисциплін навчального плану. В ній розв’язуються певні підзадачі. У статті також наведено етапи розрахунку базових модулів дисципліни і побудови графа міжпредметних зв’язків; алгоритм оптимізації графа міжпредметних зв’язків та формування рівнів базової таксономії при організації розгалуженого навчання. Індивідуалізація навчальної діяльності студентів за рахунок розгалуженої організації навчального процесу дає можливість забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів.
 • Документ
  Методи побудови об'єктів у комп'ютерній графіці
  (КНУБА, 2015) Бородавка, Євгеній Володимирович; Квасневський, Владислав Михайлович
  В даній роботі розглянуто основні методи побудови графічних об'єктів, що найчастіше застосовуються в системах автоматизованого проектування, на основі життєвого циклу будівельного об'єкта. Розглянуті методи проаналізовано на предмет їх переваг і недоліків, а також наведено принципи зберігання даних, що використовуються в кожному з методів. У статті окремо розглянуто двовимірні та тривимірні об'єкти, оскільки методи побудови для них доволі різняться і не завжди можуть бути розширені до тривимірного простору (для двовимірних об'єктів) або урізані до двовимірного простору (для тривимірних об'єктів). Запропоновані в статті методи можуть використовуватися як окремо, так і в комплексі, залежно від поставлених задач.
 • Документ
  Розробка моделі життєвого циклу наукових публікацій
  (КНУБА, 2015) Гогунський, Віктор Дмитрович; Лященко, Тамара Олексіївна; Васильєва, Валентина Юліївна
  Трансформації конкурентного середовища сфери вищої освіти у напрямку створення ефективних механізмів управління науковими дослідженнями спонукає наукові колективи і окремих науковців до аналізу своєї публікаційної активності для пошуку методів покращення показників цитування наукових публікацій. У роботі виконано аналіз життєвого циклу наукових публікацій і показано, що шляху просування статей до науковців у світовій спільноті притаманні властивості марковських процесів. Розроблена модель 5А's повною мірою відображає властивості досліджуваної системи. Комунікаційні впливи змінюють ймовірності станів системи з послідовним рухом по траєкторії від відсутності інформації про публікацію до ознайомлення з нею через стан позитивного відношення до її цитування. При цьому обов'язковим станом є також негативне відношення до публікацій. Доведено, що у разі використання систем Google Scholar, ORCID, Mendeley, Academia, ResearchGate та ін., за активної участі авторів у розміщенні своїх публікацій збільшується частина статей, які стають доступними колегам у світовій науковій спільноті, що і є одним із чинників збільшення показників цитування.
 • Документ
  Поведінка проектно-орієнтованої системи в точці біфуркації
  (КНУБА, 2015) Лазарева, Марина Вікторівна
  Побудова моделі еволюції проектно-орієнтованої системи і опис її поведінки в точці біфуркації є актуальним науковим завданням, яке дозволяє формувати стратегії для забезпечення стійкості процесів розвитку організації під впливом турбулентності оточення. У статті досліджено поведінку проектно-орієнтованої системи в точці біфуркації, описано стаціонарну рівновагу системи і стійку періодичну рівновагу. Розроблено концептуальну модель поведінки проектно-орієнтованої системи в точці біфуркації, яка дозволяє відобразити і проаналізувати зв'язки та взаємодії між елементами системи. Запропоновано модель еволюції проектно-орієнтованої системи, яка створена на основі теорії диференціальних рівнянь з одним керуючим параметром і розмірністю фазового простору, що дорівнює трьом. Роботи проектів, зв’язки проектів і структури проектів розглянуто в якості змінних системи, в якості керуючого параметра – інтегральний індекс довіри. Модель еволюції проектно-орієнтованої системи й аналіз поведінки системи в точці біфуркації дозволяють відобразити функціонування і розвиток організації при нелінійних змінах внутрішнього та зовнішнього оточення.
 • Документ
  Основи побудови систем моніторингу металургійного обладнання на базі лазерних профілометрів
  (КНУБА, 2015) Зайцев, Євген Олександрович; Криворучко, Олена Володимирівна; Сидорчук, Володимир Євгенович; Цюцюра, Микола Ігорович
  У даній статті розглянуто проблему діагностики футерівки плавильних печей в металургійній промисловості з метою зменшення енергоспоживання енергоємних виробництв в Україні. Показано, що найбільш придатним – переважним способом визначення стану футерівки є безконтактні методи, засновані на використанні лазерних профілометрів. Вимоги до використовуваної футерівки конвертерів поєднують в собі необхідність досягнення її високої стійкості, яка підвищується при застосуванні системного підходу під час вибору конструкції футерівки, шляхом прогнозування зношення різних її зон. Моніторинг ступеня зношення футерівки дозволяє приймати своєчасні рішення щодо проведення ремонту обладнання та підвищення енергоефективності виробництва. Розроблення моніторингових систем є актуальною науковою задачею, яка виникає у зв’язку з необхідністю впровадження в Україні високоточних і швидкодіючих автоматизованих систем. Найбільш перспективним для побудови систем моніторингу є безконтактні методи, засновані на використанні лазерних профілометрів.Запропоновано структурну схему комп'ютеризованої безконтактної моніторингової системи на основі фазового лазерного вимірювача, здатного працювати від дифузійно-відбиваючої поверхні.
 • Документ
  Інноваційна адаптивна модель ресурсно-логістичного і організаційно-структурного забезпечення будівництва
  (КНУБА, 2015) Дубінін, Денис Владиславович
  Проведено аналіз загального стану ресурсного потенціалу і управління ресурсним забезпеченням будівництва; проведено оцінювання ефективності використання ресурсів будівельного підприємства, прогнозування ресурсних потоків, планування ресурсного забезпечення; використано метод фрактального аналізу для оцінки ресурсних потоків, система адаптивних моделей Хольта, Хольта-Вінтерса, плинних середніх тощо. Використано фінансовий план будівельно-монтажних робіт, проектно-кошторисна документація, інформація про виконання діючого плану будівельно-монтажних робіт, інформація про стан ринку матеріалів і комплектуючих. У процесі дослідження використовувалися такі методи: аналіз та синтез, вибіркові спостереження (для отримання даних щодо ресурсного забезпечення будівельних підприємств), системний підхід (для встановлення взаємозв'язку складових механізму ресурсного забезпечення будівельного підприємства).
 • Документ
  Целевая оценка трещиноватости и блочности горного массива скальних пород при производстве взрывных работ в карьерах
  (КНУБА, 2015) Воробьев, Виктор Данилович; Твердая, Оксана Ярославовна; Азнаурян, Ирина Александровна
  Одним из основных этапов в совершенствовании технологий взрывных работ является районирование карьерных полей по взрываемости на основе изучения геологического строения массива горных пород и его физико-механических свойств. Использование полученных данных при составлении классификаций по взрываемости должно способствовать повышению качества горной массы и выпускаемого из нее щебня. Установлено, что известные методики определения характеристик горного массива по средним размерам практически одного параметра (расстояния между трещинами) исключают дифференциацию массива по сложности строения, кроме того, в указанных классификациях границы между категориями пород определены по неявному принципу. С целью повышения эффективности работы предприятий разработан метод целевой оценки блочности и трещиноватости с учетом однородности структуры массива в широком диапазоне изменения параметров природных характеристик, в равной степени определяющих результаты взрывного разрушения горных пород. Показано, что использование такого метода позволяет более объективно устанавливать связь определяющих и регулируемых параметров при взрывном дроблении пород с показателями оценки результатов взрыва, а также оценивать эффективность способов взрывания.
 • Документ
  Експертна інформаційна система підтримки прийняття рішень для задачі діагностики технічного стану будівель
  (КНУБА, 2015) Терентьєв, Олександр Олександрович; Шабала, Євгенія Євгенівна; Гайдаржи, Ілля Олександрович
  В статті розглянуто структуру та принципи побудови експертної інформаційної системи підтримки прийняття рішень для задачі діагностики технічного стану будівель. Експертні системи – це складні програми, які використовують накопичені знання з метою відшукування задовільного рішення певної задачі в реальних умовах. Основу експертної системи складає база знань. Експертна система "Реконструкція будівель" – це відкрита база знань і довідник найкращих стратегій і методів, використовуваних персоналом, що постійно оновлюється для вирішення конкретних завдань за оцінкою реального стану і оптимізації ремонту (реконструкції) будівель. При розробці експертної системи прийнята концепція єдиного підходу до усіх проблем, що виникають під час оцінки реального стану, планування і проведення ремонту (реконструкції) будівель. Експертна система "Реконструкція будівель" будується за ієрархічною структурою незалежних експертних систем і програмно – апаратних комплексів. Кожна експертна система вирішує одне або декілька технологічних завдань, пов'язаних з діагностикою стану або оптимізацією реконструкції (капітального ремонту) будівель. Основою експертної системи служить оболонка, яка автоматизує процес надання необхідної інформації, забезпечує зв'язок між рівнями і унеможливлює виникнення "конфліктних" ситуацій при обробці інформації. Оболонка забезпечує взаємодію з виконуваними файлами та інформаційною базою знань, автоматизує функції пошуку, накопичення і представлення необхідної інформації по роботах і будівлях.
 • Документ
  Ідентифікація об’єктів будівництва в системі містобудівного кадастру
  (КНУБА, 2015) Смілка, Владислав Анатолійович
  Для забезпечення містобудівної діяльності об’єкти будівництва необхідно ідентифікувати, починаючи зі стадії містобудівного проектування, коли їх фізично ще не існує. Методику ідентифікації об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, яка закладена в Державному земельному кадастрі для містобудівних потреб застосовувати неможливо через невідповідність кадастрового районування принципам планувальної організації території. До того ж відсутня інформаційна взаємодія між органами управління земельними ресурсами й органами містобудування та архітектури. Первинним по відношенню до землевпорядкування є містобудування, тому унікальний ідентифікаційний номер для містобудівних потреб має бути сформований на основі територіальної прив’язки. У статті наведено пропозиції для ідентифікації об’єктів будівництва в містобудівному кадастрі на основі планувальної структури території. Такий підхід можна застосовувати для ідентифікації інших об’єктів містобудування – інженерних мереж, планувальних обмежень, елементів благоустрою території тощо.
 • Документ
  Застосування хмарних технологій в ІТ-освіті
  (КНУБА, 2015) Цюцюра, Світлана Володимирівна; Резнік, Роман Сергійович
  Нині невід'ємною частиною людського життя є використання найновітніших інформаційних технологій, які допомагають поліпшити життя людини. Тому нагальним є питання використання нової технології, яка на сьогодні є основною революційною технологією і має назву "Хмарні обчислення". Завдяки швидкому темпу розвитку новітніх технологій постає проблема у роботі з великими обсягами даних, але не всі сучасні ВНЗ можуть забезпечити себе кваліфікованими спеціалістами через недостатність ресурсів для навчання студентів. Фахівці у сфері ІТ погоджуються, що сьогодні "Хмарні обчислення" – це нова третя ІТ-платформа, яку потрібно використовувати для розвитку новітніх технологій та покращення рівня освіченості у ВНЗ. У статті розглянуто поняття хмарних технологій, проведено аналіз їх можливостей щодо використання хмарних технологій для підвищення та оптимізації комунікаційних зв'язків у процесі навчання та передачі інформації в ІТ-освіті. Також проведено аналіз готовності використання нової технології в ІТ-компаніях України та розглянуто оптимальні платформи для роботи з хмарними технологіями.