Вдосконалення методів аналізу не езпек і виробничого ризику

Ескіз

Дата

2015

Автори

Касьянов, Микола Анатолійович
Гунченко, Оксана Миколаївна
Медяник, Віктор Олександрович
Проніна, Юлія Генадіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ПГАСА

Анотація

Аналіз зазначених і інших даних показує, що головну небезпеку у наш час несуть усі види енергії техногенного походження. Тому на передній план виходить необхідність у розробці методичних рекомендацій по дослідженню і вдосконаленню безпеки за допомогою встановлення і вивчення причинно-наслідкових зв’язків та ункціональних властивостей у системі «людина-машина-середовище», що і є основною метою даної статті. Методика. При аналізі ризику використовуються якісні і кількісні методи, які застосовуються у залежності від життєвого циклу об’єкта, цілей і задач виробництва. Але, перевага віддається кількісним методам з-за наочності результатів і можливості порівняння різних варіантів і об’єктів за однаковими показниками ризику. Однак таким методам притаманними є складність моделей, які використовуються, різноманітність допущень, які приймаються, і невизначеність початкової інформації, що інколи визиває сумнів в отриманих результатах. А якісні методи аналізу небезпек здатні суттєво збільшити його достовірність, оскільки базуються на детальному розгляді можливих відхилень і відмов технічної системи або у здійсненні технологічного процесу. З цією метою використовуються стандарти по методам HAZID (ідентифікація небезпек) і HAZOP (аналіз небезпек і працездатності), для впровадження яких в умовах України виникає необхідність у розробці Держстандарту, який був би модифікованим по відношенню до них і, зокрема, до міжнародного стандарту MEK 61882:2001 «Дослідження небезпеки і працездатності (HAZOP). Керівництво до застосування» шляхом внесення до нього деяких технічних відхилень або коректив для адаптації з діючими нормативними документами. Результати. У статті обґрунтована необхідність розробки Держстандарту або методичних рекомендацій по дослідженню і вдосконаленню безпеки за допомогою встановлення і вивчення причинно-наслідкових зв’язків та функціональних властивостей у системі «людина- машина-середовище», використання яких у даний час дає можливість отримувати коректні кількісні величини показників ризику. Наукова новизна і практична значимість. Обґрунтовано необхідність внесення у схему взаємозв’язків областей використання методів аналізу небезпек і виробничого ризику у якості етапів життєвого циклу об’єкта (технічної системи) таких, як «випробування», «зберігання», «введення в експлуатацію» і «ремонт», що поряд з тими, що використовуються, більш досконало на вибраному об’єкті дослідження (виробнича дільниця, цех, будівельний майданчик і т. ін.) встановлювати пріоритети можливих небезпек, інтегральні зони травмування працівників, та порівнювати ефективність заходів безпеки.

Опис

Ключові слова

безпека, травматизм, методи аналізу небезпек, виробничий ризик, дослідження, кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Вдосконалення методів аналізу небезпек і виробничого ризику / М.А. Касьянов, О.М. Гунченко, В.О. Медяник, Ю.Г. Проніна // Строительство. Материаловедение. Машиностроение : сб. научн. тр. / Приднепров. гос. акадкмия стр-ва и архитектуры ; редкол. : В. И. Большаков (гл. ред.) [и др.]. - Дніпропетровськ : ПГАСА, 2015. - Вип. 84. - С. 116-121. - Бібліогр. : 13 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset