Спецкурси у навчанні фізики студентів вищих будівельних навчальних закладів.

Ескіз

Дата

2017

Автори

Петруньок, Т.Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Київ : Вид – во НПУ імені М.П. Драгоманова , - 77 – 81 с.

Анотація

На сучасному етапі розвитку будівельної галузі, насамперед, приділяється увага поглибленню наукової підготовки майбутніх фахівців вищого будівельного навчального закладу. Випускники такого закладу повинні володіти критичним мисленням, глибокими теоретичними та практичними знаннями у своїй сфері діяльності, знаннями фізичних основ сучасного обладнання, будівельних виробів та сумішей, систем та конструкцій будівельного призначення. Відомо, що нині основною метою вищої освіти є не лише набуття студентами певного набору знань, умінь і навичок з фундаментальних і спеціалізованих дисциплін, а також формування в них готовності до орієнтації в інформаційному просторі, що передбачає знаходження інформації з різноманітних джерел, її досконале опрацьовування, аналіз, узагальнення та формулювання особистої думки стосовно певного питання у професійній діяльності. Тому для ефективної підготовки студентів вищих будівельних навчальних закладів необхідне формування системи фундаментальних фізичних знань у сукупності з вмінням застосовувати їх у конкретній виробничій діяльності, як на фундаментальному так і на професійному рівні. Протягом останніх років спостерігається значне зниження рівня знань з фізики, що впливає на засвоєння студентами інших дисциплін загального напрямку. Тому у професійній підготовці інженерів-будівельників курс фізики є базою для загальнопрофесійних та спеціальних дисциплін. Таким чином студентам необхідно показати зв'язок фізики з іншими дисциплінами завдяки введенню у навчальний план спецкурсів з фізики, як засобу удосконалення професійно-спрямованої підготовки інженера-будівельника. Основною метою спецкурсів з фізики у вищому будівельному навчальному закладі є поглиблення фундаментальних фізичних знань, законів, формування вмінь застосовувати закони фізики у будівельній сфері та здатності студентів до науково-дослідної діяльності. У процесі вивчення спецкурсів з фізики у студентів формується професійна мотивація, здатність до практичних дій, а також виникає уява про майбутню професійну діяльність. Так як кількість годин, відведених на навчання фізики обмежена, тому спецкурси з фізики повинні містити матеріал найбільш значимий для будівельної справи, тобто необхідно охопити максимально можливу кількість розділів базового курсу фізики та бути науково цікавими.

Опис

Ключові слова

інженер - будівельник, спецкурс з фізики, професійна діяльність, фізичні знання

Бібліографічний опис

На сьогодні будівельна галузь набуває бурхливого розвитку, тому професія інженера-будівельника залишається популярною та розповсюдженою на ринку праці. Фахівці будівельної сфери залучені до діяльності, що пов’язана з плануванням, проектуванням, конструюванням, розробкою технології виготовлення будівельних матеріалів, експлуатацією технічного обладнання, що в свою чергу вимагає від них не лише теоретичних знань, а й практичних вмінь. У вищих будівельних навчальних закладах фундаментальною дисципліною є фізика, тому необхідність засвоєння фізичних знань у сукупності з вмінням застосовувати їх у своїй справі на профільно-орієнтовному рівні є очевидна. У статті обґрунтовано, що з метою підвищення якості підготовки з фізики студентів вищих будівельних навчальних закладів пропонується ввести в навчальний план професійно-направлені спецкурси з фізики, що засновані на інтеграції фізичних та технічних знань. Акцентовано увагу на призначенні таких спецкурсів, яке полягає у поглибленні та розширенні знань з фізики, формуванні пізнавального інтересу до фундаментальних дисциплін, сприяє практичній підготовці до професійної діяльності. Доведено, що спецкурси з фізики у вищому будівельному навчальному закладі повинні сприяти формуванню вмінь проектувати фізичні явища та закони на об’єкти у будівництві.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset