Вплив індустріально-бюрократичної трансформації в Україні на еволюції соціально-класової структури населення міста Києва наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Ескіз

Дата

2016

Автори

Тицький, Сергій Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Традиційним для радянської та пострадянської української історіографії було й є розглядати соціально-класову структуру населення України ХІХ – початку ХХ ст. за двома вимірами: 1) на підставі поділу киян за станами і 2) на підставі поділу буржуазного суспільства на суспільно-економічні класи (буржуазію, робітничий клас, міську і сільську дрібну буржуазію) та окремішні суспільні верстви (інтелігенцію, люмпен-пролетаріат тощо). Б. Кравченко у монографії «Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст.» виділяв в українстві українських робітників, селян, інтелігенцію та політичну еліту [3 – 5; 7; 8, с. 13-16]. Такий підхід здається застарілим. Для розв’язання проблеми були використані результати статистичних розвідок 1861 – 1863 рр., київського перепису 1874 р., перепису 1897 р. і міського перепису 1917 р.

Опис

Ключові слова

індустріально-бюрократична трансформація, соціально-класова структура населення

Бібліографічний опис

Тицький С. І. Вплив індустріально-бюрократичної трансформації в Україні на еволюції соціально-класової структури населення міста Києва наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / С. І. Тицький // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 - 15 грудня 2016 р. - С. 145 - 151. - Бібліогр. : 15 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced