Ochrona zabytków województwa jako waĪny czynnik rozwoju Maáopolski (w Ğwietle zapisów polskiej Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

Ескіз

Дата

2018

Автори

Dominika KuĞnierz-Krupa

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Zabytki architektury i urbanistyki stanowią waĪny element dziedzictwa kulturowego kaĪdego województwa. Na terenie Maáopolski leĪy szczególnie wiele wartoĞciowych oĞrodków z ponadprzeciĊtnym zasobem kulturowym. Są to zarówno historyczne zespoáy urbanistyczne, ruralistyczne jak i zespoáy rezydencjonalno-ogrodowe czy kalwarie. Troska o ich ochronĊ i rewaloryzacjĊ, a takĪe zachowanie dla przyszáych pokoleĔ wynikające z idei zrównowaĪonego rozwoju jest obowiązkiem ZáDĞcicieli tych obiektów, spoáecznoĞci lokalnych, a takĪe sáXĪb konserwatorskich i wáadz samorządowych.

Опис

Ключові слова

spoáecznoĞci lokalnych, element dziedzictwa kulturowego kaĪdego województwa

Бібліографічний опис

Dominika KuĞnierz-Krupa. Ochrona zabytków województwa jako waĪny czynnik rozwoju Maáopolski (w Ğwietle zapisów polskiej Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) / Dominika KuĞnierz-Krupa // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 22 - 28. - Бібліогр. : 12 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset