Marketing urbanistyczny

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Kobylarczyk, Justyna
Paprzyca, Krystyna
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Nierównomierny rozwój miast maáych i Ğredniej wielkoĞci spowodowany jest miĊdzy innymi globalizacją, prywatyzacją, siáą rynku. Efektem tych zjawisk jest dewastacja zasobów miejskich , rozlewanie siĊ miast , wyludnianie starzenie siĊ w nich spoáeczeĔstwa, záa jakoĞü powietrza, przestrzeni .Miasta potrzebują nowych wizji związanych z ich rozwojem, ukierunkowanych na inwestorów, mieszkaĔców, przybyszów, oraz na wizerunek miasta. Stąd istotna rola marketingu urbanistycznego.
Опис
Ключові слова
marketing urbanistyczny, promocja miast i gmin, rozwój, zarzadzanie, administracja publiczna
Бібліографічний опис
Kobylarczyk, J. Marketing urbanistyczny / J. Kobylarczyk, K. Paprzyca // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 96 - 103. - Бібліогр. : 8 назв.