Правові основи еколого-туристичної діяльності в Україні

Анотація
Сучасна концепція стійкого розвитку певного регіону враховує провідний фактор забезпечення екологічної безпеки країни та поширення серед населення принципів такої концепції, зокрема розуміння необхідності збереження біосфери та параметрів існування живого на Землі. Рекреаційно-туристична діяльність визначена одним із «природозберігаючих напрямків землекористування», що має вагоме значення в контексті забезпечення загального послаблення антропогенного впливу на територію Українки. Окрім того, «сталий соціально-економічний розвиток як одну із закономірностей визначає стратегічний напрям щодо досягнення збалансованості економічної, соціальної та екологічної складових регіональної господарської системи. Для розв’язання завдань сталого розвитку в регіонах Україні принципово важливим моментом є запровадження серед іншого таких складових, як оптимальне використання регіонального ресурсного потенціалу та формування ефективної еколого-економічної політики держави в регіонах.
Опис
Ключові слова
еколого-туристична діяльність в Україні, правові основи
Бібліографічний опис
Васильчук В. М. Правові основи еколого-туристичної діяльності в Україні / В. М. Васильчук, О. Г. Яворська, О. С. Комова // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 252-257. - Бібліогр. : 12 назв.