Вип. 26

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 31
 • Документ
  Формування концепцій побудови інфраструктури GameHub в українських університетах
  (2016) Білощицький, Андрій Олександрович; Кучанський, Олександр Юрійович; Безмогоричний, Дмитро Михайлович; Пида, Софія Володимирівна; Кузьомко, Анастасія Сергіївна
  Розглянуто концепцію побудови інфраструктури GameHub в українських університетах, яка складається з трьох основних складових: педагогічна складова (методології навчання), технологічна складова (створення ігрової лабораторії та забезпечення її функціонування), інформаційна складова (побудова інформаційних зв’язків Scaffold між учасниками процесів в GameHub). Наведені схеми концепцій та поставлені завдання для їх впровадження в рамках міжнародного проекту «GameHub - співпраця університетів та підприємств в ігровій індустрії в Україні». Крім того, розглянуто завдання та особливості реалізації цього проекту з метою його просування. Вказано на необхідності навчання та розвитку компетенцій у спеціалістів з розробки комп’ютерних ігор (студентів, безробітних, ветеранів АТО) для розвитку гейміфікації та пожвавлення в Україні ігрової галузі в цілому.
 • Документ
  Аналіз методів і моделей цифрового моделювання рельєфу в об’єктно-реляційних базах топографічних даних
  (КНУБА, 2016) Лазоренко-Гевель, Надія Юріївна; Денисюк, Богдан Іванович
  Інтенсивні зміни рельєфу земної поверхні під впливом природних та антропогенних факторів обумовили завдання швидкого корегування цих змін в раніше побудованих цифрових моделях рельєфу з найменшими фінансовими і часовими витратами. Розглянуто наявні моделі та методи побудови ЦМР з метою їх порівняння і визначення оптимальності їх використання в об’єктно-реляційних базах топографічних даних. Поява нових методів збирання геопросторових даних спричинила зміну підходу порівняння наявних цифрових моделей рельєфу між собою до порівняння цих моделей з моделлю ЦМР, отриманою в результаті лідарного знімання з відповідним корегуванням її структурними лініями. Автори пропонують виконувати порівняння основних моделей ЦМР з моделлю, отриманою за допомогою лідарного знімання та застосування модуля Terrain для зберігання великих об’ємів геопросторових даних та її швидкої візуалізації.
 • Документ
  Використання компонента GMap.NET в інформаційній системі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівництві
  (КНУБА, 2016) Цюцюра, Світлана Володимирівна; Федусенко, Олена Володимирівна; Федусенко, Анатолій Олександрович; Цюцюра, Микола Ігорович
  Розглянуто питання розробки інформаційної системи (ІС) оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівництві. Метою статті є підвищення ефективності управління будівельним холдингом за допомогою розробки моделей, методів, алгоритмів і програмних засобів ІС оперативного управління логістикою вантажоперевезень. Означена інформаційна система може бути використана для підготовки планів перевезення при прийнятті управлінських рішень щодо вантажоперевезень у будівництві. Одним з головних модулів даної системи є модуль формування динамічної транспортної мережі, який пропонується розробляти з використанням компоненту GMap.Net, що дозволяє приєднуватися до карт Google та спрощує побудову транспортної мережі.
 • Документ
  Визначення метрологічних характеристик методом статистичної лінеаризації в автоматизованих системах вібродіагностики
  (КНУБА, 2016) Мислович, Михайло Володимирович; Бондарчук, Ольга Вячеславівна; Соболевська, Тетяна Григорівна
  З позиції статистичного підходу до вібродіагностики електротехнічного обладнання важливо визначити ряд параметрів вібраційних процесів, до яких належить математичне сподівання та дисперсія. Розроблено методику та наведено співвідношення для визначення параметрів перетворення та метрологічних характеристик лінійної моделі АЦП та вимірювального каналу (ВК). Методика ґрунтується на використанні методу статистичної лінеаризації, що дає можливість представити окремо параметри перетворення за математичним сподіванням та за дисперсією. Результатом такої обробки є діагностичне рішення про відсутність або наявність дефекту певного типу. Наведено результати експериментального визначення цих параметрів для плати введення-виведення даних типу Л-203 (з АЦП) та для ВК автоматизованої системи вібродіагностики (АСД).
 • Документ
  Принципы BIM-технологии проектирования на примере программного комплекса САПФИР-3D
  (КНУБА, 2016) Киевская, Екатерина Ивановна; Лященко, Тамара Алексеевна
  Описаны основные подходы к проектированию объектов строительства по принципу параметрического моделирования на основе BIM-технологии, которая базируется на формировании обобщенной информационной модели объекта строительства, единой на всех стадиях проектирования и полученной из разных САПР. Определены основные направления создания единой параметрической информационной модели строительных объектов на базе интеграции моделей между программными комплексами различного назначения. На примере программного комплекса для автоматизированного проектирования САПФИР-3D продемонстрирован принцип создания обобщенной информационной модели объекта строительства с последующим созданием проектно-конструкторской документации.
 • Документ
  Ділова досконалість, якість, енергозберігаючі технології – ефективні засоби розвитку підприємства
  (КНУБА, 2016) Савенко, Володимир Іванович; Савенко, Сергій Сергійович; Кіт, Василь Петрович; Шатрова, Інна Анатоліївна; Клюєва, Вікторія Василівна
  У статті наведено результати багаторічних досліджень та пошуків шляхів підвищення ефективності роботи будівельних організацій через удосконалення системи управління якістю. Впровадження і розвиток системи управління якістю у будівельній організації сприяє підвищенню ділової досконалості персоналу і організації в цілому. Державними будівельними нормами України «Організація будівельного виробництва» (А1-3-5) передбачається наявність системи управління якістю у кожній будівельній організації (п. 9.2). З досвіду роботи ВАТ «ДБК-3» сертифікована система управління якістю згідно з ДСТУ 9001-2009 «Системи управління якістю. Вимоги» дозволяє підняти ділову досконалість організації до 250 – 300 балів за 1000-бальною шкалою оцінювання EFQM. Далі необхідно використовувати такий інструмент, як модель досконалості TQM, що дозволить підняти рівень досконалості організації до 450 – 500 балів. Іншого шляху поки що не існує. Ці моделі спонукають організацію до постійного розвитку та вдосконалення. Енергоефективність, ощадливі науковомісткі технології – перевірені шляхи вирішення питання розвитку ефективного виробництва згідно з критеріями моделі досконалості.
 • Документ
  Модель організації навчального процесу в результаті взаємодії ВНЗ та ринку праці
  (КНУБА, 2016) Ярмолюк, Альона Тарасівна
  Розглянуто перспективи взаємодії системи вищої освіти та ринку праці для формування затребуваних компетенцій фахівців, що підвищує гарантії працевлаштування випускників ВНЗ і як наслідок – конкурентоспроможність навчального закладу. Побудовано компетентнісну модель фахівця, яка передбачає врахування професійних вимог організацій-роботодавців, відповідно до якої університет організовує навчання студентів. Спроектовано освітньо-професійні траєкторії навчання фахівців, які включають в себе взаємодію ВНЗ та підприємств-партнерів. Обґрунто ванонеобхідність формування у студентів затребуваних роботодавцями професійних компетенцій, що сприяє успішному працевлаштуванню.
 • Документ
  Структура проектного управління програмами академічної мобільності
  (КНУБА, 2016) Беліченко, Маргарита Анатоліївна; Кубявка, Любов Богданівна
  В роботі розглянуто питання структуризації проектного управління програмами академічної мобільності. Було досліджено проекти програми академічної мобільності. Виділено особливості цих проектів і показано їх вплив на хід і результати виконання. Намічено шляхи побудови систем проектного управління академічною мобільністю, які можуть бути ефективними в умовах України.
 • Документ
  Моделі визначення фізичного зношення конструктивних елементів будівлі для задач діагностики технічного стану
  (КНУБА, 2016) Терентьєв, Олександр Олександрович; Баліна, Олена Іванівна; Шабала, Євгенія Євгенівна
  Об'єктивна оцінка технічного стану будівель є одним з основних завдань системи технічного нагляду. Її реалізація на основі періодичних і позапланових перевірок структур з виявлення та усунення недоліків і несправностей, визначення ступеня пошкодження (зносу) конструкцій і подальший розрахунок, в якому узагальнюється стан конструкцій з точки зору їх важливості в складі об'єкта про технічний стан останнього. Фізичне зношення на момент його оцінки виражається співвідношенням вартості об’єктивно необхідних ремонтних робіт, що знешкоджують пошкодження конструкції, елемента, системи або будівлі в цілому, і їх відновлюваної вартості. Основою методики оцінки технічного стану будівель є візуальне розбиття будь-якої будівлі на чотири частини: головний фасад; правий фасад; лівий фасад; дворовий фасад. Всі експерти групують виявлені дефекти по кожному конструктивному елементу будівлі пофасадно, визначають їх процент фізичного зношення, а також розміри пошкодженої частини в загальному обсязі конструкції. Характер пошкоджень основних конструктивних елементів будівлі характеризує стан будівлі як непридатний до нормальної експлуатації.
 • Документ
  Специфічні прийоми реконструкції типових житлових будинків 1970-1980-х років
  (КНУБА, 2016) Новосад, Ірина Геннадіївна
  Проведено аналіз типових житлових будинків, побудованих у 1970-1980-х рр. і було встановлено, що вони не відповідають сучасним потребам населення. Для виявлення впливу конструктивної системи будинків вказаного періоду на можливість проведення реконструкції було обрано дві серії з різними конструктивними системами: будинки серії 87 з поздовжніми несучими стінами з місцевих матеріалів, серії 134 – з поперечними несучими стінами з великих панелей. На прикладі цих двох серій запропоновано прийоми реконструкції (методами перепланування, прибудови та надбудови), для яких надані конкретні рекомендації щодо використання універсальних конструкцій з метою зміни конструктивного остову споруди і зручності влаштування перепланування квартир відповідно до сучасних вимог і потреб різних груп населення. Мета проведення реконструкції полягає у оновленні типового житла, продовження терміну його функціонування, підвищення його якості відповідно рівню сучасних вимог і комфортності проживання контингенту населення, що мешкає у типових житлових будинках 1970-1980-х рр. спорудження.
 • Документ
  Формування дискретної моделі просторової оболонки з використанням конхоідального перетворення
  (КНУБА, 2016) Ботвіновська, Світлана Іванівна
  В роботі розглядається використання активного перетворення координат системи на основі конхоідального перетворення у просторі для геометричного моделювання дискретного каркасу поверхні на довільно заданому опорному контурі і за заданими композиційними властивостями. Наведено приклад формування дискретного каркасу поверхні, яка зберігає схожість форми, із заданою поверхнею-прообразом, а саме форму конхоідального циліндру. Подібний підхід можна використовувати у проектування криволінійних конструкцій в архітектурі.
 • Документ
  Імітаційне моделювання управління життєвим циклом туристичного комплексу
  (КНУБА, 2016) Ліп’яніна, Христина Володимирівна
  З точки зору історіографії розглядаються наукові підходи щодо вивчення туризму як окремої галузі народного господарства та об’єкта наукових досліджень. Розвиток туризму означає ефективне управління всіма видами ресурсів, забезпечення задоволення економічних, спеціальних та естетичних потреб туристів за умов збереження культурної цілісності, екологічної безпеки, біологічного різноманіття та систем життєзабезпечення середовища відпочинку. Основною метою дослідження є розробка стратегічного планування діяльності підприємств туристичної галузі та розроблення на цій основі практичної реалізації за допомогою AnyLogic Personal Learning Edition 7.2.0 діяльності замку у м. Скалат Тернопільської області. Запропонований комплексний підхід дозволяє досліджувати замок в різних аспектах як соціально-економічної системи з рисами проекту, процесу, об’єкта та середовища.
 • Документ
  Методологія обчислення інтегрального показника зміни кількості суб’єктів туристичної діяльності
  (КНУБА, 2016) Крап-Спісак, Наталія Павлівна; Саницька, Алла Орестівна
  Введено поняття інтегрального показника зміни кількості суб’єктів туристичної діяльності (туроператори, турагенти, суб’єкти екскурсійної діяльності), який характеризує зміну числа суб’єктів туристичної діяльності за заданим критерієм дослідження, а також проведено дослідження кількості суб’єктів туристичної діяльності по областях України. Визначено інтегральний показник зміни кількості суб’єктів туристичної діяльності, що дає можливість визначати рівень розвитку туризму в заданому регіоні дослідження. На основі аналізу кількості суб’єктів туристичної діяльності (туроператори, турагенти по областях України) можна зробити висновок, що вона характеризується інтегральним показником R 90% i ³ , що свідчить про наявність значного числа підприємств сфери туризму та відповідно розвиток туризму в заданому регіоні. Визначення інтегрального показника дає можливість аналізувати стан розвитку туристичної індустрії як для окремого регіону, так і для декількох регіонів.
 • Документ
  Ранжирование независимых факторов методом построения дерева решений и методом последовательных уступок
  (КНУБА, 2016) Гайна, Георгий Анатольевич; Ерукаев, Андрей Витальевич
  Перед тем как выбрать территорию для строительства многоквартирного дома, необходимо учесть множество влияющих факторов, зависящих от конкретной рассматриваемой территории. В данной работе во внимание взяты территории Киева, которые выделены под. застройку согласно генеральному плану до 2020 года. Учитывая этот факт, проводятся расчеты по приведению влияющих факторов в последовательность, в которой они расставлены по приоритетам. Для реализации этого процесса используются такие методы, как построение дерева решений из интеллектуального анализа данных и последовательные уступки из экспертных оценок. Причем в дереве решений задействованы следующие понятия: энтропия и прирост информации. Таким образом для учета влияния нужно рассматривать не все факторы сразу, а начинать с самого влиятельного (т.е. максимального по последовательным уступкам) и переходить к менее влиятельному фактору, и так до самого незначительного. И в дальнейшем при рассмотрении любой киевской территории сначала во внимание будет приниматься тот фактор, который по расчетам получился самым первым при использовании вышеперечисленных методов.
 • Документ
  Modelling software complex for web user personal data verification
  (КНУБА, 2016) Fedushko, Solomia
  This article has resolved an important scientific task of modelling software complex of computer and linguistic verification of web community members’ accounts personal data. Methods for verification of Ukrainian web community members’ socio-demographic characteristics on the basis of computer-linguistic analysis of web community members’ information tracks were suggested. Software complex for verification of web members’ socio-demographic characteristics as based on results of the computer-linguistic analysis of web communities’ content was developed. Effectiveness and efficiency of use of the developed methods and means for solving tasks in web communities administration is proved by approbation of software complex of computer and linguistic verification of web community members’ accounts personal data.
 • Документ
  Модель жизненного цикла проекта организационных изменений
  (КНУБА, 2016) Ровинская, Настасья Юрьевна
  Одним из обязательных и неотъемлемых элементов успешного функционирования предприятия являются организационные изменения. Это утверждение обусловлено многочисленными изменениями во внешней и внутренней средах, которые отражаются на деятельности компаний. Управление организационными изменениями как правило производится при помощи проектного подхода, который сгенерирован дисциплиной управления проектами. Однако, на данный момент существует дефицит в методологическом обеспечении действий и компетенций в целях повышения эффективности организационных изменений с учетом их особенностей. Рассмотрены «конфликты» между отраслями исследования. Разработана модель жизненного цикла проекта организационных изменений с детализацией входов, выходов, инструментов и методов для некоторых фаз проекта. Инструменты и методы получены комплексированием знаний об организационных изменениях. Показана необходимость дальнейшего развития методологии проектного подхода в отрасли управления изменениями.
 • Документ
  Креативний підхід до управління проектно-орієнтованими організаціями
  (КНУБА, 2016) Польшаков, Ілля Валерійович
  Розглянуто проектно-орієнтовану організацію, що має специфічну стратегію, організаційну структуру і культуру управління проектами та програмами. При цьому, чим різноманітніше проекти і програми проектно-орієнтованої організації, тим складніше управління організацією. Автор пропонує, в умовах кризового стану та турбулентного оточуючого середовища, застосовувати креативні технології управління в проектно-орієнтованих організаціях.
 • Документ
  Анализ состояния охраны труда предприятия как основа инициации проектов охраны труда
  (КНУБА, 2016) Москалюк, Андрей Юрьевич
  Безопасность технологических процессов предприятий машиностроения обеспечивается оценкой степени и характера отрицательного влияния опасных и вредных производственных факторов на здоровье работающих. Существенное расширение перечня, подлежащих учету факторов производства, производственной среды и рабочих мест порождает проблему анализа уровня охраны труда на предприятии. При этом анализ состояния уровня охраны труда на предприятии рассматривается в качестве неотъемлемой части ежедневных забот по управлению основной деятельностью предприятия. Отсутствие методики оценки по новым критериям вредности производства не позволяет воспользоваться всеми преимуществами новых, разработанных на основе европейских документов по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности. Задачу анализа потребности в проекте охраны труда предлагается решать путем применения комплексной оценки уровня охраны труда на предприятии с помощью разработанной системы нечеткого логического вывода по алгоритму Мамдани. Разработанная методика анализа состояния охраны труда на предприятии позволяет оценивать текущий уровень охраны труда для определения потребности в разработке соответствующего проекта. Это позволяет в полной мере контролировать условия труда на предприятии и предоставляет возможность повысить обоснованность и своевременность принимаемых проектных решений.
 • Документ
  Формалізована модель ментального простору зацікавлених сторін
  (КНУБА, 2016) Веренич, Олена Володимирівна
  Ментальний простір зацікавлених сторін є одним з чотирьох ментальних просторів, які входять у широкий ментальний простір проекту чи програми. Вплив цього простору на реалізацію проекту чи програми є значним і суттєвим, тому дослідження його та виокремлення суттєвих чинників, що впливають на реалізацію проекту чи програми, є актуальною проблемою дослідження. Використання математичного апарату є засобом для дослідження простору, взаємозв’язків всередині простору та поза його межами. У статті запропоновано підхід щодо формалізації ментального простору зацікавлених сторін з використанням математичної теорії множин. Виокремлені основні множини: знань, соціальна позиція, культурний рівень та зацікавленість, які включає ментальний простір. Проаналізовано можливий вплив зацікавлених сторін на реалізацію проекту чи програми. Досліджено взаємодію ментальних просторів зацікавлених сторін та проектного менеджера/команди проекту, а також описано можливість управління ментальним простором зацікавлених сторін проектним менеджером/командою проекту. Показано за допомогою чого можна здійснювати таке управління і яким чином це може відбуватись.
 • Документ
  Системна інтеграція підходів в управлінні будівельними проектами
  (КНУБА, 2016) Бушуєв, Сергій Дмитрович; Бойко, Олексій Олександрович
  Перехід до проектно-керованих організацій – глобальна тенденція розвитку світової спільноти, обумовлена тим, що технічна та технологічна складність нової продукції різко зростає, життєві цикли скорочуються, а очікувана цінність має зберігатися. Дана тенденція формує суперечливі вимоги і критерії оцінки проектів щодо створення нових продуктів та сервісів. У таких умовах особливої актуальності набувають інноваційні механізми управління проектами та програмами, які базуються на конвергенції знань та системної їх інтеграції. В статті розглянуто та досліджено метод системної інтеграції підходів в управлінні будівельними проектами. В результаті дослідження запропоновано модель системної інтеграції підходів, що реалізується за допомогою синергії стандартів Agile, Kanban, P2M, Kaizen, PMBoK, шляхом інтеграції окремих їх процесів чи групи процесів у відповідну фазу життєвого циклу проекту. Системна інтеграція підходів дозволяє застосовувати необхідні стандарти і методики управління проектами, чи окремі їх процеси, для регулювання множини процесів відповідної фази чи підфази об’єкта будівництва в межах його життєвого циклу, враховуючи її технологічні особливості, специфіку робочого середовища, ступеня невизначеності, рівня критичності змін та особливостей взаємодій між іншими фазами.