Вип. 33

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/359

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 28
 • Документ
  Концептуальна модель випуску інноваційного продукту, що базується на креативному потенціалі команди проекту
  (КНУБА, 2018) Войтушенко, Анастасія Андріївна
  Наведено концептуальну модель випуску інноваційного продукту, що базується на креативному потенціалі команди проекту. Розглянуто принципи формування креативного потенціалу колективу. Визначено поняття латерального мислення та його роль у формуванні креативного потенціалу команди. Досліджено поняття компетентності, її складові та взаємозв’язок між ними, а також їх вплив на формування креативного потенціалу команди проекту.
 • Документ
  Екологічні аспекти використання альтернативних палив для потреб теплопостачання населених пунктів України
  (КНУБА, 2018) Предун, Костянтин Миронович
  Системи централізованого теплопостачання населених пунктів України сьогодні є прикладом неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у державі. Заміна основного палива (природного газу) для потреб джерел теплоти альтернативним дає економію коштів місцевих бюджетів в умовах децентралізації державного управління (за рахунок різниці цін природного газу та інших органічних палив). Водночас лише такі заходи породжують ряд інших проблем. Збільшення забруднення навколишнього природного середовища – одна з них. Досліджено шляхи підвищення енергоефективності та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві з метою зменшення викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферу. На основі виконаних розрахунків визначена пріоритетність заходів. Їх реалізація дозволяє залишити в якості основного органічного палива для потреб централізованого теплопостачання найбільш екологічне – природний газ.
 • Документ
  Інформаційна технологія формування організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО
  (КНУБА, 2018) Цюцюра, Микола Ігорович; Цюцюра, Світлана Володимирівна; Криворучко, Олена Володимирівна
  Важливими завданнями закладів вищої освіти є розробка адаптованих та динамічних інформаційних систем і технологій розвитку освіти. Для аналізу складних процесів навчальної сфери при швидкій зміні ситуацій, подій доцільно використовувати ситемний аналіз, який дозволяє своєчасно передбачити, прогнозувати ситуацію і давати їй оцінку за характерними властивостями та особливостями фізичної природи підсистем та автентичних елементів. Обґрунтовано доцільність розроблення інформаційної технології управління розвитком змісту освіти з урахуванням протилежно спрямованих процесів внутрішньої інтеграції та зовнішньої адаптації в умовах динамічного оточення та невизначеності ринку.
 • Документ
  Збір інформації про результати наукових досліджень українських вчених
  (КНУБА, 2018) Андрашко, Юрій Васильович
  Створення та наповнення бази даних інформацією про результати наукових досліджень українських науковців є актуальною задачею, розв’язання якої сприяє покращенню оцінювання результатів та управління науковою діяльністю. Розроблено методи збирання інформації про результати наукових досліджень із відкритих джерел інформації. Розглянуто використання цих методів на прикладі алгоритму збирання інформації про публікації певного науковця в наукометричній базі даних SCOPUS. Описано структуру мікросервісу збору інформації про результати наукових досліджень та API імпорту, які є складовими частинами інформаційно-аналітичної системи «База науковців України». Здійснено збір інформації про 221893 публікації та 1331938 цитувань українських науковців з різних відкритих джерел. Зібрана інформація є основою для подальших наукових досліджень науково-дослідної діяльності українських науковців.
 • Документ
  Оцінка навантажень в зоні ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба
  (КНУБА, 2018) Гужевський, Ігор Віталійович; Солодей, Іван Іванович
  Ендопротезування на сьогодні є широко поширеним способом лікування захворювань опорно-рухового апарату. Імплантація штучного суглоба дозволяє усунути больовий синдром, забезпечити опороздатність кінцівки, відновити рухи в суглобі. На сьогодні немає повного розуміння реальних процесів, що визначають біомеханічну поведінку штучних суглобів в реальних фізіологічних умовах при різних анатомічних варіантах будови суглобових структур. Тому вивчення поведінки системи імплант-кістка методами математичного аналізу набуває все більшого значення. Побудована на основі методу скінченних елементів біомеханічна модель системи кістка-ендопротез використовується для оцінки різних умов закріплення об'єкта у просторі, умов розташування ендопротеза. Проведено комплексний аналіз напружено-деформованого стану, визначені найбільш навантажені зони кульшового суглоба, принципи сумісної роботи конструкції.2
 • Документ
  Формалізований контур девелопменту будівельних проектів рекреаційно-продуктивного відновлення територій
  (КНУБА, 2018) Чернишев, Денис Олегович; Дружинін, Максим Андрійович
  Обґрунтовано методології та прикладний інструментарій організації «біосферосумісного будівництва», що реалізуються у форматі сучасного будівельного девелопменту, з врахуванням оновлюваних національних стандартів екологічного та енергоощадного будівництва. Зазначений інструментарій формалізовано пов’язує тривалість, ресурсомісткість, організаційно-технологічні та функціональні характеристики реалізації будівельного проекту з мультифакторною аналітичною основою забезпечення біосферо сумісності будівництва. Одним з критеріїв біосферосумісності будівництва та екологізації середовища в сучасному розумінні стало створення санітарно-захисних зон промислових підприємств, що мало гарантувати охорону здоров’я населення від шкідливого впливу викидів промисловості та інших джерел забруднення довкілля. Докорінна зміна якості та техніко-технологічних характеристик санітарно-захисних зон промислових підприємств в постіндустріальний період; оцінка впливу території на компактність міського плану та систему міських інженерно-транспортних комунікацій привела до зміни відношення до міської території як до ресурсу, який має високу товарну вартість. Розроблено теоретико-методичні та прикладні передумови адаптації організаційно-технологічного інструментарію девелопменту будівельних проектів для рекреаційно-продуктивного відновлення територій.
 • Документ
  Підвищення ефективності календарного планування житлового будівництва
  (КНУБА, 2018) Алтухова, Дар’я В’ячеславівна
  Аналіз своєчасності виконання робіт у будівництві свідчить, що через негативний вплив на процес будівельно-монтажних робіт випадкових факторів, багато проектів завершуються з запізненням. Розуміння причинно-наслідкових зв'язків, на яких ґрунтується механізм роботи даної моделі, дає можливість прогнозувати процес з більш високою точністю. При проведенні дослідження причинно-наслідкових зв'язків у процесі житлового будівництва було виявлено і систематизовано фактори, які впливають на процес будівництва. Розроблено діаграму, яка показує вплив різних факторів на процес будівництва, їх важливість та взаємозв’язок, що полегшує сприйняття будівництва об’єкта як єдиного цілого механізму, полегшує контроль процесу житлового будівництва. Така діаграма дозволяє виявити ключові взаємозв'язки між різними факторами, сприяє визначенню головних факторів, що найбільше впливають на розвиток виявленої проблеми. Правильна оцінка кожного фактору та їх взаємного впливу в календарному плануванні будівництва дозволить підвищити його ефективність. Виявивши причинно-наслідкові зв'язки, стає можливим точніше прогнозувати весь процес зведення об'єкта при оптимальних техніко- економічних показниках.
 • Документ
  Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної організації на базі раціонального управління
  (КНУБА, 2018) Савенко, Володимир Іванович; Доценко, Сергій Ілліч; Клюєва, Вікторія Василівна; Пальчик, Сергій Петрович
  Ефективний розвиток систем управління є одним з найважливіших напрямів підвищення ресурсного потенціалу будівельних організацій. Існуючі засоби оцінки здебільшого базуються на кількох підходах. Тому головною проблемою є формування критерію оптимальності системи управління і закономірностей його використання в різних окремих задачах. А для оцінювання ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Випробувані на практиці методи довели ефективність успішного функціонування будь-яких сучасних систем управління будівництвом, до діяльності яких залучена людина. Такими методами є науковий менеджмент організації, системи управління якістю, згідно з міжнародними стандартами ISO 9001-2015, та моделі досконалості EFQM. Свідоме і добросовісне їх застосування, як показує досвід передових підприємств, дозволяє підняти рівень ділової досконалості до рівня 450-500 балів за 1000-бальною шкалою EFQM.
 • Документ
  Змістовно-контекстуальне поле та проблематика відтворення інтелектуального капіталу на рівні будівельних підприємств
  (КНУБА, 2018) Зінченко, Мирослава Михайлівна
  Обґрунтовано необхідність відтворення інтелектуального капіталу на рівні будівельних підприємств в умовах переходу до нового інтелектуально-інформаційного етапу суспільного розвитку з домінуванням нових сучасних технологій. Досліджено вплив екзогенних та ендогенних факторів на процес формування, розвитку та відтворення інтелектуального капіталу будівельних підприємств. Проаналізовано проблематику відтворення інтелектуального капіталу будівельних підприємств і дано пропозиції щодо їх вирішення.
 • Документ
  Методологія створення експертної оцінки автоматизованої системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва
  (КНУБА, 2018) Терентьєв, Олександр Олександрович; Шабала, Євгенія Євгенівна; Доля, Олена Вікторівна; Чередніченко, Данило Олегович
  Одним з напрямків, що базуються на експертній обробці даних, в реалізації комплексу задач з безпечної експлуатації будівель і споруд є методика побудови експертної оцінки обстеження технічного стану. При побудові експертної оцінки формується експертна група, яка після проведення попереднього огляду будівлі та визначення необхідних обсягів робіт, на другому етапі обстеження визначає дефекти та пошкодження основних конструктивних елементів будівлі. Перевага цього підходу полягає в завданні створення експертних методів та моделей оцінювання технічного стану; дослідженні інтелектуальної технології при реалізації інформаційної системи обстеження та оцінки технічного стану; проведення досліджень експертних систем. Розглянутий в статті підхід сприяє визначеності при розпізнаванні станів конструкцій будівель в умовах обмеженості та неточності вхідної інформації. В сукупності з імовірнісними підходами та методами теорії інформації нечітких множин розглянутий підхід додає впевненості експерту (при обґрунтуванні необхідних рішень) про ступінь та глибину інженерного втручання в систему з метою приведення її в нормальний технічний стан.