Вип. 39

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1813

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 29
 • Документ
  Структура та особливості побудови автоматизованої системи статистичної діагностики вітроелектричних агрегатів
  (КНУБА, 2019) Соболевська, Леся Георгіївна
  Розглянуто структуру, алгоритми та програмне забезпечення, що входять до складу автоматизованої системи статистичної діагностики вузлів вітроелектричних агрегатів. Для обґрунтування математичного апарату цієї системи, проведено аналіз використовуваних математичних моделей та діагностичних ознак, що описують процеси вібрацій та нерівномірність зміни обертових моментів, які виникають на валу вітроелектричного агрегату.Описано узагальнений алгоритм вирішення задачі діагностування за допомогою створеної системи та структуру лабораторного зразка автоматизованої системи діагностики вузлів вітроелектричних агрегатів. Проведено перевірку гіпотез за правилом Неймана-Пірсона для визначення стану підшипника та класифікації дефекту із заданою точністю та достовірністю.
 • Документ
  Засоби керування електромагнітною обстановкою в умовах її часових та просторових змін
  (КНУБА, 2019) Глива, Валентин Анатолійович; Ходаковський, Олексій Володимирович; Тихенко, Оксана Миколаївна; Панова, Олена Василівна
  Насиченість виробничого та побутового середовища електричним та електронним обладнанням обумовлює вірогідність виникнення несприятливого впливу на людей і на коректність роботи електронного обладнання з боку джерел електромагнітних полів. Розроблення та впровадження організаційно-технічних заходів з нормалізації електромагнітної обстановки, особливо в умовах її просторових та часових змін, доцільно здійснювати за певним алгоритмом. Розроблено схему керування електромагнітною обстановкою на основі даних електромагнітного моніторингу. Розроблено технологію виготовлення композитних металополімерних електромагнітних екранів. Враховуючи достатню складність технології виготовлення композитних металополімерних матеріалів, автоматизація процесу їх проектування, алгоритмізація розроблення та впровадження організаційно-технічних заходів з електромагнітної безпеки дає змогу скоротити час виконання робіт, підвищити їх ефективність та знизити матеріальні витрати.
 • Документ
  Оцінювання метаболічних потоків міського середовища на основі експертних знань
  (КНУБА, 2019) Патракеєв, Ігор Михайлович; Денисюк, Богдан Іванович
  Якість міського середовища визначається якістю його складових: антропогенного, природного та соціального середовища. Основною проблемою оцінювання стану міського середовища є розрізненість методичних підходів і адекватних інструментів для оцінювання її якісного стану. Пропонується розроблення інтелектуальної інформаційної системи оцінювання потенційних, реальних та втрачених можливостей міського середовища із застосуванням експертних знань в умовах використання нечислової, неточної та неповної інформації для забезпечення управління сталим розвитком міста. Розроблена методика оцінювання потенційних, реальних та втрачених можливостей міського середовища заснована на використанні нечітких логічних рівнянь та дає змогу оцінювати ефективність метаболічних трансформацій кожної з підсистем міського середовища.
 • Документ
  Парадигмы нейросетевого распознавания эмоций
  (КНУБА, 2019) Михайленко, Виктор Мефодиевич; Терейковская, Людмила Алексеевна
  Одной из наиболее важных тенденций развития современных информационных систем является интеграция в них невербальных каналов взаимодействия с пользователем, создание которых связывают с разработкой нейросетевых средств распознавания эмоций. Установлено, что для обеспечения эффективного распознавания следует учесть ряд разнообразных факторов, которые должны быть адекватно отражены в парадигмах построения указанных средств. Вместе с тем, большинство современных исследований в данной области направлены на создание оригинальных решений и характеризуются недостаточной обоснованностью используемых парадигм построения. Для устранения этого недостатка разработано множество базовых парадигм построения нейросетевых средств распознавания эмоций. Отличительной чертой разработки является соотнесение предложенных парадигм с основными факторами, влияющими на эффективность нейросетевого распознавания, что предопределяет возможность эффективного использования соответствующих средств в ожидаемых условиях. Показана целесообразность проведения дальнейших исследований в направлении разработки нейросетевых моделей, базирующихся на предложенном множестве парадигм, а также расширении указанного множества с целью отражения в нем наиболее перспективных решений в области теории нейронных сетей.
 • Документ
  Економіко-адміністративна та структурна топологія взаємодії підприємств-учасників проектів житлового будівництва
  (КНУБА, 2019) Чернишев, Денис Олегович; Дружинін, Максим Андрійович; Кондрацький, Вадим Олександрович
  Стаття присвячена розробці науково-методичного підґрунтя та інструментарію інвестиційного забезпечення житлового будівництва, яке розглядається у взаємоузгодженні зі специфікою економічних та кредитно-договірних взаємин провідних суб’єктів житлової забудови ‒ кредитора, забудовника, інвесторів. Методологічні розробки базуються на наявній методології управління проектами, формуванні спрощеної та повної концептуальної моделі диференційованого залучення джерел ресурсного забезпечення, що спираються на теорію стейкхолдерів, методи економічного оцінювання джерел фінансування та залучення інвестицій та ціннісно-орієнтованого цілепокладання. Проаналізовано наявні концепції, моделі, методи управління інвестиційно-будівельними проектами, надано характеристику поточного рівня успішності таких проектів. Було виявлено, що система менеджменту проектів із житлового будівництва потребує вдосконалення у її частині перенесення акцентів з забезпечення максимізації прибутку будівельників на спрямованість до досягнення цінності результату проекту для всіх його зацікавлених сторін та протягом усього життєвого циклу проекту. Запропоновано концептуальну модель проблемно-цільового диференційованого вибору джерел ресурсного забезпечення інвестиційно-будівельних проектів в житловому будівництві.
 • Документ
  Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва
  (КНУБА, 2019) Рижакова, Галина Михайлівна; Малихіна, Оксана Михайлівна; Ручинська, Юлія Миколаївна; Петренко, Ганна Сисоївна
  Проведено визначення складу та критеріїв поділу й розмежування щодо систематизації джерел формування інвестиційних ресурсів з врахуванням специфіки функціонування підприємств підрядного будівництва, методологічні підходи до аналізу використання фінансових ресурсів на інвестиційні цілі, в їх складі ‒ характеристика особливостей фінансового забезпечення інвестиційного процесу підприємств житлового будівництва. Здійснено класифікацію основних моделей фінансування житла за критерієм механізму акумуляції заощаджень та їх трансформації в інвестиції. Це допомогло охарактеризувати вітчизняну модель як перехідну банківсько-орієнтовану і на цій основі сформулювати рекомендації щодо подальших перспектив її розвитку через застосування ескроу-рахунків та впровадження державної реєстрації майнових прав на набуття права власності на нерухоме майно при інвестуванні в будівництво.
 • Документ
  Розбудова ефективної підсистеми економічного контролінгу в складі системи будівельного девелопменту
  (КНУБА, 2019) Рижаков, Дмитро Андрійович; Коваль, Тимур Сергійович; Федорова, Яна Юріївна; Кучеренко, Олександр Іванович
  Ідентифіковано організаційні засади контролінгу, які визначають взаємозв'язок між цілями, суб'єктами і об'єктами контролінгу, його архітектурою (методологія, принципи, методи, інструменти, інформаційні потоки), впровадження яких допомагає уникнути фрагментарності в процесі управління економічним потенціалом суб’єктів будівельного ринку. Систематизовано етапи оцінювання контролінгу трансформації економічного потенціалу з урахуванням життєвого циклу підприємства, який ґрунтується на поетапному виконанні аналітичних, оціночних, контрольних процедур з одночасним діагностуванням ризиків зовнішнього, внутрішнього середовища та імплементуванням управлінських рішень, орієнтованих на уникнення (нейтралізацію) диспропорцій у розвитку складових економічного потенціалу будівельних підприємств. Розроблений алгоритм, в основі якого покладено систему управлінських заходів, в практичному аспекті дасть змогу побудувати достовірну інформаційну платформу для діагностики ефективності використання економічного потенціалу.
 • Документ
  Економіко-управлінські інновації в адмініструванні портфелем проектів компанії-девелопера
  (КНУБА, 2019) Лещинська, Ірина Василівна
  Статтю присвячено побудові та обґрунтуванню оновленого методико-аналітичного інструментарію оцінювання, вибору та побудови продуктивної системи адміністрування портфелем проектів житлового будівництва, які реалізуються в єдиній операційній системі девелоперської компанії. Представлено модель програмно-цільової організації та управління конкурентоспроможністю територіально-відтворювальних систем в будівництві об'єктів житлової еконерухомості на мезорівні. Запропоновано змістовно-процесну схему інструментарію формування та адміністрування портфелем будівельних проектів девелоперської компанії.
 • Документ
  Пріоритетні напрями удосконалення механізму державної фінансової підтримки аграрного сектору економіки України
  (КНУБА, 2019) Куницький, Костянтин Сергійович
  Проаналізовано особливості механізму регулювання розвитку вітчизняного аграрного сектору економіки. Зазначено, що в Україні механізм державної фінансової підтримки аграрного сектору економіки залишається вкрай неефективним і не сприяє вирішенню тих проблем, що постають на сучасному етапі розвитку. Визначено, що реалізація завдань державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу повинна забезпечити: формування ефективного власника в сільському господарстві; створення сприятливих економічних умов для діяльності суб'єктів господарювання на аграрному ринку; зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення його ефективності. Зауважено, що однією з проблем здійснення державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу є те, що вона не забезпечує очікуваного ефекту щодо подальшого розвитку зазначеного комплексу, оскільки не концентрується на пріоритетних напрямах, а розподіляється серед значної кількості товаровиробників, не створюючи умови для забезпечення розширеного відтворення. Історичні ресурси України в галузі сільського господарства, а також його законодавча та нормативна база для державно-приватного партнерства (ДПП) – це важливий фундамент для розширення та вдосконалення конкурентоспроможності сільського господарства країни через ДПП. Здійснено оцінювання досвіду роботи ДПП у сільському господарстві та надано рекомендації щодо можливостей удосконалення механізму державної фінансової підтримки аграрного сектору економіки України через впровадження ДПП.
 • Документ
  Роль стейкхолдерів у забезпеченні реалізації девелопменту в будівництві
  (КНУБА, 2019) Івахненко, Ірина Сергіївна
  Одним із ключових факторів, які дослідники та практики розглядають як першопричини провалів, проблем та відхилень від планових показників у проектах, є недооцінювання процесів управління зацікавленими сторонами. Недостатня формалізація процесів стейкхолдер-менеджменту у проектах та обмеженість кількісних методів аналізу зацікавлених сторін та їх вимог є двома основними проблемами, на які звертають увагу дослідники. Для її вирішення пропонується переглянути принципи управління будівельними проектами на базі теорії стейкхолдерів. Визначено види, характеристики та відмінні ознаки стейкхолдерів проектів у процесі будівельного девелопменту. Проаналізовано зміни зацікавленості стейкхолдерів такого проекту протягом його життєвого циклу.