Аналіз специфічних особливостей проектування висотних будівель у сейсмічних районах

Анотація
Серед стихійних лих перше місце у світі за даними ЮНЕСКО, займають землет- руси. Сейсмологія –це наука, яка вивчає залеж- ність тектонічних процесів, причин землетру- сів та можливість їх прогнозування. Сейсмобезпечне будівництво є однією з нага- льних проблем у країнах, де присутні сейсмо- небезпечні райони. В умовах економічної кризи гостро постають питання економії коштів на зведення матеріальних фондів країни. Зокрема, у сейсмічно активних районах вартість будів- ництва може бути у декілька разів вища, ніж у «спокійних» регіонах. В останні роки в Україні має місце тенденція проектування висотних будівель. Проектування та зведення висотних будівель потребує знач- них матеріало-технічних ресурсів. Нерідко бу- дівництво таких споруд призупиняється на три- валий час у зв’язку з браком коштів. В роботі наведені деякі принципи, яких слід дотримуватись при проектуванні та зведенні висотних каркасно-монолітних будівель у сей- смічних зонах для економії матеріально- технічних ресурсів. Показано можливість зменшення витрат за умови використання сейсмоізоляції. Показані основні конструктивні схеми висотних буді- вель, які можуть бути сейсмостійкими.
Опис
Ключові слова
сейсміка, динаміка, висотна будівля, сейсмоізоляція, гумово-металеві опори, seismic, dynamics, high-rise building, seismic isolation, rubber-metal supports, кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій, кафедра технологій проектування та прикладної математики, кафедра архітектурних конструкцій
Бібліографічний опис
Аналіз специфічних особливостей проектування висотних будівель у сейсмічних районах / Г. В. Гетун, В. М. Колякова, І. С. Безклубенко [ та ін. ] // Будівельні конструкціїї. Теорія і практика : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 4. - С. 39-48. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання