System wyborczy do samorządów terytorialnych

Ескіз

Дата

2017

Автори

Zaradny, Ryszard

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Termin „demokracja” jest wieloznaczny i czĊsto naduĪywany. Konkretne formy demokracji tworzone byáy w zaleĪnoĞci od uwarunkowaĔ spoáeczno- ekonomicznych, jak i utrwalonych struktur paĔstwowych oraz wzorców dziaáDĔ politycznych. Od początku XX wieku za niezbĊdny dla uznania okreĞlonego systemu za demokratyczny uznaje siĊ pluralizm we wspóázawodnictwie o polityczne mandaty i stanowiska kierownicze14. Z kolei tylko demokracja jest w stanie zagwarantowaü w peáni respektowanie praw wyborczych15

Опис

Ключові слова

demokracja, wybory

Бібліографічний опис

Zaradny Ryszard. System wyborczy do samorządów terytorialnych / Ryszard Zaradny // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 106 - 114. - Бібліогр. : 24 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset