Дослідження параметрів попередньо напружених металевих комбінованих вантових систем з підвісним транспортним устаткуванням

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Фурса, В
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Попереднє напруження в будіве- льних конструкціях дозволяє розподіляти зу- силля і матеріал між елементами конструкції таким чином, щоб у кожному з них хоча б при одній комбінації нагрузок фактичне напружен- ня було рівним або близьким розрахунковому опору матеріалу. Досліджено попередньо на- пружені металеві комбіновані вантові системи з підвісним транспортним устаткуванням, розра- ховані з оптимізацією розподілу зусиль і мате- ріалу за запропонованими автором методикою та алгоритмом. Оптимізація виконана з викори- станням лінійного програмування. За допомо- гою створеної автором комп’ютерної програми проведено розрахунки металевих конструкцій комбінованих вантових покриттів промислових будівель з прогонами 60, 85 і 105 метрів на дію допустимих комбінацій постійного, снігового, вітрового і кранового навантажень. Порівняння результатів розрахунків велося за максималь- ними деформаціями та дійсній масі конструк- ції, з використанням побудованих автором гра- фіків залежності будівельних коефіцієнтів маси вант від їх довжини. Наведено рекомендації щодо розрахунку подібних конструкцій за не- деформованою схемою, щодо розбиття балки жорсткості на панелі, способу сполучення бал- ки жорсткості, пілонів і стояків, кількості вант підвіски, висоти пілонів, куту нахилу відтяжок, вибору матеріалу вант, контролю модуля пру- жності матеріалу вант. Для прикладу приведені графіки, що ілюструють результати деяких досліджень для окремих прогонів конструкції.
Опис
Ключові слова
попереднє напруження, оптимізація, алгоритм розрахунку, pre-stressing, optimization, calculation algorithm, metal bar structures, металеві стрижневі конструкції, cable-stayed systems
Бібліографічний опис
Фурса В. П. Дослідження параметрів попередньо напружених металевих комбінованих вантових систем з підвісним транспортним устаткуванням / В. П. Фурса // Будівельні конструкції. Теорія і практика : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 4. - С. 78-88. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання