Принципи формування екологічної архітектури

Анотація
Узагальнено світовий досвід розвитку екологічної архітектури, визначені основні принципи та прийоми її формоутворення. The article discusses the relevance of ecological architecture, the principles and methods of its implementation. Ecological architecture is a new way of life, a new vector of thinking
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, екологічна архітектура, світовий досвід, ресурсозбереження, втілення в практику, ecological architecture, world experience, resource conservation, implementation in practice
Бібліографічний опис
Кавецька Н. С. Принципи формування екологічної архітектури / Н. С. Кавецька, В. В. Самойлович, С. Ф. Юнаков / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 489 - 495. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання