Вип. 33

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 28
 • Документ
  Концептуальна модель випуску інноваційного продукту, що базується на креативному потенціалі команди проекту
  (КНУБА, 2018) Войтушенко, Анастасія Андріївна
  Наведено концептуальну модель випуску інноваційного продукту, що базується на креативному потенціалі команди проекту. Розглянуто принципи формування креативного потенціалу колективу. Визначено поняття латерального мислення та його роль у формуванні креативного потенціалу команди. Досліджено поняття компетентності, її складові та взаємозв’язок між ними, а також їх вплив на формування креативного потенціалу команди проекту.
 • Документ
  Екологічні аспекти використання альтернативних палив для потреб теплопостачання населених пунктів України
  (КНУБА, 2018) Предун, Костянтин Миронович
  Системи централізованого теплопостачання населених пунктів України сьогодні є прикладом неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у державі. Заміна основного палива (природного газу) для потреб джерел теплоти альтернативним дає економію коштів місцевих бюджетів в умовах децентралізації державного управління (за рахунок різниці цін природного газу та інших органічних палив). Водночас лише такі заходи породжують ряд інших проблем. Збільшення забруднення навколишнього природного середовища – одна з них. Досліджено шляхи підвищення енергоефективності та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві з метою зменшення викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферу. На основі виконаних розрахунків визначена пріоритетність заходів. Їх реалізація дозволяє залишити в якості основного органічного палива для потреб централізованого теплопостачання найбільш екологічне – природний газ.
 • Документ
  Інформаційна технологія формування організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО
  (КНУБА, 2018) Цюцюра, Микола Ігорович; Цюцюра, Світлана Володимирівна; Криворучко, Олена Володимирівна
  Важливими завданнями закладів вищої освіти є розробка адаптованих та динамічних інформаційних систем і технологій розвитку освіти. Для аналізу складних процесів навчальної сфери при швидкій зміні ситуацій, подій доцільно використовувати ситемний аналіз, який дозволяє своєчасно передбачити, прогнозувати ситуацію і давати їй оцінку за характерними властивостями та особливостями фізичної природи підсистем та автентичних елементів. Обґрунтовано доцільність розроблення інформаційної технології управління розвитком змісту освіти з урахуванням протилежно спрямованих процесів внутрішньої інтеграції та зовнішньої адаптації в умовах динамічного оточення та невизначеності ринку.
 • Документ
  Збір інформації про результати наукових досліджень українських вчених
  (КНУБА, 2018) Андрашко, Юрій Васильович
  Створення та наповнення бази даних інформацією про результати наукових досліджень українських науковців є актуальною задачею, розв’язання якої сприяє покращенню оцінювання результатів та управління науковою діяльністю. Розроблено методи збирання інформації про результати наукових досліджень із відкритих джерел інформації. Розглянуто використання цих методів на прикладі алгоритму збирання інформації про публікації певного науковця в наукометричній базі даних SCOPUS. Описано структуру мікросервісу збору інформації про результати наукових досліджень та API імпорту, які є складовими частинами інформаційно-аналітичної системи «База науковців України». Здійснено збір інформації про 221893 публікації та 1331938 цитувань українських науковців з різних відкритих джерел. Зібрана інформація є основою для подальших наукових досліджень науково-дослідної діяльності українських науковців.
 • Документ
  Оцінка навантажень в зоні ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба
  (КНУБА, 2018) Гужевський, Ігор Віталійович; Солодей, Іван Іванович
  Ендопротезування на сьогодні є широко поширеним способом лікування захворювань опорно-рухового апарату. Імплантація штучного суглоба дозволяє усунути больовий синдром, забезпечити опороздатність кінцівки, відновити рухи в суглобі. На сьогодні немає повного розуміння реальних процесів, що визначають біомеханічну поведінку штучних суглобів в реальних фізіологічних умовах при різних анатомічних варіантах будови суглобових структур. Тому вивчення поведінки системи імплант-кістка методами математичного аналізу набуває все більшого значення. Побудована на основі методу скінченних елементів біомеханічна модель системи кістка-ендопротез використовується для оцінки різних умов закріплення об'єкта у просторі, умов розташування ендопротеза. Проведено комплексний аналіз напружено-деформованого стану, визначені найбільш навантажені зони кульшового суглоба, принципи сумісної роботи конструкції.2
 • Документ
  Формалізований контур девелопменту будівельних проектів рекреаційно-продуктивного відновлення територій
  (КНУБА, 2018) Чернишев, Денис Олегович; Дружинін, Максим Андрійович
  Обґрунтовано методології та прикладний інструментарій організації «біосферосумісного будівництва», що реалізуються у форматі сучасного будівельного девелопменту, з врахуванням оновлюваних національних стандартів екологічного та енергоощадного будівництва. Зазначений інструментарій формалізовано пов’язує тривалість, ресурсомісткість, організаційно-технологічні та функціональні характеристики реалізації будівельного проекту з мультифакторною аналітичною основою забезпечення біосферо сумісності будівництва. Одним з критеріїв біосферосумісності будівництва та екологізації середовища в сучасному розумінні стало створення санітарно-захисних зон промислових підприємств, що мало гарантувати охорону здоров’я населення від шкідливого впливу викидів промисловості та інших джерел забруднення довкілля. Докорінна зміна якості та техніко-технологічних характеристик санітарно-захисних зон промислових підприємств в постіндустріальний період; оцінка впливу території на компактність міського плану та систему міських інженерно-транспортних комунікацій привела до зміни відношення до міської території як до ресурсу, який має високу товарну вартість. Розроблено теоретико-методичні та прикладні передумови адаптації організаційно-технологічного інструментарію девелопменту будівельних проектів для рекреаційно-продуктивного відновлення територій.
 • Документ
  Підвищення ефективності календарного планування житлового будівництва
  (КНУБА, 2018) Алтухова, Дар’я В’ячеславівна
  Аналіз своєчасності виконання робіт у будівництві свідчить, що через негативний вплив на процес будівельно-монтажних робіт випадкових факторів, багато проектів завершуються з запізненням. Розуміння причинно-наслідкових зв'язків, на яких ґрунтується механізм роботи даної моделі, дає можливість прогнозувати процес з більш високою точністю. При проведенні дослідження причинно-наслідкових зв'язків у процесі житлового будівництва було виявлено і систематизовано фактори, які впливають на процес будівництва. Розроблено діаграму, яка показує вплив різних факторів на процес будівництва, їх важливість та взаємозв’язок, що полегшує сприйняття будівництва об’єкта як єдиного цілого механізму, полегшує контроль процесу житлового будівництва. Така діаграма дозволяє виявити ключові взаємозв'язки між різними факторами, сприяє визначенню головних факторів, що найбільше впливають на розвиток виявленої проблеми. Правильна оцінка кожного фактору та їх взаємного впливу в календарному плануванні будівництва дозволить підвищити його ефективність. Виявивши причинно-наслідкові зв'язки, стає можливим точніше прогнозувати весь процес зведення об'єкта при оптимальних техніко- економічних показниках.
 • Документ
  Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної організації на базі раціонального управління
  (КНУБА, 2018) Савенко, Володимир Іванович; Доценко, Сергій Ілліч; Клюєва, Вікторія Василівна; Пальчик, Сергій Петрович
  Ефективний розвиток систем управління є одним з найважливіших напрямів підвищення ресурсного потенціалу будівельних організацій. Існуючі засоби оцінки здебільшого базуються на кількох підходах. Тому головною проблемою є формування критерію оптимальності системи управління і закономірностей його використання в різних окремих задачах. А для оцінювання ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Випробувані на практиці методи довели ефективність успішного функціонування будь-яких сучасних систем управління будівництвом, до діяльності яких залучена людина. Такими методами є науковий менеджмент організації, системи управління якістю, згідно з міжнародними стандартами ISO 9001-2015, та моделі досконалості EFQM. Свідоме і добросовісне їх застосування, як показує досвід передових підприємств, дозволяє підняти рівень ділової досконалості до рівня 450-500 балів за 1000-бальною шкалою EFQM.
 • Документ
  Змістовно-контекстуальне поле та проблематика відтворення інтелектуального капіталу на рівні будівельних підприємств
  (КНУБА, 2018) Зінченко, Мирослава Михайлівна
  Обґрунтовано необхідність відтворення інтелектуального капіталу на рівні будівельних підприємств в умовах переходу до нового інтелектуально-інформаційного етапу суспільного розвитку з домінуванням нових сучасних технологій. Досліджено вплив екзогенних та ендогенних факторів на процес формування, розвитку та відтворення інтелектуального капіталу будівельних підприємств. Проаналізовано проблематику відтворення інтелектуального капіталу будівельних підприємств і дано пропозиції щодо їх вирішення.
 • Документ
  Методологія створення експертної оцінки автоматизованої системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва
  (КНУБА, 2018) Терентьєв, Олександр Олександрович; Шабала, Євгенія Євгенівна; Доля, Олена Вікторівна; Чередніченко, Данило Олегович
  Одним з напрямків, що базуються на експертній обробці даних, в реалізації комплексу задач з безпечної експлуатації будівель і споруд є методика побудови експертної оцінки обстеження технічного стану. При побудові експертної оцінки формується експертна група, яка після проведення попереднього огляду будівлі та визначення необхідних обсягів робіт, на другому етапі обстеження визначає дефекти та пошкодження основних конструктивних елементів будівлі. Перевага цього підходу полягає в завданні створення експертних методів та моделей оцінювання технічного стану; дослідженні інтелектуальної технології при реалізації інформаційної системи обстеження та оцінки технічного стану; проведення досліджень експертних систем. Розглянутий в статті підхід сприяє визначеності при розпізнаванні станів конструкцій будівель в умовах обмеженості та неточності вхідної інформації. В сукупності з імовірнісними підходами та методами теорії інформації нечітких множин розглянутий підхід додає впевненості експерту (при обґрунтуванні необхідних рішень) про ступінь та глибину інженерного втручання в систему з метою приведення її в нормальний технічний стан.
 • Документ
  Забезпечення надійності оптичних кабелів на лінійних спорудах мереж зв’язку
  (КНУБА, 2018) Гордієнко, Сергій Борисович; Манько, Олександр Олексійович; Манько, Володимир Олександрович; Скубак, Олександр Миколайович
  Розглянуто вимоги до надійності волоконно-оптичних ліній зв’язку при застосуванні технологій передавання, що використовують спектральне розділення каналів. Показано, що застосування таких технологій накладає підвищені вимоги до надійності оптичного волокна у складі оптичного кабелю. Причиною є значне підвищення інформаційно-пропускної здатності лінії та відповідно втрат інформації у випадку аварійних ситуацій. Наведено розрахунки, результати яких підтверджують залежність часу життя оптичного волокна від натягу після прокладання. Надано рекомендації, згідно з якими пропонується для прокладання оптичного кабелю переважно застосовувати метод задування кабелю в поліетиленову трубу. Це дозволить набагато зменшити навантаження на кабель під час прокладання та уникнути надмірних навантажень на волокно. Проведене дослідження залежності часу життя оптичного волокна від вигину. Запропоновано метод розрахунку відносного видовження оптичного волокна в залежності від радіуса вигину. Надані рекомендації з вибору радіуса вигину волокна при проектуванні оптичних мереж з метою підвищення їх надійності. Розроблено метод індикації доступу до оптичної муфти.
 • Документ
  Преобразования цифрового изображения дефекта типа "трещина"
  (КНУБА, 2018) Горда, Елена Владимировна
  При разработке и исследовании систем технической диагностики состояния объекта строительства для неразрушающего контроля с целью выявления различных дефектов, включая трещины, применяются методы искусственного интеллекта, в частности методы кластерного анализа цифровых изображений. Учитывая, что современные web-камеры отображают широкий диапазон цветов, применяется упрощение в воспроизведении, при этом возможна потеря информации на этапе преобразований изображения. Поэтому обработка таких зображений требует значительных ресурсов. В работе определяются и исследуются преобразования изображения, содержащего дефект типа «трещина» (ИЗОДТТ) для цифровых изображений объектов строительства. Определена возможность преобразований относительно цифрового изображения и сохранения свойств изображения при их применении. Работа выполнена в рамках кластерного анализа ИЗОДТТ и ориентирована на разработку методов построения алгоритмов распознавания и идентификации трещин на строительных объектах. Для описанных преобразований проведены исследования по их наблюдаемости на цифровых изображениях, а также по наблюдаемости инвариантов преобразований. Описана структура многообразия ДТТ как двупараметрической полугруппы с единицей.
 • Документ
  Застосування BIM -технології для створення цифрової моделі території під забудову
  (КНУБА, 2018) Гончаренко, Тетяна Андріївна
  Інформаційне моделювання (BIM-технологія) для просторово-розподілених об'єктів, одним з яких є територія під забудову, має коротшу історію свого застосування, ніж для просторово-локалізованих (вертикальних) об'єктів, яким є окрема будівля. Це пов'язано з тим, що для проектування будівельного майданчика задіяно багато технологічно різнорідних спеціалізацій, а наявне програмне забезпечення не дозволяє мати єдине інформаційне ядро або універсальний формат передачі даних. На сьогодні ці проблеми вирішені лише частково, але досвід застосування BIM для будівель показує, що наявні програмні та технологічні обмеження можна обійти шляхом правильної організації BIM-процесу з урахуванням всіх сучасних можливостей інформаційних систем. BIM-технологія виводить моделювання території під забудову на новий технологічний рівень, що дозволяє підвищити якість, обґрунтованість та ефективність прийняття проектних рішень. Потрібен новий підхід до організації робіт з метою підтримки процесу створення та передачі інформації у цифровому вигляді, а також її повторного багаторазового використання на різних етапах життєвого циклу будівельного майданчика.
 • Документ
  Моделі оптимізації організаційних процесів будівельного виробництва підрядних підприємств України
  (КНУБА, 2018) Радкевич, Анатолій Валентинович; Арутюнян, Ірина Андріївна; Сайков, Данило Володимирович
  У сучасних умовах розвитку будівельного сектору на ринку України виникає необхідність в оптимізації організаційного процесу будівельного виробництва на всіх його етапах. Така потреба обґрунтовується низкою визначальних чинників, зокрема відсутністю структурованості організаційних процесів, оперативної роботи функціонального апарату будівельного виробництва, чіткого взаємоув’язання вхідних даних і кінцевих результатів (продуктів) учасників виробництва. Актуальним є наукове обґрунтування і вирішення проблеми оптимізації організаційних процесів будівельного виробництва, що дозволить мінімізувати строки зведення об’єктів і вартісні показники виробництва, підвищити рівень ефективності діяльності вітчизняних підрядних організацій. Визначено характерні ознаки вітчизняних підприємств з врахуванням сучасної кон’юктури будівельного ринку. Розглянуто математичні моделі оптимізації процесів організації будівельного виробництва. Показано доцільність впровадження програмних модулей як іноваційної моделі оптимізації для вирішення організаційних завдань будівельного виробництва.
 • Документ
  Підхід до побудови відкритої бази моделей СППР з оцінки інвестиційних проектів техногенної безпеки
  (КНУБА, 2018) Красовська, Ганна Валеріївна; Ізмайлова, Ольга Василівна
  В умовах сьогодення суттєво зріс рівень терористичної й техногенної небезпеки для населення і територій України. Водночас експертами зазначається значне зростання альтернативних пропозицій інноваційних продуктів (ІП) техногенної безпеки. В процесі аналізу, оцінки та прогнозування динаміки впровадження та подальшого вдосконалення ІП необхідно розглядати та враховувати їх різноаспектні властивості. На сьогодні одним з найперспективніших напрямів у вирішенні питань аналізу слабкоструктурованих даних великого об’єму та раціонального використання інтуїції, досвіду і знань експертів у предметній області є системи підтримки прийняття рішень (СППР), що ґрунтуються на застосуванні сценарного аналізу та технологічного передбачення. Було проаналізовано існуючі підходи до створення динамічної СППР з оцінки інвестиційних проектів техногенної безпеки, запропоновано архітектуру такої системи. Значну увагу приділено засадам побудови системи керування базою моделей відкритого типу, яка дозволяє завантажувати в систему моделі, шукати та обирати адекватні моделі, проводити їх налаштування та інтеграцію в єдиний сценарій. Наведено результати практичної програмної реалізації запропонованого архітектурного рішення.
 • Документ
  Аналіз застосування моделей і методів проектного підходу до управління проектами забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури
  (КНУБА, 2018) Шкуро, Максим Юрійович
  Означено проблему підвищення ефективності муніципальної інфраструктури. Показано, що для цього доцільно використовувати проектний підхід. Виділено суттєві вимоги до побудови системи ефективного енергетичного менеджменту на муніципальному рівні. Проаналізовано наукові роботи щодо управління проектами підвищення енергоефективності. Проведено аналіз стандартів і кращої практики управління проектами за різними рівнями та аспектами управління щодо їх застосування в проектах забезпечення та підвищення енергоефективності. Виділено рівні управління – організаційний рівень, рівень проектного управління, рівень оцінки професійних здібностей менеджера проекту, рівень кращих практик. При розгляді організаційного рівня проаналізовано стандарти: OPM3, IPMA OCB, P3M3, P2M тощо. При розгляді проектного рівня проаналізовано стандарти: PMBoK, PRINCE2, ISO 21500:2012, “The APM Body of Knowledge”. При розгляді рівня оцінки професійних здібностей керівника проекту проаналізовано стандарти PMCDF та IPMA ICB 4.0. Також виділені кращі практики щодо методів управління та оцінки проектів, портфелів і програм. За результатами аналізу визначено складові стандартів, які доцільно використовувати в проектах забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури.
 • Документ
  Теоретическое обоснование путей повышения эффективности функционирования морских портов Украины на основе методологий управления проектами
  (КНУБА, 2018) Чернова, Людмила Сергеевна
  Рассмотрена существующая структура управления морскими портами Украины с анализом ограничивающих факторов ее развития. Проанализированы функции взаимосвязанных элементов системы управления, обеспечивающие достижение уставных целей компании с использованием необходимой информации, методов и техники управления. Предложена концепція формирования условий эффективного развития портовой отрасли с совершенствованием механизма взаимодействия государственных и частных структур. Исследованы некоторые технологии и подходы в области управления предприятием и инновационной деятельностью, направленные на совершенствование управленческой системы морских портов.
 • Документ
  Ідентифікація креативних завдань у проектному менеджменті з використанням гендерного підходу
  (КНУБА, 2018) Фесенко, Тетяна Григорівна; Шахов, Анатолій Валентинович; Фесенко, Галина Григорівна
  Окреслено специфіку творчої діяльності у проектних колективах. Висвітлено особливості фемінної і маскулінної логічних систем в контексті «творчої поведінки» (відповідно до National Competence Baseline, NCB). Запропонована модель творчих завдань у процесах управління проектами (відповідно до A Guide to the project management body of knowledge, PMBOK). Описана динаміка застосування творчої роботи на різних фазах життєвого циклу проекту. Зазначено, що найбільша потреба у креативності існує на фазі «ініціація» і «планування», а її специфіка проявляється у бізнес-процесах і міститься у «кишенях творчості». Запропонований гендерний фокус креативної компетенції проектного менеджера дає можливість застосовувати фемінні і маскулінні когнітивні стилі для ефективної роботи команди на усіх фазах проекту.
 • Документ
  Переваги застосування системної динаміки в управлінні проектами
  (КНУБА, 2018) Тесля, Юрій Миколайович; Кубявка, Любов Богданівна
  Практика застосування проектного управління стрімко розширюється, оскільки проекти стають невід'ємною складовою діяльності компаній як проектно-орієнтованих, що використовують системний підхід до управління проектами, так і тих, яким раніше не притаманна була така діяльність. Більшість сучасних програм та проектів орієнтована на «результат» і не враховує життєві цінності учасників, що призводить до незадоволення замовників й отримувачів благ, а також працівників своїм місцем та умовами роботи. Також спостерігається вузьконаправлений погляд на результати реалізації програм та проектів, тобто задоволення однієї потреби за рахунок втрати інших. Тому з’являється необхідність оцінки рівня розвитку наявної системи управління проектами, результатом чого може бути виявлення проблем проектного менеджменту та розробка заходів щодо їх уникнення, шляхом застосування підходу системної динаміки.
 • Документ
  Формирование портфеля проектов развития кластера с использованием гоместатического похода в биадаптивных системах управления
  (КНУБА, 2018) Оберемок, Иван Иванович; Оберемок, Наталья Васильевна; Тиминский, Александр Георгиевич
  Выделены тенденции, которые обуславливают необходимость использования кластерного подхода: децентрализация, горизонтальная организация бизнеса, партнерство вместо конкуренции, ценностный подход, использование прогрессивных технологий управления. Проанализированы публикации по кластерному и ценностному подходам. Сделан вывод, что для эффективного существования в кластере предприятиям, входящим в него, не обходимо реализовывать проекты, направленные на развитие кластера. Совокупно эти проекты разных предприятий можно объединить в портфель проектов развития кластера. Подчеркнуто значение заинтересованных сторон портфеля проектов развития кластера. Разработана математическая модель формирования портфеля проектов и ценностей заинтересованных сторон проектов развития кластера предприятий, использующих биадаптивное управление. Описано множество ценностей заинтересованных сторон кластера. Выделены понятия приоритета ценности и степени удовлетворенности ценности заинтересованной стороны кластера. Формализован портфель проектов развития кластера. Даны определения артефакта-ресурса и артефакта- продукта. Дана формула расчета приоритета проектов для заинтересованной стороны кластера. Предложена целевая функция развития кластера. Описаны перспективы дальнейших исследований.