Правове регулювання договору про надання ритуальних послуг

Ескіз

Дата

2017

Автори

Похиленко, Ірина

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Часопис Київського університету права НАН України

Анотація

У статті проводиться порівняльний аналіз договору про надання ритуальних послуг та договору-замовлення про надання ритуальних послуг, виділяються спільні та відмінні риси. До спільних рис можна віднести: предмет, права та обов’язки сторін, відповідальності за невиконання умов договору. До відмінних рис слід віднести: регулюються різними нормативними положеннями, різний суб’єктний склад, предмет договору, різна мета укладання, наявність відмінної одна від одної відповідальності за невиконання умов договору, спори щодо укладання, зміни та розірвання договору про надання ритуальних послуг та договору-замовлення на організацію й проведення поховання підвідомчі різним судам, відповідно в порядку господарського та цивільного судочинства. The article is devoted to a comparative analysis of Funeral Services Agreement and Ordering Agreement for Funeral Services, definition of common and distinctive features. Common features include the following: subject, rights and liabilities of the parties, liabilities for non-compliance with terms of agreement. Distinctive features are the following: regulation by different regulatory frameworks, different subject matter, subject of agreement, different purpose of concluding an agreement, different from each other liabilities for noncompliance with terms of agreement, disputes on concluding, amending and termination of Funeral Services Agreement and Ordering Agreement for Funeral Organization and Ceremony, jurisdiction of different courts according to economic and civil procee dings.

Опис

Ключові слова

поховання, ритуальна служба, договір про надання ритуальних послуг, кафедра політичних наук і права

Бібліографічний опис

Похиленко І. С. Правове регулювання договору про надання ритуальних послуг / І. С. Похиленко // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; гол. ред. Ю. С. Шемшученко. - Київ, 2017. - № 1. - С. 174 - 178. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset