Обгрунтування необхідності управління виробничим ризиком

Ескіз

Дата

2016

Автори

Бєліков, Анатолій Серафімович
Касьянов, Микола Анатолійович
Гунченко, Оксана Миколаївна
Тищенко, Юрій Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ПГАСА

Анотація

Мета .У наш час при виконанні процедур, пов’язаних із вступом України у Євросоюз і широким виходом її продукції на європейський ринок, особливої актуальності набувають методологічні питання вдосконалення системи управ-ління охороною праці (СУОП) шляхом забезпечення ризик орієнтованого підходу при оцінці стану охорони праці на об’єктах господарювання. Тому основною метою статті є дослідження шляхів і напрямів вдосконалення методів і засобів ви-значення виробничого ризику. Методика. Основою методики є розроблений ННДІОППБ проект «Концепції економічного управління охороною праці і регулювання промислової безпеки». Проблема, рішення якої передбачаються в «Концепції …» - це обмеження впливу джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище встановленими нормами за раху-нок розробки і впровадження комплексу нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію механізмів стимулювання роботодавців до поліпшення умов праці і організації виробничих процесів з ризиком аварій, нещасних випадків і профзахво-рювань у припустимих рівнях, а найманих робітників – до усвідомленого відношення щодо особистої безпеки і безпеки навко-лишніх. Результати. Дослідження, виконані в Україні за останній час, у т. ч. і за участю авторів, дещо змінили розуміння необхідності дотримання вимог міжнародних нормативних документів відносно пріоритетності показників виробничого ризи-ку щодо дійсного стану охорони праці на підприємстві. На основі результатів теоретичного і експериментального визначення його показників, отриманих за допомогою ризик орієнтованого підходу:удосконалено використанням програмного продукту з базою даних, яка постійно обновлюється, інформаційно-аналітичну складову СУОП промислового підприємства;створено розрахунково-експериментальні моделі управління безпекою проведення аварійно-відновлювальних і ремонтно-будівельних робіт по ліквідації наслідків обвалення будівельних конструкцій; удосконалено програмним продуктом СУОП для ковальсько-пресового виробництва (КПВ), що спрощує розкриття механізму формування причинно-наслідкових взає-мозв’язків процесу виникнення і зміни виробничого ризику шляхом визначення сукупного впливу на нього чинників вироб-ничого середовища і психофізіологічних можливостей людини-оператора. Наукова новизна і практична значимість. Удосконалено метод аналізу загрозливих небезпек, що ґрунтується на причинній моделі нещасного випадку і є засобом їх розпізнавання як складових виробничих систем, які характеризують взаємодію людини, машини і навколишнього середо-вища, що дозволяє представити дійсний стан цих систем як основу для визначення цілей захисту, розробки, здійснення за-ходів з охорони праці і контролю їх ефективності;удосконалено математичну модель зміни виробничого ризику на робочих місцях у КПВ впливом на нього «технічних» і «людських» відмов, що дозволяє у СУОП, з використанням «дерева несправ-ностей», визначати його показники та зони приміщення з їх зростанням при розробці планувальних особливостей розмі-щення обладнання.

Опис

Ключові слова

охорона праці, професійні захворювання, нещасні випадки, підприємство, відмови, показники виробничого ризику, методи дослідження, кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Обгрунтування необхідності управління виробничим ризиком / А. С. Бєліков, М. А. Касьянов, О. М. Гунченко, Ю. А. Тищенко // СТРОИТЕЛЬСТВО, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, МАШИНОСТРОЕНИЕ. Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Безопасность жизнедеятельности. - Вип. 93. - 2016. - С. 93-105.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset