Скінченноелементні моделі просторових тіл в задачах динаміки з урахуванням великих пластичних деформацій

Ескіз

Дата

2019

Автори

Солодей, Іван Іванович
Вабіщевич, Максим Олегович
Стригун, Руслан Леонідович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Значна вартість натурних експериментів, а в деяких випадках неможливість їх проведення через складність моделювання реальних процесів визначили широке розповсюдження математичних, аналітичних і чисельних методів розрахунків на міцність, особливе місце серед яких займає метод скінченних елементів (МСЕ). В рамках напіваналітичного варіанта МСЕ розглянута бібліотека скінченних елементів для апроксимації просторових неоднорідних тіл обертання і призматичних тіл неканонічної форми в процесах їх нестаціонарного деформування під дією динамічного навантаження з урахуванням великих пластичних деформацій. Представлені базові кільцевий та призматичний скінченні елементи з різними видами граничних умов, на основі яких побудовані спеціальні СЕ для моделювання фізично нелінійної роботи матеріалу та змінних зон контактної взаємодії. Наведені тестові приклади демонструють високу достовірність та ефективність запропонованих рішень.

Опис

Ключові слова

метод скінченних елементів, ряди Фур’є, поліноми Лагранжа і Міхліна, пластичні деформації, геометрична нелінійність, контактна взаємодія, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Солодей І. І. Скінченноелементні моделі просторових тіл в задачах динаміки з урахуванням великих пластичних деформацій / І. І. Солодей, М. О. Вабіщевич, Р. Л. Стригун // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 87 - 94. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced