Вплив демографічних та міграційних факторів на містобудівну мережу дитячих закладів охорони здоров'я

Ескіз

Дата

2019

Автори

Булах, Ірина Валеріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуто щільність розселення на території України, відсоток урбанізованих поселень по областях нашої держави, а також вплив демографічних та міграційних факторів та чинників на процес реформування містобудівної мережі лікувально-профілактичних дитячих закладів охорони здоров'я України. Висвітлено проблеми поступового зниження кількості населення нашої держави, в тому числі відсотку дитячої групи. Наведені прогнозні дані щодо подальших демографічних процесів, на які слід спиратися та враховувати при модернізації існуючих та розміщенні нових дитячих лікувально-профілактичних закладів. The article discusses the density of settlement in Ukraine, the percentage of urban settlements in the regions of our state, as well as the impact of demographic and migration factors on the process of reforming the urban planning network of treatment-and-prophylactic children's health care institutions in Ukraine. The problems of gradual decrease in the population of our state are covered. The forecasted data on further demographic processes, which should be based on the modernization of existing and placement of new children's health facilities.

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну архітектурного середовища, демографія, дитячі лікувальнопрофілактичні заклади, міграційні процеси, містолбудівна мережа, мережа закладів охорони здоров'я України, demography, migration processes, children's medical and preventive institutions, network of health care institutions

Бібліографічний опис

Булах І. В. Вплив демографічних та міграційних факторів на містобудівну мережу дитячих закладів охорони здоров'я / І. В. Булах / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 320 - 325. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced