Декоративні особливості феномену «води» для сучасної архітектурно-ландшафної організації територій: вивчення твердого стану

Ескіз

Дата

2017

Автори

Рубан, Л. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття спрямована на вивчення декоративних особливостей феномену «води» в залежності від фізичного стану, які ґрунтовно та комплексно не було досліджено в сучасній теорії ландшафтної архітектури. Головна увага в статті приділена вивченню та аналізу водного компоненту для архітектурно - ландшафтної практики у твердому стані: у вигляді криги та снігу, як одному із трьох можливих фізичних станів існування останнього. На основі узагальнення наявного світового проектного досвіду виявлено різноманіття композиційних засобів та прийомів щодо використання декоративних особливостей води у твердому стані на мезо- та мікро- рівнях архітектурно-ландшафтної організації територій. Вода у твердому стані розглянута як оточуюче середовище й композиційний фон, будівельний матеріал, емоційно-естетична форма та декоративний елемент довкілля.

Опис

Ключові слова

архітектурно-ландшафтна організація територій, прибережні та водні території, декоративні особливості феномену «води», фізичні стани води, пара, рідина, крига, твердий фізичний стан води, крига, сніг, статична форма, статика, перехідність станів, архитектурно-ландшафтная организация территорий, прибрежные и водные территории, декоративные особенности феномена «воды», физические состояния воды, пар, жидкость, лед, твердое физическое состояние воды, снег, статическая форма, статика, переходность состояний, architectural and landscape organization of territories, coastal and water areas, decorative features of the phenomenon of "water", physical states of water: steam, liquid, ice, solid physical state of water, ice, snow, static form, statics, state transition, кафедра ландшафтної архітектури

Бібліографічний опис

Рубан Л. І. Декоративні особливості феномену «води» для сучасної архітектурно-ландшафної організації територій: вивчення твердого стану / Л. І. Рубан // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 316-325. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced