Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції,присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/8659

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 11
 • Документ
  Панель з поперечно-клеєної деревини армована композитними стрічками
  (2021) Михайловський, Денис; Комар, Микола
  Висотні споруди з сучасних конструкцій на основі деревини набувають все більшого поширення в усьому світі. Конструкції з яких зводяться такі будинки і споруди є предметом наукових випробувань, досліджень, в яких показується, що вони конкурентоспроможні, екологічні та економічні. Деревина завжди була популярним будівельним матеріалом завдяки своїм технологічним характеристикам, та природним естетичним якостям. Перспективним напрямком проектування дерев’яних будівель є підвищення економічності та надійності конструкцій за рахунок армування панелей з поперечно-клеєної деревини композитними стрічками та ефективного використання їх несучої здатності. High-rise buildings of modern structures based on wood are becoming increasingly common around the world. The structures from which such buildings and structures are erected are the subject of scientific tests, research, which shows that they are competitive, environmentally friendly and economical. Wood has always been a popular building material due to its technological characteristics and natural aesthetic qualities. A promising direction in the design of wooden buildings is to increase the efficiency and reliability of structures by reinforcing panels of crosslaminated timber with composite tapes and the effective use of their load-bearing capacity.
 • Документ
  Теоретичні параметри сталевих гофрованих балок оптимальної висоти
  (КНУБА, 2021) Лавріненко, Людмила
  Показано, що деякі геометричні параметри балки з поперечно гофрованою стінкою можуть бути призначені як оптимальні з урахуванням обмежень за міцністю за нормальними та дотичними напруженнями, стійкістю гофрованої стінки та конструктивними обмеженнями. Для бісиметричного перерізу найпростішим є критерій мінімуму. Класична задача розглянута з урахуванням роботи гофрованої стінки в складі балки. Математична модель побудована як задача мінімізації цільової функції (маси балки) з урахуванням конструктивних коефіцієнтів. Враховані обмеження за міцністю стінки на зріз та втратою стійкості стінки за загальної формою. Розглянуті значення мінімальної висоти балки за умовою неперевищення допустимого прогину з урахуванням деформацій зсуву тонкої стінки. Уточнені обмеження за деформативністю. Обмеження не є активними та використовуються як такі, що обмежують область розглядуваних параметрів. Отримані залежності, що дозволяють аналізувати оптимальні за висотою балки, виявити області ефективних рішень та встановити раціональні конструктивні рішення покриттів та перекриттів із застосуванням балок з гофрованими стінками. Уточнення впливу конструктивних коефіцієнтів можливе паралельно з аналізом таких конструктивних рішень, що призводять до зменшення цих коефіцієнтів, наприклад, передача навантажень від суміжних конструкцій без включення стінки у роботу. The optimal height of the beams with a given moment of resistance is calculated and the spans for such beams are determined. The task takes into account the features of the actual operation of the corrugated cloth. The mathematical model is considered as the task of minimizing the objective function (beam mass), taking into account design factors. Structural coefficients and their influence on the target function are considered. Both the limitation of the shear strength and the limitation of the overall stability of the wall shape are taken into account. Deflections are determined taking into account the shear deformations of a thin web.
 • Документ
  Технологічні аспекти реконструкції при підсиленні залізобетонних конструкцій композитними матеріалами
  (КНУБА, 2021) Лисюк, Яна; Ганна, Шпакова
  Під час реконструкції будівель і споруд найбільш популярними способами підсилення конструкцій є збільшення їх поперечного перерізу за рахунок приєднання нових додаткових елементів, застосування затяжок та шпренгелів, які утворюють попереднє напруження в конструкціях, влаштування дублюючих елементів для перерозподілу навантаження і, як слідство, розвантаження конструкцій. During the reconstruction of buildings and structures, the most popular ways to strengthen structures are to increase their cross-section by attaching new additional elements, the use of puffs and trusses that form pre-stress in structures, the device of duplicating elements to redistribute the load and, as a result, to unload structures.
 • Документ
  Випробування центрально-стиснутої колони, виконаної з тонкостінних гнутих профілів
  (КНУБА, 2021) Глітін, Олександр; Радецький, Сергій
  Зменшення витрат сталі в будівництві досягається шляхом застосування тонкостінних стержневих конструкцій. Зокрема, провідне місце серед них посідають холодногнуті профілі. Використання їх в елементах конструкцій будівель замість гарячекатаних, дозволяє економити близько 10% сталі та значною мірою знизити трудомісткість виготовлення і монтажу. Reducing steel consumption in construction is achieved by applying thin-walled rod structures. In particular, leading place among them occupy cold profiles. Using them in building elements instead of hot-rolled, saves about 10% of steel and significantly reduces the complexity of manufacture and installation.
 • Документ
  Щодо раціонального армування вузлових з’єднань монолітних плит перекриття з вертикальними елементами
  (КНУБА, 2021) Афанасьєва, Людмила; Москаленко, Максим
  Пріоритетним напрямком в будівництві є зведення монолітних багатоповерхових будівель з безбалковими перекриттями. Це обумовлено можливістю будівництва будинків будь-якої конфігурації в плані, з різними об'ємно-планувальними рішеннями. The priority in construction direction is the erection of the monolithic multi-storey buildings with beamless ceilings. This is due to the possibility of house building of any configuration in the plan, with different spatial planning solutions.
 • Документ
  Дослідження ефективності підсилення висячих металевих конструкцій наскрізного перерізу зовнішнім армуванням методом наклеювання фіброармованих систем
  (КНУБА, 2021) Руднєва, Ірина
  Відомі численні приклади застосування металевих конструкцій, особливо в промислових будівлях та у великопрольотних спорудах. Застосування металевих конструкцій в будівництві зумовлене, перш за все, їх механічними властивостями. Але, як і у випадку з іншими типами конструкцій, унікальні та великопрольотні споруди, які проектуються з металу, в результаті тривалої експлуатації, без своєчасного технічного обслуговування та капітальних ремонтів, недостатньої міцності матеріалів конструкцій, в результаті зносу, конструктивних дефектів, для збільшення несучої здатності в результаті зміни погодних умов та діючих нормативних документів, підвищення надійності, продовження експлуатації, зокрема, що мають елементи, які працюють на згин, потребують підсилення несучих конструкцій. There are numerous examples of the use of metal structures, especially used in industrial buildings and in large-span structures. The use of metal structures in construction is primarily due to their mechanical properties. As in the case of other types of structures, unique and large-span structures designed from metal, as a result of long-term operation, without timely maintenance and major repairs, insufficient strength of structural materials, as a result of wear, structural defects, to increase the bearing capacity in as a result of changes in weather conditions and current regulatory documents, in order to increase reliability, prolong operation, in particular, with bending elements, need to strengthen the supporting structures.
 • Документ
  Балкова модель при розрахунку міцності залізобетонних плит при продавлюванні
  (КНУБА, 2021) Клімов, Юлій
  Представлена балкова модель для розрахунку міцності залізобетонних плит при продавлюванні. В рамках цієї моделі гранична поперечна сила, яку сприймає плита при продавлюванні, визначається як сума граничних поперечних сил, що сприймають дві перпендикулярні балки змінної ширини. The beams model of computation of punching shear forces in reinforced concrete slabs on the basis the general approach to strength computation of shear appearing under punching shear is developed. Within the framework of the developed method the ultimate shear received by a slab under punching shear is determined as the sum of the ultimate shear received by two perpendicular beams of a variable wideness.
 • Документ
  Напружено-деформований стан монолітного ребристого перекриття силосу при максимальних навантаженнях
  (КНУБА, 2021) Адаменко, Вячеслав
  Для монолітних ребристих перекриттів силосів характерна робота при значних корисних навантаженнях, циклічності його прикладення. Для таких споруд, враховуючи їх специфіку, можливе перевантаження перекриттів. У даному випадку, постає завдання контролю технічного стану перекриття у процесі циклів завантаження – розвантаження силосу. Для якісного контролю, із одного боку слід мати дослідні дані напружено –деформованого стану, а із іншого – адекватну числову модель, яка б із достатнім ступенем точності моделювала фактичний напружено – деформований стан перекриття. Monolithic ribbed slabs of silos is characterized by work with significant payloads, its cyclic application. For such structures, taking into account their specifics, exists possibility of overloading the slabs. In this case, arises the problem of monitoring the technical condition of the slab in the process cycles of loading - unloading silo. For qualitative control, on the one hand it is necessary to have experimental data of the stress - strain state, and on the other - an adequate numerical model, which would model the actual stress - strain state of the slab with a sufficient degree of accuracy.
 • Документ
  Адекватність і взаємовплив конструктивних і розрахункових схем будівлі
  (КНУБА, 2021) Кріпак, Володимир; Колякова, Віра; Демченко, Дмитро
  На прикладі 9-ти поверхової будівлі паркінгу, побудованої на початку 2000 років на площі Перемоги в м. Києві, розглянуто деякі проблеми в роботі конструкцій, які повязані з вибором розрахункових моделей, використаних при їх проектуванні. Виконувалися перевірні розрахунки по виявленню резервів міцності в елементах каркасу і фундаментах для потенціальної надбудови. On the example of a 9-storey car park built in the early 2000s on Victory Square in Kyiv, some problems in the operation of structures were considered, which were associated with the choice of design models used in their development. Test calculations were performed to identify strength reserves in the frame elements and foundations for the potential superstructure.
 • Документ
  Підсилення стрільчастих арок композитною арматурою на епоксидному клею
  (КНУБА, 2021) Михайловський, Денис; Абдурахманов, Шевкет
  Високі темпи та рівень сучасного будівництва пред’являють якісно нові вимоги до будівельних матеріалів та конструкцій. При цьому велика увага приділяється виробництву сучасних конструкцій клеєних дерев’яних. Такі конструкції через ряд техніко-економічних показників домінують над металевими та залізобетонними, а саме: мають малу монтажну масу, відносно високу міцність та жорсткість при достатній надійності та довговічності. The high pace and level of modern construction place qualitatively new requirements on building materials and structures. Much attention is paid to the production of modern glued wooden structures. Such structures, due to a number of technical and economic indicators, dominate over metal and reinforced concrete, namely: they have a low installation weight, relatively high strength and rigidity with sufficient reliability and durability.