Вип. 17-18

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 45
 • Документ
  Вплив архітектури на особистість в аспекті сенсорної депривації
  (КНУБА, 2019) Зиміна, Світлана Борисівна
  The article explores the aspect of sensory deprivation. A person can get into this state both physically and psychologically. The latter leads monotonous architecture. В статті досліджується аспект сенсорної деривації як особливий стан людини, до якого може призвести не тільки фізичне обмеження потоку нервових імпульсів, але й психологічний вплив одноманітної архітектури, в оточенні якої людина знаходиться протягом усього життя.
 • Документ
  Вплив природно-кліматичних факторів на формування дизайну ландшафтно-рекреаційних об’єктів (ЛРО)
  (КНУБА, 2019) Кудренок, Х. М.; Сьомка, Сергій Володимирович
  В статті піднімається питання розвитку курортно-рекреаційних зон Півдня України та проблема дизайну ландшафтно-рекреаційних об’єктів (ЛРО), здатних суттєво поліпшити економічний і туристичний клімат в державі у випадку комплексного вирішення системи їх організації та благоустрою. В роботі детально розглянуті численні літературні джерела, присвячені природнокліматичному та проектно-будівельному зонуванню України з метою застосування результатів цих досліджень в розробці дизайну ЛРО на Півдні України.
 • Документ
  Особливості планувальної організації сенсорного саду при реабілітаційних центрах
  (КНУБА, 2019) Ковальська, Гелена Леонідівна; Обиночна, З. В.; Kovalska, G.; Obynochna, Z.
  The concept of "sensory garden" is considered in the article, the scientific experience of using sensory gardens in medical institutions has been analyzed, recommendations on the features of organization of the sensory garden planning at rehabilitation centers have been identified and given У статті розглянуто поняття «сенсорний сад», проаналізовано науковий досвід із проектування сенсорних садів, вивчено світовий досвід використання сенсорних садів при лікувальних закладах, виявлено та надано рекомендації щодо особливостейорганізації планування сенсорного саду при реабілітаційних центрах.
 • Документ
  Розвиток автодромів на прикладі світового досвіду
  (КНУБА, 2019) Дзюба, Н. А.; Хараборська, Юлія Олександрівна; Нaraborska, Y. O.; Dzuba, N. A
  Інтенсифікація досліджень в професійному спорті вказує на необхідність акцентованого вивчення питань, пов'язаних з формуванням окремих видів змагань і зокрема автогонок «Формула-1». В роботі розглянуто деякі аспекти розвитку автоспорту який має досить складну і заплутану інфраструктуру. Цей вид спорту поєднує в собі різні види змагань і є однією з рушійних сил розвитку автомобілебудування. Чемпіонат у класі «Формула-1» відбувається щороку і складається з Гран-Прі, або етапів, які проводяться на спеціально побудованих трасах автодрома. Intensification of research in professional sports points to the need for an accented study of issues related to the formation of certain types of competitions, and in particular the Formula 1 racing. Nowadays, passing complex stages of development and improvement, along with football and the Olympic Games, autosport is one of the most popular and most mass sports spectacles in the world. The Championship in the Formula 1 class is held every year and consists of Grand Prix, or stages, which take place on specially constructed courses of the circuit
 • Документ
  Текстиль в інтер’єрі різних епох в контексті архітектурних стилів
  (КНУБА, 2019) Пазюра, Анастасія; Зиміна, Світлана Борисівна
  У статті розглядаються різні види штор, що використовувалися відповідно до інтер’єрів архітектурних стилів різних епох. The article deals with different types of curtains, which were used according to the interiors of architectural styles of different eras.
 • Документ
  Вплив розвитку сучасних технологій на проектування торгових центрів
  (КНУБА, 2019) Гаурилюте, К. Р.; Нівін, Сергій Іванович
  Growing popularity of e-tailing market (or online trading) and development of modern technologies leads to the gradual decline of traditional shopping centers formats. Consumer sentiment and trends of modern malls indicate that shopping centers are changing and their function differs from engeneered 10 years ago. Therefore, during architectural designing of new trade centers, it is reasonable to focus on modern development tendencies. In the article considered contemporary ideas for alternative functioning of commercial objects and the creation of comfortable conditions with unique opportunities for visitors. Ріст популярності онлайн-шопінгу та тяжіння людей до сучасних технологій призводить до поступового занепаду традиційних видів торгівлі, тому є доцільним акцентувати увагу на нових напрямках розвитку та можливостях при проектуванні торгових будівель. В роботі розглянуто сучасні ідеї для продуктивного функціонування комерційних об’єктів та створення комфортних умов з унікальними можливостями для відвідувачів
 • Документ
  Сучасні світові напрями розвитку атріумної архітектури громадського призначення
  (КНУБА, 2019) Сніжко, М. С.; Шило, Наталія Миколаївна
  У статті розглянуто сучасні напрями розвитку атріумної архітектури на прикладі світового та вітчизняного досвіду; виділено екологічну складову атріумного простору в структурі будівель; визначено функціональні характеристики атріуму в будівлях різного призначення. The article discusses the modern directions of the development of atrium architecture on the example of world experience; the ecological component of the atrium space in the structure of buildings was allocated; the functional characteristics of the atrium in buildings for various purposes are determined.
 • Документ
  Архітектурно-планувальна організація шкіл мистецтв
  (КНУБА, 2019) Вишневська, Д. Ю.; Гершуні, Ольга Михайлівна
  У статті розглядається і аналізується світовий досвід в організації архітектурно-планувальних рішень шкіл мистецтв. The article examines and analyzes world experience in the organization of architectural and planning decisions of schools of arts. It has been established that in Ukraine and in the leading countries of the developed economies, there are a number of examples of the successful construction of new educational institutions and modernization, with the introduction of new educational technologies and the use of original architectural and planning decisions of educational buildings that can be taken into account when modernizing schools of art in Ukraine. Particular attention deserves attention to the formation of a flexible planning structure, the design of compact spacespatial solutions of buildings, the provision of training buildings with modern engineering and technical equipment.
 • Документ
  Качественные и количественные характеристики при проектировании жилого комплекса повышенной комфортности средней этажности в г. Киев
  (КНУБА, 2019) Львович, Д. Д.; Юнаков, Сергей Федорович
  В данной статье мы подробно разберем, какие же классы жилья существуют, по каким критериям их разделяют и как не попасться на уловки девелоперов. В результате чего сформируем свою модель успешного строительно-инвестиционного проекта и сможем сделать правильный выбор при покупке жилья. In this article we will analyze in detail which housing classes exist, by what criteria they are divided and how not to get caught up in the tricks of developers. Let us clarify the immoral positions in society and residential construction and as a result we can make the right choice when buying a home.
 • Документ
  Особливості формування енергозберігаючих розумних будинків підвищеного комфорту
  (КНУБА, 2019) Царук, В. С.; Юнаков, Сергій Федорович
  У статті розглядаються проблеми проектування та типології однородинного житла досліджуються в багатьох напрямах: енергоефективності та екологічності проектних пропозицій, оптимізації планувальних рішень, впливу архітектури житла на здоров’я людини. In this article is analyzed the problems of designing and typology of homogeneous housing studied in many areas: energy efficiency and environmental friendliness of project proposals, optimization of planning decisions, the impact of housing architecture on human health.
 • Документ
  Взаємодія форми та функції в будівлях виставкового призначення
  (КНУБА, 2019) Загоровська, В. В.; Пекер, Аркадій Йосипович
  Розглянуто основні принципи взаємодії форми на функцію виставкових центрів, визначено особливості формування об’ємно планувальних та конструктивних рішень, проведена класифікація виставкових центрів. The main principles of the interaction between the form on the function of exhibition centers are considered, the peculiarities of the formation of volumetric planning and constructive decisions are determined, the classification of exhibition centers is carried out
 • Документ
  Житло інтегроване в технопарки, аналіз, порівняння та особливості
  (КНУБА, 2019) Коваленко, В. О.; Пекер, Аркадій Йосипович
  У статті розглядається варіант забезпечення житлом комплексів на основі інноваційного парку в Києві. Особливості типу житла – колівінг, аналіз світового досвіду. The article deals with the provision of housing complexes based on the innovation park in Kiev. Features of the type of housing - colloquium, analysis of the world of experience.
 • Документ
  Особливості планування центрів паралімпійської підготовки
  (КНУБА, 2019) Радченко, В. С.; Зенькович, Наталія Георгіївна
  У статті на підставі дослідження типологічної літератури та спеціалізованих джерел, здійснюється огляд сучасних концепцій побудови та функціонування паралімпійських центрів. На підставі чого запропоновані основні елементи архітектурно-планувальної структури, що можуть бути використані при проектуванні реабілітаційно-ідновлювального спортивного центру для людей з інвалідністю. In the article, based on the study of normative base, typological literature and specialized sources, an overview of modern concepts of the construction and operation of Paralympic centers is carried out. Based on this, architectural and planning solutions are proposed that can be used in designing a rehabilitation and restoration sports center for people with disabilities.
 • Документ
  Ергономічний підхід до формування архітектурного середовища
  (КНУБА, 2019) Рябець, Юлія Степанівна
  У статті розглянуто ергономічний підхід до організації архітектурного середовища та способи його реалізації. The article describes an ergonomic approach to the formation of the architectural environment and ways to achieve it
 • Документ
  Особливості формування інноваційних центрів
  (КНУБА, 2019) Гребенюк, О. В.; Зенькович, Наталія Георгіївна
  У статті досліджується особливості формування інноваційних центрів. Розглянуто сучасну проблематику спеціалізації центрів та світовий досвід. Наведені основні їх типи та задачі. The article deals with the peculiarities of the formation of innovation centers. The modern problems of specialization of centers and world experience are considered. The main types and tasks are given.
 • Документ
  Классификация конструкций жилых домов средней этажности с энергосбережением
  (КНУБА, 2019) Моради Пур Омид; Семка, Сергей Владимирович
  В статье рассмотрены вопросы влияния современных конструкций на энергоэффективность жилья средней этажности в контексте использования возобновляемых источников энергии (солнца, ветра, воды и земли), сделан первый шаг к комплексной систематизации факторов, которые влияют на формирование функционально-планировочной и объемнопространственной структуры жилых домов с ЭСТ. В работе детально проанализированы литературные источники, которые предшествовали проведенному анализу и способствовали уточнению некоторых определений и терминов, что непосредственно касаются возобновляемой энергетики в отрасли жилого строительства средней этажности. Автором осуществлена общая классификация жилья, где определено значимое место сегмента исследований – жилья средней этажности с элементами оборудования, которое отвечает требованиям современных энергоэффективных технологий. The article discusses the impact of modern structures on the energy efficiency of medium-rise housing in the context of the use of renewable energy sources (sun, wind, water and earth), the first step towards comprehensive systematization of the factors that influence the formation of the functional planning and spatial structure of residential buildings with ЕSТ. The work analyzed in detail the literary sources that preceded the analysis and contributed to the clarification of some definitions and terms that directly relate to renewable energy in the medium-rise residential construction industry. The author has carried out a general classification of housing, where a significant place in the research segment has been defined - middlerise housing with elements of equipment that meets the requirements of modern energy-efficient technologies.
 • Документ
  Особливості формування житлових груп на основі концепції сталого розвитку
  (КНУБА, 2019) Кащенко, Тетяна Олександрівна; Попова, Є. Г.
  Стаття присвячена особливостям формування сучасних житлових груп під впливом концепції сталого розвитку. The article is devoted to the peculiarities of the formation of modern residential groups under the influence of the concept of sustainable development.
 • Документ
  Сучасні кінотеатри та будівельні норми
  (КНУБА, 2019) Зенькович, Наталія Георгіївна; Алємасов, М. А.
  В статті розглядається відповідність ДБН В.2.2-16 -2005 «Культурно-видовищні та дозвільні заклади». до практики будівництва сучасних кінотеатрів. На основі аналізу першої редакції ДБН В.2.2-1-2016 та практики експлуатації сучасних кінотеатрів, наведені пропозиції, що потребують внесення у ДБН. the article deals with the compliance of DBN V.2.2-16-2005 "Cultural and entertainment and licensing institutions". to the practice of building modern cinemas. Based on the analysis of the first edition of the DBN of V.2.2-1-2016 and practices of the operation of modern cinemas, the suggestions that need to be made in the DBN are given.
 • Документ
  Особливості функціональної організації храмів Чернігівського регіону
  (КНУБА, 2019) Ященко, Олексій Федорович
  У статті розглянуто особливості функціональної організації храмів Чернігівщини, які проектувалися і будувалися в період ХVІІІ – поч. ХХ ст. На прикладах різних типів планів показана їх еволюція зі збільшенням кількості функціональних зон, які використовувались в храмових спорудах даного регіону. The article deals with the features of the functional organization of the temples of Chernigiv oblast, which were designed and built in the period of the XVIII - beginning of the ХХ century. Examples of different types of plans show their evolution with an increase in the number of functional zones used in the temple structures of the region
 • Документ
  "Зелена" архітектура в структурі житла
  (КНУБА, 2019) Козакевич, А. В.; Пекер, Аркадій Йосипович
  У статті було розглянуто основні принципи "зеленої архітектури". Проведено аналіз горизонтального та вертикального озеленення, визначення їх видів та систем The article considers the basic principles of "green architecture". The analysis of horizontal and vertical landscaping, determination of their species and systems is carried out.