Teoretyczne rozważania nad społecznością lokalną

Ескіз

Дата

2018

Автори

Ryszard Zaradny

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Podstawowymi pojęciami dla społecznego organizowania się są: społeczeństwo i władza. Obydwie te kwestie współtowarzyszą sobie nierozerwalnie, bowiem w każdej grupie społecznej występuje problem władzy a więc siły, która organizuje grupę, kieruje jej postępowaniem i określa zasady wzajemnych relacji wewnątrz grupy pełniąc jednocześnie funkcje kontrolne czyli stojąc na straży ich przestrzegania a na niesubordynowanych nakłada określone sankcje. Natomiast istota władzy polega na tym, że nie może istnieć sama dla siebie, lecz tylko w odniesieniu do kogoś bądź nad kimś. Wiąże się zawsze z podporządkowaniem jednej ze stron uczestniczących w tych relacjach1 .

Опис

Ключові слова

„społeczność lokalna”

Бібліографічний опис

Ryszard Zaradny Teoretyczne rozważania nad społecznością lokalną / Ryszard Zaradny // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта Міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 31 - 44. - Бібліогр. : 33 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset