Вип. 26

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/352

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 31
 • Документ
  Формування концепцій побудови інфраструктури GameHub в українських університетах
  (2016) Білощицький, Андрій Олександрович; Кучанський, Олександр Юрійович; Безмогоричний, Дмитро Михайлович; Пида, Софія Володимирівна; Кузьомко, Анастасія Сергіївна
  Розглянуто концепцію побудови інфраструктури GameHub в українських університетах, яка складається з трьох основних складових: педагогічна складова (методології навчання), технологічна складова (створення ігрової лабораторії та забезпечення її функціонування), інформаційна складова (побудова інформаційних зв’язків Scaffold між учасниками процесів в GameHub). Наведені схеми концепцій та поставлені завдання для їх впровадження в рамках міжнародного проекту «GameHub - співпраця університетів та підприємств в ігровій індустрії в Україні». Крім того, розглянуто завдання та особливості реалізації цього проекту з метою його просування. Вказано на необхідності навчання та розвитку компетенцій у спеціалістів з розробки комп’ютерних ігор (студентів, безробітних, ветеранів АТО) для розвитку гейміфікації та пожвавлення в Україні ігрової галузі в цілому.
 • Документ
  Аналіз методів і моделей цифрового моделювання рельєфу в об’єктно-реляційних базах топографічних даних
  (КНУБА, 2016) Лазоренко-Гевель, Надія Юріївна; Денисюк, Богдан Іванович
  Інтенсивні зміни рельєфу земної поверхні під впливом природних та антропогенних факторів обумовили завдання швидкого корегування цих змін в раніше побудованих цифрових моделях рельєфу з найменшими фінансовими і часовими витратами. Розглянуто наявні моделі та методи побудови ЦМР з метою їх порівняння і визначення оптимальності їх використання в об’єктно-реляційних базах топографічних даних. Поява нових методів збирання геопросторових даних спричинила зміну підходу порівняння наявних цифрових моделей рельєфу між собою до порівняння цих моделей з моделлю ЦМР, отриманою в результаті лідарного знімання з відповідним корегуванням її структурними лініями. Автори пропонують виконувати порівняння основних моделей ЦМР з моделлю, отриманою за допомогою лідарного знімання та застосування модуля Terrain для зберігання великих об’ємів геопросторових даних та її швидкої візуалізації.
 • Документ
  Використання компонента GMap.NET в інформаційній системі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівництві
  (КНУБА, 2016) Цюцюра, Світлана Володимирівна; Федусенко, Олена Володимирівна; Федусенко, Анатолій Олександрович; Цюцюра, Микола Ігорович
  Розглянуто питання розробки інформаційної системи (ІС) оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівництві. Метою статті є підвищення ефективності управління будівельним холдингом за допомогою розробки моделей, методів, алгоритмів і програмних засобів ІС оперативного управління логістикою вантажоперевезень. Означена інформаційна система може бути використана для підготовки планів перевезення при прийнятті управлінських рішень щодо вантажоперевезень у будівництві. Одним з головних модулів даної системи є модуль формування динамічної транспортної мережі, який пропонується розробляти з використанням компоненту GMap.Net, що дозволяє приєднуватися до карт Google та спрощує побудову транспортної мережі.
 • Документ
  Визначення метрологічних характеристик методом статистичної лінеаризації в автоматизованих системах вібродіагностики
  (КНУБА, 2016) Мислович, Михайло Володимирович; Бондарчук, Ольга Вячеславівна; Соболевська, Тетяна Григорівна
  З позиції статистичного підходу до вібродіагностики електротехнічного обладнання важливо визначити ряд параметрів вібраційних процесів, до яких належить математичне сподівання та дисперсія. Розроблено методику та наведено співвідношення для визначення параметрів перетворення та метрологічних характеристик лінійної моделі АЦП та вимірювального каналу (ВК). Методика ґрунтується на використанні методу статистичної лінеаризації, що дає можливість представити окремо параметри перетворення за математичним сподіванням та за дисперсією. Результатом такої обробки є діагностичне рішення про відсутність або наявність дефекту певного типу. Наведено результати експериментального визначення цих параметрів для плати введення-виведення даних типу Л-203 (з АЦП) та для ВК автоматизованої системи вібродіагностики (АСД).
 • Документ
  Принципы BIM-технологии проектирования на примере программного комплекса САПФИР-3D
  (КНУБА, 2016) Киевская, Екатерина Ивановна; Лященко, Тамара Алексеевна
  Описаны основные подходы к проектированию объектов строительства по принципу параметрического моделирования на основе BIM-технологии, которая базируется на формировании обобщенной информационной модели объекта строительства, единой на всех стадиях проектирования и полученной из разных САПР. Определены основные направления создания единой параметрической информационной модели строительных объектов на базе интеграции моделей между программными комплексами различного назначения. На примере программного комплекса для автоматизированного проектирования САПФИР-3D продемонстрирован принцип создания обобщенной информационной модели объекта строительства с последующим созданием проектно-конструкторской документации.
 • Документ
  Ділова досконалість, якість, енергозберігаючі технології – ефективні засоби розвитку підприємства
  (КНУБА, 2016) Савенко, Володимир Іванович; Савенко, Сергій Сергійович; Кіт, Василь Петрович; Шатрова, Інна Анатоліївна; Клюєва, Вікторія Василівна
  У статті наведено результати багаторічних досліджень та пошуків шляхів підвищення ефективності роботи будівельних організацій через удосконалення системи управління якістю. Впровадження і розвиток системи управління якістю у будівельній організації сприяє підвищенню ділової досконалості персоналу і організації в цілому. Державними будівельними нормами України «Організація будівельного виробництва» (А1-3-5) передбачається наявність системи управління якістю у кожній будівельній організації (п. 9.2). З досвіду роботи ВАТ «ДБК-3» сертифікована система управління якістю згідно з ДСТУ 9001-2009 «Системи управління якістю. Вимоги» дозволяє підняти ділову досконалість організації до 250 – 300 балів за 1000-бальною шкалою оцінювання EFQM. Далі необхідно використовувати такий інструмент, як модель досконалості TQM, що дозволить підняти рівень досконалості організації до 450 – 500 балів. Іншого шляху поки що не існує. Ці моделі спонукають організацію до постійного розвитку та вдосконалення. Енергоефективність, ощадливі науковомісткі технології – перевірені шляхи вирішення питання розвитку ефективного виробництва згідно з критеріями моделі досконалості.
 • Документ
  Модель організації навчального процесу в результаті взаємодії ВНЗ та ринку праці
  (КНУБА, 2016) Ярмолюк, Альона Тарасівна
  Розглянуто перспективи взаємодії системи вищої освіти та ринку праці для формування затребуваних компетенцій фахівців, що підвищує гарантії працевлаштування випускників ВНЗ і як наслідок – конкурентоспроможність навчального закладу. Побудовано компетентнісну модель фахівця, яка передбачає врахування професійних вимог організацій-роботодавців, відповідно до якої університет організовує навчання студентів. Спроектовано освітньо-професійні траєкторії навчання фахівців, які включають в себе взаємодію ВНЗ та підприємств-партнерів. Обґрунто ванонеобхідність формування у студентів затребуваних роботодавцями професійних компетенцій, що сприяє успішному працевлаштуванню.
 • Документ
  Структура проектного управління програмами академічної мобільності
  (КНУБА, 2016) Беліченко, Маргарита Анатоліївна; Кубявка, Любов Богданівна
  В роботі розглянуто питання структуризації проектного управління програмами академічної мобільності. Було досліджено проекти програми академічної мобільності. Виділено особливості цих проектів і показано їх вплив на хід і результати виконання. Намічено шляхи побудови систем проектного управління академічною мобільністю, які можуть бути ефективними в умовах України.
 • Документ
  Моделі визначення фізичного зношення конструктивних елементів будівлі для задач діагностики технічного стану
  (КНУБА, 2016) Терентьєв, Олександр Олександрович; Баліна, Олена Іванівна; Шабала, Євгенія Євгенівна
  Об'єктивна оцінка технічного стану будівель є одним з основних завдань системи технічного нагляду. Її реалізація на основі періодичних і позапланових перевірок структур з виявлення та усунення недоліків і несправностей, визначення ступеня пошкодження (зносу) конструкцій і подальший розрахунок, в якому узагальнюється стан конструкцій з точки зору їх важливості в складі об'єкта про технічний стан останнього. Фізичне зношення на момент його оцінки виражається співвідношенням вартості об’єктивно необхідних ремонтних робіт, що знешкоджують пошкодження конструкції, елемента, системи або будівлі в цілому, і їх відновлюваної вартості. Основою методики оцінки технічного стану будівель є візуальне розбиття будь-якої будівлі на чотири частини: головний фасад; правий фасад; лівий фасад; дворовий фасад. Всі експерти групують виявлені дефекти по кожному конструктивному елементу будівлі пофасадно, визначають їх процент фізичного зношення, а також розміри пошкодженої частини в загальному обсязі конструкції. Характер пошкоджень основних конструктивних елементів будівлі характеризує стан будівлі як непридатний до нормальної експлуатації.
 • Документ
  Специфічні прийоми реконструкції типових житлових будинків 1970-1980-х років
  (КНУБА, 2016) Новосад, Ірина Геннадіївна
  Проведено аналіз типових житлових будинків, побудованих у 1970-1980-х рр. і було встановлено, що вони не відповідають сучасним потребам населення. Для виявлення впливу конструктивної системи будинків вказаного періоду на можливість проведення реконструкції було обрано дві серії з різними конструктивними системами: будинки серії 87 з поздовжніми несучими стінами з місцевих матеріалів, серії 134 – з поперечними несучими стінами з великих панелей. На прикладі цих двох серій запропоновано прийоми реконструкції (методами перепланування, прибудови та надбудови), для яких надані конкретні рекомендації щодо використання універсальних конструкцій з метою зміни конструктивного остову споруди і зручності влаштування перепланування квартир відповідно до сучасних вимог і потреб різних груп населення. Мета проведення реконструкції полягає у оновленні типового житла, продовження терміну його функціонування, підвищення його якості відповідно рівню сучасних вимог і комфортності проживання контингенту населення, що мешкає у типових житлових будинках 1970-1980-х рр. спорудження.