Ліквідація економічного впливу поляків в губерніях правобережної України після січневого повстання 1863 р

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Після скасування кріпацтва основним критерієм соціально-економічної значущості стають земельні володіння, тим більше, що до початку XX ст. Правобережна Україна була аграрним краєм. Тому економічна могутність у пореформені роки багато в чому залежала саме від розмірів земельної власності. Станом на 1863 р. середній розмір поміщицького землеволодіння становив у Правобережній Україні 895,6 дес. [1, c. 49]. Отже, для регіону залишалось характерним існування крупного землеволодіння латифундійного типу.
Опис
Ключові слова
січневе повстання 1863 року, ліквідація економічного впливу поляків
Бібліографічний опис
Криськов А. А. Ліквідація економічного впливу поляків в губерніях правобережної України після січневого повстання 1863 р. / А. А. Криськов // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. : зб. матеріалів / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – С. 264-269. - Бібліогр. : 26 назв.