Роль водно-природних ландшафтів у регіональному розвитку України

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Важливими природними водними об’єктами є річки та території їх басейнів, які потребують раціональної природоохоронної, екологовідповідальної архітектурно-ландшафтної організації [1]. Науковим дослідженням та теоретичним розробкам, пов'язаним з вивченням прирічкових територій, присвячено роботи багатьох фахівців різних галузей науки та практики, які спрямовані на вирішення як галузевих проблем, так і окремих аспектів освоєння прирічкових територій.
Опис
Ключові слова
водно-природний ландшафт, регіональний розвиток України
Бібліографічний опис
Рубан Л. І. Роль водно-природних ландшафтів у регіональному розвитку України / Л. І. Рубан // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 71-76. - Бібліогр. : 11 назв.