Вип. 39

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 29
 • Документ
  Структура та особливості побудови автоматизованої системи статистичної діагностики вітроелектричних агрегатів
  (КНУБА, 2019) Соболевська, Леся Георгіївна
  Розглянуто структуру, алгоритми та програмне забезпечення, що входять до складу автоматизованої системи статистичної діагностики вузлів вітроелектричних агрегатів. Для обґрунтування математичного апарату цієї системи, проведено аналіз використовуваних математичних моделей та діагностичних ознак, що описують процеси вібрацій та нерівномірність зміни обертових моментів, які виникають на валу вітроелектричного агрегату.Описано узагальнений алгоритм вирішення задачі діагностування за допомогою створеної системи та структуру лабораторного зразка автоматизованої системи діагностики вузлів вітроелектричних агрегатів. Проведено перевірку гіпотез за правилом Неймана-Пірсона для визначення стану підшипника та класифікації дефекту із заданою точністю та достовірністю.
 • Документ
  Засоби керування електромагнітною обстановкою в умовах її часових та просторових змін
  (КНУБА, 2019) Глива, Валентин Анатолійович; Ходаковський, Олексій Володимирович; Тихенко, Оксана Миколаївна; Панова, Олена Василівна
  Насиченість виробничого та побутового середовища електричним та електронним обладнанням обумовлює вірогідність виникнення несприятливого впливу на людей і на коректність роботи електронного обладнання з боку джерел електромагнітних полів. Розроблення та впровадження організаційно-технічних заходів з нормалізації електромагнітної обстановки, особливо в умовах її просторових та часових змін, доцільно здійснювати за певним алгоритмом. Розроблено схему керування електромагнітною обстановкою на основі даних електромагнітного моніторингу. Розроблено технологію виготовлення композитних металополімерних електромагнітних екранів. Враховуючи достатню складність технології виготовлення композитних металополімерних матеріалів, автоматизація процесу їх проектування, алгоритмізація розроблення та впровадження організаційно-технічних заходів з електромагнітної безпеки дає змогу скоротити час виконання робіт, підвищити їх ефективність та знизити матеріальні витрати.
 • Документ
  Оцінювання метаболічних потоків міського середовища на основі експертних знань
  (КНУБА, 2019) Патракеєв, Ігор Михайлович; Денисюк, Богдан Іванович
  Якість міського середовища визначається якістю його складових: антропогенного, природного та соціального середовища. Основною проблемою оцінювання стану міського середовища є розрізненість методичних підходів і адекватних інструментів для оцінювання її якісного стану. Пропонується розроблення інтелектуальної інформаційної системи оцінювання потенційних, реальних та втрачених можливостей міського середовища із застосуванням експертних знань в умовах використання нечислової, неточної та неповної інформації для забезпечення управління сталим розвитком міста. Розроблена методика оцінювання потенційних, реальних та втрачених можливостей міського середовища заснована на використанні нечітких логічних рівнянь та дає змогу оцінювати ефективність метаболічних трансформацій кожної з підсистем міського середовища.
 • Документ
  Парадигмы нейросетевого распознавания эмоций
  (КНУБА, 2019) Михайленко, Виктор Мефодиевич; Терейковская, Людмила Алексеевна
  Одной из наиболее важных тенденций развития современных информационных систем является интеграция в них невербальных каналов взаимодействия с пользователем, создание которых связывают с разработкой нейросетевых средств распознавания эмоций. Установлено, что для обеспечения эффективного распознавания следует учесть ряд разнообразных факторов, которые должны быть адекватно отражены в парадигмах построения указанных средств. Вместе с тем, большинство современных исследований в данной области направлены на создание оригинальных решений и характеризуются недостаточной обоснованностью используемых парадигм построения. Для устранения этого недостатка разработано множество базовых парадигм построения нейросетевых средств распознавания эмоций. Отличительной чертой разработки является соотнесение предложенных парадигм с основными факторами, влияющими на эффективность нейросетевого распознавания, что предопределяет возможность эффективного использования соответствующих средств в ожидаемых условиях. Показана целесообразность проведения дальнейших исследований в направлении разработки нейросетевых моделей, базирующихся на предложенном множестве парадигм, а также расширении указанного множества с целью отражения в нем наиболее перспективных решений в области теории нейронных сетей.
 • Документ
  Економіко-адміністративна та структурна топологія взаємодії підприємств-учасників проектів житлового будівництва
  (КНУБА, 2019) Чернишев, Денис Олегович; Дружинін, Максим Андрійович; Кондрацький, Вадим Олександрович
  Стаття присвячена розробці науково-методичного підґрунтя та інструментарію інвестиційного забезпечення житлового будівництва, яке розглядається у взаємоузгодженні зі специфікою економічних та кредитно-договірних взаємин провідних суб’єктів житлової забудови ‒ кредитора, забудовника, інвесторів. Методологічні розробки базуються на наявній методології управління проектами, формуванні спрощеної та повної концептуальної моделі диференційованого залучення джерел ресурсного забезпечення, що спираються на теорію стейкхолдерів, методи економічного оцінювання джерел фінансування та залучення інвестицій та ціннісно-орієнтованого цілепокладання. Проаналізовано наявні концепції, моделі, методи управління інвестиційно-будівельними проектами, надано характеристику поточного рівня успішності таких проектів. Було виявлено, що система менеджменту проектів із житлового будівництва потребує вдосконалення у її частині перенесення акцентів з забезпечення максимізації прибутку будівельників на спрямованість до досягнення цінності результату проекту для всіх його зацікавлених сторін та протягом усього життєвого циклу проекту. Запропоновано концептуальну модель проблемно-цільового диференційованого вибору джерел ресурсного забезпечення інвестиційно-будівельних проектів в житловому будівництві.
 • Документ
  Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва
  (КНУБА, 2019) Рижакова, Галина Михайлівна; Малихіна, Оксана Михайлівна; Ручинська, Юлія Миколаївна; Петренко, Ганна Сисоївна
  Проведено визначення складу та критеріїв поділу й розмежування щодо систематизації джерел формування інвестиційних ресурсів з врахуванням специфіки функціонування підприємств підрядного будівництва, методологічні підходи до аналізу використання фінансових ресурсів на інвестиційні цілі, в їх складі ‒ характеристика особливостей фінансового забезпечення інвестиційного процесу підприємств житлового будівництва. Здійснено класифікацію основних моделей фінансування житла за критерієм механізму акумуляції заощаджень та їх трансформації в інвестиції. Це допомогло охарактеризувати вітчизняну модель як перехідну банківсько-орієнтовану і на цій основі сформулювати рекомендації щодо подальших перспектив її розвитку через застосування ескроу-рахунків та впровадження державної реєстрації майнових прав на набуття права власності на нерухоме майно при інвестуванні в будівництво.
 • Документ
  Розбудова ефективної підсистеми економічного контролінгу в складі системи будівельного девелопменту
  (КНУБА, 2019) Рижаков, Дмитро Андрійович; Коваль, Тимур Сергійович; Федорова, Яна Юріївна; Кучеренко, Олександр Іванович
  Ідентифіковано організаційні засади контролінгу, які визначають взаємозв'язок між цілями, суб'єктами і об'єктами контролінгу, його архітектурою (методологія, принципи, методи, інструменти, інформаційні потоки), впровадження яких допомагає уникнути фрагментарності в процесі управління економічним потенціалом суб’єктів будівельного ринку. Систематизовано етапи оцінювання контролінгу трансформації економічного потенціалу з урахуванням життєвого циклу підприємства, який ґрунтується на поетапному виконанні аналітичних, оціночних, контрольних процедур з одночасним діагностуванням ризиків зовнішнього, внутрішнього середовища та імплементуванням управлінських рішень, орієнтованих на уникнення (нейтралізацію) диспропорцій у розвитку складових економічного потенціалу будівельних підприємств. Розроблений алгоритм, в основі якого покладено систему управлінських заходів, в практичному аспекті дасть змогу побудувати достовірну інформаційну платформу для діагностики ефективності використання економічного потенціалу.
 • Документ
  Економіко-управлінські інновації в адмініструванні портфелем проектів компанії-девелопера
  (КНУБА, 2019) Лещинська, Ірина Василівна
  Статтю присвячено побудові та обґрунтуванню оновленого методико-аналітичного інструментарію оцінювання, вибору та побудови продуктивної системи адміністрування портфелем проектів житлового будівництва, які реалізуються в єдиній операційній системі девелоперської компанії. Представлено модель програмно-цільової організації та управління конкурентоспроможністю територіально-відтворювальних систем в будівництві об'єктів житлової еконерухомості на мезорівні. Запропоновано змістовно-процесну схему інструментарію формування та адміністрування портфелем будівельних проектів девелоперської компанії.
 • Документ
  Пріоритетні напрями удосконалення механізму державної фінансової підтримки аграрного сектору економіки України
  (КНУБА, 2019) Куницький, Костянтин Сергійович
  Проаналізовано особливості механізму регулювання розвитку вітчизняного аграрного сектору економіки. Зазначено, що в Україні механізм державної фінансової підтримки аграрного сектору економіки залишається вкрай неефективним і не сприяє вирішенню тих проблем, що постають на сучасному етапі розвитку. Визначено, що реалізація завдань державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу повинна забезпечити: формування ефективного власника в сільському господарстві; створення сприятливих економічних умов для діяльності суб'єктів господарювання на аграрному ринку; зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення його ефективності. Зауважено, що однією з проблем здійснення державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу є те, що вона не забезпечує очікуваного ефекту щодо подальшого розвитку зазначеного комплексу, оскільки не концентрується на пріоритетних напрямах, а розподіляється серед значної кількості товаровиробників, не створюючи умови для забезпечення розширеного відтворення. Історичні ресурси України в галузі сільського господарства, а також його законодавча та нормативна база для державно-приватного партнерства (ДПП) – це важливий фундамент для розширення та вдосконалення конкурентоспроможності сільського господарства країни через ДПП. Здійснено оцінювання досвіду роботи ДПП у сільському господарстві та надано рекомендації щодо можливостей удосконалення механізму державної фінансової підтримки аграрного сектору економіки України через впровадження ДПП.
 • Документ
  Роль стейкхолдерів у забезпеченні реалізації девелопменту в будівництві
  (КНУБА, 2019) Івахненко, Ірина Сергіївна
  Одним із ключових факторів, які дослідники та практики розглядають як першопричини провалів, проблем та відхилень від планових показників у проектах, є недооцінювання процесів управління зацікавленими сторонами. Недостатня формалізація процесів стейкхолдер-менеджменту у проектах та обмеженість кількісних методів аналізу зацікавлених сторін та їх вимог є двома основними проблемами, на які звертають увагу дослідники. Для її вирішення пропонується переглянути принципи управління будівельними проектами на базі теорії стейкхолдерів. Визначено види, характеристики та відмінні ознаки стейкхолдерів проектів у процесі будівельного девелопменту. Проаналізовано зміни зацікавленості стейкхолдерів такого проекту протягом його життєвого циклу.
 • Документ
  Структурування етапів комплексної організаційної підготовки зосередженого будівництва
  (КНУБА, 2019) Малихін, Михайло Олександрович
  Розглянуто основні завдання та послідовність етапів виконання комплексної організаційної підготовки зосередженого будівництва (КОПЗБ). Запропоновано структуру геоінформаційного моделювання, яка допомагає скоротити тривалість робіт на етапах КОПЗБ. Визначено послідовність розроблення методик, які є підсистемами загальної системи геоінформаційного моделювання КОПЗБ та яка обумовлюється чітким взаємозв'язком інформаційного забезпечення ГІС з етапами традиційної загальної системи організаційної підготовки. Запропоновано послідовне розподілення вирішення завдань КОПЗБ за вісьмома блоками. Центральним ядром взаємоузгодження є блок з інструментом ГІС, який розкриває використання інформаційного забезпечення в складі організаційної підготовки і є сполучною ланкою між іншими блоками організаційної підготовки.
 • Документ
  Аналітичний базис забезпечення стабільності та розвитку підприємств підрядного будівництва
  (КНУБА, 2019) Кістіон, Дмитро Володимирович
  Наведено основні підходи до вибору оптимальних критеріїв оцінки «стабільності» та ризику імовірного банкрутства, що склалися в економічній науковій літературі. Наведено найпоширеніші методи (економічні моделі) прогнозування банкрутства. Розкрито проблеми використання інструментарію діагностики загрози банкрутства для фінансових аналітиків, що дає змогу власникам та інвесторам підприємств-забудовників своєчасно виявити проблеми, попередити і вжити необхідні заходи щодо оздоровлення фінансового стану і зниження ризику банкрутства. Наведено практичні аспекти оцінювання економічної стабільності підприємств, які базуються на основі емпіричних досліджень. Обрано методичний підхід щодо визначення інтегрального показника рівня економічної стабільності, що надає можливість оцінити рівень економічної стабільності підприємств та визначити організаційно-економічні чинники підвищення ефективності їх функціонування. Проаналізовано основні показники економічної стабільності та їх вплив на узагальнений показник. Узагальнено та систематизовано методологічні підходи до прогнозування фінансового стану підприємств підрядного будівництва із залученням впорядкованого ряду показників окремих характеристик оборотних коштів та їх складових. Визначено доцільним розглядати стабілізаційні характеристики підприємства в контексті сучасних уявлень та підходів: з позицій інноваційної динаміки, антикризового менеджменту та теорії біфуркацій з врахуванням сучасних напрацювань щодо змісту та траєкторій розвитку підприємства.
 • Документ
  Актуальні питання інтенсифікації інноваційного розвитку України
  (КНУБА, 2019) Головаш, Лілія Вікторівна
  Сучасні тенденції розвитку світового господарства свідчать про зростання ролі інновацій в економіці розвинутих країн. Зараз у світі відбувається прискорення науково-технічного прогресу, інтенсифікація науково-технологічних зв’язків та інтелектуалізація основних факторів виробництва. Розглянуто процеси становлення сучасної інноваційної економіки у світовому господарстві. Сконцентровано увагу на інноваціях, як на рушійній еволюційній силі економічного розвитку держави. Дано порівняння деяких показників інноваційної діяльності в Україні та в інших країнах світу. Визначено суттєве відставання у рівні державного фінансування наукових розробок в інших країнах світу та в Україні. Сильне відставання також відбувається у масштабах залучення приватного сектору до фінансування інноваційної діяльності. В роботі досліджено рейтинг інноваційних країн світу (Bloomberg Innovation Index) та місце в ньому України. Підкреслено необхідність активізації інноваційної політики країни.
 • Документ
  Сучасні технології тестування і захисту веб-сторінок
  (КНУБА, 2019) Цюцюра, Микола Ігорович; Криворучко, Олена Володимирівна; Жирова, Тетяна Олександрівна; Котенко, Наталія Олексіївна
  Використання веб-сторінок практично в усіх сферах сучасного суспільства зумовлює підвищення їхньої якості як з точки зору повноти та зручності контенту, так і з точки зору безпеки. Аналіз сучасних загроз безпеці веб-сторінок дав змогу виділити такі: Injection; Broken Authentication; Sensitive Data Exposure; XML External Entities; Broken Access Control; Security Misconfiguration; Cross-Site Scripting; Insecure Deserialization; Using Components with Known Vulnerabilities; Insufficient Logging & Monitoring. Проаналізовано методи боротьби з наведеними загрозами. Рекомендовано здійснювати перевірку веб-сайтів на вразливість за допомогою таких сканерів: Scan My Server, SUCURI, Qualys SSL Labs, Qualys FreeScan, Quttera, Detectify, SiteGuarding, Web Inspector, Acunetix, Netsparker Cloud, UpGuard Web Scan, Tinfoil Security, Observatory.
 • Документ
  The study of corporate bankruptcy prediction models: univariate analysis and logistic regression
  (КНУБА, 2019) Zongyi Wang
  Corporate failure has become a major academic research over the last fifty years. During this time, various failure prediction models and bankruptcy theories were developed. From the initial univariate analysis to market-based models of the twenty-first century, the accuracy of the prediction models are improved continually and their link with corporate governance is attracting more attention. However, the emergence of new prediction methods does not mean the decline of traditional empirical analysis. To inspect the relationship between accounting ratios and bankruptcy risk, this paper investigates the efficacy of univariate analysis and logit model to predict bankruptcy problems with a sample of 52 failed and 518 non-failed companies over the period from 2004 to 2008. Further, comparing with the model incorporated with corporate governance information, including number of directors, female percentage, board average age, average tenure and outside directors percentage, I find corporate governance can enhance the accuracy of the prediction model. After combining these corporate governance variables, the accuracy of the prediction model has been improved. Based on the findings of this study, I explore the evidence of factors contributed to the bankruptcy of companies during the financial crisis.
 • Документ
  Інтелектуалізація систем підтримки прийняття рішень щодо вибору спеціалізації навчання
  (КНУБА, 2019) Рябчун, Юлія Володимирівна
  Запропоновано спосіб вирішення завдання вибору спеціалізації навчання в умовах невизначеності. Особлива увага приділяється невизначеності, що пов’язана з нечіткістю уявлень абітурієнта про майбутню професію та нечіткістю уявлень експертів про структуру особистості абітурієнта. Для подолання невизначеності зазначеного типу додаткову інформацію про структуру особистості пропонується набувати в процесі оцінювання професійних здібностей. Для інтелектуалізації системи пропонується використовувати нейронну мережу Коско. Результатом роботи цієї мережі є матриця вихідних образів, що візуалізується у вигляді карт, які відображають здібності абітурієнтів до опанування певної професії. Застосування мережі Коско надає змогу вирішувати завдання оцінювання здібностей, які необхідні для успішного навчання за різними спеціалізаціями, що конкурують в межах однієї спеціальності.
 • Документ
  Скінченноелементні моделі просторових тіл в задачах динаміки з урахуванням великих пластичних деформацій
  (КНУБА, 2019) Солодей, Іван Іванович; Вабіщевич, Максим Олегович; Стригун, Руслан Леонідович
  Значна вартість натурних експериментів, а в деяких випадках неможливість їх проведення через складність моделювання реальних процесів визначили широке розповсюдження математичних, аналітичних і чисельних методів розрахунків на міцність, особливе місце серед яких займає метод скінченних елементів (МСЕ). В рамках напіваналітичного варіанта МСЕ розглянута бібліотека скінченних елементів для апроксимації просторових неоднорідних тіл обертання і призматичних тіл неканонічної форми в процесах їх нестаціонарного деформування під дією динамічного навантаження з урахуванням великих пластичних деформацій. Представлені базові кільцевий та призматичний скінченні елементи з різними видами граничних умов, на основі яких побудовані спеціальні СЕ для моделювання фізично нелінійної роботи матеріалу та змінних зон контактної взаємодії. Наведені тестові приклади демонструють високу достовірність та ефективність запропонованих рішень.
 • Документ
  Деформування та дисипативний розігрів гумових вібросейсмоізоляторів
  (КНУБА, 2019) Козуб, Юрій Гордійович; Солодей, Іван Іванович
  При проектуванні пристроїв з еластомірними елементами конструкцій в якості демпферів одним з надважливих завдань є визначення їх напружено-деформованого стану в умовах експлуатаційних навантажень, а також прогнозування їх довговічності на основі різних критеріїв руйнування.Такі конструкції, як правило, працюють в умовах циклічного деформування, при цьому проявляється ефект розсіювання енергії деформації, що призводить до дисипативного розігріву в’язкопружних еластомерних елементів. Розглянуто процеси деформування та дисипативного розігріву гумових вібро- та сейсмоізоляторів. Для розв’язання задачі термомеханіки конструкцій з початковими напруженнями використовується інкрементальна теорія деформованого тіла. Для розв’язання задачі деформування слабостисливих еластомерних елементів використовується моментна схема скінченних елементів з потрійною апроксимацією переміщень, деформацій та функції зміни об’єму. Для розв’язання зв’язаної задачі термопружності використовується метод послідовних наближень.
 • Документ
  Моделі та методи оцінки будівельних проектів в умовах композиційної невизначеності
  (КНУБА, 2019) Картавих, Сергій Миколайович; Теренчук, Світлана Анатоліївна
  Досліджено характер невизначеності, що супроводжує вибір найкращого будівельного проекту із множини прийнятних альтернатив, і надано класифікацію нечітких факторів, які найчастіше ускладнюють експертизу проектів. Проаналізовано причини виникнення невизначеності на етапах передпроектної підготовки і проектування. Формування інтегрального критерію оцінки будівельного проекту, в якому враховані дані минулих проектів, поточний стан предметної області, результати прогнозування та суб’єктивне ставлення особи, що проводить експертизу, пропонується здійснювати з урахуванням неформалізованих експертних знань. Інтегральний критерій утворюється з комбінації частинних критеріїв п’яти типів, які мають універсальну множину значень від 0 до 1. Для формалізації якісних частинних критеріїв оцінки будівельного проекту використовуються моделі і методи нечіткої математики. Формування інтегрального критерію на даному етапі досліджень лишається за експертами.
 • Документ
  Верифікація інформаційних моделей об'єктів будівництва
  (КНУБА, 2019) Гончаренко, Тетяна Андріївна
  Визначено актуальність перегляду підходів до роботи з проектною документацією в будівельній галузі. Доведено необхідність застосування інформаційних технологій, які змінять підхід до проектування об’єктів будівництва завдяки переходу від двовимірної проектної документації до об'єктно-орієнтованої багатовимірної інформаційної моделі. Визначено пріоритетність завдання перевірки якості інформаційної моделі відповідно до нормативно-технічної документації та на відповідність вимогам замовника. Запропоновано загальний алгоритм верифікації інформаційної моделі антропогенного об'єкта. Розглянуто типологію антропогенних об'єктів. Визначено підходи до формування списків правил відповідності нормативно-технічної документації залежно від типу антропогенного об'єкта. Окремо розглянуто питання щодо формування списків правил перевірки інформаційної моделі згідно етапу життєвого циклу об’єкта будівництва.