Features of quantitative measurements of the dynamic module of elasticity of binders in optimization of production technology serogypsum composite

Ескіз

Дата

2021-06

Автори

Tarasevych, V. I.
Gasan, Yu. G.
Dolgoshey, V. B.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ОДАБА

Анотація

The paper considers the issues of studying the structure formation of binders during hardening to determine the optimal moments of mechanical action on gypsum concrete specimens, which makes it possible to optimize the technology of their impregnation with sulfur melt. The time dependence of the elastic modulus of a hardening, binder is its important physicochemical characteristic, since it is used to objectively identify the stages of structure formation, to simulate the processes occurring at each of the stages. It is noted that the method of acoustic resonance of bending vibrations, in the case of hardening binders, needs correction with respect to the measurement technique and interpretation of the results obtained. The kinetics of the resonance frequency of a sample consisting of a rigid cell and a dispersion poured into it is a function of the elastic properties of the cell, the dispersion itself, the contact zone of the dispersion with cell and therefore cannot be used for either qualitative or quantitative analysis of the kinetics of hardening. Taking into account the elasticity of cuvette is necessary to obtain reliable information. В роботі розглянуті питання дослідження структуроутворення в’яжучих в процесі тверднення для визначення оптимальних моментів механічної дії на гіпсобетонні зразки, що дозволяє оптимізувати технологію їх просочування розплавом сірки. Часова залежність модуля пружності твердіючого в’яжучого є його важливою фізико-хімічною характеристикою, оскільки вона використовується для об’єктивного виділення етапів структуроутворення, моделювання процесів, що протікають на кожному з етапів. Відмічається, що метод акустичного резонансу, у випадку твердіючих в’яжучих, потребує корекції відносно методики вимірювань та трактовки отриманих результатів. Кінетика резонансної частоти зразка, що складається з жорсткої кювети і залитої в неї дисперсії, є функцією пружних властивостей кювети, самої дисперсії, зони контакту дисперсії з кюветою і тому не може бути використана ні для якісного, ні для кількісного аналізу кінетики твердіння. Врахування пружності кювети є необхідним для отримання достовірної інформації.

Опис

Ключові слова

gypsum, sulfur, sulfur melt, resonance method, elastic modulus, гипс, сера, расплав серы, резонансный метод, модуль упругости, гіпс, сірка, розплав сірки, резонансний метод, модуль пружності, кафедра технології будівельних конструкцій і виробів, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Tarasevych V. I. Features of quantitative measurements of the dynamic module of elasticity of binders in optimization of production technology serogypsum composite / V. I. Tarasevych, Yu. G. Gasan, V. B. Dolgoshey // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури : зб. нак. праць / Одес. держ. академія буд-ва і архіт. ; гол. ред. В. М. Вировий. - Одеса : ОДАБА, 2021. – Вип. 83. – С. 86 - 92. - Бібліогр. : 11 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced