Вип. 3

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Моделирование и прогнозирование спроса методами многокритериальной оптимизации
  (КНУБА, 2010) Федусенко, Е. В.; Федусенко, А. А.
  Рассмотрена проблема построения математической модели спроса с учетом основных экономических факторов, влияющих на него. Разработанная и предложенная в статье математическая модель может быть использована для моделирования потребительского спроса на группу товаров, выпускаемых предприятием, в процессе всего жизненного цикла.
 • Документ
  Інтегроване технологічне середовище системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентів
  (КНУБА, 2010) Тесля, Ю. М.; Білощицька, С. В.; Безмогоричний, Д. М.; Синиця, В. Ю.
  Визначено проблему створення інтегрованого технологічного середовища системи тестування, яка міститиме не тільки засоби тестування студентів, але й засоби ідентифікації і верифікації осіб, що працюють в спеціалізованих комп’ютерних класах тестування. Наведено матричну структуру такого середовища.
 • Документ
  Интерпретация и использование принципа неопределенностей в управлении проектами
  (КНУБА, 2010) Тесля, Ю. Н.; Иносов, С. В.; Тиминский, А. Г.; Егорченков, А. В.
  Рассмотрено применение принципа неопределенности Гейзенберга для построения систем управления проектами. Предложен принцип неопределенности проектов, определяющий количественную взаимосвязь между информационно - содержащими компонентами проектов.
 • Документ
  Використання нейронної мережі з радіальними базисними функціями в задачах діагностики стану захищеності програмного забезпечення
  (КНУБА, 2010) Терейковський, І. А.
  Визначено доцільності використання класичної нейронної мережі з радіальною базисною функцією для розв'язання задач діагностики стану захищеності програмного забезпечення. Розглянуто методику побудови мережі, проведено її верифікацію та проаналізовано обчислювальні обмеження. Обґрунтовано можливі сфери використання мережі.
 • Документ
  Разработка статистической модели расчета периодических составляющих динамики функциональных параметров Internet-серверов
  (КНУБА, 2010) Терейковская, Л. А.
  Обоснована необходимость использования статистической модели расчета частотно-временных характеристик функциональных параметров Internet-серверов. С использованием теории вейвлет-преобразований разработано математическое обеспечение такой модели. Указаны пути усовершенствования модели.
 • Документ
  Задача параметричної оптимізації та нечіткі множини
  (КНУБА, 2010) Полтораченко, Н. І.
  Розглянуто задачу параметричної оптимізації інженерної мережі з дискретними та нечіткими змінними, які виражають невизначеність вихідних даних. Запропоновано алгоритм розв’язання сформульованої задачі.
 • Документ
  Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів
  (КНУБА, 2010) Криворучко, О. В.; Харитонов, Д. А.; Цюцюра, М. І.
  Розглянуто програмно-цільовий метод як інструмент, який забезпечує планування та виконання бюджету на середньо-термінову перспективу. Інформація про застосування програмно-цільового методу в різних країнах та особливості програмно-цільового і постатейного методів бюджетування в Україні. Розглянуто головні переваги програмно-цільового методу бюджетування.
 • Документ
  Информационная система коммуникативно-распределенного управления проектами
  (КНУБА, 2010) Каюк, П. В.; Меркушева, И. В.; Тесля, Н. Ю.
  Описана информационная система коммуникативно-распределенного управления проектами и определена схема действий по переходу к ее использованию. Выделены уровни типовых информационных взаимодействий в процессе управления проектами.
 • Документ
  Современное развитие CAE систем для проектирования механического оборудования
  (КНУБА, 2010) Яковенко, В. Б.; Забродский, Н. Н.
  Рассмотрены современные тенденции развития CAE систем, а также возможность их применения для проектирования механического оборудования.
 • Документ
  Моделювання катастрофічного сценарію розвитку цивілізації засобами теорії автоматичного управління
  (КНУБА, 2010) Іносов, С. В.; Скіданов, В. М.; Соболевська, Т. Г.; Сідун, К. В.
  Запропоновано модель катастрофічного розвитку цивілізації у вигляді контуру позитивного квадратичного зворотного зв’язку на базі аналізу тенденцій попереднього прогресу цивілізації. За допомогою моделі вказані тенденції розвитку екстраполюються у майбутнє.
 • Документ
  До переосмислення деяких загальносистемних понять з метою інтеграції онтологій організаційних та комп’ютерних інформаційних систем
  (2010) Задоров, В. Б.
  Запропоновано переосмислення деяких загальносистемних понять з метою їх використання під час створення онтології такої специфічної предметної області інформатики, як технологія системного аналізу і проектування комп’ютерних інформаційних систем на ранніх етапах розробки попереднього системного проекту майбутньої ІТ, тобто на етапі розробки вимог до ІТ та управління ними.
 • Документ
  Теоретико-аналитический инструментарий планирования величины денежного потока с заданной степенью надежности проекта
  (КНУБА, 2010) Доненко, В. И.; Антипенко, Е. Ю.; Бобраков, А. А.; Чуприна, Ю. А.; Доненко, И. В.
  Рассмотрен теоретико-аналитический инструментарий определения и планирования размеров денежных потоков по периодам выполнения проекта, которые соответствуют требуемой границе надежности, с учетом увеличения факторов неопределенности во времени.
 • Документ
  Теоретичні основи оновлення існуючих еволюційних методів вирішення організаційно-технологічних питань у діяльності будівельних організацій
  (КНУБА, 2010) Доненко, В. І.; Погорельцев, В. М.; Приходько, Д. О.
  Проаналізовано існуючі еволюційні методи вирішення організаційно-технологічних питань та їх оновлення відповідно до набору нових евристик відбору, вірогідності їх вибору в операторах мутації і принципах формування початкового покоління в еволюційно-генетичних алгоритмах та з метою адаптації і генезису будівельної організації до сучасних умов виробництва.
 • Документ
  Локалізація дефекту типу «тріщина» на решітчастих, фрактальних та орнаментальних 2-D структурах
  (КНУБА, 2010) Горда, О. В.
  Запропоновано метод визначення розташування дефекту типу «тріщина» на регулярних поверхнях об’єктів будівництва за їх візуальним зображенням. Досліджена можливість застосування методу для решітчастих, фрактальних та орнаментальних 2-D структур.
 • Документ
  Моделі та методи оцінки критеріїв ефективності рішень забезпечення техногенної безпеки у будівництві
  (КНУБА, 2010) Горгураки, В. Ф.; Ізмайлова, О. В.
  Дано загальну характеристику базового сценарію комплексної оцінки інноваційних рішень щодо забезпечення техногенної безпеки об’єктів будівництва. Оцінка базується на врахуванні різноаспектних кількісних та якісних критеріїв їх ефективності. Значення критеріїв та міра їх значущості визначаються в різних умовах доступності та визначеності інформації.
 • Документ
  Інформаційна технологія управління задачами містобудування
  (КНУБА, 2010) Гайна, Г. А.
  Розглянуто підхід щодо створення інформаційної технології управління процесами у містобудуванні. Проведено аналіз підсистем містобудування, визначено головні об’єкти житлової сфери, проведено класифікацію за методами управління та інформаційними технологіями запропоновано підходи щодо застосування інформаційних технологій для розв′язання окремих задач містобудування.
 • Документ
  Метод портфельного управління для проектів розвитку торгових мереж
  (КНУБА, 2010) Бушуєва, Н. С.; Гиба, М. І.
  Здійснено характеристику особливостей портфеля проектів розвитку торгових мереж. Запропоновано новий підхід в управлінні розвитком торгових мереж. Розроблено метод формування портфеля проектів розвитку торгових мереж.
 • Документ
  Аналіз та порівняння основних складових архітектурно-будівельних САПР
  (КНУБА, 2010) Бородавка, Є. В.
  Розглянуто структуру засобів САПР, що використовуються в процесі автоматизованого проектування будівельних об'єктів. Виокремлено основні складові цих засобів та досліджено їх взаємодію. Проведено аналіз та порівняння найбільш розповсюджених архітектурно-будівельних САПР та їх компонентів. Побудовано узагальнені моделі AEC CAD - засобів та засобів підтримки життєвого циклу будівельних об'єктів.
 • Документ
  Управління вищими навчальними закладами із застосуванням методів управління проектами
  (КНУБА, 2010) Білощицький, А. О.; Лізунов, П. П.; Лісневський, Р. В.; Лященко, Т. О.
  Запропоновано математичну модель управління вищими навчальними закладами (ВНЗ) за рахунок введення до її складу проектно-орієнтованих векторних технологій управління ВНЗ. Це дозволяє формалізувати цілі реалізації та процедурно-об'єктну структуру векторних інформаційних технологій у системах управління проектами ВНЗ.