2016

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1199

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 124
 • Документ
  Дискурсивний (горизонтальний) тип влади як соціальний конструкт гендерної нерівності
  (Економічна думка, 2016) Авдєєнко, Олена Дмитрівна
  Влада – одне з найскладніших і водночас найважливіших питань гендерної тематики. Найсуттєвіший вплив на гендерну теорію справила концепція дискурсивних влад французького філософа Мішеля Фуко. Сам Фуко не досліджував гендерні питання, але його теоретичні ідеї продуктивно застосували до гендерної проблематики вчені-феміністки, такі як Сандра Барткі, Джудіт Батлер, Яна Савіцкі та багато інших. Поява теорії дискурсивних влад Фуко дала поштовх для нового розвитку гендерної теорії у 1980-ті роки і ця теорія залишається актуальною й дотепер.
 • Документ
  Про особливості етнічного розвитку населення Одеської області
  (Економічна думка, 2016) Мигун, Марина Дмитрівна
  Одеська область – приморський і прикордонний регіон України, розташований на крайньому південному заході країни, який межує з територіями Молдови та Румунії. Область є одним із найбільш економічно розвинених регіонів країни, визначним адміністративно-культурним та туристичним центром. Головна особливість області – її причорноморське і прикордонне розташування, що особливо важливе для розвитку торговельно- економічних зв'язків з різними країнами світу. Оскільки Одеська область межує з Молдовою, Румунією, то на її території проживає велика частка представників цих народів.
 • Документ
  Нерівномірність розвитку регіонів України
  (Економічна думка, 2016) Мельник, Максим Борисович; Сухінов, В’ячеслав Олександрович
  Ознакою сучасного розвитку України є посилення міжрегіональної нерівномірності та виникнення значних відмінностей у економічних системах різних регіонів. Така незбалансованість призводить до економічного домінування одних регіонів над іншими. Якщо тенденція збільшення розриву між рівнем соціально-економічного розвитку регіонів зростає, то регіонально-економічний простір стає неповним. Це є основним фактором дестабілізації, що ускладнює перехід до сталого розвитку. Пошукам вирішення проблем диспропорцій в розвитку різних регіонів займалися вітчизняні вчені, зокрема 3.Варналій, В.Геєць, Б.Данилишин., В.Василик, К.Павлюк, О.Кириленко, О.Амоші, Б.Заблоцький, І.Лукінова та ін.
 • Документ
  Культурне становище польської національної меншини на Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст
  (Економічна думка, 2016) Вапельник, Валерія Русланівна; Гончаренко, Інна Володимирівна
  Питання розвитку українсько-польських взаємин хвилювало не одне покоління дослідників. В силу історичних обставин на теренах України проживала чисельна польська меншина і, зокрема, у Волинській області. Для кращого розуміння сучасних національних процесів, подальшого їх прогресивного розвитку необхідна об’єктивна й науково достовірна інформація про взаємини національних меншин України у минулому, рівень їх культурного розвитку.
 • Документ
  Гендерна рівність як основна глобальна політична стратегія світового розвитку
  (Економічна думка, 2016) Гуга, Зорина Іванівна
  У ХХI столітті забезпечення гендерної рівності стало пріоритетним політичним напрямком розвитку світу, якого можна досягти подоланням нерівності між чоловіком і жінкою та гендерним вирівнюванням в усіх сферах життя. На суспільному рівні декларовані права та можливості особистості, незалежно від статі, реально не дотримуються, упереджене ставлення й гендерна дискримінація продовжують відтворюватися, жінки та чоловіки як соціальні спільноти загалом мають неоднаковий доступ до соціальних статусів, ресурсів, привілеїв, престижу, влади. Інтеграція української держави у світове співтовариство вимагає переосмислення місця і ролі жінок у суспільстві, їх рівноправну участь у всіх сферах життєдіяльності і, зокрема, в політиці та державотворенні.
 • Документ
  Проблема гендерного дисонансу в Західних регіонах України (на прикладі Львівської області)
  (Економічна думка, 2016) Медведська, Людмила Євгенівна
  Наростання кризових явищ в економіці України протягом останніх років призвело до посилення негативних тенденцій, пов'язаних із міграційними аспектами у західноукраїнських регіонах. Особливо помітними ці тенденції стають у розрізі аналізу гендерного дисонансу, що спостерігається переважно серед сільського населення Західної України, а також населення невеликих міст та селищ міського типу. За даними Міжнародної організації з міграції, найбільше постраждали від депопуляції у сільській місцевості Захід і Північ України [6, с. 37]. І сьогодні саме гендерний чинник є помітним важелем, що впливає на негативні явища демографічного характеру, які спостерігаються в західних регіонах України. Ігнорування гендерних проблем призводить до значних суспільних витрат, завдає збитків добробуту людей, впливає на можливості сталого зростання та ефективності управління [2, с. 6].
 • Документ
  Особливості розвитку освіти на Волині в другій половині XІХ – на початку ХХ століття
  (Економічна думка, 2016) Гнатенко, Наталія Олександрівна
  В умовах національно-духовного відродження України, її освіти і культури виникає потреба у регіональних пошуках витоків становлення освітніх і культурних закладів, їхнього змісту, форм і методів навчання для створення чіткої цілісної картини розвитку та провідних тенденцій цього процесу, зокрема, й на Волині. Волинь, як окремішня територія, згадується в Іпатіївському літописі ще в XI столітті. Згодом утворилося Галицько-Волинське князівство, дещо пізніше – землі цього краю опинилися під владою польського короля. За часів Литовської доби відкривалися школи, в Овручі, Бердичеві, Острозі. У 1576–1610 рр. Острозька школа-академія, заснована на кошти київського воєводи – Василя- Костянтина Острозького – постала тим підґрунтям, яке спричинилося до українського відродження XVII століття і до визвольних змагань за своє національне звільнення. Цей навчальний заклад називають школою-академією, оскільки восьмирічний термін навчання дозволяв молодим людям, окрім загальноосвітнього вишколу, отримувати і професійні знання [4, с. 5].
 • Документ
  Енто-історичні ресурси України в організації туристичної практики студентів Київського Лінгвістичного Університету.
  (Економічна думка, 2016) Комова, Олена Станіславівна; Яворська, Оксана Григорівна
  На етапі інтенсивного розвитку економічного та політичного життя людства зросла важливість вивчення соціальної сфери суспільства. Остання являє собою певну систему історично складених упорядкованих зв’язків та відношень між різними етносами людей. На сьогодні у всьому світі зростає інтерес до етнічної культури різних народів, а в Україні спостерігається підйом національного самоусвідомлення. Відтак розвиток туризму, зокрема етнічного туризму, є особливо значущим як для країни загалом, так і для регіонів з багатою історико-культурною спадщиною. Як відомо, сучасна індустрія туризму є однією з найбільш прибуткових галузей світової економіки, і за даними спеціалістів в останні роки характеризується певним підйомом та має всі умови для подальшого стрімкого зростання.
 • Документ
  Сталий туризм: проблема ефективної організації туристичного простору
  (Економічна думка, 2016) Смирнов, Ігор Георгійович
  Сталий туризм (англ. Sustainable Tourism) – поняття, про актуальність якого нині годі й нагадувати. Так, у ЄС про це наголошується у документі «Європа як найпопулярніший туристичний напрям у світі – нові політичні рамки для європейського туристичного сектору». Перспективи розвитку сталого туризму пов’язані з новою економічною стратегією ЄС «Європа – 2020 – стратегія інтелектуального, сталого та комплексного розвитку» [1, с.135].
 • Документ
  Туристично-ресурсний потенціал розвитку в’їзного етнокультурного туризму в Придніпровському регіоні
  (Економічна думка, 2016) Євсєєва, Галина Петрівна
  Становлення туристичної галузі на Дніпропетровщині має важливе значення для соціально-економічного розвитку області. Зокрема, внесок туристичних підприємств у розбудову вітчизняної, у тому числі місцевої, економіки (у регіонах де вже успішно налагоджений в’їзний туризм, наприклад Львівська,Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська та ін. області) мають економічний і соціальний ефекти від їх функціонування. Перший аспект проявляється у величині надходжень до бюджетів обласного та державного значень, обсягах інвестиційних вкладень у розбудову інфраструктури галузі; а другий – у покращенні добробуту суспільства (зменшення рівня безробіття, збереження та відновлення природного потенціалу області та історико-культурної спадщини, підвищення життєвого рівня населення тощо). Унікальним поштовхом для активізації розвитку в'їзного туризму (в'їзний туризм - подорожі, що організовуються для громадян іноземних країн територією своєї держави, пов'язані з перетином державного кордону з метою некомерційної діяльності на термін від 1 доби до 1 року [1, с.5] в Україні, і зокрема в Придніпровському регіоні, можуть стати євроінтеграційні процеси, які останнім часом достатньо активізувалися.