Система моніторингу за станом охорони і реставрації пам'яток архітектури і містобудування

Ескіз

Дата

2017

Автори

Орленко, Микола Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

W artykule podjĊto problem zachowania i renowacji zabytków architektury. Ukraina zobowiązana zabezpieczaü naleĪny stan swojej nieruchomej spuĞcizny, jednak dziĞnasze paĔstwo znacznie odstaje od miĊdzynarodowych wymogów ochrony historyczno-kulturalnych dorobków. OkreĞlono koniecznoĞü stworzenia systemu monitoringu zabytków architektur i urbanistyki w celu przywiedzenia ojczystej branĪy ochrony zabytków do poziomu Ğwiatowych standardów, okreĞlono miejsce i rolĊ branĪy konserwatorskiej w warunkach teraĨniejszoĞci. Analiza doĞwiadczenia konserwatorskiego lat niezaleĪnoĞci Ukrainy dowodzi, Īe we wspóáczesnych warunkach porĊczeniem efektywnej kompleksowejrenowacji jest opracowanie naukowo-technologicznej i organizacyjnej dokumentacji na podjĊcie naprawczy – konserwatorskich prac. Rejestr instrukcji musi wáączaü wiadomoĞci o lokalizacji obiektu, reliefie, runtach, táo zabudowie, sieciach inĪenierskich, wiadomoĞciach o objĊtoĞciowolanistycznychi konstruktywnych wáDĞciwoĞciach, architektonicznych i konstruktywnych wĊ]áach i detalach, decorum w wnĊtrzui w zewnĊtrzu. Budowlane i wykoĔczeniowe materiaáy, a takĪe historyczne zaĞwiadczenia, bibliograficzne dane, archiwne dane,architektów. Слід зазначити, що на сьогоднішній день Україна значно відстає від міжнародних вимог охорони історико-культурних надбань, тому, визначаючи стратегічним завданям входження держави в європейське співтовариство, необхідно насамперед привести національну пам'яткоохоронну галузь до рівня світових стандартів.

Опис

Ключові слова

monitoring, renowacja, instrukcje architektury i urbanistyki,, technicznystan, реставрація пам'яток архітектури і містобудування, моніторинг

Бібліографічний опис

Орленко М. І. Система моніторингу за станом охорони і реставрації пам'яток архітектури і містобудування / М. І. Орленко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 55 - 60. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset