Утворення і категоризація цілісного фрагменту міського середовища (принципова модель взаємодії складових-частин цілого)

Ескіз

Дата

2014

Автори

Стецюк, І. І.
Товбич, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянуто прояв роботи композиційного механізму як взаємодію та взаємозв’язок дестинацій та цезур. Застосовані вурфні (подвійні) співвідношення у пошуках міри частин цілого та їх зв’язків. На прикладі трибофатики (теорії комплексних пошкоджень силових систем) та золотої пропорції підтверджено доречність визначення об’єму та розмірності планувального змісту дестинацій та цезур як середовищних утворень-продуктів роботи композиційного механізму, на основі пропорції золотого енергетичного вурфу. Зазначено ряд ефектів та явищ, що виникають у частинах цілого та в їх зв’язках при протіканні 4-х процесів. Також наведено приклади дестинацій та цезур відповідно до трьох планувальних рівнів (макро-, мезо-, мікрорівні).

Опис

Ключові слова

міське середовище, композиційний механізм, дестинації, цезури, золотий енергетичний вурф, ефекти та явища, городская среда, композиционный механизм, дестинации, цезуры, золотой энергетический вурф, эффекты и явления, urban environment, compositional mechanism, destinations, caesuras, golden energy wurf, effects and phenomena, кафедра інформаційних технологій в архітектурі

Бібліографічний опис

Стецюк І. І. Утворення і категоризація цілісного фрагменту міського середовища (принципова модель взаємодії складових-частин цілого) / І. І. Стецюк, В. В. Товбич // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 99-107. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset