Вип. 25

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Подолання невизначеності в девелоперських моделях організації будівництва
  (КНУБА, 2016) Скакун, Євген Вячеславович
  У статті розглянуто трирівневу організаційно-технологічну модель підготовки будівництва, що удосконалює перелік робіт, які формуються ще на початковому етапі впровадження проекту: від документального підтвердження замовника до інших, таких як інженерної, організаційної та технологічної підготовки. Сформовано графічну сітьову модель, яка враховує зв'язки всіх учасників будівельного виробництва з врахуванням їх можливих меж відповідальності. В роботі розглянуто імітаційну модель уникнення ризику, сутність якої полягає в імітаційному або варіантному моделюванні ймовірностей змін параметрів у роботах, виявлено діапазон можливих значень параметрів робіт, які складно передбачити. У процесі дослідження було розроблено математичну модель "Багатокритеріальне коригування параметрів технологій будівництва", яка буде розраховувати альтернативний варіант вибору будівельної технології.
 • Документ
  Метаболізм як метод комплексної оцінки стану міського середовища
  (КНУБА, 2016) Патракеєв, Ігор Михайлович
  Сьогодні людство переживає "урбаністичну еру", а тому особливої гостроти набувають питання, пов’язані з ефективним управлінням енергією споживання і енергією, яка витрачається на утилізацію відходів у містах. У зв’язку з цим особливу увагу привертає концепція "енергетичного балансу" міського середовища, яка була запропонована робочою групою Всесвітньої енергетичної ради (World Energy Council): вироблена енергія повинна покривати споживану енергію. Метаболізм міського середовища це ″гаряча″ і невивчена містобудівниками проблема. Такий стан пов’язаний насамперед з тим, що метаболізм це мережа обміну речовинними, енергетичними ресурсами та інформацією. Це – реальна точка перетину природних, технологічних, соціальних, економічних процесів та їх трансформації одного в одний. Метаболізм є найважливішим інструментом пізнання реальної механіки руху ресурсів у такій складній системі, як міське середовище. Змістом статті є аналіз суттєвих енергетичних та речовинних потоків, що характеризують метаболізм міського середовища. Розглянута в статті нова енергетична парадигма допоможе у проведенні досліджень за такими напрямами, як зменшення навантаження на стан довкілля, послаблення екологічних проблем та зменшення залежно від копального палива. Методи та моделі процесів метаболізму в міському середовищі дозволять реалізувати практично концепцію сталого розвитку міського середовища, яка є розвитком вчення В.І. Вернадського про ноосферу.
 • Документ
  Дослідження ефективності впровадження альтернативних джерел електроенергії
  (КНУБА, 2016) Стеценко, Інна Вячеславівна; Зав’ялець, Юлія Анатоліївна
  Останнім часом в Україні у зв’язку з економічною кризою та зростанням цін на енергоресурси все більше значення приділяється застосуванню відновлювальних джерел енергії та розвиток технологій у цій сфері. Досліджується проблема ефективного споживання енергії альтернативних джерел, зокрема сонячної енергетики на території України. У статті запропоновано модель енергоспоживання та наведено результати дослідження ефективності впровадження проектів з генерування сонячної електроенергії фізичними особами, проаналізовано умови, які впливають на зменшення терміну окупності сонячних установок. Імітаційна модель енергоспоживання побудована з використанням стохастичної мережі Петрі. Створена модель системи електроспоживання дає можливість фізичним особам визначити для себе найбільш прибуткову стратегію споживання електроенергії.
 • Документ
  Розробка інформаційної технології проектування та контролю місцеположення мобільних об’єктів
  (КНУБА, 2016) Терентьєв, Олександр Олександрович; Баліна, Олена Іванівна; Шабала, Євгенія Євгенівна; Турушев, Олександр Сергійович
  Актуальність проведених досліджень обумовлено розробкою створення системи контролю за місцеположенням мобільних об’єктів із застосуванням геоінформаційних технологій, яка зводиться до розробки математичних моделей, методів визначення маршруту за даними GPS приймача, програмних процесорів, тобто до реалізації розробленої концептуальної моделі в реальних програмних об’єктах, в таблицях баз даних і об’єктах інтерфейсу з користувачем. Однією із проблем, що характерна для сучасного рівня інформатизації, є така можливість, як мобільність та широке впровадження і застосування різноманітних засобів зв’язку і контролю за місцеположенням різноманітних об’єктів. Для розв’язку цієї задачі застосовують так звану систему контролю за місцеположенням – GPS “Global Positioning System”. Ця система в поєднанні з можливостями ГІС дає повну інформацію, як координатну так і візуальну (положення на карті) про об’єкт, за яким ведеться спостереження. Об'єкт картографічного моделювання –це та частина об'єктивної реальності, що пізнається методом картографічного моделювання, це ті об'єктивні матеріальні явища або абстрактні та штучні конструкти, які дослідник уявляє собі як конкретну сукупність незалежних від його свідомості явищ, що підлягають вивченню.
 • Документ
  Нечіткий стратегічний підхід до вибору найвпливовіших факторів у житловому будівництві
  (КНУБА, 2016) Гайна, Георгій Анатолійович; Гончаренко, Тетяна Андріївна; Єрукаєв, Андрій Віталійович
  На сьогодні вибір міської території під житлове будівництво є складним процесом. Потрібно враховувати безліч факторів. Причому кожна конкретна територія відрізняться за впливом відповідного фактору. В одному місці рівень стану доріг задовільний, а в іншому поганий, проте є висока забезпеченість об’єктами соціальної інфраструктури. Тобто наявна неоднорідність факторів. Для вирішення цієї проблеми пропонується підхід, що об’єднує в собі два методи: SWOT-аналіз і нечіткі множини. Цей вибір обумовлений тим, що перший метод, тобто SWOT-аналіз, дозволяє побудувати певні подальші дії будівельного спрямування, що залежать від представлення впливу факторів у певній комбінації. Нечіткий метод дозволяє відійти від жорстких рамок вибору (лише так, лише ні) найвпливовіших факторів із побудованої комбінації, що є головними саме для даної території. У даній статті розглянуто етапи побудови нечіткого SWOT-аналізу для спрощення задачі врахування лише тих факторів, що мають значний вплив на дану територію, яка розглядається як претендент під майбутню житлову забудову.
 • Документ
  Геометричне моделювання поверхонь із заданими властивостями у дизайні та архітектурі
  (КНУБА, 2016) Ковальов, Сергій Миколайович; Ботвіновська, Світлана Іванівна; Золотова, Алла Василівна
  В роботі розглядається спосіб формування дискретних каркасів поверхонь за заданими вимогами у процесах дизайн-проектування та проектування криволінійних конструкцій в архітектурі. Наведено приклади формування дискретного каркасу поверхні за заданими параметрами, яка зберігає композиційні властивості заданої поверхні-прообразу.
 • Документ
  Використання методів інтеграції для створення узагальненої інформаційної моделі будівельного об’єкта
  (КНУБА, 2016) Барабаш, Марія Сергіївна; Київська, Катерина Іванівна
  Викладено сучасні принципи інформаційного моделювання будівельних об’єктів. Розглянуто різні системи автоматизованого проектування, які використовуються для створення комп'ютерних моделей будівельних об’єктів на різних стадіях проектування. Проведено аналіз наведених методів інтеграції систем автоматизованого проектування. Обґрунтовано створення нового методу інтеграції параметричної моделі на базі програмного комплексу САПФІР-3D, суть якого полягає у створенні окремого файлу, в якому міститься додаткова інформація про елементи інформаційної моделі будівельного об’єкта. Доцільність такого підходу в тому, що будівельні моделі проектуються як єдине ціле, і при зміні інформації по будь-якому елементу, автоматично змінюються параметри всіх пов’язаних з ним елементів. Також в статті наведені результати роботи створеного модуля інтеграції графічної двовимірної моделі будівлі в 3D модель.
 • Документ
  Технологічні стандарти як основа розробки відкритих систем ІТ-освіти
  (КНУБА, 2016) Цюцюра, Микола Ігорович; Резнік, Роман Сергійович
  Інформаційні технології в освітній сфері базуються на розробленні складних відкритих інформаційних систем, тобто систем, які реалізують відкриті специфікації на інтерфейси, служби і формати даних, достатні для забезпечення уніфікованого інтерфейсу користувачів, що полегшує їм перехід до системи. Програмні та апаратні компоненти такої системи повинні відповідати двом найважливішим вимогам мобільності і можливості узгодженої роботи з віддаленими компонентами, що дозволяє забезпечити сумісність різноманітних інформаційних систем. Основні принципи і правила можна об'єднати в групи. Успішне створення моделей і систем розвитку інформаційно-освітніх технологій можливе при використанні міжнародних технологій і стандартів LTSA та IMS, які найбільш сприятливі для практичної організації навчальних систем та організації управління ВНЗ.
 • Документ
  Особливості технічної реалізації системи управління бізнес-процесами торговельного підприємства
  (КНУБА, 2016) Пурський, Олег Іванович; Демченко, Роман Сергійович; Кузнєцов, Олександр Фастович
  Проведено дослідження механізму технічної реалізації системи управління бізнес-процесами торговельного підприємства. Розроблено трирівневу архітектуру інформаційної системи управління, що забезпечує комплексну автоматизацію процесів управління діяльністю торговельного підприємства. Побудовано інформаційно-логічні моделі основних бізнес-процесів торговельного підприємства. Встановлена відповідність між бізнес-процесами і функціональними модулями інформаційної системи управління торговельним підприємством.
 • Документ
  Міжнародні стандарти у підвищенні ефективності та результативності освітніх послуг
  (КНУБА, 2016) Цюцюра, Світлана Володимирівна; Криворучко, Олена Володимирівна; Цюцюра, Галина Олександрівна
  До числа стратегічних цілей освітньої сфери, а саме вищих навчальних закладів, належить розробка ефективної та адаптованої системи менеджменту якості освіти. З боку органів державного нагляду в галузі освіти необхідне застосування погоджених стандартів, керівних принципів, моделей, методів, засобів, процедур, методологій, на підставі яких здійснюватиметься оцінка ефективності цих систем. Глобальні цілі розвитку освіти у сучасному житті чітко визначені у Декларації тисячоліття ООН на період з 2015 до 2020 років. Системні основи оцінки якості освіти припускають розгляд освітнього процесу «як системи», на «вхід» якої надходить «початковий матеріал» і зовнішні ресурси, що перетворюються в процесі освітньої діяльності в «кінцевий продукт» освітньої системи.
 • Документ
  Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб'єктів у web-просторі
  (КНУБА, 2016) Білощицький, Андрій Олександрович; Миронов, Олексій Вадимович
  Визначна роль у сучасних інформаційних системах належить особливому виду інформаційних ресурсів, який називають метаданими. Бібліографічні описи використаних джерел в наукових публікаціях, різноманітні класифікатори, анотації статей – все це відноситься до метаданих. Дана стаття покликана визначити метадані наукометричних суб'єктів та їх атрибути згідно з концепцією представлення наукових публікацій в мережі інтернет, а також проаналізувати їх властивості та функції. Це також включає в себе вирішення проблеми побудови оптимальної моделі даних, метаданих суб’єктів наукометрії та їх атрибутів. Наступним етапом є створення схеми метаданих для опису інформаційної моделі наукометричних суб’єктів. Зазначені заходи нададуть змогу стандартизувати вимоги до розміщення, управління та організації наукових знань.
 • Документ
  Прикладное применение рефлекторной системы голосового управления
  (КНУБА, 2016) Егорченков, Алексей Владимирович
  С развитием компьютерных технологий способ взаимодействия со многими электронными устройствами становится все более естественным и приближенным к реальному миру. И самым естественным способом управления является голос человека. Автором предложена уникальная как по эффективности (качественно работает со свободной речью, требует затрат на создание и настройку на предметную область во много раз меньше, чем традиционные системы), так и по универсальности (можно научить любому языку, настроить на управление любыми техническими устройствами) голосовая система управления техническими устройствами, построенная на базе теории несилового взаимодействия. Она слышит свободную речь пользователя и реагирует (так, как ее научили) на информативную составляющую этой речи. Показаны возможности применения такой системы и перспективы ее развития.
 • Документ
  Сравнительние модели в условиях неопределенности для решения задач управления
  (КНУБА, 2016) Белощицкий, Андрей Александрович; Минаева, Юлия Ивановна; Филимонов, Георгий Александрович
  На основании формальных процедур рассматриваются представления универсального подмножества, имеющего свойства нечеткого множества. Поставленная задача состоит в том, чтобы показать объективное существование в составе универсального подмножества такого подмножества упорядоченных пар, которое обладает свойствами нечеткого множества. Такое подмножество в свою очередь позволяет определить нейтральную позицию, по отношению к которой определяется роль и значимость (компаративность) эвристически назначенного нечеткого множества. Установлено, что нечеткое множество, как объект, отображает человеческое представление о физической сущности и таких представлений может быть несколько.
 • Документ
  Ценностно-гомеостатический поход к оценке решений по проекту
  (КНУБА, 2016) Тесля, Юрий Николаевич; Оберемок, Иван Иванович; Оберемок, Наталья Васильевна
  Нестабильная ситуация в Украине привела к повышению уровня рискованности большинства проектов отечественных компаний, а также увеличению стоимости ключевых ресурсов. В связи с этим возросли требования к качеству принимаемых в проекте решений. Для обеспечения стабильной реализации проекта необходимо учитывать мнение всех участников проекта. Проведен анализ особенностей принятия решений в управлении проектами с позицій гомеостатики и ценностного подхода. Рассмотрен подход к определению приоритетов проектов его участниками на базе ценностного подхода. В результате проведенных исследований был предложен подход к оценке вариантов решений в проектах на основе интегрированного ценностно-гомеостатического подхода (ЦГП). Обеспечивая высокий уровень соответствия производимых проектом ценностей ожиданиям участников, руководитель гарантирует стабильную реализацию проекта.
 • Документ
  Інтеграція методів управління окремими проектами з методом матричного управління портфелями типових проектів
  (КНУБА, 2016) Тесля, Юрій Миколайович; Єгорченкова, Наталія Юріївна; Латишева, Тетяна Володимирівна
  В роботі розглянуто питання вдосконалення управлінської діяльності будівельних компаній та формування ефективного механізму реалізації стратегічних цілей компанії. Визначено проблему інтеграції методів управління окремими проектами і програмами з методом управління портфелями типових проектів і програм (ПТПП) на вітчизняних підприємствах. Показано, що для інтеграції цих методів необхідна розробка і впровадження матричних моделей управління ПТПП. В роботі показано, що для ефективного управління на рівні окремих проектів і ПТПП необхідно розглядати та погоджувати плани окремих проектів і програм з позицій зручності для реалізації всього ПТПП; планувати дії топ-менеджменту під плани проектів. Виділено два рівня управління портфелем типових проектів і програм і розроблено метод ієрархічного планування проектів і програм, що враховує матричну модель управління ПТПП. Він базується на розподілі функцій планування за рівнями системи управління з їх інтеграцією в єдину систему матричного управління ПТПП. Запропоновано метод адміністрування портфелів проектів і програм та представлено схему інформаційних взаємодій при реалізації процесів матричного управління ПТПП.
 • Документ
  Узгодження конфігурацій систем-продуктів та їх проектів
  (КНУБА, 2016) Сидорчук, Олександр Васильович; Ратушний, Роман Тадейович; Щербаченко, Олександр Миколайович; Сіваковська, Олена Миколаївна
  Наявні стандарти з управління конфігурацією та управління конфігурацією проектів покликані забезпечити успішну реалізацію проектів, однак не передбачають управлінського процесу узгодження цих конфігурацій. У роботі викладено науково-методичні основи цього процесу. З’ясовано, що узгодження конфігурацій систем-продуктів та їх проектів відбувається стосовно чотирьох процесів – управління конфігурацією систем-продуктів, становлення конфігурації систем-продуктів, управління конфігурацією проектів та формування конфігурації проектно-технологічних структур, які забезпечують становлення конфігурації систем-продуктів. Графічна інтерпретація процесу узгодження конфігурацій дала змогу означити та концептуально розкрити основні складові (операції) процесу узгодження. Зокрема, з’ясовано, що модель процесу формування конфігурації проекту підпорядковується моделі процесу становлення конфігурації системи-продукту. Це досягається завдяки таких складових: 1) узгодження проектно-технологічних робіт (дій); 2) узгодження ресурсного забезпечення проектів; 3) коригування моделей конфігурації систем-продуктів; 4) коригування моделей конфігурації проектно-технологічних структур. Розкритий процес обґрунтування конфігурації проектно-технологічних структур враховує наявність багатоваріантної їх будови і уможливлює пошук ефективного варіанта. Розроблені науково-методичні основи процесу узгодження конфігурацій систем-продуктів та їх проектів дають змогу продовжити дослідження цього процесу у напрямі створення відповідних управлінських моделей та методів розв’язання задач.
 • Документ
  Мотивація як основа консолідації цінностей зацікавлених сторін у проекті
  (КНУБА, 2016) Рич, Марина Іванівна
  Успішне виконання проекту залежить від багатьох умов, зокрема, від того, наскільки ґрунтовно володіють керівники проектів теоретичними знаннями та практичними навиками, від якості технічного оснащення, від попередньої підготовки проектної групи, її навантаження. Проте не меншою мірою воно залежить від соціально-психологічного клімату колективу, в якому вони знаходяться та їхньої мотивації. Потреби учасників проекту відповідно формують цінності кожного із них, які в свою чергу поділяються на матеріальні та нематеріальні. Сама ж цінність формується із потреб людини, її мотивації та впливу зовнішніх чинників. Цінності людини формують її відношення до різних компонентів оточуючого світу і у подальшому спонукають до певних дій чи бездіяльності. Для ефективного виконання проекту виникає необхідність спрямувати дії зацікавлених сторін проекту в певному напрямку, що можливо в тому числі завдяки гармонійній системі мотивації. Було розроблено метод визначення переважаючих цінностей, а саме матеріальних чи нематеріальних, в зацікавлених сторонах проекту на основі відношення до інформації та мотивації учасників проекту.
 • Документ
  Типова структура комірки життєвого циклу віртуальної спільноти
  (КНУБА, 2016) Пелещишин, Андрій Миколайович; Трач, Ольга Романівна
  Організація життєвого циклу віртуальної спільноти поєднує життєві цикли з суміжних областей знань та формується за допомогою етапів та напрямів. Схематично зображуючи залежність етапів та напрямів життєвого циклу віртуальної спільноти у вигляді таблиці, на їхньому перетині отримуємо комірку. Структура комірки – це набір вимог щодо виконання етапу у напрямі, що здебільшого носить організаційний характер управління проектами. У статті сформовані вимоги комірки життєвого циклу віртуальної спільноти, а саме: мета та завдання; алгоритм виконання; програмне та сервісне забезпечення; характеристики виконавців; часові характеристики; фінансове забезпечення та комерціалізація; взаємодія між напрямами; документація та звітність. Також представлено алгоритм виконання етапу життєвого циклу у напрямі. Виконання вимог комірки пришвидшать та покращать якість виконання етапів у життєвому циклі віртуальної спільноти.
 • Документ
  Використання дискретних і неперервних марковських ланцюгів для поглинаючих станів системи
  (КНУБА, 2016) Олех, Тетяна Мефодіївна; Барчанова, Юлія Сергіївна; Васильєва, Валентина Юліївна
  Розробка математичного забезпечення та створення на його підгрунті моделей, які відображають ознаки досліджуваних систем проектного управління є важливою задачею проектного менеджмента. У роботі показано застосування ланцюгів Маркова і орієнтованих графів у моделях градації станів відповідності як ступеня досконалості проектів. Для опису цих моделей здійснюється декомпозиція досліджуваних систем на певні дискретні стани і створюється схема переходів між цими станами. Специфіка відображення різних об’єктів однорідними марковськими ланцюгами з дискретними станами і дискретним часом визначається способами обчислення перехідних ймовірностей. Досліджено модель критеріїв успішності для поглинаючих станів системи, наявність яких радикально змінює характер процесу. Проведено розбиття матриці переходу на підматриці. Побудована фундаментальна матриця, завдяки якій з'явилася можливість обчислювати різні характеристики системи. Розглянуто фундаментальну матрицю для гіпотетично змодельованого поглинаючого ланцюга Маркова, яка дає однаковий прогноз на майбутнє незалежно від абсолютного значення часу, що пройшов з початкового моменту. Ця властивість фундаментальної матриці ілюструє марковську властивість процесу, характеризуючи його як процес без післядії.
 • Документ
  Ціннісно-орієнтований аналіз прийняття рішень в управлінні проектами
  (КНУБА, 2016) Молоканова, Валентина Михайлівна
  Розглянуто процеси прийняття рішень у проектах на основі домінуючих в організації цінностей. Встановлено, що у проектах процеси прийняття рішень мають розглядатись з позиції принципово нової парадигми – на основі домінуючих ціннісних мемів, що дає змогу більш коректно провести розрахунки оцінки цінності продукту проекту. Запропоновано аналіз методів прийняття рішень у проектах з урахуванням впливу поведінкових компетенцій особи, що приймає рішення, визначено, що такий аналіз має сприяти розвитку професійної компетентності проектних менеджерів.