Nowe wyzwanie wobec samorządnoĝci lokalnej w polsce – budĩet obywatelski

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Maákiewicz, Andrzej
Slusarz, Bogdan
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Demokracja jako forma ustroju paĔstwa to nie tylko uczestniczenie obywateli w sprawowaniu wáadzy poprzez wybory. Powinni oni teĪ mieü realne moĪliwoĞci wypowiadania siĊ w sprawach dotyczących paĔstwa, regionu, miasta czy gminy, uczestniczenia w dziaáaniach i decyzjach wáadz. Elementem demokracji jest partycypacja, polegająca na komunikowaniu siĊ z wáadzą w ramach konsultacji spoáecznych oraz na wzajemnym wspieraniu siĊ organów wáadzy i obywateli w celu wspólnego podejmowania decyzji1 . Praktyczny udziaá mieszkaĔców w stanowieniu prawa lokalnego napotyka wiele trudnoĞci2 , niemniej istnieją w polskim systemie samorządowym instrumenty, które udziaá taki umoĪliwiają. Od dawna stosowane są takie tradycyjne formy jak prawo udziaáu obywateli w obradach rady gminy i jej komisji3 , konsultacje4 , wysáuchanie publiczne5 , referenda lokalne6 , róĪnorodne formy oddziaáywania poprzez organizacje pozarządowe7
Опис
Ключові слова
demokracja
Бібліографічний опис
Maákiewicz Andrzej. Nowe wyzwanie wobec samorządnoĝci lokalnej w polsce – budĩet obywatelskiI / Andrzej Maákiewicz, Bogdan Slusarz // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 102 - 106. - Бібліогр. : 11 назв.