Вплив арт-кластерів на сучасний міський простір

Ескіз

Дата

2017

Автори

Івашко, Олександр Дмитрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

W artykule jest podjĊty problem przemiany funkcji nierentownych przemysáowych obiektów, które zajmują duĪo miejskich terytoriów. Dzis istnieją kilku wariantów uĪycia tych terytoriów – od peánej rujnacji niepracujących przemysáowych korpusów dla budownictwa komercyjnych obiektów do zachowania ich wyglądu zewnĊtrznego i przemiany funkcji pod objekty arystyczne. Jak pokazuje europejskie, ukraiĔskie i rosyjskie doĞwiadczenie stworzenia takich Art-centrów, ich ekonomiczny efekt objaĞnia siĊ nowymi oĞwiatowymi i kulturalnymi potrzebami ludnoĞci. Розвиток промисловості в ХІХ-ХХ століттях кардинально змінив вигляд міст в державах в різних частинах світу, і саме тоді невід’ємною рисою пейзажу промислових міст стає безліч труб і промислових корпусів. Проте з часом на зміну індустріального виробництва прийшло інтелектуальне виробництво, що стало особливо відчутним на порозі XXI століття, і це породило проблему як використовувати старі заводи і фабрики, які в умовах сьогодення виявились непотрібними? Наприкінці ХХ-на початку XXI століття популярності набуває тип простору під назвою «арт-кластер».

Опис

Ключові слова

miejski obszar, Art-klaster, арт-кластер, przemysáowe przedsiĊbiorstwa, wpáyw, transformacja, трансформація, вплив

Бібліографічний опис

Івашко О. Д. Вплив арт-кластерів на сучасний міський простір / О. Д. Івашко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 156-161. - Бібліогр. : 14 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset