Вип. 5

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/292

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 12
 • Документ
  Характеристика загроз економічної безпеки будівельного підприємства
  (КНУБА, 2009) Молодід, О. О.
  Сформулювати основні загрози економічні безпеці підприємства, зокрема будівельного. Визначити, який саме підрозділ підприємства відповідальний за створення тих чи інших загроз.
 • Документ
  Моделі і методи оцінки ризиків в інвестиційних будівельних проектах в умовах невизначеності
  (КНУБА, 2009) Теренчук, С. А.; Єременко, Б. М.; Журибеда, Д. Б.
  Практика реалізації реальних інвестиційних будівельних проектів (ІБП) свідчить про те, що вплив факторів невизначеності призводить до виникнення непередбачуваних ситуацій, що в свою чергу призводить до неочікуваних витрат, навіть в тих проектах, які спочатку були визнані економічно обґрунтованими. Таке трапляється через те, що непередбачені або малоймовірні негативні сценарії розвитку ІБП все ж таки можуть відбутися і завадити реалізації проекту. Саме тому аналіз моделей і методів оцінки економічної ефективності ІБП в умовах невизначеності є актуальним і доцільним.
 • Документ
  Методика дослідження та обробка інформації для оцінки надійності роботи вантажопідіймальної техніки
  (КНУБА, 2009) Пиляєв, Р. С.
  Сучасні будівельні машини до яких відносяться крани, являють собою досить складні об'єкти, що складаються із багатьох взаємозалежних елементів різної конструкції й принципів дії: металеві конструкції, тягові органи, механічні передачі, двигуни, електричні й гідравлічні системи. Тому в них зустрічаються практично всі види відмов, які залежно від природи виникнення й характеру протікання процесів, що передують відмовам, можна розділити на два основні види: поступові й раптові відмови.
 • Документ
  Оцінка та аналіз конструктивних і технологічних параметрів грохота
  (КНУБА, 2009) Орищенко, С. В.
  Сучасні технології переробки сировини потребують високої точності і ефективності класифікації по крупності, значної інтенсивності процесу при низьких експлуатаційних затратах. Сортування за допомогою вібрації є одним з розповсюджених технологічних процесів при переробці будівельних матеріалів. Існуючі вібраційні машини невповній мірі відповідають сучасним вимогам і тому виникає задача оцінки та аналізу конструктивних і технологічних параметрів грохотів.
 • Документ
  Системне моделювання проектного розрахунку роторних бетонозмішувачів примусової дії
  (КНУБА, 2009) Забродський, М. М.
  В теперішній час ефективність проектування машин багато в чому залежить від швидкості та якості виконання проектних робіт. Для якісного їх здійснення необхідна розробка нових методик проектного розрахунку, які охоплюють множину машин. Існуючі методи проектування основних видів механічного обладнання не мають цих особливостей. Постала проблема в розробці методик, що ґрунтуються на принципах системного моделювання.
 • Документ
  Розробка методики розрахунку нормативів і потреб в засобах малої механізації на річну програму робіт будівельних організацій
  (КНУБА, 2009) Лівінський, О. М.; Євтушенко, В. А.
  Розробка методики розрахунку нормативів і потреби в засобах малої механізації (ЗММ) та механізованих інструментів (МІ), що дозволить забезпечити будівельні організації та підрозділи необхідними за номенклатурою та типорозмірами засобами механізації. Викладення запропонованих основних методів і розрахунків потреби в ЗММ та МІ.
 • Документ
  Оновлення методології планування освоєння об'єктів будівництва з урахуванням раціонального розподілу організаційно-технологічного навантаження між підрозділами будівельних організацій
  (КНУБА, 2009) Доненко, В. І.
  З переходом України до моделі відкритої ринкової конкуренції, істотно змінилися і ускладнилися умови реалізації та освоєння проектів будівельної галузі, що викликано, як збільшенням різноманітності організаційно-управлінських форм впливу на середовище проекту, так і змінами законодавчої та фінансово-економічної сторін функціонування ринку будівельних послуг. Безумовно, вищезазначені тенденції впливають на діяльність будівельних організацій та підприємств, по-перше на якість проектних рішень, які багато в чому визнають можливість застосування ефективних технологічних процесів. Поряд із собівартістю будівельномонтажних робіт і тривалістю будівництва на стадії проектування формується вектор основних показників діяльності будівельних підприємств.
 • Документ
  Управление и интенсификация процессов пневматического транспортирования сыпучих материалов струйным воздействием воздушного потока
  (КНУБА, 2009) Гущин, В. М.; Гущин, О. В.
  Общепризнанные, хорошо изученные и наиболее широко распространенные пневмотранспортные установки, работающие по принципу перемещения отдельных частиц в полете во взвешенном состоянии, обладают рядом существенных недостатков: относительно небольшая производительность, высокая энергоемкость процесса транспортирования, сложность очистки воздуха, значительный выброс пыли в окружающую среду
 • Документ
  Вибір та обгрунтування критеріїв ефективної роботи вібросистеми в умовах взаємодії з оброблюваним середовищем
  (КНУБА, 2009) Назаренко, Іван Іванович; Баранов, Ю. О.; Басараб, В. А.
  В умовах проектування ударно-вібраційних машин для ущільнення будівельних сумішей однією з найважливіших задач є оцінка характеру та величини енергії, що передається від робочого органу до середовища та визначення раціональних параметрів машини та середовища, що забезпечують даний процес.
 • Документ
  Аналіз кінематики щокової дробарки
  (КНУБА, 2009) Назаренко, Іван Іванович; Міщук, Є. О.
  Недосконала кінематика щокових дробарок, великі енергетичні витрати в елементах конструкції, складність багатьох конструкцій щокових дробарок та занадто велике спрощення розрахункових моделей при проектуванні спонукало до пошуку та аналізу оптимальних значень основних технічних параметрів щокових дробарок.