Проблеми забудови в історичних містах України і аналіз польського досвіду

Ескіз

Дата

2017

Автори

Івашко, Юлія Вадимівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

W artykule podjĊto problem zachowania starej zabudowy historycznych miast Ukrainy i naruszenia reguá budownictwa w strefach ochrony. Gáówny problem dziĞ jest związany z tym, Īe prawodawcze wymogi, które wyznaczają reguáy budownictwa w historycznych strefach, nie wykonują siĊ, masowoznieksztaácają siĊ i rujnują siĊ pomniki architektury. ZáRĪ\áo siĊ negatywne doĞwiadczenie rujnacji niepracujących przemysáowych obiektów, w tym i pomników architektury, dla budownictwa na ich miejscu wspóáczesnych komercyjnych budowl. Jest przeanalizowane doĞwiadczenie zachowania spuĞcizny i dostosowania historycznych przemysáowych budowl pod wspóáczesną funkcjĊ w miastach Polski. W tym wypadku, kiedy przemysáowy obiekt jest pomnikiem architektury, jego fronty zachowują siĊ, a wewnątrz dzieje siĊmienianie plan z cząstkowym zachowaniem pierwotnych konstrukcji i sprzĊtu. Istnieje doĞwiadczenie dostosowania takich budowl pod elitarne mieszkanie, handlowe strefy, art-objekty, hotele. W miastach Polski budownictwo drapaczy prowadzi siĊ poza zasiĊgiem historycznych otulin, a same obiekty, nowatorskie po obrazie, są akcentami, co wydziela pewną czĊĞü miejskiego obszaru. Na przykáadzie kilku drapaczy obok Dworcu kolejowego Centralnego w Warszawie pokazano, jak byáo sformowane nowe akcentowe centrum wspóáczesnej Warszawy.

Опис

Ключові слова

problemy zabudowy, проблеми забудови, historyczne miasta, історичні міста, doĞwiadczenie,, przemiana funkcji, wspóáczesne dostosowanie

Бібліографічний опис

Івашко Ю. В. Проблеми забудови в історичних містах України і аналіз польського досвіду / Ю. В. Івашко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 13-19. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset